О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

Номер 445……………………22.05.2017 година………………..Град Стара Загора    

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……..……...Втори граждански състав

На двадесет и втори май…………………...………….……………….Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                         

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:          ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ      

                        

                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

частно гражданско дело номер 1172 по описа за 2017…….....................година.

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Р.Д., И.Д., Д.Т., М.Д., П.Д. и Огнан Д. чрез адв. П.Т. против Разпореждане от 06.02.2017 г. на Ч. районен съд, постановено по гр.д. № 245/2015 г. по описа на същия съд, с което е отхвърлено искането на частните жалбоподатели за издаване на изпълнителен лист.

Жалбоподателите твърдят, че атакуваното разпореждане е неправилно. Считат, че районният съд неправилно е отказал издаване на изпълнителен лист с мотив, че първоинстанционното съдебно решение не е влязло в законна сила. Счита, че решението на Старозагорски окръжен съд, потвърждаващо първоинстанционното решение е осъдително и има изпълнителна сила. Фактът, че паричните задължения били заплатени не отменяло правото да се иска изпълнение на останалата осъдителна част от решението. Молят съда да отмени обжалваното разпореждане и да постанови издаването на искания от тях изпълнителен лист.

В законоустановения срок по чл. 276, ал. 1 ГПК е постъпил отговор на частната жалба от другата страна Д.А. чрез адв. С.Ч., в който е взето становище за неоснователност на частната жалба. Ответницата по частната жалба заплатила дължимите от нея суми, а съгласно цитираната в отговора на частната жалба съдебна практика не следвало да се издава изпълнителен лист за предаване на владението на недвижим имот до влизане в сила на осъдителното съдебно решение. Моли за потвърждаване на разпореждането.

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

С решение № 20/07.04.2016 г. по гр.д. № 245/2016 г. Ч. районен съд е уважил предявените от Р.Д., И.Д., Д.Т., М.Д., П.Д., О.Д. обективно съединени искове с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД, чл. 108 ЗС и чл. 73, ал. 1 ЗС против Д.А., като е прогласил за нищожен договор за аренда на земеделска земя от 06.12.2013 г., осъдил е ответницата А. да предаде владението на земеделските земи предмет на договора за аренда и да заплати обезщетение по чл. 73, ал. 1ЗС.

Решението на Ч. районен съд е потвърдено изцяло с решение № 297/21.10.2016 г. по в.гр.д. № 1251/2016 г. на Старозагорски окръжен съд. Въззивното решение не е влязло в сила, като против него има подадена касационна жалба.

На 22.12.2016 г. по гр.д.№ 1251/2016 г. на Старозагорски окръжен съд е подадена молба от ищците по делото за издаване на изпълнителен лист за присъдените с решението суми. С разпореждане от 23.12.2016 г. съдията-докладчик е разпоредил изпращане на делото и молбата на Ч. районен съд за произнасяне по искането.

Междувременно с молба от 17.01.2017 г. ответницата А. е представила доказателства за заплащане на присъдените със съдебното решение суми /л. 33- л. 38 от ч.гр.д. № 1096/2017 г./. Поради това на молителите е дадена възможност за заявят дали поддържат така направеното искане за издаване на изпълнителен лист. В молба от 02.02.2017 г. те /молителите/ признават, че са получили сумите по паричните обезщетения /но не оттеглят искането в тази му част/ и молят да им се издаде изпълнителен лист за предаване на владението на земеделските земи.

С обжалваното разпореждане от 06.02.2017 г. по гр.д.№ 245/2015 г. Ч. районен съд е отхвърлил искането с мотива, че не било налице влязло в сила осъдително решение на първоинстанционния съд и ищците изрично заявили, че са получили присъдените с решението на втората инстанция суми.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 404, т.1, предл. второ от ГПК осъдителните решения на въззивните съдилища са годно изпълнително основание и въз основа на тях следва да бъде издаден изпълнителен лист и преди влизането им в сила. Имат се предвид, както тези съдебни актове, с които съдът се е произнесъл по съществото на заявения за разрешаване материалноправен спор по осъдителен иск, като го е уважил, така и решенията, с които се потвърждава първоинстанционно решение, постановено по уважен осъдителен иск. Съгласно установената практика и потвърдителните въззивни решения на осъдителни първоинстанционни такива са осъдителни решения, подлежащи на принудително изпълнение по силата на цитираната законова разпоредба /арг. определение № 441/13.07.2015 г. на ВКС по ч.гр.д. № 2946/2015 г., III г.о., определение № 455 от 30.09.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 5162/2013 г., I г.о., определение № 204/14.02.2011 г. на ВКС по ч.т.д.№ 75 на ВКС II т.о./. Този извод произтича и от разпоредбата на чл. 282, ал. 1 ГПК, според която подаването на касационна жалба не спира изпълнението на въззивното решение и от предвидения в чл. 282, ал. 2 ГПК специален ред за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение, срещу което е подадена касационна жалба.

В конкретния случай е налице именно хипотезата на невлязло в сила въззивно решение, с което е потвърдено първоинстанционно решение с осъдителен диспозитив и въз основа на него по силата на чл. 404, т.1 предл. второ от ГПК следва да се издаде искания изпълнителен лист относно постановеното осъждане за предаване на земеделските земи предмет на делото. Това е така, защото решението, с което е уважен предявен ревандикационен иск има осъдителна част, тъй като ответникът се осъжда да предаде владението на недвижимия имот. Сочената от ответната страна по частната жалба съдебна практика е неотносима, поради липсата на претенция от страна на ответницата за право на задържане на недвижимите имоти по настоящето дело. Компетентен да се произнесе по молбата съгласно разпоредбата на чл. 405, ал. 2 ГПК за издаване на изпълнителен лист въз основа на актове по чл. 404, т. 1 ГПК, вкл. и въз основа на осъдително решение на въззивен съд, което не е влязло в сила, е първата инстанция разгледала спора по делото /така определение № 198/27.04.2015 г. на ВКС по ч.гр.д. № 1577/2015 г., I г.о., определение № 491/26.06.2014 г. на ВКС по ч.гр.д. № 3782/2014 г.,  IV г.о./.

По отношение на разпореждането в частта му с която е отхвърлено искането за издаване на изпълнителен лист за присъдени със съдебното решение суми, въззивният съд намира, че правилно е оставено без уважение поради извършеното от ответницата плащане вкл. с представяне на доказателства намиращи се по делото /л.33-38 от ч.гр.д. № 1096/2017 г./. Налице са и признания на ищците за получаване на сумите от ответницата /обективирани в молба – л. 26 от ч.гр.д. № 1096/2017 г./. Признания за получаване на сумите се съдържат и в подадената частна жалба. Поради това разпореждането в тази му част следва да бъде потвърдено.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че разпореждането е неправилно в частта му, с която е отказано издаване на изпълнителен лист по осъдителното решение, в частта му по предявения ревандикационен иск, за предаване на владението на земеделските земи предмет на делото, поради което жалбата срещу постановения от първата инстанция акт се явява основателна и следва да бъде уважена в тази й част. Разпореждането следва да бъде отменено в тази  му част, а делото върнато на Ч. районен съд за издаване на изпълнителен лист по молбата на Р.Д., И.Д., Д.Т., М.Д., П.Д., О.Д.. В останалата му част разпореждането следва да се потвърди.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 278, ал. 2 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 06.02.2017 г., постановено по гр.д. № 245/2015 г. по описа на Ч. районен съд, в частта му, с което е отхвърлена молбата на Р.Д., И.Д., Д.Т., М.Д., П.Д. и О.Д. за издаване на изпълнителен лист за предаване на владението на следните земеделски земи: имот 005101, с площ от 2,740 дка, местност „Ч.“, шеста категория; имот 005339, с площ от 3,220 дка, местност „Л.“, четвърта категория; имот 027002, с площ от 27.211 дка, местност „К.“, десета категория; имот 034010, с площ от 16.702 дка, местност „Ч.“, шеста категория; имот 052001, с площ от 22.901 дка, местност „П.“, пета категория; имот 053011, с площ от 5.228 дка, пета категория, местност „Д.“; имот 059003, с площ от 12.802 дка, местност „Д.“, пета категория; имот 095016, с площ от 24,033 дка, местност „Б.“, осма категория, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ВРЪЩА делото на Ч. районен съд за издаване на изпълнителен лист по молбата на молбата на Р.Д., И.Д., Д.Т., М.Д., П.Д. и О.Д. за издаване на изпълнителен лист за предаване на владението на следните земеделски земи: имот 005101, с площ от 2,740 дка, местност „Ч.“, шеста категория; имот 005339, с площ от 3,220 дка, местност „Л.“, четвърта категория; имот 027002, с площ от 27.211 дка, местност „К.“, десета категория; имот 034010, с площ от 16.702 дка, местност „Ч.“, шеста категория; имот 052001, с площ от 22.901 дка, местност „П.“, пета категория; имот 053011, с площ от 5.228 дка, пета категория, местност „Д.“; имот 059003, с площ от 12.802 дка, местност „Д.“, пета категория; имот 095016, с площ от 24,033 дка, местност „Б.“, осма категория.

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 06.02.2017 г., постановено по гр.д. № 245/2015 г. по описа на Ч. районен съд в останалата му част.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: