Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 213                                                26.06.2017 г.                     град С.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тринадесети юни                                                                       2017 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Нина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 46 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

  

 

Производството е на основание чл. 124 от ГПК.

 

Образувано е по ИМ на Д Х.К.  против В.Х.П., М.В.К., И.М.М., М.М.Д., В.И.Г., И.К.Г., П. – Е.К.Г., Д.Х.Н. и С.Х.Н. с която моли съда да признае по отношение на ищеца, че ответниците не са придобили и не притежават право на собственост върху оставения му в наследство от племенника му С. Р. И.подробно описан в насрещната искова молба недвижим имот. В ИМ ищецът  сочи, че С. Р. И.е починал на 06.01.2012 г. в гр. С.  и е оставил за наследници страните по делото. От нотариален акт № ., том ., дело №. издаден от нотариус при НС С.  се установява, че Р. Г. И. е придобил право на собственост върху процесния имот. С нотариален акт №., том ., дело №./.г. издаден
от нотариус при РС С.  Р. Х. И.  е дарила на сина си С. Р. И.своите ¾ ид. ч. от процесния недвижим имот и той е станал собственик на същия.

 

            Ответникът В.Х.П. взема становище, че предявения иск е допустим, но неоснователен, като излага подробни съображения за това.

 

Ответникът М.В.К. взема становище, че предявения иск е допустим, но неоснователен, като излага подробни съображения за това.

 

В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК няма постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника И.М.М..

           

В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК няма постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника М.М.Д..

 

В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК няма постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника В.И.Г..

 

В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК няма постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника И.К.Г.. Постъпило е становище с което заявява, че не оспорва изложените факти в насрещната ИМ. Ищецът има право на такъв иск, същият е допустим, а и основателен. Моли да бъде освободен от частта за заплащане на разноски, защото не е дал повод на страните по делото за водене на настоящото дело. 

 

Ответникът П. – Е.К.Г. в който изразява становище, че искът е основателен и го признава. Моли да не бъде осъждана за разноски и такси.

 

Ответниците Д.Х.Н. и С.Х.Н. изразяват становище, че искът е основателен и не го оспорват и изцяло го признават. Молят да не бъдат осъждани за разноски и такси и не възразяват делото да с гледа в тяхно отсъствие, като заявяват, че нямат доказателствени искания.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

 

Между страните не се спори, че с акт за смърт № 0049/07.01.2012 г. на Община С.  се установява, че С. Р. И.е починал на 06.01.2012 г. в гр. С.  и е оставил за наследници страните по делото.

         

         От нотариален акт № ., том ., дело №. издаден
от нотариус при НС С.  се установява, че Р. Г. И. е придобил право на собственост върху процесния имот.

 

С нотариален акт №., том ., дело №./.г. издаден
от нотариус при РС С.  Р. Х. И.  е дарила на сина си С. Р. И.своите ¾ ид. ч. от процесния недвижим имот и той е станал собственик на същия.

 

В проведеното по делото съдебно заседание е представено спогодба, от 27.12.2016 г. подписана между ищеца, чрез адв. Б. и ответниците В.Х.П. и М.В.К., чрез адв. П. с която е извършено признаване на иска и от ответниците, които го оспорват.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

  

Съгласно разпоредбата на чл. 237, ал. 1 и 2 от ГПК, Когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието. В мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска.

 

Настоящият състав счита, че са налице всички предпоставки за произнасяне с решение по реда на чл. 237, ал. 1 ГПК: всички ответници са признали иска, като съдът следва да постанови решение съобразно признанието на иска. Спазени са и изискванията, установени в ал. 3 на чл. 237 ГПК, а именно признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, а от друга страна, е такова, с което страната може да се разпорежда.

 

            Тъй като ищецът не претендира разноски, съдът намира, че не следва да присъжда разноски в тази инстанция.

 

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

           

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ищеца – Д.
Х.   К.   с   ЕГН **********,   с   постоянен   адрес ***, че ответниците В.Х.П. с ЕГН ********** с адрес ***; М.В.К. с ЕГН **********, с адрес ***; И.М.М. с ЕГН ********** с адрес ***; М.М.Д. с ЕГН **********, с адрес ***; В.И.Г. с ЕГН **********, с адрес ***; И.К.Г. с ЕГН **********, с адрес ***; П.К.Г. с ЕГН ********** с адрес ***;  Д.Х.Н. с ЕГН **********, с адрес ***  и С.Х.Н. с ЕГН **********, с адрес ***, не са придобили към 11.09.2015 г. и не притежават права на собственост върху оставения на ищеца в наследство от племенника му С. Р. И.починал на 06.01.2012 г. в гр.С.  недвижим имот: апартамент с изложение юг, застроен върху 65,88 кв.м /шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, находящ се на I първи етаж от жилищен блок находящ се в гр.С. , на ул."С. С." №.”, състоящ се от две спални, дневна- столова с кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и балкони с идентификатор 68850.503.182.3.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С. , одобрени със заповед № РД- 18-65  от 30.05.2008 г.   на   ИД  на  АГКК     находящ  се  в  сграда  № 3 /три/ разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град С. , одобрени със заповед № РД-18-65 от 30.05.2008г. на ИД на АГКК /с номер по предходен план парцел 1-първи квартал: 67(шестдесет и седми), блок 1- първи, по плана на гр.С.  действал към 23.08.1996 г. /, при граници на апартамента по кадастрална карта при граници и съседи на същия жилищен етаж от изток и север -  апартамент с идентификатор    68850.503.182.3.15, от запад и север апартамент с идентификатор 68850.503.182.3.17, заедно с прилежащото избено помещение с № 15 /петнадесет/, при граници и съседи по титул за собственост - от север - мазе на А.и Г.Б. и коридор, от изток - коридор, от юг - мазе на В.Х. Ж., от запад - мазе на Г. и П. Г., както и в едно с прилежащото таванско помещение с №5/пет/, при граници и съседи по титул за собственост - от север - двор, от изток таван на В. Х. Ж., от юг - коридор, от запад - стълбище, и в едно с 1,56%(едно цяло и петдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от общите помещения, а именно в етажите от първи до седми етаж включително - 21/двадесет и един/ броя общи сушилни, в избения етаж три общи перални и три помещения за смет, както и 1,56 %(едно цяло и петдесет и шест стотни процента) идеални части от отстъпеното право на строеж върху бивше държавно място, в което е построен жилищния блок, цялото дворно място от 3629,08/10322,50кв.м. /три хиляди шестстотин двадесет и девет цяло и осем стотни квадратни метра идеални части от десет хиляди триста двадесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра/ находящо се в гр.С. , ул. "Сава Силов" № 106 „А" съставляващо (бивша парцела 1-първа от квартал 67 /шестдесет и седми/, блок 1-първи, по плана на гр. С.  действал към 23.08.1996 г., при граници на дворното място по титул за собственост: от север - улица „Боруйград", от изток - ул. "Х. Д. Асенов" и парцел XVI - 296, от юг - парцел Х
VI-296, парцел IХ-299, ул."С. С.", парцел IV-7628 и парцел III-709, от запад - улица „И.” и парцел I-7603, съответно индивидуализиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот № ., том ., дело №. г. вх. рег. №. и номер на партидна книга том ., стр.. издаден от нотариус при районен съд С. .

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд С.  пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :………………………..