Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 206                                         20.06.2017 г.                    град  С.                                                    В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ окръжен съд, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На двадесети юни 2017 г.

в закрито съдебно заседание в следния състав :

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ :           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                           СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар

като разгледа докладваното от съдията– докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1248 по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

        Производството е по реда на чл.435, ал.3 ГПК.

 

         Жалбоподателят- ипотекарен длъжник “А.“- ООД, гр.С.е обжалвал Постановления за възлагане на недвижими имоти № 14882 и № 14879, двете от 21.03.2017 г., постановени по изп.д.№ 1741/2015 г. по описа на ЧСИ- Г. И., с рег.№ ., в които сочи, че наддаването не е извършено надлежно, тъй като участникът- кандидат не е поканен за устно наддаване на по-висока цена, и продажбата е извършена по реда на ГПК и счита, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно поради липса на  яснота относно размера навземането на взискателя към момента на продажбата. Счита, че с възлагане на имота на банката се прикрива, както задължението на длъжника, така и реалната продажна цена, на която би могъл да се продаде имота и по този начин са били увредени интересите на третите лица, обезпечили с имотите си главното вземане, тъй като имуществото не е възложено по най- високата цена. С настоящите жалби атакува наддаванията, като ги счита за ненадлежно проведени, както и че във връзка с първото възражение, имуществото не може да се приеме, че е възложено на най-високата предложена цена за всеки един от двата недвижими имота. Твърди, че определените от ЧСИ начални цени, от които е започнало наддаването е елемент от тези процедури и ако те не са били правилно определени, това ще се отрази на законосъобразните провеждания на наддаванията, тъй като след влизане в сила от 01.03.2008г. на новия ГПК, жалба против оценката на имота- предмет на принудително изпълнение, е недопустима. Твърди, че началните цени, от които започват наддаванията, следва да се определят конкретно, за всеки отделен случай, от ЧСИ при преценка на всички фактори, които я определят, за да се гарантират интересите, както на длъжниците, така и на взискателите. Счита, че началните цени, от които започват наддаванията при публичните продани, не били ясни как са определени от ЧСИ, тъй като по изпълнителното дело не се съдържали данни за това, а също така не е имало и нова оценка на имотите, извършени от експерт- оценител. Твърди, че са били допуснати нарушения на чл. 485, чл.494, ал.2, чл.492, ал.3 от ГПК, в резултат на което се било стигнало и до нарушение на другото изискване на чл.435, ал.3 от ГПК- имуществото не е било възложено по най- високата предложена цена. Макар, че наддавачът е бил само един и съгласно Закона, би следвало да се приеме, че предложената от него цена е най- висока, но с оглед на изложеното по- горе, касаещо определянето на началната цена и допуснатите нарушения от ЧСИ, като част от наддаването, давало  основание да се приеме, че е налице и втората хипотеза. Моли да се отменят атакуваните от нея 2 бр. Постановления на ЧСИ, като незаконосъобразни и неправилни, и претендира за разноските си по това съдебно производство.

 

        Взискателят “И.“- АД, гр.С.в писменото си становище сочи, че според него жалбите са частично недопустими, бланкетни, заявените оплаквания за допуснати нарушения на процесуалния закон са голословни и поради това са изцяло неоснователни. Счита, че съгласно разпоредбата на чл.435, ал. 3 от ГПК, постановленията за възлагане може да се обжалват само от лица, внесли задатък до последния ден на проданта, и от взискатели, участвали като наддавачи, без да дължат задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Следователно счита жалбите на “А.” ООД са допустими в частта им, в която длъжникът прави оплаквания за това, че наддаването на публичната продан не е извършено надлежно-т.е. в рамките на закона или имуществото е възложено налице, което не е предложило най-високата цена при наддаването. А в останалите им части относно неяснота на относно размера на задължението към взискателя, неправилно определена цена на имотите, неяснота за метод, при който е им са определени оценките на недвижимите имоти, счита, че жалбите са недопустими, но изцяло неоснователни, и като такива моли съда да ги остави изцяло без уважение, ведно със законните последици, включително и се отхвърли, като недопустимо и неоснователно искането за спиране на изпълнението по това изп.дело. Претендира разноски по делото- юрисконсултско възнаграждение.

 

        На основание чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили писмени Мотиви от ЧСИ Г. И., в които взема становище за неоснователност на двете жалби.

 

        Приложено е копие от изп.д.№ 1741/2015 г. по описа на ЧСИ- Г. И., рег.№... с район на действие района на ОС- С..

 

         Въззивният съд, след като обсъди направените в жалбите оплаквания, като взе предвид становището на взискателя, и провери законосъобразността на обжалваните изпълнителни действие, намери за установено по безспорен начин следното :

        Твърдението на жалбоподателя, че наддаването не е извършено надлежно, тъй като участникът- кандидат не е поканен за устно наддаване на по- висока цена, е необосновано и недоказано, тъй като единствените валидни наддавателни предложения за процесиите недвижими имоти при втората публична продажба, проведена за периода от 12.04.2016 г. до 12.05.2016 г., са били на ипотекарния кредитор “И.”- АД. ГПК не съдържа в себе си каквото и да е изискване за минимален брой лица, които могат да участват като наддавачи в публичната продан, за да бъде тя валидна. И понеже е постъпило само едно единствено валидно  наддавателно предложение в законния срок, то и устно наддаване не е необходимо да се извърши и разбира се не е било извършвано. Протоколите за обявяване на купувачи са оформени съгласно изискванията на закона и са подписани от съдебния изпълнител и надлежно упълномощен представител на банката- взискател, обявен за техен купувач. Атакуваните постановления за възлагане на недвижимите имоти са законосъобразни, тъй като към момента на продажбата е имало пълна яснота относно размера навземането на взискателя, тъй като жалбоподателят “А.” ООД, като ипотекарен длъжник разполага и винаги може да получи информация за актуалния размер на дълга по това изп.дело. Наред с това размерът на дълга по изпълнителното дело няма никакво отношение към процедурата по наддаването в публичната продан. Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Абсолютно същите права има и ипотекарният длъжник, но само относно постановлението, с    което  е бил възложен ипотекираният от него имот. При действието на сегашния ГПК/2008г./ постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Връчването на поканата за доброволно изпълнение,оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което излизат извън предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на  съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най- високата предложена цена. В процесния случай процедурата по наддаването е извършена надлежно и изготвените от ЧСИ протоколи съдържат изискуемите по ГПК реквизити. Наддаването не е опорочено вследствие на занижена начална цена и незаконосъобразност на същата, тъй като съгласно разпоредбата на чл.435 от ГПК, оценката на имота, към който е насочено изпълнението за събиране на парично вземане, не подлежи на самостоятелно обжалване, като в този смисъл е и категоричната практика на ВКС с ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС. Съдебният изпълнител  е преценил, че за определяне на стойността на имотите са необходими специални знания, поради което е назначил и вещо лице, което е представило своето заключение. Предвид разпоредбата на чл.494, ал.2 от ГПК, при нестанала първа публична продан (както е в случая), новата публична продан започва при начална цена, равна на 80 % от началната цена при първата продан, като именно на това основание са определени началните цени, от които е започнало наддаването при последната публична продан, и недвижимите имоти са възложени съгласно условията в единственото за всеки от тях постъпило писмено  наддавателно предложение.

 

        Не са налице предпоставките на чл.438 ГПК, а и с оглед изхода на спора, искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението по изпълнителното дело, следва да се остави без уважение.

 

        С оглед изхода на спора, жалбоподателят следва да заплати на ипотекарния кредитор “И.“ АД- С.юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лв. съгласно нормата на чл.78, ал.8 ГПК, във връзка с чл.37 от ЗПрП, във връзка с чл.27 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

 

        Предвид императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, решението е окончателно.

 

        Ето защо, предвид гореизложените мотиви и на осн. чл.435, ал.3 ГПК, въззивният ОС- С.

 

 

                                                  Р  Е  Ш  И  :

 

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на “А. Е.” ООД гр.С.против действията на ЧСИ- Г. И., рег.№..., с район на действие района на ОС- С.. по изп.дело № 1741/2015 г.-  Постановленията за възлагане на недвижими имоти № 14882 и № 14879, двете от 21.03.2017 г.

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя “А.“- ООД, гр.С.за спиране на изпълнението по изп.д.№ 1741/2015г. по описа на ЧСИ- Г. И.-рег.№... с район на действие района на Окръжен съд- гр.С..

 

        ОСЪЖДА “А.” ООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление: гр.С., ул. “П.” № ., да запрати на “И.” АД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр.С., район “Т.”, бул.”Б.” № ., юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

 

        РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

   

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       

 

 

 

     

                                                                   ЧЛЕНОВЕ :