О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  

Номер…506…………………08.06.2017 година………………..Град Стара Загора    

                                            

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……..……...Втори граждански състав

На осми юни……..……………….………...………….……………….Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                         

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:          ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ      

                        

                                                                          СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

частно гражданско дело номер 1202 по описа за 2017…….....................година.

 

Производството е по чл. 274, вр. чл. 262, ал. 3 ГПК.

С разпореждане за връщане на жалба от 28.03.2017 г. по изп. дело № 20178650400210 по описа на ЧСИ М. Д., рег.№ =, район на действие С. окръжен съд, е постановено връщане на жалба вх. № 4568/09.03.2017 г. подадена от “Д.“ АД, чрез юрк. Г.Р. срещу постановлението на ЧСИ Димитрова по изп.дело за определяне на разноските, поради неотстраняване нередовностите на същата в срок - липсва представен препис от жалбата.

Срещу това разпореждане на ЧСИ е постъпила частна жалба от “Д.“ АД, чрез юрк. Г.Р., длъжник по изп. дело. Моли да бъде отменено същото като незаконосъобразно по изложени за това доводи. В частната жалба се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се моли за неговата отмяна и връщане на делото на частния съдебен изпълнител и изпращане на жалбата на С. окръжен съд за разглеждането й. Конкретно се сочи, че жалбата е била депозирана в оригинал и препис за взискателя по изпълнителното дело, като ЧСИ е нямало основание да изисква още един брой препис от жалбата. ЧСИ не било страна в производството и жалбоподателят не е имал основание да представя препис за него. Моли за отмяна на обжалваното разпореждане, претендира разноски.

В законоустановения срок, ответната по частната жалба страна И.В.В. чрез адв. С.В. е депозирала писмен отговор /именуван писмени възражения/ по реда на чл. 276, ал. 1 ГПК, в който сочи, че жалбата е недопустима респ. неоснователна. Сочи се, че частният жалбоподател не е изпълнил вмененото му задължение да представи екземпляр от жалба вх. № 4568/09.03.2017 г.  Поради това съдебният изпълнител правилно върнал жалбата. Моли частната жалба да бъде оставена без уважение, претендира разноски.

В изложени мотиви ЧСК М. сочи, че жалба вх. № 4568/09.03.2017 г. е постъпила в оригинал и препис, като изисканият трети екземпляр бил за прилагане по изпълнителното дело. Длъжникът е следвало да изпълни указанието и като не е сторил това, жалбата е била върната. С оглед на тези съображения намира, че частната жалба е неоснователна.

С. окръжен съд, като прецени доводите на страните и съобрази данните по делото, намира за установено следното:

С жалба вх. № 4568/09.03.2017 г. подадена от “Д.“ АД, чрез юрк. Г.Р. е обжалвано постановление за разноските от 24.02.2017 г., постановено по изп. дело № 20178650400210 на ЧСИ М..

С разпореждане на съдебния изпълнител от 10.03.2017 г. жалбата е оставена без движение, с указания до жалбоподателя в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани визирани нередовности, а именно: да внесе по сметка на С. окръжен съд държавна такса в размер на 25 лева, да внесе по сметка на ЧСИ 60 лв. такса за администриране на жалбата и да представи един брой препис от жалбата. Указано е, че при неизпълнението им жалбата, ведно с приложенията към нея, ще бъде върната.

Съобщение с горните указания е изпратено на жалбоподателя и получено на 13.03.2017 г., съгласно направеното отбелязване.

С молба от 17.03.2017 г., в предоставения едноседмичен срок, жалбоподателят “Д.“ АД е приложил вносна бележка за платена държавна такса по сметка на въззивния съд и на ЧСИ за администриране на жалбата.

С разпореждане от 28.03.2017 г., предмет на настоящата проверка, частният съдебен изпълнител е върнал жалбата, поради неизпълнение в цялост на дадени указания за отстраняване на нередовностите й – непредставяне на препис от жалбата.

При така установеното от фактическа страна и като взе предвид оплакванията в частната жалба, доводите и съображенията, изложени в нея и отговора, и като разгледа и прецени приложените по делото документи, съдът намира следното от правна страна:

По допустимостта на частната жалба:

Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице, против подлежащ на обжалване акт -  чл. 436, ал. 4 вр. чл. 279 вр. чл. 274, ал.1, т. 2 ГПК, във вр. с чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 262, ал. 3 ГПК, и в законоустановения в чл. 275, ал.1 ГПК срок-съобщението за връщане на жалбата е връчено на “Д.“ АД на 30.03.2017 г., жалбата е подадена на 06.04.2017 г. /л. 7 от въззивното дело/.

По основателността на частната жалба:

Разпореждането е валидно и допустимо, но същото е незаконосъобразно, поради това, че обжалваният акт е постановен при неточно прилагане на съдопроизводствените правила. Съображенията за този извод са следните:

За да постанови обжалвания акт ЧСИ е приел, че не са отстранени нередовностите на подадената жалба-липсва представен екземпляр от жалбата. Този извод на ЧСИ обаче не отговаря на действителното фактическо и правно положение.

Съгласно  чл. 261, т. 1 ГПК към жалбата се прилага препис от нея и от приложенията й според броя на лицата, които участват по делото като насрещна страна, а съгласно т. 2 от цитираната разпоредба, когато жалбата се подава от пълномощник, следва да бъде представено пълномощно. За разглеждане на жалбата се дължи и съответната държавна такса, с представяне на документ за това. Ако жалбата не отговаря на изискванията на тази разпоредба, на страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, като същата се връща, когато последните не бъдат отстранени /чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК/.

Действително проверката на редовността на жалбата включва и спазването на изискването за представяне на преписи от нея и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна / чл. 261, т.1 ГПК/. Неспазването на това изискване и когато не е поправено след указание на ЧСИ има за последица връщане на жалбата като нередовна /чл. 436, ал. 4 във връзка с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК/. Дадените от ЧСИ указания при допуснати от страната пропуски са задължителни. Неизпълнението дори и на едно от тях е достатъчно основание за връщане на жалбата.

Настоящият случай обаче не е такъв. От приложеното изпълнително дело се установява, че насрещната страна по тази жалбата против постановлението за разноските е една - взискателят И.В.В.. Както ЧСИ сочи в мотивите си, жалбата е постъпила в оригинал /за съда/ и препис /за взискателя И.В., а третият изискан екземпляр/препис е за прилагане по изпълнителното дело. Съгласно чл. 436, ал. 2 препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато е подадена от трето лице се връчва на длъжника и взискателя, т.е. законодателят не посочва ЧСИ като страна в производството. Освен това в ал. 3 на чл. 436 ГПК е регламентирана възможността на страната, която е получила препис от жалбата да подаде писмени възражения в тридневен срок, като такава възможност не е предвидена за ЧСИ. Отделно от това, в чл. 436, ал. 3, изр. 2 ГПК е посочено, че ЧСИ излага мотиви по обжалваните действия /а не по постъпилата жалба/, което е още един аргумент, че не следва да се представя нарочен препис от жалбата за ЧСИ. Действително в становището/мотивите на ЧСИ може да се включи и изложение относно интереса, предмета на обжалване, легитимацията на страните и друга проблематика по допустимост, преценка на основателността на жалбата и насрещните възражения, но това не прави ЧСИ насрещна страна в производството. Поради това същественото, минимално необходимото съдържание на мотивите на това последващо обжалваното действие изявление на съдебния изпълнител, се концентрира в мотивите за извършване на действието или отказът да се предприеме поискано действие. Чл. 436, ал. 4 ГПК от своя страна препраща към чл. 261 ГПК, а в т. 1 от чл. 261 ГПК също е предвидено, че преписи от жалбата се прилагат според броя на лицата, които участват като насрещна страна по делото.

По отношение на възражението направено от процесуалния представител на взискателя, че не е получен препис от жалбата с вх.№ 4568/09.03.2017 г. е необходимо да се посочи, че препис не му е изпращан до настоящия момент, тъй като ЧСИ е счел жалбата за нередовна, а в преписи за ответната страна се изпращат само редовни жалби.

Предвид изложеното обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото върнато на ЧСИ М. за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на постъпилата жалба, подадена от процесуалния представител на длъжника по изп.дело “Д.“ АД.

Въпреки този изход на делото, неоснователно се явява искането на жалбоподателя за присъждане на разноски по настоящето производство по отношение на ЧСИ или взискателя /липсва уточнение/ по делото. ЧСИ е орган, упражняващ делегирана му от държавата власт да наложи изпълнение на установено в изпълнителния титул задължение. Като такъв той не е страна в процеса /каквато е и тезата застъпена в частната жалба/ и искането не следва да се уважава. Съдът не намира основание и за приложение на чл. 89, т. 2 ГПК, тъй не е налице неизпълнение от страна на ЧСИ на разпореждане на съда. По отношение на взискателя, той не е страна в процеса на администриране на жалбата от съдебния изпълнител и спорът дали жалбата е редовна или не, респ. да бъде върната или не, както и правилно ли е осъщественото от ЧСИ връщане на жалбата се развива между жалбоподателя и ЧСИ.

Съгласно разпоредбата на чл. 274 ГПК във вр. с чл. 279 ГПК определението не подлежи касационно обжалване - нито прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито изрично е посочено в ГПК, че подлежи на обжалване.

 

Мотивиран от гореизложеното С.ят окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане за връщане на жалба от 28.03.2017 г., постановено по изп. дело № 20178650400210 по описа на ЧСИ М., рег. № ., район на действие С. окръжен съд, с което е постановено връщане на жалба вх.№ 4568/09.03.2017 г. подадена от “Д.“ АД, чрез юрк. Г.Р..

 

ВРЪЩА делото на ЧСИ М., рег. № ., район на действие С. окръжен съд, за продължаване на съдопроизводствените действия - администриране на постъпилата жалба вх.№ 4568/09.03.2017 г. подадена от “Д.“ АД, чрез юрк. Г.Р..

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         

ЧЛЕНОВЕ: