Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  Номер…183………………02.06.2017 година……………..Град С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С. ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…………Втори граждански състав

На……………втори юни……………..……….………….………..Година 2017              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ    

 

                                                                                СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                      

Секретар……………………………………………………………………………

Прокурор…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Св. ЖЕКОВ      

въззивно гражданско дело номер 1203…по описа за……………2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 435, ал.2 ГПК.

Образувано е по жалба на „И.“ ЕООД срещу Постановление за възлагане от 09.11.2016 г. на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Р. М. peг. №., с район на действие С. окръжен съд по изпълнително дело № 20168680400121. Жалбоподателят твърди, че са налице нарушения при подаването и регистрирането на наддавателните предложения – не върху всички пликове били отбелязани регистрационни номера и дати, а това било сторено върху молбите за тяхното подаване. Така не се изключвала възможността за подмяна на пликовете съдържащи наддавателните предложения. Поставянето на водящ номер и дата на молбите не можело да замести липсата им върху плика. Освен това в протоколите от 27.09.2016 г. и 03.10.2016 г. не било отбелязано кои наддавачи са се явили и това обстоятелство било неизяснено. Твърди се, че в протокола от 03.10.2016 г. “Ф.1”ООД бил обявен на два пъти за купувач. Оспорва се и начинът на определяне на началната цена на недвижимите имоти. Моли за отмяна на постановлението за възлагане.

Взискателите по изпълнителното дело “Г.”ЕООД, “Ф.1”ООД, „А.“ ООД, „Е.“ ООД, „С.“ ЕООД, „А.“ ЕООД, “Й.“ ЕООД, „Р.“ ЕООД, „Н.“ ООД не са взели становище по подадената жалба.

ЧСИ Р. М. с рег. № .на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

         Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

С.  окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

Изпълнително производство № 20168680400121 по описа на ЧСИ Р. М. е образувано по молба на взискателя “Ф.1”ООД гр. С.  против длъжниците „И.“ ЕООД гр. С. , И.Г.М., ЕГН ********** и ЕТ „И. – М – И.М.“ въз основа на изпълнителен лист от 29.01.2016 г., издаден по ч.гр.д. № 463/2016 г. на С.  районен съд.

На 09.11.2016 г. ЧСИ Р. М. е съставил Постановление за възлагане на недвижим имот. С постановлението два недвижими имота както следва: сграда с идентификатор № 68850.520.581.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община С. , одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С. , ул. „Н. П. “ и сграда с идентификатор № 68850.520.581.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община С. , одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С. , ул. „Н. П. “  са възложени на купувача от публична продан “Г.”ЕООД.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Подадената жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол, длъжникът обжалва постановлението за възлагане /чл. 435, ал. 3 ГПК /.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

В разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3 ГПК изчерпателно са посочени изпълнителните действия, които подлежат на обжалване от длъжника, като в чл. 435, ал. 3 ГПК е предвидена възможността му да обжалва и постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т. 8 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г., постановено по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на съдебния изпълнител по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата цена. С други думи казано обхвата на съдебната проверка, когато длъжника обжалва постановлението за възлагане е следната: 1/ действията на наддавачите и на съдебния изпълнител при във връзка с подадените тайни наддавателни предложения /чл. 489 и чл. 490 ГПК/, 2/ действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач /чл. 492 ал. 1 ГПК/, 3/ действията на съдебния изпълнител при провеждането на търг с явно наддаване /чл. 492, ал. 2 ГПК/.

В жалбата се релевират и двете основания за незаконосъобразност на действията на съдебния изпълнител.

Относно твърденията на жалбоподателя, че наддаването не е извършено надлежно, в мотивите на жалбата се сочи, че са налице нарушения при подаването и регистрирането на наддавателните предложения – не върху всички пликове били отбелязани регистрационни номера и дати, а това било сторено върху молбите за тяхното подаване, както и че в протоколите от 27.09.2016 г. и 03.10.2016 г. не било отбелязано кои наддавачи са се явили и това обстоятелство било неизяснено, като в протокола от 03.10.2016 г. “Ф.1”ООД бил обявен на два пъти за купувач.

Когато се преценява обстоятелството дали „наддаването е извършено надлежно“ съдът е длъжен да извърши следната проверка:

1/ Дали наддаването е извършено от лица, които нямат право да наддават /чл. 490 ГПК/ и 2/ валидността на наддавателните предложения, според посоченото в чл. 489 ал. 1, 2, 3 и 4 ГПК.

Продажбата ще бъде недействителна, ако наддавателните предложения са направени от лица, които нямат право да наддават или имота е възложен за цена по – ниска от началната /чл. 489, ал. 6 ГПК и чл. 490 ал. 2 ГПК/, като такива възражения не са направени.

По отношение на валидността на наддавателните предложения съдът намира, че от съдържанието на приложеното изпълнително дело не се установяват нарушения при подаване на наддавателните предложения. Наддавателни предложения са направени от взискателите по изпълнителното дело и отговарят на изискванията на чл. 489 ГПК, а именно: 1/ предложенията са направени в запечатан плик, 2/ предложенията са подадени в канцеларията на районния съд, като е отразено във входящ регистър, 3/ предложената цена е посочена с думи и с цифри, 4/ взискателите не са дължали внасяне на задатък, тъй като вземанията им са надвишавали размера на задатъка, 5/ предложената цена е над началната.

Конкретно следва да се посочи, че наддавателните предложения на взискателите по изпълнителното дело, са в писмен вид и съдържат всички необходими реквизити. Задатък за предложенията не е бил внесен, защото не е било нужно с оглед чл. 489, ал. 3 ГПК, защото вземането им надвишава размера на необходимите задатъци. Предложените цени са посочени както с цифри, така и с думи, и са подадени в запечатани пликове съгласно чл. 489, ал. 2 ГПК. Предложенията са подадени в канцеларията на С.  районен съд, което е отразено в съответния входящ регистър. Проданта е приключила в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения са от лица, които имат право да вземат участие в публичната продан. Следва изрично да се посочи с оглед възраженията в жалбата, че всички наддавателни предложения са подадени в запечатани пликове – входящ номер и датата на регистрирането им в С.  районен съд са положени върху самия плик и материализират удостоверителното изявление на длъжностното лице в регистратурата на С.  районен съд, че наддавателните предложения са подадени именно на посочените дати, а също и че пликовете с наддавателните предложения са били запечатани. Наред с това протоколите по чл. 492 ГПК съответно от дата 27.09.2016 г. и 03.10.2016 г., отразяващи удостоверителното изявление на ЧСИ, че наддавателните предложения са били в запечатани пликове, които ЧСИ е отворил, представляват официални удостоверителни документи, които в тази си част не са опровергани.

В жалбата е посочено още, че протоколите за обявяване на купувач страдат от съществени процесуални пороци. Това възражение е неоснователно. От обстоятелствата, обективирани в протокола от 27.09.2016 г. и в протокола от 03.10.2016 г. за обявяване на заявените наддавателни предложения по насрочените публични продани и за обявяване на купувач на недвижимите имоти, собственост на длъжника, се установява, че всички действия на съдебния изпълнител по обявяване на постъпилите наддавателни предложения, са извършени надлежно, както и че двете сгради са възложени по най-високата предложена цена.

За участие в наддаването са допуснати всички взискатели, всеки от които е направил надлежно наддавателно предложение. Спазена е и процедурата по чл. 492, ал. 1 ГПК – съдебният изпълнител е обявил постъпилите наддавателни предложения, като наддавачите и наддавателните предложения са вписани в съставения за това протокол по реда на отваряне на пликовете /чл. 492, ал. 1 ГПК/. Поради липса на явили се наддавачи не е проведена процедурата за провеждане на наддаване с явни наддавателни предложения, регламентирана в чл. 492, ал. 2 ГПК. По същата причина липсва отбелязване на явили се наддавачи, като доводът на жалбоподателя, изведен от самата бланка на документа, че имало явили се наддавачи е неоснователен, тъй като тогава не би имало нужда от графа подпис в протоколите. Тъй като не са налице подписи на наддавачи в протоколите, следва да се приеме, че такива не са се явили и поради това наддаването е било в рамките на писмените наддавателни предложения. По отношение на протокола от 03.10.2016 г. вписването на купувач на две места в протокола не е порок, тъй като от една страна купувачът е един и същ т.е. не е налице противоречие, а от друга няма как да е налице такова, защото наддавачи не са се явили. В протоколите съответният наддавач е обявен за купувач, тъй като е предложил цена по – висока от началната.

 С оглед на изложените съображение съдът приема, че протоколите за обявяване на купувач от 27.09.2016 г.  и 03.10.2016 г. не страдат от никакви процесуални пороци.

Както беше посочено, съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да бъде оспорено пред съда от длъжника само с доводи, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Действията на съдебния изпълнител по определяне на начална цена на недвижимия имот, от която да започне проданта, са такива, които не са част от наддаването, а го предхождат, поради което те излизат извън предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане /в тази насока са мотивите, изложени в т. 8 от Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г., постановено по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС/. Ето защо и съображенията, изложени в подадената жалба, за незаконосъобразността на действията на съдебния изпълнител по определяне на началната цена, от която да започне публичната продан, изобщо не следва да бъдат разглеждани от настоящия съдебен състав.

След като не се установи да е допуснато нарушение на процесуалните правила, регламентиращи извършването на наддаването в производството по публична продан на сграда с идентификатор № 68850.520.581.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община С. , одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С. , ул. „Н. П. “ и сграда с идентификатор № 68850.520.581.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община С. , одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С. , ул. „Н. П. “ и доколкото се доказа, че тези имоти са възложени по най-високата предложена цена, то подадената от длъжника жалба следва да се остави без уважение.

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

Така мотивиран, С.  окръжен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от длъжника „И.“ ЕООД срещу постановление за възлагане на недвижими имоти, представляващи: сграда с идентификатор № 68850.520.581.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община С. , одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С. , ул. „Н. П. “ и сграда с идентификатор № 68850.520.581.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община С. , одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С. , ул. „Н. П. “, постановено на 09.11.2016 г. по изпълнително дело № 20168680400121 по описа на ЧСИ Р. М., с рег. № . в КЧСИ, с район на действие С.  окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1. 

 

 

             2.