Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       за поправка на Очевидна фактическа грешка

 

№ 268                                          26.07.2017 г.                        град С.  В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            VІ ГРАЖДАНСКИ състав

На двадесет и шести юли 2017 година

В закритото заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                     

 

Секретар: ……………………………………………………………...

Прокурор: ……………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията-докладчик НИКОЛАЙ УРУКОВ

гр.дело № 11 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.247, ал.1 и 4 от ГПК /2008 г/.

 

Съдът констатира, че в постановеното от него Решение № 111 от 07.04.2017 г. по гр. д. № 11/2015 год. по описа на ОС - С.е допусната очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на решението на страници 12 и 13 , окръжният съд е присъдил на С.Ч. обезщетение в размер на 30 000лв. и е отхвърлил иска й в останалата му част до размера на общо претендираните от тази ищца 70000лв., при положение, че в мотивите е приел, че предявеният от нея иск да е за сумата от 50000лв. като частичен от 100000лв.

На М.Ч. е присъдил обезщетение в размер на по 30000лв. по частичен иск от 10000лв., при положение, че в мотивите е приел да й се дължи такова от 40000лв., и е отхвърлил иска в останалата му част до размера на общо претендираните от тази ищца 50000лв., при положение, че в мотивите е приел след допуснатото увеличение на иска й тя да претендира за обезщетение от 70000лв.

 

Съгласно разпоредбата на чл.235, ал.4 от ГПК Решението заедно с мотивите към него се изготвя в писмена форма. В тази връзка съдът счита, че е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решението по делото, която следва да бъде коригирана по реда на чл.247 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

С Определение под № 312/21.06.2017 год., постановено по в.гр. дело № 369/2017 год. Апелативен съд – П.е ПРЕКРАТИЛ производството по образуваното пред него в.гр.дело №369/2017г. по описа на Апелативен съд – П.и ВЪРНАЛ делото на Окръжен съд-С.за провеждане на производство по чл.247 от ГПК, съобразно констатираното в мотивната част, след приключването на което с влязъл в сила съдебен акт делото да се изпрати отново на Апелативен съд – П.за разглеждане на въззивна жалба вх. №5676/05.05.2017г. от малолетната М.А.Ч. с ЕГН:**********, действаща чрез своята майка и законен представител С.Д.Ч. с ЕГН:**********, чрез пълномощника адв.И.М., против Решение №11 1 от 07.04.2017г. по гр.дело №11/2015г. по описа на Окръжен съд-С..

 

В мотивите на същото Определение, което е задължително за настоящия съд съобразно чл.278, ал.3 от ГПК е прието, че с исковата молба от страна на ищеца М.Ч., действаща чрез своята майка и законен представител С.Ч., и на ищеца С.Ч. в лично качество са били предявени против Ч.М.И. като частични искове по чл.45 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на по 50000лв. на всяка от двете ищци поотделно от дължимо такова от по 100000лв.

С протоколно определение от 28.04.2015г. окръжният съд на основание чл.214,ал.1 от ГПК е допуснал поисканото от ищеца М.Ч. увеличение на иска й от 50000лв. на 70000лв. С постановеното по делото Решение №111 от 07.04.2017г. окръжният съд е приел в мотивите, че с исковата молба са предявени от двете ищци като частични искове за обезщетения за неимуществени вреди в размер на по 50000лв. за всяка от тях поотделно от дължими по 100000лв., както и, че по отношение на първоначално предявения като частичен за 50000лв. от 100000лв. от М.Ч. иск е допуснато увеличение в открито съдебно заседание на 28.04.2015г., според което иска да се счита предявен за сумата от 70000лв. Приел е в мотивите и, че иска на С.Ч. е основателен до размер на 30000лв., а този на М.Ч. до размер на 40000лв., а в останалите им части исковете са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

 

С диспозитива на решението окръжният съд е присъдил на С.Ч. обезщетение в размер на 30000лв. и е отхвърлил иска й в останалата му част до размера на общо претендираните от тази ищца 70000лв., при положение, че в мотивите е приел предявеният от нея иск да е за сумата от 50000лв. като частичен от 100000лв.

На М.Ч. е присъдил обезщетение в размер на по 30000лв. по частичен иск от 10000лв., при положение, че в мотивите е приел да й се дължи такова от 40000лв., и е отхвърлил иска в останалата му част до размера на общо претендираните от тази ищца 50000лв., при положение, че в мотивите е приел след допуснатото увеличение на иска й тя да претендира за обезщетение от 70000лв.

Видно е, че е налице противоречие между решаващите мотиви и диспозитива на постановеното решение по отношение размера на присъденото и претендираното от всяка от ищците обезщетение, както се настоява и във въззивната жалба, което сочи на допусната очевидна фактическа грешка, поправянето на която по реда на чл.247 от ГПК е по инициатива както на страната, така и служебно на съда. Така констатираното противоречие между мотивите и диспозитива на решението следва да бъде преодоляно по специалния ред предвиден в производство по чл.247 от ГПК. След приключването на това производство с влязъл в сила съдебен акт делото следва да се изпрати отново на Апелативен съд – П.за разглеждане на въззивната жалба на М.Ч..

Указанията на Апелативен съд Пловдив са задължителни и като такива следва да бъдат стриктно и точно изпълнени от настоящия състав на Окръжен съд – С.             

Следователно следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 111/07.04.2017 г. по гр. д. № 11/2015 год. по описа на ОС - Стара Загора, като вместо написаното в диспозитива на Решението на страница 12, абзац втори, ред 22 от горе надолу от диспозитива, неправилно записаното 70000 /седемдесет хиляди/ лева следва да се впише и да се чете правилното: “50000лв. /петдесет хиляди лева/ като частичен иск от 100000лв. /сто хиляди лева/”, както и на страница 12, абзац трети, ред 33, 34 и 40 от диспозитива, неправилно записаното два пъти 30000 /тридесет хиляди/ лева следва да се впише и да се чете правилното: “40 000 /четиридесет хиляди/ лева и както и страница 13, абзац първи, ред 3 и 4 от горе надолу от диспозитива, неправилно записаното 50000 /петдесет хиляди/ лева следва да се впише и да се чете правилното: “70000лв. /седемдесет хиляди лева/ като частичен иск от 100000лв. /сто хиляди лева/”.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 247, ал.1  и ал.4 от ГПК /2008г./,  съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в своето Решение № 111/07.04.2017 г. по гр. д. № 11/2015 год. по описа на ОС – С., като вместо написаното в диспозитива на Решението на страница 12, абзац втори, ред 22 от горе надолу , неправилно записаното “70000 /седемдесет хиляди/ лева” да се впише и да се чете правилното: “50000лв. /петдесет хиляди лева/ като частичен иск от 100000лв. /сто хиляди лева/”, както и на страница 12, абзац трети, ред 33, 34 и 40 от диспозитива, неправилно записаното два пъти “30000 /тридесет хиляди/ лева” да се впише и да се чете правилното: “40 000 /четиридесет хиляди/ лева” , както и на страница 13, абзац първи, ред 3 и 4 от горе надолу от диспозитива, неправилно записаното “50000 /петдесет хиляди/ лева” да се впише и да се чете правилното: “70000лв. /седемдесет хиляди лева/ като частичен иск от 100000лв. /сто хиляди лева/”.

 

 

РЕШЕНИЕТО за поправка на Очевидна фактическа грешка подлежи на обжалване в 2-седмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд П..

 

 

  

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :