О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

502                                                    08.06.2017 г.                          гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                   І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на осми юни                                                         две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                               НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

ч.  гр.  дело № 1213 по описа  за  2017 година

 

Производството е образувано по частна жалба от С.Т.– юрисконсулт и процесуален представител на Дирекция  “Социално подпомагане“ – Стара Загора, против определение № 1249 от 10.05.2017г. постановено по гр.д.№ 2542/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прекратява производството по делото като недопустимо.

 

Частният жалбоподател Дирекция  “Социално подпомагане“ – Стара Загора, чрез процесуалния си представител излага съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение и моли да  бъде отменено, като се върне делото в районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Съдът, след като обсъди направените в жалбата оплаквания и фактите по делото, намира за  установено следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

 

С обжалваното определение Старозагорския районен съд е приел, че исканията на Д „СП“ – Стара Загора са недопустими, тъй като прекратяването на мярката за закрила, поради навършване на пълнолетие на лицето, настъпвала по силата на закона и не било необходимо съдебно произнасяне – чл.30, ал.1 от ЗЗДетето.  На следващо място, липсвал правен интерес от искането на дирекцията за продължаване на срока на Н.К. в ДДЛРГ „Мария Терезия“, тъй като макар и пълнолетен, той все още бил ученик, а съгласно редакцията на чл.29, т.5 от ЗЗДетето, действала към датата на постановяване на съдебното решение, прекратяването на настаняването ставало след завършване на средното образование на детето, но не повече от 20 годишна възраст.

 

Производството е образувано по молба на Д „СП“ Стара Загора на основание чл.26 ЗЗДетето, за прекратяване на постановената с решение № 25 от 23.03.2009г. по гр.д.№ 540/2009г. по описа на СтРС, мярка за закрила и постановяване на нова мярка за закрила спрямо детето Н.К.– настаняване в специализирана институция – ДДЛРГ „Мария Терезия“ гр.Стара Загора за срок до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст или до промяна на обстоятелствата, довели до предприемането на мярката за закрила.

            От представеното по делото решение № 25 от 23.03.2009г., постановено по гр.д.№  540/2009г. на СтРС е видно, че с решението, съдът е настанил детето Н.Т.К. в ДДЛРГ за срок до навършване на пълнолетие или до настъпване на основания за прекратяване на мярката. Съгласно чл.28, ал.5 ЗЗДетето в решението, съдът задължително  посочва срокът на настаняване.

            От представената пред настоящата инстанция молба от 02.02.2009г. на Д“СП“ е видно, че пред районния съд е поискано настаняването на детето до навършване на неговото пълнолетие или до настъпване на основания за прекратяване на мярката за закрила. Съдът е постановил решението си съобразно поисканото от Д“СП“, тъй като съгласно чл.6, ал.2 ГПК, предметът на делото се определя от страните.

            При това положение, въззивната инстанция намира, че е налице правен интерес от искането за настаняване на пълнолетния Н.К. в ДДЛРГ за срок до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст или до промяна на обстоятелствата, довели до предприемането на мярката за закрила.            

           

Ето защо, съдът намира, че определението на съда, с което се  прекратява производството по делото като недопустимо е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на Старозагорския районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 от ГПК, Окръжният съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1249 от 10.05.2017г. постановено по гр.д.№ 2542/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прекратява производството по делото като недопустимо като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: