О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

  Номер 546                                         20.06.2017 година                град Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,  ШЕСТИ граждански състав

На двадесети юни  2017г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ……………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията- докладчик УРУКОВ

Гражданско дело 8 по описа за 2017г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е на основание чл.87, ал.3 във вр. чл. 232, изр. 1  във връзка с чл.252 – 254 и във вр. с  чл.274 ал.1, т.1 от ГПК /2008г./ .

Постъпила е искова молба от ищeца К.Н.Б. ЕГН ********** със съдебен адрес ***, офис №3а, чрез адвокатската кантора Ж. и М. ПРОТИВ ответниците Т.Н.П. ЕГН ********** *** №…ет….ап…. и В.Д.П. ЕГН ********** с адрес *** №…ет….ап….с правно основание:чл. 87, ал.З ЗЗД и с Цена на иска:26 388.00 лв.

Ищците твърдят в исковата си молба, че през 1990 год., с нотариален акт №135 том 6 дело №2282/1990 год. по описа на РС Стара Загора между нея от една страна в качеството на прехвърлител и ответницата Т.Н.П. от друга страна в качеството на приемател и нейната сестра Н.Н.К.- също в качеството на приемател, бил сключен договор за гледане и издръжка, по силата на който тя им прехвърлила при равни квоти недвижим имот апартамент №…, запад-улица, север-ап. №28, юг-ап.30, ведно с мазе №29 на осми етаж от жилищния блок на ул….№…кв. 29-6 по плана на гр.Стара Загора от 59.89 кв.м. и от 223.39 куб. м., състоящ се от: кухня - запад, дневна - запад, спалня - запад, сервизни помещения - неосветени, при граници: изток - коридор и апартамент №30, запад-улица, север-ап. №28, юг-ап.№30, ведно с мазе №10 от 3,14 кв.м., при граници:изток-мазе №11, запад-мазе №9, север-коридор, юг-коридор, ведно с припадащите се процентно участие в общите части 1,83 и 1,83%1227 кв.м. от правото на строеж,а съгласно Схема №15-12199-12.01.2017 год. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.212.3.30 самостоятелният обект е с адрес:гр.Стара Загора, п.к. 6000, ул….№…ет….ап…., като самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположен в поземлен имот с идентификатор 68850.505.212, с предназначение на самостоятелния обект:жилище, апартамент, брой нива на обект: 1, ниво:едно, съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж: 68850,505.21.3.29; 68850.505.212.3.31; под обекта: 68850.505.212.3.26; над обекта: 68850.505.212.3,34; а те поели задължението да се грижат всестранно за нея, като осигуряват нейната издръжка, закупуват за нея храна, облекло, медикаменти, осигуряват ми здравни грижи.

В последствие, втората приемателка Н.Н.КА. прехвърлила на първата приемателка с договор за дарение, материализиран във формата на нотариален акт №43 том 20 дело №5945/1995 год. своята 1/2 идеална част от имота.

Към момента на сключване на договора за гледане и издръжка, подробно описан по-горе, ответницата Т.Н.П. била сключила граждански брак с ответника В.Д.П., поради което, макар същият да не фигурира в нотариалния акт като страна, станал съсобственик на недвижимия имот по силата на чл. 19 от СК от 1985 год./отм./, поради което същият е и солидарен длъжник заедно с ответницата по договора за гледане и издръжка и дължи полагането на грижите, както и осигуряването на издръжката.

За съжаление, ответниците изначално не изпълняват поетото от тях задължение, проявиха към мен студено и крайно резервирано отношение, не пожелаха нито да осигурят грижите, за които става дума по сключения помежду ни договор, нито пък заместиха същите с пари, което поражда правният ми интерес от подаването на настоящата искова молба за разваляне на договора за гледане и издръжка. Освен това вторият ответник се държи от самото начало грубо и пренебрежително с мен, но през последните няколко години грубостта му и пренебрежението й му се засилиха, той започна да се държи по същия начин и с първата ответница и изобщо поведението му е такова, че осуетява всяка възможност за изпълнение на поетите спрямо мен задължения от страна на двамата приобретатели, въпреки, че аз съм вече на възраст, която не ми дава възможност сама да се грижа за себе си достатъчно адекватно и определено имам нужда от чужди грижи.Страдам от редица заболявания от дълги години, освидетелствана съм от ТЕЛК и много отдавана съм нетрудоспособна, но тези обстоятелства не само че не повлияха на ответниците и не ги накараха да се ангажират със здравословното ми състояние, но на практика те не осигуриха за мен нито дължимата грижа, нито пък предложиха да закупят лекарствата, които са ми необходими, и то постоянно, Пенсията ми е в минимален размер, не ми е достатъчната да си купувам необходимата храна, страдам от сериозни заболявания, необходими са ми медикаменти и медицински грижи, а ответниците не обръщат никакво внимание на моите нужди и смятат,че имат по-важни грижи и занимания.Освен това,не проявиха никакво желание да ме подпомогнат с пари, за да си осигуря по друг начин необходимото за моето нормално човешко съществуване.Въпреки напредналата ми възраст не желаят да ми осигурят каквото й да било по силата на изпълнение на сключения помежду ни договор,Смятам,че при пълната липса на изпълнение на поетите задължения от страна на ответниците, следва договорът помежду ни да бъде развален поради виновното му неизпълнение от страна на ответниците, а имотът, предмет на сделката, да бъде върнат в моя патримониум.

Ето защо, молят да бъдат призовани на съд, и след като се убедите в основателността на исковата ми претенция, да постановите съдебно решение, с което на основание чл. 87 ал.З от ЗЗД да развалите поради виновно неизпълнение от страна на ответниците договора за гледане и издръжка, сключен във формата на нотариален акт №135 том 6, дело №2282/1990 год. от 21.08.1990 год. по описа на РС Стара Загора, както и да ми присъдите направените по делото разноски, като осъдите ответниците солидарно да ми заплатят направените такива-държавна такса, адвокатски хонорар, такса за вписване на исковата молба в Службата по вписванията.

По делото е постъпила и УТОЧНЯВАЩА МОЛБА от К.Н.Б.-ищец по горепосоченото дело, действаща чрез упълномощените си представители адвокат Р.Ж. и адв. А.М. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА НА ИСКА, като заявява, че посочената от тях цена на иска е 26 388.00 лв., е всъщност данъчната оценка на 1/2 ид. част от процесния имот, предмет на правния спор, поради което съгласно чл.65 ал. 1 т.4 ГПК следва да се определи цената на иска като 1/4 идеална част от тази данъчна оценка, а именно:6597,00 лв. Молят да се приеме, че цената на иска е 6597.00 лв., а не 26 388.00 лв., поради което държавната такса, която следва да се заплати, е 263,88 лв.

         Също така представят и б.б. за внесената ДТ по сметката на ОС-Стара Загора, както и поправената искова молба с уточнения и конкретизиран петитум, като считат, че са отстранени нередовностите на ИМ и молят да се даде ход на делото.

 

            С молба  с вх. № 7375/12.06.2017г. ищецът – К.Н.Б. от гр. Стара Загора отправя волеизявление до съда, че на основание разпоредбата на чл.232,пр.1 от ГПК/2008г./  оттегля Исковата  молба подадена срещу ответната страна – ответниците Т.Н.П. ЕГН ********** *** №…ет….ап…. и В.Д.П. ЕГН ********** с адрес *** №…ет….ап….с правно основание:чл. 87, ал.З ЗЗД и моли съдът да постанови определение, с което да прекрати производството по гр. дело под № 8 по описа на Окръжен съд-гр. Стара Загора за 2017г.

 

         Предвид всичко горепосочено съдът намира, че е  налице хипотезата на чл.232, изр.1  от ГПК /2008г./ , съгласно която ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание, какъвто е и конкретния случай.  

 

 

            Ето защо предвид изложеното и на основание  чл.87, ал.3 във вр. чл. 232, изр. 1  във връзка с чл.252 – 254 и във вр. с  чл.274 ал.1, т.1 от ГПК /2008г/ ,  първоинстанционният Окръжен съд -Стара  Загора

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по първоинстанционното гражданско дело  № 8/2017 година по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора, поради оттегляне на иска от ищеца преди първото съдебно заседание по делото.

 

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва в  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез  Окръжен съд – гр.Стара Загора пред Апелативен съд -   гр. Пловдив.

 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :