Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

218                                             28.06.2017 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тринадесети юни                                                                             2017 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Нина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 19 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази следното:

           

Производството е на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от СК.

 

Ищецът Ж.В.И. твърди в ИМ, че с Решение №111-82-27 от 01.04.2015 г. на Софийски районен съд по гр.дело №17491/2013 г., е прекратен с развод бракът ми с В.М.П.. Съдът утвърдил споразумение, съгласно което ищецът бил задължен да заплаща месечна издръжка на децата Ж.Ж.И. и М. - М.Ж.И., чрез тяхната майка и законен представител ответника по делото В.М.П. в размер на по 900.00 лева за всяко едно от тях, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение до настъпване на обстоятелства изменящи или погасяващи това задължение. Към датата на постановяване на горецитираното решение заемал длъжността „Ръководител завод" към фирма „Кнауф България" ЕООД и получавал трудово възнаграждение, което му позволявало да дава ежемесечно на децата си издръжка в размер от по 900 лева на всяко едно от тях. Считано от 23.02.2016 г. трудовият му бил прекратен, което наложило регистрирането му в Бюрото по труда на 29.02.2016 г. От тогава е безработен, като получавал обезщетение за безработица в размер на 1500.00 лева. Твърди, че от предходен брак има пълнолетно дете Кристина Ж.И., която е студент първа година в Университета в Глазгоу - Шотландия. Същата не е навършила 25 години и на която дава издръжка доброволно. Изцяло е поел и задължението за заплащане на вноските по ипотечния кредит в размер на около 680 лв. на месец, с който е закупено семейното жилище находящо се в гр. Стара Загора, предоставено за ползване на майката и децата. Предвид описаните обстоятелства, а именно оставането му без работа, задължението да заплаща издръжка и на другото си дете, изплащането на ипотеката на апартамента, е невъзможно да заплаща месечна издръжка на Ж. и М. - М. в общ размер на 1800 лева. Ето защо моли съда да постанови решение с което да прекрати брачен договор между страните от 09.02.2015 г., вписан в АВ при РС Стара Загора, в частта относно издръжката на децата Ж.Ж.И. и М. – М.Ж.И., поради съществена промяна в обстоятелствата. Претендира за заплащане на направените по делото разноски.

 

    В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК има постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника В.М.П. като на първо място счита, че предявеният иск е недопустим, тъй като чл.42 ал.1 т.2 от СК визира възможност брачния договор да бъде прекратен по този ред, само и единствено когато подписалите го съпрузи са все още в брак. Налице е договор в полза на трето лице, който договор след като е започнало неговото изпълнение, подписалите го страни не могат да го променят, без съгласието на това трето лице - родените от брака деца. Настоящия размер на издръжката на родените от брака деца е възпроизведен в съдебно решение. По същество моли да се отхвърли последния иск като абсолютно неоснователен и недоказан, като излага подробни съображения за това. Претендира за заплащане на направените по делото разноски.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

    

Не се спори между страните, че са подписали брачен договор с дата 09.02.2015 г. вписан в АВ гр. Стара Загора, като в чл.13 от същия са уговорили, че при евентуален развод Ж.В.И. се задължава да заплаша първоначална месечна издръжка на детето Ж.Ж.И., М. - М.Ж.И., в размер на по 900 лева за всяко едно от двете деца за всеки календарен месец, платима до всяко петнадесето число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака до настъпване на обстоятелство, изменящи ши погасяващи това задължение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане на сумата.

 

С влязло в законна сила на 01.04.2015 год. Решение № III-82-27/01.04.2015 год. по гр.д.№17491/2013 год. на СРС, сключения между страните на брак е прекратен, като е утвърдено постигнато споразумение по чл.51 СК, между страните.

 

От приетите по делото Удостоверение за студентски статут с дата 30.03.2016 г. от Университета в Глазгоу за К. Ж.И. и Удостоверение за семейно положение, изх. № РВТ16-УГ01-9996/06.10.2016 год. на СО, район Витоша-София се установява, че ищецът има още една дъщеря К. Ж.И. с студентка с курс на обучение 4 години и начало 14.09.2015 год..

 

От приетото по делото Удостоверение изх. №2902/24.02.10б год. на „Кнауф България” ЕООД се установява, че ищецът е работил във фирмата на длъжност „Ръководител завод" от 01.04.1998 год. до 23.02.2016 год..

 

Ищецът е регистриран в Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда" с начална дата 23.02.2016 год., с отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 23.02.2016 год. до 22.12.2016 год. в размер на 72.10 лева дневно съгласно Разпореждане №213-00-2184-1/26.04.2016 год. на НОИ.

 

Не се спори между страните, че семейното жилище на страните ведно с гаража към същото е придобито от тях през време на брака с кредит в размер на 54 700 евро, като върху същото е учредена законна ипотека в полза на „Първа инвестиционна банка", ползва се безвъзмездно от ответницата, а кредита се изплаща от ищецът.

 

От приетото по делото Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца изх. № РВТ16-УГ01-9996/06.10.2016 год. на СО, район Витоша-София се установява, че ищецът Ж.И. има съпруга Теодора Стоянова Христова.

 

От приетото по делото Удостоверение изх. № 001 от дата 19.05.2017 год. издадено от „АЙ ДУК КЪМПАНИ” ЕООД е видно, че считано от м.май 2017 год. ищецът е започнал работа във фирмата с месечно брутно трудово възнаграждение в размер на 460 лева.

 

От разпита на допуснатия свидетел, чийто показания са обективни и безпристрастни, кореспондиращи с приетите по делото писмени доказателства се установява, че стандарта на живот, който е имал ищеца към момента на заемане на длъжността „Ръководител завод” в "КНАУФ БЪЛГАРИЯ"ЕООД, значително е занижен към настоящия момент и той изпитва трудности да заплаща издръжка за двете малолетни деца в размер на 1 800 лева месечно. Свидетелят установява, че ищецът живее в жилище на новата си съпругата, помага и на голямата си дъщеря, която е студентка, заплаща ипотечния кредит за семейното жилище, в което живее ответницата с двете малолетни деца, ограничава се в личните си разходи, като настоящото семейство на ищеца се поддържа от съпругата му.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно чл.42, ал.1, т.2 СК брачния договор се прекратява по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозна застрашава интересите на съпруга, ненавършилите пълнолетие деца или на семейството. Всеки от съпрузите може да поиска съдебно прекратяване на брачния договор. Това е една защитна мярка, която законодателят е предвидил с оглед особения характер и най – вече особената продължителност на брачните договори.

 

С оглед разпределената от съда доказателствена тежест в това производство ищецът следва да докаже настъпването на съществена промяна в обстоятелствата, при които е сключен брачния договор в частта относно издръжката на децата Ж.Ж.И. и М. – М.Ж.И..

 

В конкретния случай e налице съществена промяна на обстоятелствата при ищецът, тъй като трудовия му договор на длъжност „Ръководител завод" е прекратен и същия е регистриран в Агенция по заетостта за периода от 23.02.2016 год. до 22.12.2016 год. поради което ищецът вече не разполага с доходите, които е получавал при подписването на брачния договор с ответницата, а след този период е започнал работа с трудово възнаграждение 460 лв..

 

При това положение защитната мярка която законодателят е предвидил с оглед особената продължителност на брачните договори е налице и брачният договор в тази част следва да бъде прекратен. След като са налице промяна в обстоятелствата при които за ищеца става невъзможно да изпълнява задължението  по брачния договор в частта за издръжката на децата, следва да му се признае възможността да се възползва от тази мярка. По отношение на възражението на ответницата, че новата съпруга на ищеца разполага с достатъчно средства, съдът намира, че същата е трето лице по отношение на брачния договор, поради което това възражение е неоснователно.

 

Ето защо съдът намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен. При този изход на делото, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените разноски, които съгласно представеният по делото списък за разноски по чл. 80 от ГПК са в размер на 25 лв..

 

Ето защо, съдът

 

   Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брачен договор от 09.02.2015 г. Акт № 41, общ. рег. № 378/2015 г., вписан в АВ при РС Стара Загора, между Ж.В.И., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, чрез адв. А. и В.М.П., ЕГН **********,***, чрез адв. Драгнев, в частта относно издръжката на децата Ж.Ж.И., ЕГН ********** и М. - М.Ж.И., ЕГН **********, /чл.13 от същия/, поради съществена промяна в обстоятелствата.

 

ОСЪЖДА В.М.П., ЕГН **********, чрез адв. Драгнев да заплати на Ж.В.И., ЕГН **********, чрез адв. Адв. А. сумата 25 лв. /двадесет и пет лева/, разноски по настоящето дело.  

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:………………………..