Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

233                                                  07.07.2017 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,               І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седми юни                                                       две хиляди и седемнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                      

МАРИАНА МАВРОДИЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1178 по описа за 2017 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на инж. Г.Р. - Областен управител на Област Стара Загора против решение № 11 от 05.01.2017г., постановено по гр.дело № 1007/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се признава за установено по отношение на Областна администрация Ст.Загора съществуването  на  вземането  на  Ю.М.Д. за сумата от общо 1961,56лв., представляваща неизплатено възнаграждение за приета работа по договор №Д-РР-31Г от 01.10.2012г., както следва: 514,50лв. по отчет за м.02.2013г. и сметка №57 от 23.07.2013г.; 514,50лв. по отчет за м.03.2013г. и сметка №58 от 23.07.2013г.; 501,65лв. по отчет за м.04.2013г. и сметка №59 от 23.07.2013г. и 430,91 по отчет за м.05.2013г. и сметка №60 от 23.07.2013, ведно със законната лихва от 15.01.2016г. до окончателното плащане и

лихва за забава общо в размер на 494,66лв., както следва: 129,74 лв., лихва за забава в изплащането на сумата от 514,50 лв. по Сметка №57 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г.; 129,74 лв. лихва за забава в изплащането на сумата от 514,50 лв. по Сметка №58 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г.; 126,51 лв. лихва за забава в изплащането на сумата от 501,65 лв. по Сметка №59 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г.; 108,67 лв. лихва за забава в изплащането на сумата от 430,91 лв. по Сметка №60 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г., за изпълнението на което парично задължение е издадена в полза на Ю.М.Д., против Областна администрация Ст.Загора заповед №149/18.01.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело №262/2016г. по описа на СтРС. Присъдени са разноските по делото и по заповедното производство.

           

Въззивникът счита, че решението на първоинстанционния съд е  неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че на ищцата като ръководител на проекта със заповед на Областния управител се възлагали задължения, свързани с цялостното изпълнение на всички проектни дейности, които не били изпълнени от нея, независимо от представените писмени доказателства. Ищцата не изпълнила основните си задължения по договора, последиците от което довело до невъзможност да се реализира проекта. Излага подробни съображения в жалбата си, които са докладвани в съдебно заседание. Счита, че за ищцата липсвало основание да й бъдат изплатени исканите възнаграждения по договора от 01.10.2012г.  Моли съдът да отмени решението на първоинстанционния съд и да отхвърли предявените искове с правно основание чл.422 ГПК Претендира за направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

 

Въззиваемата страна Ю.М.Д., чрез пълномощника си адв. П. Г. взема становище за неоснователност на въззивната жалба. Счита, че решението на първоинстанционния съд е правилно, обосновано и законосъобразно. В жалбата нямало ясно и конкретно изразени аргументи относно соченото основание за нарушаване на материалния закон. Твърдението на ответника, че ищцата не изпълнила задълженията си по договора, останало голословно и неподкрепено с доказателства. Излага подробни съображения в отговора си. Моли съдът да постанови съдебен акт, с който да потвърди обжалваното решение. Претендира за разноските. 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.422 ГПК във вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.258 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.

 

Ищцата Ю.М.Д. твърди в исковата си молба че по силата на одобрен проект "Партньорството-гаранция за успех в доброто управление" на Областна администрация Стара Загора и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията била издадена заповед от 16.07.2012г. от Областен управител на област Стара Загора за одобряване на екип по проекта. В състава на екипа и като ръководител на проекта била определена ищцата Ю.Д. - директор дирекция АКРРДС при Областна администрация Стара Загора с посочени функции в същата заповед. Въз основа на издадената заповед на 01.10.2012г. в гр.Стара Загора между Областна администрация Стара Загора представлявана от Областния управител и главен счетоводител при същата от една страна като бенефициент на проект "Партньорството - гаранция за успех в доброто управление" по договор №10-16-24/11.06.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Административен капацитет", наричан за краткост „Възложител" и от друга страна ищцата Ю.Д., наричана за краткост „Изпълнител", бил сключен договор № Д-РР-31Г от 01.10.2012. Според този договор възложителят възлагал, а изпълнителя приемал да извърши посочени в чл.1, ал.1 от т.1 до т.9 услуги. Договора бил с начален срок, считано от 01.10.2012г., като по време на действието му ищцата изпълнила възложеното съгласно посоченото в предмета на договора. Съгласно чл.6 от договора между страните, възложителят се задължил да изплати на изпълнителя възнаграждение за предоставените услуги по този договор, което се изчислявало съгласно Методиката към чл.4, ал.8 от Постановление 62 от 21.03.2012г. за бенефициенти по проекти, финансирани от ОПАК. Дължимото възнаграждение по чл.6, ал.2 и ал.3 се изплащало всеки месец на основание отчетен доклад за дейността и часовете отработени от изпълнителя, представени пред възложителя до 5-то число на месеца, следващ отчетния. В изпълнение на тези си задължения ищцата Д. представила четири броя отчети за извършена работа за периоди: от 01.02.2013г. до 28.02.2013г. за 80 отработени часове, от 01.03.2013г. до 31.03.2013г. за 80 отработени часове, от 01.04.2013г. до 30.04.2013г. за 78 отработени часове и от 01.05.2013г. до 31.05.2013г. за 67 отработени часове. Въз основа на предадените отчети и с оглед чл.8 от договора между страните и за осигуряване на изпълнителя по реда на КСО й били предадени изготвени и подписани от възложителя, сметки за начислени за изплащане суми за отделните периоди, придружени със служебна бележка, за удържан данък. Твърди, че по силата на надлежно подписани и изчислени от възложителя документи - служебни бележки, следвало да й се изплати възнаграждение за извършена работа по силата на чл.3, т.1 от договора, подписан на 01.10.2012г. между страните общо в размер на общо сумата от 1961.56 лв., което ответникът не сторил и до деня на подаване на исковата молба в съда. Ответникът бил поканен с писмо от 30.09.2015г. да изплати дължимите суми чрез превод по посочена банкова сметка. ***, ищцата подала пред Районен съд - гр. Стара Загора заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК срещу Областна администрация Стара Загора, с което по поискала да й бъде изплатена сумата от 1961.56 лв. главница, ведно с дължими лихва, както следва: Лихва в размер на 494.66 лв.  общо за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г. Въз основа на подаденото от нея заявление било образувано ч.гр.дело № 262/2016г. по описа на РС Стара Загора и била издадена заповед №149 от 18.01.2016г., с която съдът разпоредил Областна администрация Стара Загора да й заплати сумата 1961.56 лв. - главница, лихви за различните периоди общо 494.66лв. и разноски по заповедното производство 399.12 лв. Тъй като Областна администрация подала възражение против издадената заповед на съда за нея възниквал правния интерес от завеждане на настоящия иск за установяване на вземането. Моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено, че Областна администрация Стара Загора дължи да й заплати сумата общо в размер на 1961.56 лв. дължимо възнаграждение за извършена работа по Договор № Д-РР-31Г от 01.10.2012г. сключен между страните и надлежно подписани сметки за начислени за изплащане суми за отделните периоди, придружени със служебна бележка за удържан данък, както следва: по сметка №57 от 23.07.2013г. за сума в размер на 514.50 лв.; по сметка № 58 от 23.07.2013г. за сума в размер на 514.50 лв.; по сметка № 59 от 23.07.2013г. за сума в размер на 501.65 лв.; по сметка № 60 от 23.07.2013г. за периода 01.05.2013г. до 31.05.2013г.,за сума в размер на 430.91 лв., както й лихва в размер на 129.74 лв. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г. начислена, върху сумата от 514.50 лв.; лихва в размер на 129.74 лв. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г. върху сумата от 514.50 лв.; лихва в размер на 126.51 лв. начислена за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г. върху сумата от 501.65 лв.; лихва в размер на 108.67 лв. начислена за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г. върху сумата от 430.91 лв., или общо лихви 494,66лв., ведно със законната лихва върху посочената главница от 1961.56 лв. от датата на подаване на заявлението в съда 15.01.2016г. до окончателното изплащане.

Ответникът Областна администрация Стара Загора, представляван от Областния управител оспорва изцяло така предявения иск като неоснователен и недоказан. Сочи, че на 11.06.2012г. между Министерство на финансите, Управляващ орган /УО/ на Оперативна програма „Административен капацитет" и Областна администрация Стара Загора, като бенефициент бил сключен договор №10-16-24/11.06.2012г., с който управляващият орган предоставил безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект - „Партньорството - гаранция за успех в доброто управление" със срокът за изпълнение на дейностите по проекта 18 месеца, считано от датата на сключване на договора. В договора и в Общите условия към него били описани размера на помощта, която се предоставя, както и всички условия и срокове за изпълнение на поетите задължения, както и начина и сроковете за верифициране на разходите и плащанията. С писмо изх.№УК-3/08.08.2012г. от Министерство на финансите Дирекция Оперативна програма "Административен капацитет" били изпратени указания за определяне, отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОП „Административен капацитет". В изпълнение на проекта, със заповед №РД-09-332/16.07.2012г. Областният управител определил екипа по проекта „Партньорството - гаранция за успех в доброто управление", съгласно която за ръководител на проекта била определена Ю.Д. - директор Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора. Областният управител възложил и определил конкретните задължения на ищцата, а именно: същата следвало да отговаря за цялостното изпълнение на всички проектни дейности; да осъществява отчетност, мониторинг и контрол върху процедурите за избор на изпълнители; да съблюдава съответствието на изпълняваните дейности със заложените цели и методи; да отговаря за комуникацията между партньорите; да ръководи екипа и работата на координаторите и техническия сътрудник; да управлява бюджета на проекта; да следи за целесъобразното и навременно изпълнение и да разпорежда извършване на плащания от страна на счетоводителя. В този смисъл бил и сключеният договор № Д-РР-31 Г/01.10.2012г. за предоставяне услуги между Областна администрация Стара Загора, представлявана от Областния управител и ищцата Ю.Д., съгласно който същата, като ръководител на проект: „Партньорството - гаранция за успех в доброто управление" по договор № 10-16-24/11.06.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет" следвало да ръководи екипа и работата по проекта, да отговаря за цялостното изпълнение на всички проектни дейности и др. /чл.1, ал.1, т.1 до т.9 от цитирания договор/. Посоченият в договора срок за изпълнение на дейностите бил от 01.10.2012г. до окончателно приключване на дейностите по проекта. Съгласно чл.5 от цитирания договор изпълнителят се задължавал да положи необходимата професионална грижа и компетентност за качественото извършване на услугите, както и по т. 2 да предоставя услугите в уговорения вид и срок и др. (т.1 до т.6 ) Ответникът счита, че не съществувало основание за изплащане на исканото по договора възнаграждение за извършена работа. Безспорно за изпълнителя възникнало задължение, съгласно договор № Д-РР-31 Г/01.10.2012г. за изпълнение на определена работа съгласно указанията на другата страна и договор № 10-16-24/11.0б.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет", но работата трябвало да бъде свършена така, че да отговаря на предвидения в договора резултат от нея и в посочения срок, съгласно цитирания договор № 10-16-24/11.06.2012 г., което на практика обаче не било изпълнено. Така представените заверени копия от отчети за извършена работа по никакъв начин не били обвързани с конкретната работа, извършена по отношение и във връзка с управление на преките дейности по проекта, така че да представляват разходи по попълване на отчети и да се дължат от бенефициента по проекта, като свършена такава. С оглед изпълнението по задължения по договора, ищецът Ю.Д. следвало да осъществява отчетност, мониторинг и контрол върху процедурите за избор на изпълнители; да съблюдава съответствието на изпълняваните дейности със заложените цели и методи; да отговаря за комуникацията между партньорите; да ръководи екипа и работата на координаторите и техническия сътрудник. Съгласно представените от него документи ищцата не изпълнила основните си задължения по договора, което довело до невъзможност да бъде реализиран проекта и в последствие се стигнало и до неговото прекратяване. Дори да се приемело, че Д. е отделяла определено време на ден за работа по проекта, това довело до изготвяне на порочна документация и незаконосъобразност на процедура по възлагане на обществена поръчка, последствие, която била отменена с решение №10/05.08.2013 г. на Областния управител поради нарушение на чл.28, ал.1, т.7 и чл.28, ал.2 от ЗОП.  Съгласно разпоредбата на чл.63 от ЗЗД всяка от страните по договора трябвало да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин. Задължението трябвало да бъде изпълнено с грижата на добър стопанин освен в случаите, в които законът изисквал друга грижа, което в конкретния случай не било налице. Дейностите, които били в компетенциите на ръководителя на проекта били извършвани от страна на ищцата без да полага необходимите старание и грижа и не довели до желания резултат, успешното приключване на проекта. На 16.10.2012г. към УО било отправено искане за плащане 1 на основание на което била приведена по банковата сметка на Областна администрация сумата от 75 114,57 лв., което представлявало авансово плащане по проекта на ОПАК. Ответникът твърди също, че с оглед изпълнение на проекта, на 10.12.2012 г. бил сключен договор с адв. Х.С.Б. № Д - ОП- 68/10.12.2012г., с който същия се задължавал срещу определено възнаграждение да изготви тръжни документации по проект „Партньорството - гаранция за успех в доброто управление", във връзка с договор № 10-16-24/11.06.2012г. За изготвянето на тези документи на адвокат Ботев била платена сумата от 15 000 лева, съгласно фактура№ 38 от 25.03.2013 г. Същите тези документи били представени на УО съгласно клаузите на договор № 10-16-24/11.06.2012 г. за упражняване на контрол по законосъобразност. С писмо вх.№ РР - 13/17.04.2013г. УО уведомил Областния управител за констатирани пропуски и препоръчал коригиране на документите, като напомнил, че следва стриктно да се спазват сроковете предвидени в ЗОП. С Решения №№ 4 и 5 от 31.05.2013г. Областният управител открил процедурите за възлагане на обществени поръчки. На 19.07.2013г. било изпратено на УО искане за плащане, с което се искало верифициране на разходите на стойност 6 280,97 лв. и разходи на стойност 15 450.99 лв. за външни услуги /сумата по договор № Д - ОП - 68/10.12.2012 г. /. С изпратеното на 04.09.2013г. писмо по електронна поща, ръководителят на проекта бил уведомен, че за да бъдат верифицирани разходите по договор № Д-ОП-68/10.12.2012г. следвало да бъде представен анекс, в който да бъде посочена часовата ставка на неговото възнаграждение и отчет за отработеното време. Такъв отчет в посочения от счетоводителя на проекта срок (до 20.09.2013г.) не постъпил. С писмо изх.№ 10-16-24/18.10.2013г. УО отказвал да верифицира разходите в размер на 15450,99 лева поради неизпълнение на дадените указания, като били верифицирани само разходи в размер на 6280,97 лв. Със заповед №АП-09-ЗД-258/23.07.2013г. на Областния управител била назначена комисия в определен състав, която трябвало да разгледа, оцени и класира офертите и условията определени в обявлението и документацията, одобрени с решение № 4/31.05.2013г. и решение № 9/04.07.2013г. След като на заседанието на комисията били констатирани пропуски и нередности в тръжната документация, както наличие на нарушения на чл.28, ал.1, т.7 и чл.28, ал.2 от ЗОП, се взело решение за спиране на процедурите. За резултата от работата на тази комисия били съставени протокол №1/23.07.2013г. и протокол № 2/30.07.2013г. В протокол №2 комисията констатирала, че в одобрените обявление и документация за участие в решение №4/31.05.2013г. на възложителя при откриване на процедура имало съществени пропуски, /стр.5, 6 и 7 от Протокола/. Във връзка с изпълнение на проекта, както и във връзка с изпълнение на договора, въз основа на който се претендирало дължимото от Областна администрация Стара Загора възнаграждение с писмо № РР-13/01.08.2013г. на Областният управител били поискани писмени обяснения от ръководителя на проекта - г-жа Д. относно избрания изпълнител по договор № Д-ОП-68/10.12.2012 г.; кой и с какъв документ приел извършената работа по цитирания договор; кой имал ангажимент за изпращане на документацията по откритата процедура по ЗОП по цитирания по- горе проект; кой следвало да упражни контрола по откритата процедура; кой предложил окончателния вариант на документацията; каква била личната й ангажираност с г-н З.-представител на един от участниците; както и причината за застъпничеството от страна на г-жа Д. за осъществяване на пряк контакт между Областния управител и г-н Загарьов. След постъпване на отговор по поставените въпроси от страна на г-жа Ю.Д., Областният управител пристъпил към процедура по прекратяване на проекта, в т. ч. и договор № 10-16-24/11.06.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет" поради неспазени срокове и неизпълнени процедури. В този смисъл били издадените от Областния управител решение №10/05.08.2013 г. и решение №11/09.08.2013г. за прекратяване на откритата процедура с подробно изложени в същите мотиви /приложени към отговора на исковата молба/. В Комисията за защита на конкуренцията било образувано производство по преписка № КЗК-1026/26.08.2013г. във връзка с постъпила жалба от страна на ДЗЗД „Добри практики - Стара Загора" срещу решение №10/05.08.2013г, на Областния управител за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на идентификация и трансфер на добри практики, разработване на наръчник с конкретни практики, разработване на комуникационна стратегия и на ръководство за работа и комуникация с гражданите и бизнеса по проект „Партньорството - гаранция за успех в доброто управление". С решение №1277/02.10.2013г. КЗК се произнесла приемайки доводите на Областния управител, за законосъобразност на прекратена процедура поради нарушение на чл.28, ал.1, т.7 и чл.28, ал.2 от ЗОП. Същото било потвърдено от ВАС с решение № 16255/06.12.2013г. В периода на заседанията на комисията, назначена от Областния управител и вземането на решенията за прекратяване на процедурите г-жа Д. използвала платен годишен отпуск - от 05.08.2013г. до 09.08.2013г. Със заявление, вх.№ АП-04-61/27.08.2013г. същата поискала да бъде прекратено служебното й правоотношение с Областна администрация Стара Загора и със заявление вх.№АП-04-62/27.08.2013г. - да бъде прекратен сключения между нея и Областна администрация Стара Загора договор № Д-РР-31 Г/01.10.2012г. Със заповед №39/02.09.2013г. Областният управител прекратил служебното правоотношение на Ю.Д.. Същата била сменена и като ръководител на проекта по ОП „Административен капацитет", като задачата на новоназначения ръководител единствено и само била да предприеме постъпки по прекратяване на договора /договор № 10-16- 24/11.06.2012г./ поради проблеми в провеждането на процедури за избор на изпълнители в продължение на целия срок на проекта /18 месеца/ и невъзможност да се изпълни същия.  С оглед на това, че дейностите по изпълнение на проекта следвало да приключат до 10.12.2013г. обективно било невъзможно съгласно изискванията на ЗОП да се открият и проведат нови процедури в рамките на посочения в договора срок. В тази връзка с писмо изх.№РР-13/28.11.2013г. на Областния управител било отправено до УО искане за прекратяване на договор №10-16-24/ 11.06.2012г., с подробно изложени причини. На основание това искане, както и на основание чл.12.2 от Общите условия към цитирания договор, чл.20а от ЗЗД и одобрен доклад за прекратяване на договора от ръководителя на УО било подписано споразумение за прекратяване на договор №10-16-24/11.06.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" със следното условие, а именно: Областна администрация Старт Загора, като бенефициент по посочения договор да възстанови преведеното от Управляващия орган на ОПАК плащане в размер на 81 395,54 лв. Предвид изложените подробни съображения ответникът, счита че ищцата Ю.Д. не изпълнила основните си задължения по договора, което неизпълнение довело до невъзможност да се реализира проекта, като в последствие се стигнало и до неговото прекратяване. Дори да се приемело, че Д. е отделяла определено време на ден за работа по проекта, това довело до изготвяне на порочна документация, като и до незаконосъобразност на откритите процедури по възлагане на обществени поръчки. След като същата не изпълнила задълженията си по договора, както и с оглед на това, че разходите и плащанията не били верифицирани от Управляващия орган, поради неизпълнени указания, дадени от същия, за Областна администрация Стара Загора не съществувало задължение да заплати на ищцата възнаграждение по цитирания договор. Вследствие отказа от верификация на разходите и последвалото споразумение за прекратяване на договор № 10-16-24/11.06.2012 г. Областна администрация Стара Загора претърпяла финансова корекция в размер на 5038,63 лв. - представляваща дължимо възнаграждение по гражданските договори /възнаграждение на екипа/, както и сумата от 15000 лв., платени на Х.Б. по договор № Д-ОП-68/10.12.2012г. Общата сума, която била възстановена на УО била в размер на 81395,54 лв., включваща и авансовото плащане - 75114,57 лв. Поради това ответникът счита, че липсва основание на Ю.Д. да бъдат изплатени исканите възнаграждения по договор № Д-РР-31 Г/01.10.2012 г. и че предявения иск с правно основание чл.415 ал.1 от ГПК е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

 

От приложеното към настоящото дело ч.гр.дело № 262/2016г. по описа на СтРС се установява, че на основание чл.411 ал.3 ГПК, съдът е издал заповед за изпълнение, съгласно която е разпоредил длъжникът Областна администрация Ст.Загора да заплати на кредитора Ю.М.Д. сумата от 1961,56лв. за главница по сметки №57/23.07.2013г., №58/23.07.2013г., №59/23.07.2013г. и №60/23.07.2013г., всички съгласно Договор № Д-РР-31 Г от 01.10.2012Г., заедно с 129,74 лева лихва по сметка №57/23.07.2013г. от 23.07.2013г. до 14.01.2016г., с 129,74 лева лихва по сметка №58/23.07.2013г. от 23.07.2013г. до 14.01.2016г., с 126,51лева лихва по сметка №59/23.07.2013г. от 23.07.2013г. до 14.01.2016г., с 108,67 лева лихва по сметка №60/23.07.2013г. от 23.07.2013г. до 14.01.2016г. и законна лихва върху главницата, считано от 15.01.2016г. до изплащане на вземането, както и 399,12лв. разноски по делото. В срока по чл.414, ал.2 ГПК, ответникът е възразил, че не дължи вземането по издадената заповед за изпълнение. С разпореждане на заявителя е указано, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок от връчване на разпореждането. В указания срок заявителя е предявил иск относно вземането си.

