Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер225                                   05.07.2017г.                      град  С. В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Втори въззивен състав

на пети юли 2017 год.

в закрито заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ :         ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                                                                          СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

в.гражданско дело № 1138 по описа за 2017г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.248, ал.3 във вр. с чл.47, ал.6 и във вр. с чл.83, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 от ГПК.

 

         Постъпила е писмена Молба вх.№ 7031/05.06.2017г./л.31 от делото/ от адв.Е.Е. от АК- С., в която твърди, че като служебно назначен особен представител на въззиваемия- ответника В.Х. ***, с втори адрес в гр.С., и при наличие на изрично негово искане, е следвало с постановеното от ОС- С.въззивно Решение да му бъде присъдено възнаграждение от 300 лв. от бюджета на ОС- С.и за тази инстанция, което не е било направено. Моли ОС да допълни Решението си в частта му за разноските, като му присъди сумата 300 лв. за адв.възнаграждение пред тази съдебна инстанция.

 

         При извършената размяна на книжа по реда на чл.247, ал.2 и съответно чл.248, ал.2 от ГПК, в законните 1- седмични срокове другата въззиваема страна не е подала писмен Отговор.

 

Следователно и предвид гореизложеното настоящия въззивен ОС- С.следва да се произнесе с настоящото си допълнително съдебно Решение, ведно със законните последици от това.

Въззивният ОС- С., след като се запозна с изложеното в Молбата, с  постановените атакувано първоинстанционно Решение на РС и с въззивното Решение на ОС, със събраните по делото  писмени и гласни доказателства, и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

         Действително настоящият въззивен съд се е произнесъл по отношение спора между страните със своето въззивно Решение № 182/02.06.2017г./л.26- 30 от делото/, като не се е произнесъл по въпроса за разноските на молителя- адвокат, назначен още от РС за особен представител на пълнолетния ответник. При определянето на адвоката с Уведомително писмо изх.№ 140/25.01.2017г. на Съвета на АК- С./л.19 от делото на РС/ и при назначаването му с Определение от з.з. на 31.01.2017г./л.20 от делото на РС/, възнаграждението на посочения и назначен служебно процесуален представител- адвокат на ответника/въззивник/ е посочено и определено на по 300 лв. за всяка съдебна инстанция. Това не е направено до този момент в настоящото въззивно съдебно производство- нито с протоколно Определение от о.с.з. на 02.05.2017г., нито с постановеното въззивно Решение № 182/02.06.2017г. Поради което и предвид гореизложените мотиви следва да се допълните въззивното Решение в тази му част за дължимото възнаграждение от 300 лв. на адв.Е.Л.Е. от АК- С. съгласно чл.7, ал.1, т.6 от Наредба № 1/2004г. на ВАС- С., от Бюджета на ОС- С., и съответно да се осъди въззивника- ответник да заплати тази сума от 300 лв. в приход на Бюджета на ОС- С., в полза на органите на съдебната власт.

 

Настоящото допълнително въззивно съдебно Решение, аналогично на постановеното вече първоначално въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на по- нататъшно обжалване пред по- горен съд предвид императивните разпоредби на чл.280, ал.2, т.1 от ГПК.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.248, ал.3 във вр. с чл.47, ал.6 и във вр. с чл.83, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 от ГПК, въззивният Окръжен съд- С.

 

Р  Е  Ш  И   :

 

 

ДОПЪЛВА Решение № 182/02.06.2017г. по настоящото в.гр.д.№ 1138/2017г. по описа на ОС- С.в частта му за разноските, КАТО

 

ОПРЕДЕЛЯ на адв.Е.Л.Е. от АК- С., гр.С., ул.“К.Г.“ № ., офис № .възнаграждение 300 лв./триста лева/ за явяване пред въззивния ОС- С., платими от Бюджета на ОС- С., за което за се издаде 1 бр. РКО.

 

ОСЪЖДА  В.Х.Х.- ЕГН **********, известни по делото в гр.С., ж.к.“Н.“, бл.., вх.., ет.., ап.., гр.Н., общ.С., ул.“Л.“ № . и с.А., общ.П., обл.С., ул.“К.“ № ., ет.. да заплати по Бюджетната сметка на ОС- С.сумата 300 лв./триста лева/ за платено възнаграждение на назначения му особен представител- адвокат Е.Л.Е. от АК- С. пред въззивната инстанция, в приход на органите на съдебната власт.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :