ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  558                                     28.06.2017 година              град Стара Загора

Старозагорски окръжен съд,  в закрито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР Г.

СЕКРЕТАР:  

като разгледа докладваното от председателя  Г.

в.гр.д. № 1151 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по жалбата на С.Г.С. против Протокол за разпределение на суми от 23.03.2017 г. по изп.дело № 20168720400182 на ЧСИ Десислава Цветкова, рег.№ 872.

Страна в производството по в.гр.д. № 1151/2017 г. е С.Г.С. ***.

По делото са постъпили мотивирани отводи на всички съдии от Старозагорския окръжен съд, поради което е невъзможно по-нататъшното му разглеждане в този съд.

Налице са основанията на чл. 23, ал.З ГПК за изпращане на делото на Апелативен съд, град Пловдив за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа спора.

Водим от горното и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, Окръжен съд -град Ст. Загора

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1151/2017 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Делото ДА СЕ ИЗПРАТИ на Апелативен съд - гр. Пловдив за разпореждане разглеждането му в друг равен по степен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ: