Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  217                            28.06.2017 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 28 юни …………………………........две хиляди и седемнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

Членове: МАРИАНА МАВРОДИЕВА 

 

                НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                          

Секретар………………………...………………………………….……………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА –ЯНЧЕВА          

въззивно гражданско дело номер 1268………….....по описа за 2017 година

                               

Производството е по реда на  чл. 463 от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от  П.С.К. *** ЕГН ********** – длъжник в изпълнителното производство против разпределение на постъпили суми  по изп. дело № 49/2015г. на ЧСИ И.С. по Протокол от 17.05.2017г.

Жалбоподателят сочи в жалбата си, че на 25.05.2017г. като длъжник по изп.дело № 49/2015г.  по описа на ЧСИ И.С. му било предявено разпределение на суми по чл.460 и 495 от ГПК. Твърди, че не е доволен от така направеното разпределение. Счита, че сумата от 8 680.68 лева е неправилно разпределена, тъй като с нея са погасени частично текущи лихви на взискателя „Банка Пиреос България" АД. Счита, че с посочената сума е следвало да бъдат намалени вземанията на Общината за неплатени данъци за имота, които били с приоритет пред вземанита на текущи лихви на банката. С оглед на това, моли съда да отмени така направеното разпределение по Протокол за разпределение на постъпила сума от 17.05.2017г. по изп.дело № 49/2015г., предявено на 25.05.2017г. като незаконосъобразно със законните от това последици.

Постъпило е писмено становище по жалбата от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД ГР.СОФИЯ, в която заявяват, че жалбата следва да бъде оставена без уважение, тъй като действията на ЧСИ са правилни и законосъобразни и изготвеното разпределение е правилно и законосъобразно.

          На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ И.С..

           Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение,  намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

В кантората на ЧСИ И.С. е образувано ИД № 20158700400049 със страни "Банка Пиреос България" АД като взискател и П.С.К. , М.Д.К. и "Алфа - 2009 - ВВ" ЕООД    като длъжници.

Делото е образувано на 01.04.2015 год. във връзка е представен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.дело № 5164 по описа на РС Стара Загора за 2014 год.

По искане на взискателя, изпълнението е насочено върху недвижим имот в гр. Стара Загора, принадлежащ на ипотекарния длъжник И.Г.Д..

Ипотекирания имот е описан и изнесен на публична продан. При отваряне на наддавателните предложения е констатирано, че единственото предложение е направено от взискателя "Банка Пиреос България" АД, който е предложил цена за имота в размер от 315 001 лева. Вземането на взискателя надвишава размера на предложената цена, поради което следва да бъде заплатена само сумата, дължима на конкуриращите взискатели, чието вземане се ползва с привилегия по отношение на ипотекарния кредитор, както и таксите по делото.

В разпределението е предвидена привилегия само на Община Стара Загора за вземането за дължими местни данъци относно продавания имот, както и дължимите такси.

Не е предвидено плащане в полза на ТД на НАП, тъй като предложената цена не покрива размера на обезпеченото вземане.

Първото изготвено разпределение е било предявено на страните на  13.06.2016 год.

Това разпределение е било обжалвано, като състав на ОС- Стара Загора се произнесъл с Решение №276 от 04.10.2016 год. по в.гр.д. 1260/2016 год., с което е отменил частично разпределението по отношение на сума в размер от 8 680,68 лева. По отношение на тази сума, ОС е разпоредил да бъде изплатена на ипотекарния взискател "Банка Пиреос България", без да бъде уточнено какво именно взимане следва да бъде погасено.

Впоследствие, с Решение № 73 от 26.04.2017 год., Пловдивски Апелативен съд е потвърдил постановеното решение на ОС, като е посочил, че съдебния изпълнител следва да преразпредели сумата от 8 680,80 лева   съобразно характера на изпълняемите вземания.

В изпълнение на посочените съдебни актове, ЧСИ И.С. е извършил ново разпределение на сумата от 8 680,68 лева, като е предвидено с тази сума да се погаси частично вземане на взискателя "Банка Пиреос България" за законна лихва.

Твърдението на жалбоподателя, че е следвало да се погасяват вземания на Община Стара Загора за неплатени данъци, тъй като били с приоритет е необосновано. Това е така, тъй като тези публични вземания са предвидени за изплащане още с първоначалното разпределение. В тази си част то не е обжалвано и вече е влязло в сила. Няма правно основание и в новото разпределение да се предвиждат   повторно същите вземания.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че твърденията на жалбоподателя за допуснато незаконосъобразно действие от ЧСИ И.С. при изготвянето на разпределението са необосновани, поради което следва жалбата да бъде оставена без уважение.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.С.К. *** ********** – длъжник в изпълнителното производство против разпределение на постъпили суми  по изп. дело № 49/2015г. на ЧСИ И.С. по Протокол от 17.05.2017г., като неоснователна.

 

                Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: