О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 537                                16.06.2017 г.                      град  Стара Загора

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                         ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шестнадесети юни                                                                                       Година 2017

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия – докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 67 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Съдебното производство е образувано по молба от адв. А.Г.М., процесуален представител на М.К.М. за признаване и допускане изпълнение на решение от 10.11.2016 г., по дело № С /09/497680, на съд на Хага, с което се определя датата на влизане в сила на решението по посоченото дело.

  

Молбата съответства на изискванията на чл. 622, ал. 1 от ГПК, депозирана е от заинтересовано лице по местнокомпетентен съд по местожителство на насрещната страна. Моли за признаване и допускане на изпълнение на съдебното решение на съд на Хага с което родителските права по отношение на непълнолетния А.К.Ц. роден на *** г. са  предоставени за упражняване на майката М.К.М., ЕГН ********** с настоящ постоянен адрес Кралство Холандия, Хага, Хафершмиидтстраат, № 30, пощ. код 2523вп. Решението носи отметка за влизането му в сила на 10.11.2016 г., както и е заверено с апостил съобразно Хагската конвенция от 05.10.1961 г..

  

Цитираните документи са представени във вид на заверени преписи и са придружени с превод на български език.

 

При така представените доказателства съдът счита, че молбата за зачитане и признаване на представеното решение, постановено от съд на Хага, брачна колегия е процесуално допустима и основателна.

 

Представеното за признаване влязло в сила съдебно решение, постановено в друга държава - членка на Европейския съюз касае относно родителските права на непълнолетното дете А.К.Ц. роден на ***г., следователно попада в обхвата на чл. 1, т. 1 б. Б от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003 НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000. Действително съдебните решения, постановени по дела с предмет, описаните в чл. 1 от Регламента, подлежат на пряко признавани /чл. 21, т. 1 от него и чл. 621, ал.2 от ГПК/, без изискването на други процесуални действия. Разпоредбата на чл. 21, т. 3 от Регламента допуска, без да се засягат разпоредбите на раздел 4 от настоящата глава, всяко заинтересовано лице може, в съответствие с процедурите, предвидени в раздел 2 от настоящата глава, да подаде искане решението да бъде или да не бъде признато. Следователно е допустимо признаването на постановения в съд на Хага съдебен акт.

  

  

Водим от горното и на основание чл. 622 от ГПК, съдът

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАЧИТА и ПРИЗНАВА в Република България решение от 10.11.2016 г., по дело № С /09/497680, на съд на Хага, брачна колегия, влязло в сила на 10.11.2016 г..

  

На основание чл. 622, ал. 3 от ГПК настоящото определение е приравнено на решение, постановено в исков процес.

  

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС - гр.Ст.Загора пред АС - гр. Пловдив.

 

 

 

             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:……………………