Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 220…………………..30.06.2017 година………………Град Стара Загора

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……………......Първи граждански състав

На тридесети май…………...……..……………….………………….…Година 2017               

В открито заседание в следния състав:

                                             

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                СВИЛЕН ЖЕКОВ

                      

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА……………..………………………………………

Прокурор………………………………………………………………………………. 

като разгледа докладваното от……………………………..съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1188…...…по описа за 2017……………година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба на С.С.Х.- съпруг- недлъжник по изп.дело № 20168690400075 на ЧСИ И.Б., рег.№ 869.

 

        Жалбоподателят обжалва действията на ЧСИ- извършен опис на 13.04.2017 г. на недвижим имот- СИО. Твърди, че действията на ЧСИ били неправилни, необосновани и постановени при съществени нарушения на материалния закон. Жилището било единствено на семейството и поради това несеквестируемо. Не били налице изключенията на чл.445 ГПК. По тези съображения моли обжалваните действия да бъдат отменени като неправилни. Претендира за разноските през настоящата инстанция.

 

        Взискателят “Семена синхрон” с.Коньово, община Нова Загора, област Сливен, чрез пълномощника си адв.К.М., в срока по чл.436, ал.3 ГПК е подал писмено възражение. Счита, че жалбата е неоснователна, необоснована и бланкетна, поради което моли да бъде оставена без уважение. Не бил извършван опис на несеквестируем имот. Не съществувало изпълнително действие, което да нарушава правилата за несеквестируемост на съответната част от недвижимия имот, поради което и не били налице основанията, посочени в чл.435, ал.2, предл.2 ГПК.

        

        Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК, в които се изразява становище, че при извършения на 13.04.2017 г. опис била спазена разпоредбата на чл.444, т.7 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:  

 

        Жалбата е допустима като подадена от съпруг- недлъжник по изпълнителното дело против насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Правните възможности на съпруга- недлъжник са идентични с правата на длъжника в изпълнителното производство, поради което съпругът- недлъжник има качеството на страна със самостоятелни права в процеса на съдебното изпълнение върху недвижим имот, представляващ СИО. Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

    

     Изпълнително дело № 20168690400075 по описа на ЧСИ И.Б. е образувано на 25.02.2016 г. по молба на взискателя „Семена синхрон" ООД с. Коньово, община Нова Загора, въз основа на изпълнителен лист, издаден на 30.12.2015 г. по гр. дело № 199/2014 г. на РС Чирпан за сумата 6268 лв., и изпълнителен лист, издаден на 27.01.2016 г. по ч.гр.дело № 27/2014 г. на РС Раднево за сумата 20000 лв., против длъжника Е.Н.Х.. Длъжницата е получила ПДИ на 01.04.2016 г., видно от известие- обратна разписка, а съпругът- недлъжник /жалбоподател в настоящото производство/ е уведомен по реда на чл.503, ал.1 ГПК на 03.04.2016 г. за насроченото изпълнение върху вещ- опис на недвижим имот, съпружеска общност.

 

        Съдебният изпълнител е  извършил справки за имущественото състояние на длъжницата и е наложил запори на банкови сметки и МПС, както и възбрана на недвижим имот, нейна собственост, находящ се в гр.Раднево, ул. “Болшевишка” № 11.

 

        По молба от 28.03.2017 г. на взискателя,  предвид липсата на доброволно изпълнение от страна на длъжника и постъпления в резултат на извършените до момента принудителни действия по делото, на 13.04.2017 г. е извършен опис на възбранения по делото недвижим имот на длъжника, находящ се в гр.Раднево, ул. “Болшевишка” № 11, за който страните са били надлежно уведомени. На посочената дата е извършен опис на процесния недвижим имот, за който е съставен протокол. На описа са присъствали длъжницата, съсобственикът- недлъжник С.Х., пълномощникът на взискателя и вещите лица И.А. и С.К.. По искане на взискателя опис на движими вещи не е бил извършен. Длъжницата и съпругът- недлъжник са възразили, че имотът, в който живеят е единствен и несеквестируем. На вещите лица е възложено в двуседмичен срок да извършат оценка на недвижимия имот.

 

        Видно от протокола за опис, описани са били дворно място от 525 км.м, ведно с ½ ид.част от първи етаж на масивна жилищна сграда, както и първи етаж от пристройка към жилищната сграда, лятна кухня със склад, гараж със склад и магазин за хранителни стоки, находящи се на посочения по- горе адрес. В протокола изрично е записано, че магазинът не се използва по предназначение, а се ползва като жилище от длъжницата и съпруга й.

 

      Неоснователно е оплакването, че изпълнението е насочено върху несеквестируем обект. Съгласно чл.444, т.7 ГПК изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това дали длъжникът живее в него. Съгласно чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството, приета с ПМС № 31 от 15.02.2008 г. /в сила от 01.03.2008 г./, нормата за жилищни нужди на двучленно семейство, е в размер 40 кв.м. Следователно, забраната по чл.444, т.7 ГПК не се разпростира върху площта над 40 кв.м, което обстоятелство прави възможно насочването на изпълнението върху тази част на процесния имот.

 

        От приложения оценителен доклад за определяне на справедлива пазарна стойност на недвижими имоти от 28.04.2017 г. /л.175 от изп.дело/, длъжникът и неговото семейство разполагат с по- голяма от необходимата жилищна площ, като вещите лица са посочили изрично /л.185/, че на публична продан може да бъде изнесена сградата в поземления имот с идентификатор 61460.505.31.3 с площ 67 кв.м, с предназначение: постройка за допълващо застрояване.

 

        След приемане на оценителния доклад, ЧСИ е насрочил публична продан, която ще се проведе от 19.05.2017 г. до 19.06.2017 г., на ¼ ид.част от поземлен имот с площ 545 кв.м, ведно с ½ ид.част от сграда с идентификатор 61460.505.31.3 с площ 67 кв.м, на един етаж, с предназначение: постройка за допълващо застрояване. Когато вещта е недвижима, изпълнението се насочва върху идеалната част на съпруга- длъжник и се подчинява на правилата за изпълнение върху идеална част от съсобствен недвижим имот.

 

        Пред вид гореизложените съображения съдът намира, че подадената жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на С.С.Х., ЕГН **********,***- съпруг- недлъжник, против действията на ЧСИ И.Б., рег.№ 869, по изп.дело № 20168690400075- опис на недвижим имот от 13.04.2017 г.

       

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: