Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за

поправка на очевидна фактическа грешка

 

257                                            19.07.2017г.                      град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  Гражданско отделение, Четвърти състав,

на деветнадесети юли 2017 година

в открито заседание в следния състав:           

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ.

Гражданско дело № 136  по описа за 2015 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.247, ал.4 от ГПК във вр. с чл.45 от ЗЗД.

 

Производството е образувано въз основа на писмена Молба вх.№ 6194/17.05.2017г. по настоящото гр.д.№ 136/2015г./л.239 от делото/, с която моли да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка/ОФГ/ във фамилното име на ищцата по постановеното Решение № 384/13.12.2016г., което вместо правилното „Р.“ е записано като „Р.“.

 

В законния 1- седмичен срок по чл.247, ал.2 от ГПК ответникът Ч.М.И. *** не е подал писмен Отговор.

 

Съдът констатира, че в Исковата молба/ИМ/ фамилното име на ищцата е записано като „Р.“, а в постановеното Решение по делото „Р.“, което представлява допусната в Решението ОФГ, която е обоснована и доказана, и следва да бъде отстранена в настоящото съдебно производство.

Настоящото допълнително постановено Решение за поправка на /ОФГ/ може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС– С.З. пред въззивния му ПАС– П..

 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.247, ал.4 от ГПК във вр. с чл.45 от ЗЗД, първоинстанционният ОС- С.З.

 

 

                               Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПУСКА поправка на ОФГ в диспозитива на Решение № 384/13.12.2016г. по гр.д.№ 136/2015г., като фамилното име на ищцата вместо неправилното „Р.“ да се чете правилното „Р.“.

 

Решението за поправка на ОФГ може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез ОС – С.З. пред ПАС– П..

 

Окръжен съдия :