Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер …205……………….20.06.2017 година……………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……………….Втори граждански състав

На двадесет и трети май …………………………………………Година 2017           

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА.…………………...………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от………………………….съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1173 по описа за 2017………..…..…...година.

 

        Обжалвано е решение № 82 от 22.02.2017 г., постановено по гр.дело № 1784/2016 г. на К.районен съд, с което е признато за установено по отношение на „К.” ЕООД, че С.П.Т., М.И.М., Р.И.М. и А.Д.И. са собственици на 6/18 ид.ч. от ½ ид.ч. от описаните в исковата молба земеделски имоти, като в останалата част – над признатите за собствени 6/18 ид.ч. от ½ ид.ч. до претендираната ½ ид.ч., искът е отхвърлен като неоснователен.

 

        Въззивниците С.П.Т., М.И.М., Р.И.М. и А.Д.И., чрез пълномощника си адв. Т.Д., считат, че решението е неправилно в отхвърлителната му част. Считат, че съдът неправилно е изчислил квотите на ищците и че те трябва да бъдат определени от целите имоти, въпреки, че предмет на делото е само ½ ид.ч. от тези имоти.

 

        Въззиваемият „Корект инвест-1”  ЕООД с.Злати войвода, община Сливен в срока по чл.263, ал.1 ГПК не е подал писмен отговор на въззивната жалба.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, намери за установено следното: 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.  Ищците С.П.Т., М.И.М., Р.И.М. и А.Д.И. твърдят в исковата си молба, че  с решение № 12/19.12.1996 г. на ОбС „Земеделие”-М. са възстановени на наследниците на братята А. С. П. и Д. С. П. земеделски имоти - Н.  от 6.902 дка, VІ категория, м. У., имот № 001007, при граници (съседи): №001005 - Н.  на насл. на Д. К. С.;  001004 - Н.  на насл. на М. П. Г.; № 001003 – Н.  на насл. на Т. И. Г.: № 001002 - Н.  на насл. на И. К. П.; Н.  от 5.186 дка, ІV категория, м. Р., имот №011018 по плана земеразделяне, при граници (съседи): №011006 - Н.  на С. С. М.; №011017 - Н.  на С. С. М.; № 000133 - П.; № 011019 - Н.  насл. на Н. С. Г.; Н.  от 4.879 дка, ІV категория, м. П., имот № 014011 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №014009 - Н.  на насл. на М. М. М.; № 014010 - Н.  на насл. на Г. Н. А.; №000097 - П.; № 000095 - П.; Н.  от 5.993 дка, VІ категория, м. К., имот № 016039 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 016013 - Н.  на насл. на И. С. Г.; № 016012 - Н.  на насл. на П. Х. П.; № 016040 - Н.  на насл. на Д. К. О.; № 000135 - П.; Л. от 1.006 дка, VІ категория, м. „Л., имот № 019011 по плана  за земеразделяне, при граници (съседи): № 000023 - дере; № 019012 - Л. на насл. на Г. М. К.; № 000111 - П.; №019010 - Л. на М. П. Д.; Л. от 2.301 дка, VІ категория, м. Ю., имот № 034008 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №034032 - Л. на кметство с.Е.; № 034009- Л. на насл. на П. М. К.; №000214 - П.; №034007 - Л. на насл. на Г. М. К.; инд.култ.-тер. от 5.255 дка, VІ категория, м. Ч., имот № 041021 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №000227 - П.; № 041022 - инд.култ.-тер. на насл. на Д. М. Р.; № 041004 -  инд.култ.-тер. на насл. на П. М. К.; № 041020 - инд.култ.-тер. на насл. на  П. М. К. и инд.култ.-тер. от 5.197 дка, VІ категория, м. К., имот № 044020 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000227 - П.; №044021 - инд.култ.-тер. на насл, на Ж. Х. Д.; №044009 - инд.култ.-тер. на насл. на Д. К. О.; № 044019 - инд.култ.-тер. на насл. на И. М. Б.. Единствен наследник на единия от братята А. С. П., починал на 17.07.1983 г., б.ж. с.Е., била неговата дъщеря Я. А. К., починала на 05.01.1999 г., б.ж. на с.Е.. След смъртта й нейните идеални части от имотите наследил съпругът й М. М. Т., починал на 09.08.2001 г., б.ж. на с.Е., който съгласно разпоредбата на чл.9. ал.3 ЗН получил цялото й наследство, а след неговата смърт ищците придобили по наследство тази негова 1/2 ид.част от земеделските имоти. Наследници на другият брат – Д. С. П., починал на 22.03.1974 г., б.ж. на с.Е., били В. С. С., Д. С. С., С. С. Д. и С. С. П., които в това си качество, притежавали останалата ½ ид.част от процесните имоти. На 08.08.2016 г. с нотариален акт № ., т.., н.д. № ..6 г. на нотариус М. П., рег.№ ..., с район РС-К. В. С. С., Д. С. С., С. С. Д. и С. С. П. продали на ответника „К.” ЕООД не само своята 1/2 ид.част, а целите имоти, без тяхно знание и съгласие, като по този начин се разпоредили с имоти, които не били тяхна изключителна собственост, тъй като надхвърляли притежаваните от тях идеални части. Считат, че ответникът не е станал собственик на целите имоти, защото праводателите му не ги притежавали целите, за да му ги прехвърлят, а са притежавали само 1/2 ид.части и тази ид.част ответникът придобил чрез разпоредителната сделка. Молят, съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на „Корект инвест-1” ЕООД, че са собственици на 1/2 ид.част от  процесните земеделски имоти. 

 

        В срока по чл.131 от ГПК ответникът „К.” ЕООД не е подал отговор на исковата молба. Пред първоинстанционния съд е оспорил иска.

 

        Не е спорно по делото, а се установява и от представените писмени доказателства, че с решение № 12/19.12.1996 г. на ОбС „Земеделие” - М.  е възстановено правото на собственост на наследниците на братя А. С. П. и Д. С. П. съгласно плана за земеразделяне на землището на с.Е. върху следните земеделски земи: Н.  от 6.902 дка, VІ категория, м. У., имот № 001007, при граници (съседи): №001005 - Н.  на насл. на Д. К. С.;  001004 - Н.  на насл. на М. П. Г.; № 001003 – Н.  на насл. на Т. И. Г.: № 001002 - Н.  на насл. на И. К. П.; Н.  от 5.186 дка, ІV категория, м. Р., имот №011018 по плана земеразделяне, при граници (съседи): №011006 - Н.  на С. С. М.; №011017 - Н.  на С. С. М.; № 000133 - П.; № 011019 - Н.  насл. на Н. С. Г.; Н.  от 4.879 дка, ІV категория, м. П., имот № 014011 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №014009 - Н.  на насл. на М. М. М.; № 014010 - Н.  на насл. на Г. Н. А.; №000097 - П.; № 000095 - П.; Н.  от 5.993 дка, VІ категория, м. К., имот № 016039 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 016013 - Н.  на насл. на И. С. Г.; № 016012 - Н.  на насл. на П. Х. П.; № 016040 - Н.  на насл. на Д. К. О.; № 000135 - П.; Л. от 1.006 дка, VІ категория, м. Л., имот № 019011 по плана  за земеразделяне, при граници (съседи): № 000023 - дере; № 019012 - Л. на насл. на Г. М. К.; № 000111 - П.; №019010 - Л. на М. П. Д.; Л. от 2.301 дка, VІ категория, м. Ю., имот № 034008 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №034032 - Л. на кметство с.Е.; № 034009- Л. на насл. на П. М. К.; №000214 - П.; №034007 - Л. на насл. на Г. М. К.; инд.култ.-тер. от 5.255 дка, VІ категория, м. Ч., имот № 041021 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №000227 - П.; № 041022 - инд.култ.-тер. на насл. на Д. М. Р.; № 041004 -  инд.култ.-тер. на насл. на П. М. К.; № 041020 - инд.култ.-тер. на насл. на  П. М. К. и инд.култ.-тер. от 5.197 дка, VІ категория, м. К., имот № 044020 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000227 - П.; №044021 - инд.култ.-тер. на насл, на Ж. Х. Д.; №044009 - инд.култ.-тер. на насл. на Д. К. О.; № 044019 - инд.култ.-тер. на насл. на И. М. Б..

 

        А. С. П. е починал на 17.07.1983 г. и като наследник е оставил дъщеря си – Я. А. К., починала на 05.01.1999 г. Нейните наследници: М. М. Т. –съпруг, и А. М. М. - син, също са починали – първия - на 09.08.2001 г., а вторият - на 03.11.1996 г. М. М. Т. като преживял единствения си син, е оставил като наследници брат И. М.  Т. и племенници – деца на починалия преди него брат Т. М. К. и сестра Р. М. и.а. И. М. Тодоров е починал на 14.11.2004 г. и като наследници е оставил С.П.Т.,  М.И.М. и Р.И.М. – ищци по делото.

 

        Другият брат, на наследниците на когото са възстановени земеделските земи, Д. С. П. е починал на 22.03.1974 г. и оставил като наследници синовете си Семо Димитров Палешников, починал на 12.07.1996 г., и С. Д. С., починал на 04.02.2006 г. Наследници на С. П.   са дъщеря му С. С.   П. и внучката С. С.   Д., дъщеря на починалия преди него негов син С. С. Д.. Наследници на С. Д. С. са синът му Д. С. С. и дъщеря му В. С. С..

 

        Безспорно е също така, че с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № ., том ., рег.№ .., нот.дело № .г. на нотариус М. П. рег.№ . на НК, с район РС-К., на 08.08.2016 г., В. С. С., Д. С. С., С. С. Д. и С. С. П. продали на ответника „К.” ЕООД описаните по-горе имоти.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:

Предявен е установителен иск за собственост, при което ищците по делото следва да докажат  при условията на пълно и главно доказване правото си на собственост съобразно твърдяното придобивно основание. В настоящия случай ищците се позовават на наследствено правоприемство и твърдят, че са съсобственици на ½ ид.ч. от процесните имоти. Следователно, това е предметът на спора. По делото не е спорно, че другата ½ ид.ч. е била собствена на наследниците на Д. С. П., а след покупко-продажбата вещното право е преминало в патримониума на ответника „К.” ЕООД. Както бе посочено по-горе, след смъртта на наследодателя А. С. П., той е наследен от дъщеря си Я. А. К., а след нейната смърт (05.01.1999 г.) - от съпруга й и сина й, който е починал на 03.11.1996 г. Съпругът й М. М. Т. е починал на 09.08.2001 г. и като наследници е оставил брат И. М.  Т. и децата на брата Т. М. К. и сестрата Р. М. И.. Следователно, възстановената на наследниците на общия наследодател А. С. П. ½ ид.ч. от земеделските земи се разпределя на три колена, поради което наследниците на брата Т. М. К. – М. Тодоров М. и Къньо Тодоров М. /които не са страни в настоящото производство/ получават в собственост по 1/12 ид.ч. от наследството. Ищците С.П.Т., М.И.М. и Р.И.М. като наследници на И. М.  Т. получават по 1/18 ид.ч. от наследството, а ищецът А.Д.И. – 1/6 ид.ч. от наследството като единствен наследник на Р. М. И..

 

        Неоснователно въззивниците считат, че квотите им са определени неправилно, тъй като те трябвало да бъдат определени от целите имоти, въпреки, че предмет на делото е само ½ ид.ч. от тези имоти. Предмет на спора е ½ ид.ч. от имотите, описани в решението по ОбС „Земеделие” – М.. Самите ищци твърдят в исковата си молба, че наследниците на другия брат – Д. С. П., неправилно са продали целите имоти и че ответникът – приобретател по договора за покупко-продажба, не е придобил ½ ид.ч. от тях, тъй като продавачите не са били собственици на тази ½ ид.ч. Становището, че квотите им трябва да бъдат  определени от целите имоти е лишено от логика. Няма основание за това, защото техният общ наследодател е бил собственик само на ½ ид.ч. от имотите и тези ½ ид.ч. съставляват наследството му. Следователно, квотите на неговите наследници трябва да бъдат определени съобразно обема на наследството. Друг би бил въпросът, ако производството по делото е за делба. В този случай и след като в това производство участват всички собственици, квотата от съсобствеността на всеки един съделител се определя от целия имот.

 

        С оглед изложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено. Разноски на  въззиваемия не следва да се присъждат, тъй като такива нито са направени, нито са поискани.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                      Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 82 от 22.02.2017 г., постановено по гр.дело № 1748/2016 г. по описа на К.районен съд.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: