О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

449                                            23.05.2017 г.                                Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,         ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и трети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА МАВРОДИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар: ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА частно  гражданско дело № 1201 по описа за 2017 година.

 

            Производството е образувано по частна жалба на „Дженерали Застраховане“ АД гр.София против Разпореждане от 28.03.2017 г., постановено по изп. д. № 214/2017 г. по описа на ЧСИ М.Д., с което се връща жалба вх.№ 4569/09.03.3017г. против постановление за разноските.

            Частният жалбоподател счита, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно, като излага подробни съображения. Моли да бъде отменено.

            В срока са постъпили писмени възражения от адв. С.В. като пълномощник на И.В.В. – взискател по изп. дело. Взема становище за недопустимост на жалбата, алтернативно счита, че е неоснователна. 

В приложените мотиви от ЧСИ М.Д. се взема становище за неоснователност на жалбата.

 

            Съдът, след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта й, намери за установено следното:

 

            Жалбата е допустима. По изп. дело липсват доказателства за датата на съобщаване на обжалваното разпореждане от 28.03.2017г., поради което съдът приема, че жалбата е подадена в срока за обжалване.

 

            Видно от приложеното изп. д. № 214/2017 г. по описа на ЧСИ М.Д., рег.№ 865 в регистъра на Камарата при ЧСИ, с район на действие района на Окръжен съд – Стара Загора, на 28.03.2017 г.  ЧСИ е постановил разпореждане, с което е върнал постъпилата жалба вх.№ 4569/09.03.2017г. на „Дженерали Застраховане“ АД гр.София, поради неотстраняване на констатираната нередовност на жалбата – непредставяне на препис от жалбата.     

По изп. дело № 214/2017г. по описа на ЧСИ М.Д., със страни взискател И.В.В. и длъжник „Дженерали Застраховане“ АД гр.София,  на 24.02.2017г. е съставено Постановление за приемане на разноски в изпълнителното производство. На 01.03.2017г. длъжникът е получил препис от това постановление.

 Подадена е жалба от „Дженерали Застраховане“ АД, постъпила на 09.03.2017г. /п.кл.08.03.2017г., посочено в мотивите на ЧСИ/. С разпореждане от 10.03.2017г. ЧСИ е оставил без движение жалбата, като е указал на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 25 лв. по сметка на ОС – Стара Загора, 60 лв. – по сметка на ЧСИ и да представи още 1 бр. препис от жалбата.  Съобщението е връчено на жалбоподателя на 13.03.2017г. С молба от 16.03.2017г. длъжникът – жалбоподател е представил платежни документи за внесена държавна такса по сметка на ОС и такса по сметка на ЧСИ. Не е спорно, че в едноседмичния срок, който е изтекъл на 20.03.2017 г., жалбоподателят не е изпълнил последно от дадените му указания- да представи още един препис от жалбата за прилагане по изпълнителното дело.

В случая ЧСИ е компетентен да администрира подадената частна жалба, като следи за спазването на законовите изисквания относно срока на обжалване, изискуемото се съдържание и задължителните приложения. Проверката на редовността на частната жалба включва и спазването на изискването за представяне на преписи от частната жалба и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна /чл.261, т.1 ГПК/. Неспазването на това изискване и когато не е поправено след указание на ЧСИ има за последица връщане на частната жалба като нередовна /чл.436, ал.4 във връзка с чл.262, ал.2, т.2 ГПК/. В случая, обаче жалбата е представена в оригинал и препис за другата страна. Изисканият в разпореждането от 10.03.2017г. препис от нея е предвиден за прилагане по изпълнителното дело. Приложимите процесуално – правни норми – чл.436, ал.4, вр. чл.261, т.1 от ГПК предвиждат към жалбата да се приложат преписи от нея и приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна. 

Жалбоподателят е представил препис от жалбата за другата страна в изпълнителното производство, с което изискванията на закона са спазени. Разпореждането на ЧСИ за представяне на допълнителен препис от жалбата за прилагане по изпълнителното дело не почива на относимите разпоредби на ГПК.

 

Предвид горните обстоятелства съдът намира, че обжалваното разпореждане на ЧСИ М.Д., рег.№ 865 в регистъра на Камарата при ЧСИ, с район на действие района на Окръжен съд – Стара Загора, от 28.03.2017г., с което е върната жалбата на длъжника е незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

 

            Водим от горните мотиви,  Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 28.03.2017г. постановено по изп.д № 214/2017г. по описа на ЧСИ М.Д., рег.№ 865 в регистъра на Камарата при ЧСИ, с район на действие района на Окръжен съд – Стара Загора, с което се връща жалбата на „Дженерали Застраховане“ АД гр.София, вх.№ 4569/09.03.2017г. против Постановление за приемане на разноски в изпълнителното производство от 24.02.2017г.

 

ВРЪЩА делото на ЧСИ за администриране на жалбата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: