ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 518                            12.06.2017 година                   град Стара Загора

Старозагорски окръжен съд,      в закрито заседание на дванадесети юни, две хиляди и седемнадесет година, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

СЕКРЕТАР:  

като разгледа докладваното от председателя   ГЕОРГИЕВ в.гр.д. № 1119 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба на В.Г.К. против определение № 37/06.01.2017 г., постановено по гр.д. № 2679/2016 г. по описа на Районен съд – К. за делба на наследствени недвижими имоти останали от наследството на М. И. К., с което производството по делото е прекратено.

Страна в производството по гр.д. № 2679/2016 г. е В. М. К.-Р. - прокурор в Окръжна прокуратура – С..

По делото са постъпили мотивирани отводи на всички съдии от С. окръжен съд, поради което е невъзможно по-нататъшното му разглеждане в този съд.

Налице са основанията на чл. 23, ал.З ГПК за изпращане на делото на Апелативен съд, град П. за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа спора.

Водим от горното и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, Окръжен съд -град С.

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1119/2017 г. по описа на С. окръжен съд.

Делото ДА СЕ ИЗПРАТИ на Апелативен съд - гр. П. за разпореждане разглеждането му в друг равен по степен съд.

Определението не подлежи на обжалване.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