О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   395/05.05.2017г.                                                  Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 05.05.                                                                                      Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  …………………………………………………………………………….

Прокурор  …………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1154 по описа за 2017 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от адв. Р.М. като пълномощник на жалбоподателя ЕТ “Пламен Петков-Бултранс” гр.Стара Загора против действията – постановление на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ И. Б. по изпълнително дело № 53/2017г. на ЧСИ И. Б., с което е спряно производството по делото и е отказано възстановяване на сумата от 15 412.51 лева, постъпила по запора на банкова сметка ***, относно валидността на издадения в полза на взискателя изп. лист.

 

Твърди, че обжалва същото Постановление в законния едноседмичен срок по същото изпълнително дело в качеството му на длъжник, относно следното:

 

Въззивникът твърди, че горепосоченото изп. дело е образувано по молбата на взискателя С.К., с приложен към нея изп. лист издаден на основание Решение на СТОС по в.гр. дело под № 1375/2016 год. Срещу така постановеното Решение на СтОС били депозирали касационна жалба, като ВКС с Определение под № 53/20.02.2017 год. , влязло в сила на същата дата е спрял изпълнението на въззивното решение до пълното приключване на производството по делото.  В тази връзка твърди, че всички действия на ЧСИ след постановяването на това Определение ВКС са незаконосъобразни и следва да се върнат удържаните суми от длъжника в размер на 15 412.51 лева.

 

Предвид изложените съображения въззивникът моли да бъдат отменени действията на ЧСИ И. Б. и да се постанови прекратяване на производството по делото и връщане на удържаните суми от длъжника в размер на 15 412.51 лева постъпила по запора на банковата сметка на длъжника ЕТ “Пламен Петков – Бултранс” гр.Стара Загора, както и да им се присъдят всички разноски по делото.

 

В законоустановения срок по ГПК е постъпил писмен отговор от въззиваемия по делото С.К.С., с който моли жалбата да се остави без уважение и да се потвърдят действията на ЧСИ Биволова като правилни и законосъобразни.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ И. Биволова, която моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че изпълнително дело под 53/2017г. е образувано в Кантората на ЧСИ Б. на датата 01.03.2017 год. по молба на взискателя и въззиваем С.К. и приложен изпълнителен лист от датата 08.02.2017 год. издаден по в.гр.дело № 1375/2016г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

Настоящият съд намира, че действително ВКС с Определение под № 53/20.02.2017 год. , влязло в сила на същата дата, е спрял изпълнението на въззивното решение до пълното приключване на производството по делото. Именно в тази връзка е постановено и обжалваното постановление на ЧСИ Биволова, с което се спира изпълнителното производство по изп. дело № 53/2017г.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

 

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателя ЕТ “Пламен Петков – Бултранс” гр.Стара Загора. Безспорно обжалване по действята по връщане на вече събраните суми и прекратяване на изпълнителното производство не са категорият на тези които подлежат на обжалване от длъжника по изпънителното дело. Изцяло в подкрепа на това е и разпоредбата на чл.435, ал.1 от ГПК, която гласи, че само взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши определено действие, както и спирането и прекратявате на принудителното изпълнение.

 

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателя се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ И. Биволова не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

           

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 във връзка с ал.1 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1744/23.03.2017г. подадена от въззивника ЕТ “Пламен Петков – Бултранс” гр.Стара Загора, в качеството му на длъжник, подадена чрез пълномощника му адв. Р.М. с адрес ***, офис 9, подадена срещу действията на ЧСИ И. *** действие ОС-Стара Загора, а именно Постановление от 15.03.2017 год. по изпълнително дело № 53/2017г. на ЧСИ И. Б., с което е спряно производството по делото и е отказано възстановяване на сумата от 15 412.51 лева, постъпила по запора на банкова сметка ***, относно валидността на издадения в полза на взискателя изп. лист, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството  по в.гр. дело № 1154/2017г. по описа на Окръжен съд Стара Загора поради недопустимост на жалбата.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- Пловдив, чрез Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.