О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

  Номер 632                                24.07.2017 година                град С.

 

 

Старозагорският окръжен съд,  ШЕСТИ граждански състав

На двадесет и четвърти юли  2017г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ……………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията- докладчик УРУКОВ

Гражданско дело 35 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е на основание чл.49, ал.1 във вр. чл. 232, изр. 1  във връзка с чл.252 – 254 и във вр. с  чл.274 ал.1, т.1 от ГПК /2008г./.

 

Постъпила е искова молба от ищeца В.В.К., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез адвокат Д.К.Д. - Адвокатска колегия - гр. С., с адрес на адвокатската кантора: гр. С., бул. “Р.” ., с.- в качеството на процесуален представител по Договор за правна защита и съдействие от 21.06.2016 г. и пълномощно от същата дата, на осн. чл.32, т.1 от ГПК Съдебен адрес за получаване на съобщения и призовки: гр. С., бул. "Р." ., сутерен, чрез адв. Д.Д., тел. … ПРОТИВ: Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - "Проф. д-р С." АД, със седалище и адрес на управление: гр. С., п.к.6000, ул. „Г.   С.”      .,    с   ЕИК   ..., представлявано от Й. П. Й. -Изпълнителен директор, с правно основание: чл.49 от ЗЗД, вьв вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.86 ЗЗД и с цена на иска:        26000.00 лв. - представляващи частичен иск от иск в общ размер на 100000,00 лв. - обезщетение за неимуществени вреди и 6751.36 лв. - законна лихва върху претенцията от 26 000 лв.

 

Ищецът твърди, че в момента е на 28 години. Преди две години, на 01.09.2014 г,, след ПТП, в което е получил контузна рана на главата и ухото, постъпва за лечение в Клиниката по неврохирургия (НХК) на МБАЛ „Проф д-р Ст. К." АД, гр. С. с водеща Окончателна диагноза след извършен преглед, подробно посочена в исковата молба.

 

Направена му е била веднага още в същия ден компютърна томография (КТ) на главния мозък и на малкия мозък. Установено е било, че в областта на главата е налице контузионен оток в дясна темпоропаиетална област, както и разкъсна контузна рана в лява париетална област. Установени са били разкъсни рани в дясна ушна мида. Всички са били обработени хирургично.

Проведена му е била само медикаментозна терапия с мнитол 2x250; натрий хлор 2x1 банка; аналгин 2x1 ампули; клиндамицин 3x600 милиграма; витамини С2х1 ампула; и още малко натрий хлор 3x1 банка. Изписан е на 04.09.2014 г., като в Епикризата за „Изход от заболяването" ясно е записано: С подобрение.

Дадени са му два броя епикризи и талон за контролен преглед. Епикризата му е издадена и подписана, както от лекуващия го лекар Д-р Ч., така и от Началника на НХК Проф. д-р П. В., д.м.

Дадени са препоръки към общопрактикуващия му лекар да проследи състоянието му, да се консултира с доктор УНГ (уши-нос-гьрло) в доболничната помощ. Уредена му е временна нетрудоспособност за 20 (двадесет) дни. Впоследствие се е оказало, че нараняванията на ищеца са били много сериозни и поставената диагноза е неправилна.

 

Ищецът твърди, че последиците, за него са вече необратими. Можело е да му се помогне, но това не е станало своевременно. Следователно, във връзка с всичко гореизложено, твърди, че е налице допусната лекарска грешка при диагностицирането при приемането за лечение на ищеца при ответника, а това от своя страна е довело и до неправилното лечение. Съвкупността от действията на лекуващите го лекари при ответното дружество, е довела до тежкото увреждане на здравето на ищеца.

Моли при анализа на всички събрани по делото доказателства да се приеме, че е налице граждански деликт при форма на вината - небрежност на хирурзите д-р Ч. и д-р К. . Факт е, че е направен КТ само на главата, като не е извършена МРТ, имаща за цел да установи действителното състояние на гръбначния стълб и шийните прешлени на ищеца. Посоченото изследване би било достатъчно за констатирането на описаното по-горе изкрияване на шията и дегенерация на междупрешленните дискове. Същото от своя страна е щяло да доведе до поставяне на правилната диагноза, съответно до провеждане на правилно оперативно лечение.

