О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер…466…………………30.05.2017 година…………………Град Стара Загора    

 

                                            

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД……...………..Втори граждански състав

На тридесети май………..………………………..…………………….Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                        

                                                                                      СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р. ТИХОЛОВА                                                    

частно гражданско дело номер 1189………по описа за 2017……………..година.

 

        Производството е образувано по частната жалба на Д.К.К., подадена чрез пълномощника му адв.Г. М., против определение № 922 от 06.04.2017 г., постановено по гр. дело № 1449/2017 г. на С. районен съд, с което е отхвърлена молбата на Д.К.К. за допускане на обезпечение на предявените искове против А. Н.И. и И. Л. И. чрез спиране на изпълнението по изпълнителни дела: № 2245/2011 г. по описа на ЧСИ К. А.и № 375/2008 г. по описа на ЧСИ Г. И..

 

        В частната жалба се твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като неправилен бил изводът на съда, че липсват предпоставките на чл.391, ал.1 ГПК. Съдът преклудирал възможността да представи доказателства като прекратил като недопустим предявеният от него иск с правно основание чл.190, ал.1 ЗЗД и не осигурил възможност да се съберат исканите доказателства. Моли обжалваното определение да бъде отменено и допуснати исканите обезпечителни мерки. Претендира разноски.

 

        Съдът, като обсъди направените в частната жалба оплаквания и провери правилността на обжалваното определение, намери за установено следното:

 

        Частната жалба е подадена в срока по чл.396, ал.1 ГПК и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

        Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба на Д.К.К. против А. и И. Н. за разваляне на договор за замяна на МПС от 20.01.2017 г., както и за връщане на даденото на отпаднало основание. Производството в частта относно на искането за разваляне на договора е прекратено поради недопустимост. В исковата молба е направено искане по чл.389 ГПК за допускане на обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнителните действия по изпълнителни дела: № 2245/2011 г. по описа на ЧСИ К. А.и № 375/2008 г. по описа на ЧСИ Г. И.. Изложени са твърдения, че по тези две дела са насрочени публични продажби на процесните МПС, които са били предмет на замяна по горецитирания договор. Правният интерес ищецът извежда от искането си да получи обратно на отпаднало основание своя автомобил, тъй като не е знаел, че го заменя за друго МПС с вече наложен запор.

 

        С обжалваното определение районният съд е приел, че молбата е неоснователна по съображения, че за да бъде допуснато обезпечение на предявен иск, следва той да е редовен, допустим и вероятно основателен. В случая производството по делото е прекратено в частта относно иска за разваляне на договора за замяна. По отношение на втория иск, който следвало да бъде квалифициран според твърденията на страната по чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД, същият не можело да бъде преценен като вероятно основателен. Фактическият състав на разпоредбата включвала в тежест на ищеца да установи, че към момента на престацията основанието е съществувало, но е отпаднало с обратна сила. Такива твърдения не били изложени в исковата молба. Освен това, липсвали предпоставките на чл.391, ал.1 ГПК- искът да е подкрепен с писмени доказателства. Не били представени доказателства за наложените запори, образувани изпълнителни дела и съответно насрочени публични продажби.  Приел е, че молбата за обезпечаване е неоснователна и е отхвърлил същата.

 

        Това определение е правилно. Съгласно разпоредбата на чл.389, ал.1 ГПК във всяко положение на делото до приключване на съдебното дирене във въззивното производство ищецът може да поиска от съда, пред който е висящо делото, да допусне обезпечение на иска.

 

        За да бъде допуснато обезпечение на иска следва да са налице кумулативно дадени предпоставки, а именно: искът да е допустим, вероятно основателен /подкрепен с достатъчно доказателства/, да е налице обезпечителна нужда, предложената обезпечителна мярка да е подходяща. Липсата на която и да е от посочените предпоставки обуславя неоснователност на молбата за обезпечаване на иска.

 

        В случая предявеният иск с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД е допустим, но не са представени доказателства за неговата вероятна основателност.  С исковата молба не са представени доказателства за наложените запори, образувани изпълнителни дела и съответно насрочени публични продажби. Когато се иска обезпечение доказателствата следва да са представени с молбата. Съдът не е длъжен да дава указания на молителя, нито сам служебно да събира доказателства в подкрепа на искането. Съгласно чл.395, ал.2 от ГПК, молбата за обезпечение се разрешава в закрито заседание в деня на постъпването й, като законодателят не е предвидил производство по отстраняване на нередовностите й, както е сторил това за исковата молба в чл.129, ал.2 ГПК. Смисълът на обезпечението е съдът да се произнесе бързо. С определението по искането за обезпечение, съдът не се произнася по същество. Той може да бъде сезиран отново с друга, редовна молба, по която да се произнесе по друг начин.  Следователно, в случая не е налице една от предпоставките за допускане на исканото обезпечение- достатъчно убедителни писмени доказателства относно вероятната основателност на предявения иск. Правилно при това положение исканото обезпечение не е допуснато от районния съд.

 

        По изложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.      

 

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

                                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА определение № 922 от 06.04.2017 г., постановено по гр. дело № 1449/2017 г. по описа на С. районен съд.

 

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: