О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 Номер 498                               07.06.2017 г.                  град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 07 юни                                                                                Година 2017  

в закрито заседание, в следния състав :

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                       2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар

като разгледа докладваното от съдия Н. Уруков

частно гражданско дело номер 1194 по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по чл.274, ал.1 ГПК, във връзка с чл. 248, ал.1 от ГПК и вр. чл.250 от ГПК.

 

Делото е образувано по частна жалба от Ю.В.С. *** против Определение от датата  14.03.2017 г. по гр.д. № 5803/2016 г. по описа на РС – Стара Загора.

Жалбоподателката е останала недоволна от Определение от 14.03.2017г., постановено по гр.д, №5803/2016г. по описа на СтРС, с което Районен съд Стара Загора присъжда на молителя УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" гр.Стара Загора сумата в размер на 800 лева, представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение. Ето защо го обжалва в законоустановения срок, като моли да се отмени същото и да се постанови вместо него друго, с което да се отхвърли молбата като недопустима и неоснователна.

Счита, че Определението на Районен съд Стара Загора е неправилно и незаконосъобразно.

Подробни съображения са изложени в частната жалба на жалбоподателката с вх. № 5776/09.05.2017г., депозирана  по гр. дело № 1194/2017г. чрез РС-Стара Загора.

 

В законоустановения едноседмичен срок е постъпил писмен отговор от въззиваемия по делото УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора, с който вземат становище, че частната жалба на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да се остави без уважение, по съображенията подробно изложени в същия отговор.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства,  преценени в тяхната съвкупност и същевременно с това и всяко поотделно и като взе предвид становищата на страните и оплакванията изложени в частната  жалба, депозирана по делото,   намира за установено следното:

 

Частната жалба е процесуално допустима, тъй като изхожда от активно процесуално легитимирана  страна в процеса, насочена е против съдебен акт, който подлежи на въззивен съдебен контрол и е подадена в преклузивния законоустановен едноседмичен срок по чл. 407, ал.1 от ГПК и се явява процесуално допустима.

 

С Определението си от датата от 14.03.2017г., постановено по гр.д. №5803/2016г. по описа на СтРС, Районен съд Стара Загора е присъдил на молителя и въззиваем УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" ЕАД гр.Стара Загора сумата в размер на 800 лева, представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение пред двете съдебни инстанции които са минали в хода на производството по делото.

 

Твърдението на жалбподателката Ю.С., че молбата на УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, относно разноските пред първа и втора инстанции се явява недопустима е напълно неоснователно и необосновано поради следното:

Първоначално е образувано гр. дело под № 156/2016 год. по описа на СТРС по иска на жалбоподателката и ищца Ю.С. против Заповед под № 370/10.11.2015 год. на Изп. директор на УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД. С първоинстанционното Решение под № 444/23-04.2016 год. на РС – Стара Загора искът на ищцата е бил отхвърлен. Впоследствие Въззивният съд с Решение под № 303 /27.10.2016 год. постановено по в.гр. дело № 1259/2016 год. е ОБЕЗСИЛИЛ решение № 444 от 23.04.2016 г., постановено по гр.дело № 156/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд и е ВЪРНАЛ делото за ново разглеждане от друг състав на Старозагорския районен съд. След връщане на дело № 156/2016 г. за ново разглеждане от друг състав е образувано ново гр. д. под №5803/2016 г. въз основа на задължителните указания дадени с Решението на ОС.

 

При новото разглеждане на делото РС – Стара Загора е оставил без движение исковата молба на ищцата за изпълнение на указанията дадени с въззивното Решение. След като не са били изпълнени в срок тези указания с Определение № 56/09.01.2017 год. първостепенния съд е върнал исковата молба на ищцата и е прекратил производството по гр. дело № 5803/2016 год. по описа на РС –Стара Загора. С това определение първостепенния съд не се е произнесъл по въпроса за разноските по чл.реда на чл.78, ал.4 от ГПК.

 

Ето защо при новото разглеждане на делото , следва да се разгледа и въпроса за разпределение на разноските. Поради това въззиваемият УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД е подал молбата за присъждане на разноските до РС Стара Загора по гр. д. №5803/2016 г.. В тази връзка тази молба се явява допустима на основание чл.250 във връзка с 248 от ГПК.

На следващо място въззивният съд намира, че е несъстоятелно  твърдението, че след като ищецът не е отстранил нередовностите по исковата молба, няма ново разглеждане на делото и след като производството по делото е прекратено не следва да намери приложение разпоредбата на чл.78, ал.4 от ГПК. Исковата молба е била оставена без движение по време на производството, след произнасяне на Окръжен съд, в рамките на инстанционния контрол, а не при първоначално подаване на исковата молба по смисъла на чл.129, ал.2 от ГПК и преди връчване на преписи от нея на ответника, за да се приеме както твърди жалбоподателката, че за нея не е било възникнало процесуално правоотношение и право на разноски. С определението от 09.01.2017 г. се прекратява горепосоченото дело №5803/2016 г., поради неотстраняване на констатираните нередности по исковата молба на ищеца.

Пред първоинстанционният съд, както и пред въззивния съд , УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ЕИК 123535874 представлявана от Изпълнителния директор проф. доктор И. Й., е направила разноски , в резултат на подадената искова молба и въззивна жалба, изразяващи се в адвокатски хонорар , в размер на 400 лв. пред РС Стара Загора и 400 лв. пред ОС Стара Загора или в общ размер на 800 лв., за което има представени 2 броя списъци на разноските и съответните 2 броя договори за правна помощ, от които е видно , че сумите са изплатени в брой.

Действията на ищцата са причината за направените от УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ЕИК 123535874 разноски. Със своето поведение ищцата е причината за направените по — горе разноски. Поради всичко изложено съдът приема частната жалба за неоснователна и следва да потвърди атакуваното с нея определение като правилно за допълване на постановеното определение от 09.01.2017 г., с което е осъдена Ю.В.С., ЕГН **********,*** да заплати на УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ЕИК 123535874 гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" №2, представлявана от Изпълнителния директор проф. доктор Й. И., сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща платено адвокатско възнаграждение по гр.д. №156/2016 г. на РС Стара Загора - в размер на 400 лева и в. гр. д. №1259/2016 г.на ОС Стара Загора - също в размер на 400 лева.

         В заключение въззивният съд следва да отбележи, че са спазени сроковете както по чл.248, така и по чл.250 от ГПК, тъй като с прекратителното Определение на РС-Стара Загора, съобщение за това е било изпратено само на жалбоподателката Юлиева, но не и на въззиваемия УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД. Както беше посочено и по-горе делото не е първончалано образувано, а е разгледано след връщането му от въззивната инстанция и след изпълнението на задължителните указания на СТОС. Разноските се дължат за всички инстанции, които са проведени до момента на прекратяване на производството по делото.

Налага се категоричния извод, че първоинстанционния съд правилно и законосъобразно е присъдил направените от въззивиемия УМБАЛ „ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Стара Загора разноски по делото пред съответните съдебни инстанции в размер на 800 лева.

 

В тази връзка въззивният съд следва да потвърди изцяло обжалваното Определение на РС- Стара Загора.

Воден от горното, съдът

                           

                                          О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определението от датата 14.03.2017г., постановено по гр.д. №5803/2016г. по описа на СтРС, с което Районен съд Стара Загора е присъдил в полза на молителя УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" гр.Стара Загора с ЕИК 123535874 с административен адрес гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов” № 2, представлявано от изпълнителния директор д-р Й.Й. сумата в размер на 800 лева, представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение, като правилно и законосъобразно.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред ВКС на РБ гр. София чрез ОС - гр. Стара Загора, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                  

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

 

                                                                                       2.