Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

187                                             07.06.2017 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На девети май                                                                                      2017 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Нина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 134 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

            Производството е на основание чл. 135 от ЗЗД.

 

Ищцата А.С.А. твърди в ИМ, че от няколко години живее и работи в Испания. При едно от завръщанията си в България, на 05.11.2015 г. сключила предварителен договор за покупко-продажба на два недвижими имоти с „Алфа Инвестмънт 22" ООД, с предмет - два броя апартаменти, находящи се в новоизградена и въведена е експлоатация жилищна сграда в гр.Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" №55. В чл.2 от предварителния договор било посочено, че уговорената продажната цена недвижимите имоти е в размер общо на 73 000 евро или равностойността им в лева - 142 775 лв.. След неговото сключване заплатила на продавача общо сумата 27 800 евро. Съгласно чл. 5 от договора, окончателният договор трябвало да бъде сключен в едногодишен срок от подписването на предварителния договор. В деня на подписване на нотариалния акт, ищцата като купувач трябвало да заплати и сумата 45 200 евро, представляваща остатък от уговорената продажна цена. След извършена справка в имотния регистър установила, че процесните недвижими имоти са прехвърлени от първия ответник на втория ответник “Авагайа сиди” ЕАД гр. София, на 20.06.2016. с нотариален акт за дарение. Сочи, че сключената сделка между двете търговски дружества уврежда нейните интереси на купувач по предварителния договор в частта относно двата недвижими имота. Ето защо счита, че е налице правен интерес от предявяването на настоящия иск с правно основание чл.135 от Закона за задълженията и договорите, като моли съда да постанови решение с което да обяви за недействителна по отношение на ищцата извършената безвъзмездна сделка – дарение на недвижими имоти, подробно описани в ИМ.

 

Ответникът “Алфа Инвестмънт 22” ЕООД гр. Стара Загора, чрез адв. М.П. оспорва предявения иск, като счита същия за нередовен, недопустим и неоснователен. Счита, че исковата молба не е подписана от посочената като ищца А.С.А., което води до нередовност на иска. Твърди, че между ищцата А.С. и първия ответник „Алфа инвестмънт 22"ЕООД липсва облигационна връзка. Оспорва подписа за купувач, като заявява, че не е положен от А.С.А.. Оспорва твърдението в исковата молба, че първият ответник е извършил дарението на имотите с цел да увреди длъжника.

 

            Ответникът “Авагайа сиди” ЕАД гр. София, чрез адв. М.Г. оспорва предявения иск. Счита същият за недопустим и неоснователен. Счита, че исковата молба е нередовна, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 6 от ГПК - не носи подпис на лицето, което подава молбата. Исковата молба е подадена от А.С.А. - лично, а положения подпис съществено се различава от подписа положен в представения с исковата молба предварителен договор, срещу името на ищцата. Оспорва твърдението в исковата молба, че ищцата има качеството на кредитор, въз основа на сключен с първия ответник предварителен договор за продажба на недвижими имоти.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

          

По делото е представен и приет като писмено доказателство Предварителен договор за покупко-продажба на процесните недвижими имоти от 05.11.2015 г. сключен между ищцата и първия, находящи се в новоизградена и въведена е експлоатация жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 55.

 

С нотариален акт за дарение № …, т…., н.дело № …г. по описа на нотариус Б.Г., рег. № 394 в рег. на НК се установява, че “Алфа Инвестмънт 22” ЕООД гр. Стара Загора е прехвърлило чрез дарение на втория ответник “Авагайа сиди” ЕАД гр. София десет недвижими имота, сред които и двата апартамента, предмет на предварителния договор.

 

            Във връзка с открито оспорван на подписа на ищцата под предварителния договор е назначена и приета съдебно почеркова експертиза, от заключението на която се установява, че Ръкописният текст „А.С.А.", положен срещу реквизита „Купувач" в Предварителен договор за продажба на недвижими имоти от 05.11.2015г., е изпълнен от А.С.А.. Трите ръкописни подписа, положени на лист първи, втори, трети от името на А.С.А. в " в Предварителен договор за продажба на недвижими имоти от 05.11.2015г., са изпълнени от А.С.А..

 

            От заключението на назначената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че към момента на изготвяне на Заключението, в регистрите на ответника - „Алфаинвестмънт 22" ЕООД, гр. Ст. Загора няма данни за осъществена продажба напроцесиите два имота за сума в размер на 73 000, 00 € /седемдесет и три хиляди евро/ по аналитична партида с имената или ЕГН на ищцата, както няма данни  и  за получени  суми  по   сметки   501   „Каса в лева", 503 „Разплащателна сметка в левове" или 504 „Разплащателна сметка във валута" в размер на 12 800, 00 € и 15 000, 00 € /петнадесет хиляди евро/ или левовата им равностойност; Поради   липса  на  каквито   и   да   е   счетоводни   документи   и   записвания, материализиращи  продажба  на  процесните  два  имота, няма данни  за осчетоводено вземане на дружеството от ищцата - А.С.А..

 

 

От показанията на разпитаната свидетелка Р.Н.С., майка на ищцата по делото се установява, че дъщеря й от 3 год. живее в Испания и се прибира в България веднъж годишно. Преди години свидетелката закупила от А.П. от ф-мата „Алфа Инвестмънт 22“ ЕООД апартамент, който в последствие продала и пак купила от него още един апартамент. Когато дъщеря й, когато се прибрала й казала, че има пари които иска да инвестира в недвижим имот. Предложила й „Алфа Инвестмънт 22“ ЕООД, тъй като били доволни от А.П.. Детето се съгласило. Направили предварителен договор за два имота в гр. Стара Загора на ул. “…“ № …на 05.11.2015 г. и заплатили 12 800 евро в офиса ул. “…“. „Алфа Инвестмънт 22“ ЕООД им направили голяма отстъпка за двата апартамента. Уговорили се след два, три месеца да платят още 15 000 евро и при сключването на окончателния договор да платят останалата сума. Дъщеря й подписала всички договори. Свидетелката установява, че  февруари 2016 г. дала 15 000 евро, които били пратени от дъщеря й по „Изи пей“, за което и издали ордер за сумите. На плащането присъствал единствено г-н П.. Лятото ищцата се обадила да попита какво се случва с тези апартаменти, тъй като не успяла да открие никой. Свързала се с г-н П. след като друг не успяла да намери. Казал й, че фирмата вече не е на негово име. Друг бил управителя. Тогава се обърнали към адвокат и се указало, че са измамени - никой не им връща нито апартаментите, нито капарото.

 

От показанията на разпитаният като свидетел А.С.П. се установява, че фирма “АЛФА ИНВЕСТМЪНТ 22” ЕООД е основана и управлявана през всичките години от основаването до края 28.03.2016 г. от него. Управлявали със бившата си вече съпруга заедно и по отделно фирмите. През всичките тези години всичко което е необходимо за управляване на една фирма е било от него. Бившата му съпруга полагала подпис единствено когато свидетелят не бил в града и не присъствал. Познава А.А. и Р.С.. Сочи, че Р.С. преди 5г. – 6г. купила от него апартамент в една от сградите му и в последствие купила друг апартамент, след като продала стария. Установява, че Р. го потърсила по телефона за да го попита дали има свободни апартаменти за продажба. Казал, че има свободни апартаменти и ги поканил да дойдат в офиса му на ул.“…“ …. Показал им апартаментите, направил им отстъпка в цената и подписали предварителен договор с А. октомври – ноември месец 2015 г.. Дали му капаро в брой като специално за тези суми уговорката била да ги внесе в банковите сметки на фирмата. Тези пари били внесени по сметката на фирма “АЛФА ИНВЕСТМЪНТ 22” ЕООД, но в различен период и на различни основания. В последствие февруари месец 2016  г. майката на ищцата внесла сумата от 15 000 евро като за двете суми издал квитанция. Окончателния договор трябвало да се сключи до края на 2016 г. и да се прехвърлят апартаментите и да се плати останалата сума. Със собствеността на фирмата се разделил на 28.03.2016 г.. Сочи, че е имало и други предварителни договори и бившата му съпруга знаела, че продава тези апартаменти. Майката на ищцата му се обадила есента и той й обяснил, че не вече не е собственик на фирмата. Сочи, че процесните апартаменти са дарени  с цел обезимотяване на Ю., за да не плаща на никой и нищо да не дава. 

 

Свидетелката Ю.Н.П. сочи, че заедно с А.П. била Управител и съсобственик на “АЛФА ИНВЕСТМЪНТ 22” ЕООД от 2013 г. до юни месец 2016г., като А. напуснал 28.03.2016 г.. Твърди, че докато били съсобственици и управители с Александър на дружеството не е сключван предварителен договор за покупко продажба на 2 броя апартаменти намиращи се на ул. “…“ № …с лицето А.А.. Не е оповестяван такъв договор в дружеството и не е осчетоводяван такъв договор. Всички договори, били изготвяни или от секретарката до 2014 г. и от там нататък изцяло и единствено от нея. Твърди, че не я е уведомил за продаването на тези апартаменти. Единият апартамент се давал под наем. Втория апартамент се ползвал като офис на дружеството. От ноември 2015 г. до 28.03.2016 г. нито А.А. нито Р. са влизали в контакт с нея по повод тези апартаменти. Всички смени на управители и продажба на дялове били оповестени в ТР. Към момента докато били съдружници и управители на това дружество А. правел огледите, тъй като той познавал по-добре обектите. Плащанията винаги били в офиса. Издавал се ПКО и задължително се осчетоводявал. Нямало сделка която да не е осчетоводена в счетоводството. Свидетелката П. сочи, че е искала да се отърве от имотите, затова ги дарила.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

             

Съгласно чл. 135 от ЗЗД кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника. Следователно кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни онези действия на длъжника, които имат вредни за него правни последици. Такива правни действия на първо място ще бъдат всякакви възмездни и безвъзмездни договори, сключени от длъжника.

 

Когато обещан с предварителен договор имот е прехвърлен на трето лице, за купувача по предварителния договор сделката е увреждаща поради осуетената възможност за реализиране на правото да се иска сключване на окончателен договор. Сключването на последваща сделка от страна на обещателя-длъжник, след като задължението му за сключване на окончателен договор не е погасено, е съзнателно волево действие, насочено към правни последици, увреждащи кредитора по предварителния договор и затова предпоставящо извод за знание на длъжника относно тези последици и увреждащия им характер. За кредитора по предварителния договор е налице правен интерес да предяви отменителния иск /решение № 326 от 20.12.12г.по гр.дело № 177/12г.на ІІІ г.о.на ВКС;решение № 176 по гр.дело № 1746/08г.на ІV г.о.на ВКС/ и съответно успешното му провеждане дава възможност да се обяви за окончателен сключения преди увреждащата сделка предварителен договор.

 

От заключението на назначената и приета съдебно почеркова експертиза, се установява, че предварителния договор е подписан от ищцата. Свидетелите разпитани на страната на ищцата, които съдът кредитира, тъй като се потвърждават от наличните писмени доказателства, установяват обстоятелствата около които е подписан процесния предварителен договор, датата на която е подписан, както и сумите дадени по него, поради съдът намира, че възражението направено от ответниците, че същия е антидатиран  неоснователно. 

 

Няма основание да не се възприеме становището, че всяко действие, извършено включително и преди вземането на кредитора да стане изискуемо, с което длъжникът затруднява или осуетява изпълнение на задължението си накърнява правата и интересите на кредитора.  Длъжникът знае за увреждането, когато знае, че има кредитор и че действието му уврежда правата на кредитора. Оборимата презумпция за знание на увреждането, установена с чл. 135, ал. 2 ЗЗД, намира приложение и по отношение на юридическите лица, чиито собственици и управители са от кръга на лицата по чл. 135, ал. 2 ЗЗД( Решение № 163 от 27.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 672/2010 г., III г. о., ГК). Свидетелят П. сочи, че е имало и други предварителни договори и бившата му съпруга знаела, че продава тези апартаменти. Когато увреждащото действие е безвъзмездно, правно ирелевантно е дали лицето, с което длъжникът е договарял е знаело за увреждането- в този случай е предпочетен интереса на кредитора, тъй като третото лице е получило имуществено благо от длъжника без насрещна престация. Качеството на кредитор на ищецът е безспорно, като е налице неудовлетворено вземане, с оглед прехвърлянето на собствеността на въпросните имоти и същото не е в негова полза.

 

Отчуждаване на имот собственост на длъжника само по себе си води до намаляване имуществото, което би удовлетворило кредитора за възникналото вземане преди извършеното разпореждане, като това намаляване на имуществото неминуемо води до увреждане на кредитора. В разглеждания случай са налице доказателства за знание за увреждане на кредитора от страна на длъжника, но и намерение за увреждане – Свидетелката Павлевска в качеството и на управител на ответното дружество сочи, че е искала да се отърве от имотите, затова ги е дарила. По отношение на твърдението на свидетелката, че единият апартамент се давал под наем, втория като офис на дружеството, не са представени никакви доказателства в подкрепа на това твърдение.

 

Във връзка с направените възражения от ответниците, че  предварителният договор е фиктивен и няма плащания, следва да се отбележи, че в производството по иска по чл. 135 от ЗЗД длъжникът не може да се брани с възражения, които се основават на отношенията, които легитимират ищеца като кредитор. Защитата си като длъжник по тези отношения ответникът може да осъществи само по иска за вземането, в случая с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, решението по който ще формира сила на присъдено нещо.

 

С оглед изложените съображения, настоящия съдебен състав намира, че са налице всички изискуеми предпоставки за уважаване на предявения отменителен иск. При това положение, съдът приема, че предявеният иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД, е основателен и доказан и поради това, следва да бъде уважен.

 

            При този изход на делото, съобразно чл. 78, ал. 1 от ГПК, направените от ищцата разноски в общ размер на 2199,23 лева, следва да се възложат в тежест на ответниците.

 

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОБЯВЯВА за недействителен спрямо А.С.А., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез адвокат С.К.Т., сключения между “АЛФА ИНВЕСТМЪНТ 22" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул."…" № …, ЕИК 202176390, представлявано от управителя Г.С.К. и „АВАГАЙА СИДИ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. "…" № …-партер, ап.2, ЕИК 204122740, представлявано от изпълнителния директор С.Г.С., договор за дарение обективиран в нот. акт. № …, т…., н.дело № …г. по описа на нотариус Б.Г., рег. № 394 в НК, относно следните два имота, намиращи се в новоизградена и въведена в експлоатация „Жилищна сграда с обекти за стопанска дейност и гаражи и ограда" с обща разгъната застроена площ 754 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.24.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, находящ се в гр.Стара Загора, ул."…" № …, а именно:

 

АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ с идентификатор 68850.505.243.3.2, намиращ се на втори етаж, със застроена площ от 79,13 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, предверие и тераса, при граници: север-двор, изток-асансьор, коридор и стълбище, юг-двор, запад-двор, заедно с прилежащите към апартамента 9,23 кв.м., представляващи 11.43% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който самостоятелен обект е с предназначение жилище и който се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.243, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-68850.505.243.3.3, под обекта-68850.505.243.3.8 и 68850.505.243.З.1 и над обекта: 68850.505.243.3.4.

 

АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ с идентификатор 68850.505.243.3.7, намиращ се на четвърти и пети етаж, със застроена площ от 125,65 кв.м., от които 74,63 кв.м. на четвърти етаж и 51,02 кв.м. на пети етаж, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна, предверие, дрешник-стълбище и тераса на четвърти етаж и две спални, коридор, баня-тоалетна, стълбище и тераса на пети етаж, заедно с прилежащите към апартамента 14.65 кв.м., представляващи 18.16 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който самостоятелен обект е с предназначение жилище и който се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.243, при съседни самостоятелни обекти: на първо ниво, на същия етаж-няма, под обекта - 68850.505.243.3.5 и 68850.505.243.3.6 и над обекта: 68850.505.243.3.6 и на второ ниво, на същия етаж - 68850.505.243.3.6, под  обекта-няма и над обекта: няма.

 

            ОСЪЖДА “АЛФА ИНВЕСТМЪНТ 22" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул."…" № …, ЕИК 202176390, представлявано от управителя Г.С.К. и „АВАГАЙА СИДИ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. "…" № …-партер, ап.2, ЕИК 204122740, представлявано от изпълнителния директор С.Г.С., да заплатят на А.С.А., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез адвокат С.К.Т. сумата от 2199,23 (две хиляди сто деветдесет и девет лева и 23 ст.), представляваща направени по делото разноски.

 

                РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :…………………..