Неточно поставената диагноза в този момент още повече обърквала и забавяла в последствие по-нататъшното му адекватно лечение. Оттук нататък започват и най-мъчителните, и тежки часове, дни, месеци и години в живота на В.В.К.. Състоянието му в момента е влошено и не може дори в легнало или в седнало положение да стои, а още по-малко да върви нормално. Същият изпитва ужасни болки -по неговите думи не си намира място от болката и вие от болки, „като животно".

В момента непрекъснато трябва да приема силни обезболяващи, аналгетици и противовъзпалителни средства, за да намали тези болки, от които лекарства пък се чувства още по-отпаднал и с понижен мускулен и жизнен тонус.Както разбирате, от напълно здрав човек В.В.К. се е превърнал в човек с постоянни здравословни проблеми, обикаляйки лекарските кабинети из София.

         Молят, съдът след като се увери в основателността на искането им, да постановите решение, с което да с което ДА ОСЪДИ Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - "Проф. д-р С. К." АД, със седалище и адрес на управление: гр. С., п.к.6000, ул. „Г.   С.”      .,    с   ЕИК   ..., представлявано от Й. П. Й. -Изпълнителен директор, ДА ЗАПЛАТИ на В.В.К., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***,21,

СУМАТА от 26000.00 лв. (двадесет и шест хиляди лева), представляваща част от иск в общ размер на 100000,00 лв. (сто хиляди лева) - обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди - изразяващи се в болки и страдания, преживени в резултат от лекарска небрежност на длъжностни лица при ответното дружество по повод изпълнението на техните задължения - бездействие, изразяващо се в ненаправен МРТ и непроведена в последствие оперативна интервенция на 01.09.2014 г.,

ЗАЕДНО със законната лихва върху сумата от 26 000 лв., считано от датата на увреждането - 04.09.2014 г. до датата на предявяване на иска в съда - 24.03.2017 г,, в размер на 6751Т36 лв. (шест хиляди седемстотин петдесет и един лева и тридесет и шест стотинки),

КАКТО и законната лихва от датата на предявяване на иска в съда до окончателното изплащане на присъдените суми.

Претендира и Моли да се осъди ответника да заплати на ищеца всички направени от него разноски по делото - държавна такса, вкл. и заплатеното адвокатско възнаграждение, такси и разноски по производството.

 

Съдът с Определението си от датата 02.06.2017 год. е оставил без движение исковата молба по гр. дело № 35/2017 год. по описа на СТОС, като е даЛ указания до ищеца в 1- седмичен срок от връчването му на съобщението и настоящото определение, с писмена молба със съответния брой преписи за връчването им на ответника да отстрани нередовностите на ИМ, подробно посочени и описани в обстоятелствената част на настоящото Определение с предупреждението за евентуалните последици от това, а именно, че исковата молба ще се върне и делото ще се прекрати. С писмена молба от 13.06.2017 год. ищецът е поискал удължаване на срока за отстраняването на нередовностите с още 4 седмици, което искане на основание ч(л.63, ал.1 от ГПК съдът е уважил с Определението си от 15.06.2017 год.

 

         С молба  с вх. № 9168/19.07.2017г. ищецът – В.В.  от гр. С. отправя волеизявление до съда, че на основание разпоредбата на чл.232,пр.1 от ГПК/2008г./  оттегля Исковата  молба подадена срещу ответната страна – ответниците Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - "Проф. д-р С. К." АД, със седалище и адрес на управление: гр. С., п.к.., ул. „Г.   С.”      .,    с   ЕИК   ..., представлявано от Й. П. Й. -Изпълнителен директор, с правно основание: чл.49 от ЗЗД, вьв вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.86 ЗЗД и моли съдът да постанови определение, с което да прекрати производството по гр. дело под № . по описа на Окръжен съд-гр. С. за 2017г. Със същата писмена молба ищецът прави и две други искания, които при прекратяване на делото, Моли съд да вземе предвид, а именно:

Първо, Моли да се приеме, че хонорарът на ответника е прекомерен на базата на интереса на предявените искове на делото. Ето защо, прави възражение по чл.78, ал.5 от ГПК, за прекомерност на адвокатското възнаграждение, определено в приложения по делото Договор за правна защита и съдействие в размер на 12000 лв.

В тази връзка, пояснява, че са предявени два иска - единият за неимуществени вреди в размер на 26000 лв. и вторият за законна лихва в размер на 6751,36 лв. По първия иск възнаграждението следва да се определи на базата на чл.7, ал.2, т.4 от НМРАВ и е в размер на 1310 лв., а по втория, се определя по реда на чл.7, ал.2, т.З от НМРАВ и е в размер на 667 лв. Общо 1977 лв., а не 12000 лв.

Следва да имате също така и в предвид, че по делото е даден само отговор, без да е осъществено процесуално представителство и явяване в открити заседания.

Второ, Моли да се прием също така, че по делото няма доказателства, че именно този адвокатски хонорар в размер на 12000,00 лв. е действително платен от страна на ответното дружество по сметката на адв. Красимир Марков, както аз например съм представил с предявяване на исковата молба.

Ето защо, в заключение, Моли, при прекратяване на делото да не се произнася по разноските по реда на чл.78, ал.4 от ГПК, във вр. с чл.81 от ГПК, поради горепосочените обстоятелства.

 

         Предвид всичко горепосочено съдът намира, че е  налице хипотезата на чл.232, изр.1 от ГПК /2008г./ , съгласно която ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание, какъвто е и конкретния случай.

 

         По отношение на разноските и направеното от ищеца възражение за прекомерност на разноските направени от ответника, настоящият първоинстанционен съд възприема следното:

 

            Съобразно императивната разпоредба на чл. 78, ал. 4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на производството по делото. Според чл.78, ал. 5 от ГПК ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.

 

Ответникът е посочил че е направил разноски по настоящото въззивно производство общо в размер на 12000 лева., представляваща  договорено адвокатско възнаграждение за пълномощника адв. К. М.. Съобразно  представения към писмения отговор на ответника договор за правна помощ от 24.04.2017 год. и приложеното адвокатско пълномощно. Същите разноски са поискани изрично със същия писмен отговор  да   се   присъдят   в   полза   на ответника в първоинстанционното производство /лист 1 от писмения отговор/.

 

В тази връзка съдът счита, че се явяват основателни и обосновани подробните възражения на ищеца К. за прекомерност на направените от ответника разноски по делото. В тази насока въззивният съд намира ,че действително възнаграждението на пълномощника на ответника се явява завишено съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото. Неговия размер не е съобразен с изискванията на чл. 7, ал.2, т.4  от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения.

В тази връзка, съдът взема предвид, че са предявени два иска - единият за неимуществени вреди в размер на 26000 лв. и вторият за законна лихва в размер на 6751,36 лв. По първия иск възнаграждението следва да се определи на базата на чл.7, ал.2, т.4 от НМРАВ и е в размер на 1310 лв., а по втория, се определя по реда на чл.7, ал.2, т.З от НМРАВ и е в размер на 667 лв. Налага се извода, че общо дължими са 1977 лв., а не 12000 лв.

Следва да се има също така и в предвид, че по делото е даден само отговор, без да е осъществено процесуално представителство и явяване в открити заседания.

 

В тази връзка това възражение на ищеца К. се явява основателно и доказано и като такова следва да бъде уважено, като съдът намали размера на адвокатското възнаграждение от 12000 лева на 1977 лева.

 

            Ето защо предвид изложеното и на основание  чл.45, ал.1 и ал.2 от ЗЗД във вр. чл. 232, изр. 1  във връзка с чл.252 – 254 и във вр. с  чл.274 ал.1, т.1 от ГПК /2008г/ ,  първоинстанционният Окръжен съд -С.

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по първоинстанционното гражданско дело  № 35/2017 година по описа на Окръжен съд – гр. С., поради оттегляне на иска от ищеца преди първото съдебно заседание по делото.

 

         ОСЪЖДА В.В.К., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез адвокат Д.К.Д. - Адвокатска колегия - гр. С., с адрес на адвокатската кантора: гр. С., бул. "Р." № ., сутерен да заплати на Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - "Проф. д-р С. К." АД, със седалище и адрес на управление: гр. С., п.к.6., ул. „Г.   С.”      .,    с   ЕИК   ..., представлявано от Й. П. Й. Изпълнителен директор сумата от 1977 лева /хиляда деветстотин седемдесет и седем лева/, представляващи направените разноски по делото.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва в  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез  Окръжен съд – гр.С. пред Апелативен съд -   гр. П..

 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :