Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 270                                         27.07.2017 г.                     град С. В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На четвърти юли                                                                                  2017 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Пенка Василева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон Минчев гражданско дело № 13 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание с правно основание чл. 108 от ГПК, във вр. с чл. 537, ал.2 от ГПК. 

 

Ищцата В.Д.Ж. твърди в ИМ, че е собственик на подробно описаните недвижими имоти. Собствеността върху тях придобила по наследство и по силата на универсално саморъчно завещание от сестра й М. Д. И., поч. на 03.09.2016 г., която притежавала за правото си на собственост нотариален акт. Твърди, че е универсален правоприемник на покойната си сестра, като неин единствен законен наследник и като назначен наследник по силата на саморъчно общо /универсално/ завещание от 28.07.2016 г., обявено на 08.09.2016 г. от нотариус Д. Н., с което завещание й е завещана цялото движимо и недвижимо имущество. Сочи, че ответникът Д.И.Д. е неин син, съответно племенник на покойната й сестра. При едно от посещенията в описаните имоти     установила, че патрона на бравата на апартамента и катинара на врата на гаража са сменени. От справка в Агенцията по вписванията разбрала, че ответникът се е снабдил с констативни нотариални актове, издадени по документи за собственост върху процесните имоти. Също така към настоящия момент ответникът владеел процесиите недвижими имоти, без да има основание за това, което обосновава правния й интерес от предявяване на настоящия иск. Ето защо моли съда да постанови решение с което да признае за установено по отношение на ответника, че ищцата е собственик на процесните недвижими имоти и го осъди да предаде собствеността и владението върху същите. Моли на основание чл. 537, ал.2 от ГПК, съдът да отмени посочения в ИМ нотариален акт, в частта му относно процесните два имота. Претендира за заплащане на направените по делото разноски.

 

            В законния едномесечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК има постъпил писмен отговор на Исковата молба от ответника Д.И.Д., в който взема становище, че предявения иск е допустим, но неоснователен. Не оспорва твърдението, че Лицето М. Д. И., починала на 03.09.2016 г. в гр.С., е сестра на ищцата и е притежавала право на собственост върху процесиите имоти. Оспорва обстоятелството, че ищцата В.Д.Ж. е универсален правоприемник на покойната си сестра като неин единствен законен наследник и като назначен наследник по силата на саморъчно общо /универсално/ завещание от 28.07.2016 г., с което завещание М. Д. И. е завещала на ищцата цялото си движимо и недвижимо имущество. Моли да се отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан, като излага подробни съображения за това. Оспорва действителността на представеното с исковата молба Саморъчно завещание от 28.07.2016 г..

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

         

Видно от нотариален акт за собственост върху недвижими имоти № . т.., рег.№ . дело №. от. г. на нотариус Д. Н. с рег. № .и район РС-С. се установява, че М. Д. И. е била собственик на процесните недвижими имоти.

 

От удостоверение за наследници № / г. на Община С се установява, че М. Д. И., б.ж. на С. , е починала на 03.09.2016 г., и е оставила за свой законен наследник ищцата по делото. Между страните не се спори, че ответникът е син на ищцата.

 

От саморъчно завещание от 05.03.2012 г. се установява, че М. Д. И. е завещала на ответника апартамента на ул. “С.” № ., ап. ., заедно с гараж намиращ се на същия адрес.

 

По делото е приет като доказателство нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело № . г. от . г. на нотариус П.И. – рег. № ... в НК, от който се установява, че ответникът е признат за собственик на процесните имоти, придобити по завещание.

           

Видно от саморъчно завещание от 28.07.2016 г., обявено на 08.09.2016 г. от нотариус Д. Н. с рег.№ ... и район РС-С. - вписано в Агенцията по вписванията на под №т. вх.рег.№ , се установява, че М. Д. И. е завещала на ищцата цялото си движимо и недвижимо имущество.

 

От заключението на назначената по делото съдебно почеркова експертиза се установява, че ръкописният текст на Саморъчно завещание от 05.03.2012 г. на М. Д. И., е положен от М. Д. И.. Ръкописният   подпис,   положен   под   реквизита   „Завещател" в Саморъчно  завещание от 05.03.2012 г., е изпълнен от М. Д. И.. Ръкописният текст на Саморъчно завещание от 28.07.2016 г.  на М. Д. И., е положен от М. Д. И.. Ръкописният подпис, положен   под реквизита „Завещател" в Саморъчно завещание от 28.07.2016 г., е  изпълнен от М. Д. И..

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно чл. 25, ал. 1 ЗН саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, на която е съставено, и да е подписано от него, за да породи предвиденото в закона правно действие.

 

Кредитирайки изцяло заключението на вещото лице по съдебно-почерковата  експертиза като обективно, компетентно, базирано на годен сравнителен материал, съдът намира, че се доказа автентичността на двата документа, поради което завещателните актове са действителни.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 39 от ЗН, Последващото завещание, което не отменя изрично по-раншното, отменя само онези разпоредби в него, които са несъвместими с новите. При наличие на две или повече завещателни разпореждания, изходящи от едно и също лице, съдът следва да извърши преценка кое от тези разпореждания следва да бъде зачетено, дори да не са наведени доводи по приложението на чл. 39 ЗН.

 

Ако последващото завещателно разпореждане се отнася до същото имущество, до което се отнася и предходното, но сочи различно ползуващо се лице, то отменя предходното. Ако последващото завещание има за предмет различен обем от права в сравнение с предходното, същото има за последица отмяна на предходното завещание само ако касае по-голям обем от права върху едно и също имущество.

 

В конкретния случай със саморъчно завещание от 05.03.2012 г. М. Д. И. е завещала на ответника апартамента на ул. “С.” № ., ап. ., заедно с гараж намиращ се на същия адрес. Със саморъчно завещание от 28.07.2016 г., М. Д. И. е завещала на ищцата цялото си движимо и недвижимо имущество.

 

Предвид горното съдът намира, че завещанието в полза на ответника от 05.03.2012 г. е отменено от последващото универсално завещание от 28.07.2016 г., извършеното в полза на ищцата на основание чл. 39 от ЗН.

 

При тези установени по делото обстоятелства съдът намери, че  предявеният ревандикационен иск от ищцата е основателен. Съгласно чл. 108 от ЗС собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това. Следователно ищцата е собственик на процесните имоти по завещание. В същото време по делото е прието за не нуждаещо се от доказване, че ответникът владее изцяло имотите. Следователно ответникът владее без основание по смисъла на чл. 108 от ЗС процесните имоти, защото последните са собственост на ищцата.

 

Ето защо съдът намери, че следва да уважи предявеният от ищцата ревандикационен иск, като признае за установено по отношение на ответника,  че ищцата е собственик на процесните имоти и се осъди ответника да и предаде владението на същите, което осъществява без основание. С оглед изхода на делото и на основание чл.537, ал.2 от ГПК следва да бъде отменен и констативния нотариален акт  № ., том ., рег. № ., дело № . г. от . г. на нотариус П.И. – рег. № ... в НК в частта за двата имота.

 

При този изход на делото следва да бъде осъден ответника да заплати на ищцата направените разноски по делото в размер на 3149,20 лв., съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК.  

 

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

           

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.И.Д. с ЕГН ********** ***, че В.Д.Ж., ЕГН ********** ***, е собственик по завещание на следните недвижими имоти:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.9906.1.45 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, девет хиляди деветстотин и шест, точка, едно, точка, четиридесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, находящ се в гр.С., общ.С. , обл. С. адрес на имота: гр.С., п.к. ., ул. С., № ./седемдесет и девет/, вход. ./буква „.”/, ет.. /., ап. . /./; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.9906 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, девет хиляди деветстотин и шест/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 78.79 кв.м /седемдесет и осем цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра/; прилежащи части: избено помещение № 29 /двадесет и девет/ и таванско помещение № 4 /четири/, ниво: 1/едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.503.9906.1.46, 68850.503.9906.1.12; под обекта: 68850.503.9906.1.41; над обекта: 68850.503.9906.1.49, а съгласно нотариален акт № . т.., рег.№ . дело №. от. г. на нотариус Д. Н. с рег. № .и район РС-С. – апартамент № ., разположен на III ет. Вход „." от жилищна сграда на бившата ЖСК „Д.", находяща се в гр.С. ул.С.Т./бивша ул.И. Р./ № ., който апартамент е със застроена площ 78.79 кв.м, състоящ се от: две спални, дневна, кухня, килер, баня, тоалетна, антрета идва балкона, при граници на жилището: от изток-двор към ул.И. Р./сега С./, от запад-ап. На Ж. С. Ж., от север-двор, стълбище и коридор и от юг двор, заедно с прилежащите му избено помещение №., с граници: от север-коридор, от изток-мазе на М. Р. Ф. и Х. М.Я., от юг-абонатна станция, от запад-мазе на М. И. Г. и таванско помещение № 4 с граници: от север-двор и таван на Ж. С. Ж., от изток-таван на Ж. С. Ж. и коридор, от юг-таван на П. В. Ц., от запад-двор на ул. М. К., както и заедно с 1.697% ид.ч. от общите части на сградата, както и заедно с 1.697% ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което построена сградата.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.9906.1.78 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, девет хиляди деветстотин и шест, точка, едно, точка, седемдесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, находящ се в гр.С., общ.С. , обл.С. адрес на имота: гр.С., п.к. ., ул. С., № ./седемдесет и девет/, ет.0/нула/, гараж 1/едно/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.9906 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, девет хиляди деветстотин и шест/, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 17.26 кв.м /седемнадесет цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/; прилежащи части: ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.503.9906.1.77; под обекта: няма; над обекта : 68850.503.9906.1.37, съгласно нотариален акт № .т.., рег.№ . дело № .г. на нотариус Д. Н. с рег.№ ... и район РС-С. - гараж № 1, разположен на приземен етаж от жилищна сграда на бившата ЖСК „Д.”, находяща се в гр.С. ул. С. /бивша ул.И./ № ., който гараж е със застроена площ 17.26 кв.м и се състои от: една гаражна клетка, при граници на гаража: от изток-двор към улица И. Р./ сега ул.С./, от запад-гараж № 2 на Д. И. Г., от север-коридор и мазе на С. И. и С. С., от юг-двор, заедно с 0.271% ид.ч. от общите части на сградата, както и заедно с 0.271% ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което построена сградата и ОСЪЖДА Д.И.Д., да предаде на В.Д.Ж. владението на посочените имоти, които владее без основание.

 

ОТМЕНЯ нотариален акт за собственост на недвижим имот придобити по завещание № . том ., рег. №., дело № . г. от . г. на нотариус П.И. – рег. № ... в НК, относно описаните по – горе имоти.

 

ОСЪЖДА Д.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на В.Д.Ж., ЕГН ********** ***, направените разноски по делото в размер на 3149,20 лв..

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд С. пред Апелативен съд гр. П..

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :……………………