 

От представения по делото договор №10-16-24/11.06.2012г., е видно, че на 11.06.2012г. между Министерство на финансите, управляващ орган на Оперативна програма Административен капацитет и Областна администрация Ст.Загора, е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет". Със заповед № РД-09-332 от 16.07.2012г. на Областен управител на област Ст.Загора на основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията и одобрен проект "Партнъорството-гаранция за успех в доброто управление" на Областна администрация Стара Загора е определен екип по проекта за срока на Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Партньорство - гаранция за успех в доброто управление" с ръководител ищцата Ю.Д.. На 01.10.2012г. между Областна администрация Стара Загора от една страна като бенефициент на проект "Партньорството -гаранция за успех в доброто управление" по договор №10-16-24/11.06.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Административен капацитет", в качеството на възложител и Ю.М.Д. в качеството на изпълнител, е сключен договор № Д-РР-31Г от 01.10.2012г., по силата на който възложителят възложил, а изпълнителят приел да извърши следните услуги в качеството си на ръководител на проекта: да отговаря за цялостно изпълнение на всички проектни дейности; проследява осъществяването на отчетност, мониторинг и контрол върху процедурите за избор на изпълнители; съблюдава съответствието на изпълняваните дейности със заложените цели и методи; отговаря за комуникацията между партньорите; ръководи екипа и работата на координаторите и техническия сътрудник; управлява бюджета на проекта; следи за целесъобразно и навременно изпълнение и разпорежда извършване на плащания от страна на счетоводителя, изготвя и подписва междинен и годишен технически доклад; изготвя и подписва окончателния технически доклад. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е от 01.10.2012г. до окончателно приключване   на   дейностите   по   Проекта.   В   чл.6   от  договора, възложителят се задължава да изплати на изпълнителя възнаграждение за предоставените услуги по този договор, което се изчислява съгласно Методиката към чл.4 ал.8 от Постановление №62 от 21.03.2012г. за бенефициенти по проекти, финансирани от ОПАК и е платимо всеки месец на основание утвърден отчетен доклад за дейността и часовете, отработени от изпълнителя /чл.6 ал.2/; като отчетите следва да се представят за приемане от възложителя до 5-то число на месеца, следващ отчетния /чл.6 ал.3/.

 

Установи се по делото, че ищцата е осъществила дейности по проекта в изпълнение на сключения между страните договор, видно от представените отчети за извършена работа, договори, технически доклади протоколи от работни съвещания и др. Ответникът възразява, че тези дейности не са извършени от ищцата с необходимите грижи и старания, поради което не са довели до желания резултат - успешно приключване на Проекта и предоставяне на съответната безвъзмездна финансова помощ. Не се спори, че на 13.12.2013г. е подписано споразумение за прекратяване на договор №10-16-24 от 11.06.2012г. и е възстановено преведеното по договора авансово плащане в размер на 81 395,54лв.

 

С оглед на така установената по делото фактическа обстановка, съдът изцяло споделя мотивите на районния съд, към които препраща на основание чл.272 ГПК. Сключеният между страните договор от 01.10.2012г. по правната си същност е договор за изработка. Съгласно клаузите на договора ответникът в качеството на възложител е възложил на ищцата в качеството на изпълнител да извърши следните услуги в качеството си на ръководител на проекта: отговаря за цялостно изпълнение на всички проектни дейности; проследява осъществяването на отчетност, мониторинг и контрол върху процедурите за избор на изпълнители; съблюдава съответствието на изпълняваните дейности със заложените цели и методи; отговаря за комуникацията между партньорите; ръководи екипа и работата на координаторите и техническия сътрудник; управлява бюджета на проекта; следи за целесъобразно и навременно изпълнение и разпорежда извършване на плащания от страна на счетоводителя, изготвя и подписва междинен и годишен технически доклад; изготвя и подписва окончателния технически доклад; срещу възнаграждение, платимо всеки месец на основание утвърден отчетен доклад за дейността и часовете, отработени от изпълнителя /чл.6 ал.2/. Безспорно е установено, че ищцата Ю.Д. в периода м.02.2013г. до м.05.2013г. е извършила различни дейности, съгласно задълженията си по договора. За извършената работа е съставила съответните писмени документи - 4бр. отчети и ги е представила на ответника.  Ответникът е изготвил и подписал сметки за изплатени суми и служебни бележки №№57-60 от 23.07.2013г.  

 

Съгласно разпоредбата на чл.264 ал.1 от ЗЗД поръчващия е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа. Приемането на извършената работа не представлява само фактическо действие на възложителя на работата, но и одобряване на работата. Това е предвидено в чл.264 ал.2 от ЗЗД. Съгласно тази разпоредба, при приемането поръчващият трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае до такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. Ако не направи такива възражения, работата се счита за приета /чл.264 ал.3 от ЗЗД/.

 

В настоящия случай страните са договорили ежемесечно изплащане на възнаграждение за извършената по договора работа след представяне на посочените в договора отчети. Ищцата е изготвила и представила на възложителя отчетите за процесния период и на основание същите ответникът - възложител е издал 4бр. служебни бележки и 4бр. сметки за изплатени суми, подписани и подпечатани от последния, които не са оспорени в хода на настоящото производство. С тези си действия ответникът е приел, описаната в отчетите работа, извършена от изпълнителя. Доказателства в подкрепа на приемането на извършената по отчетите работа са и сключването на договор №Д-ОИ-68/10.12.2012г. между ответника като възложител и Х.С.Б./изпълнител/, с който на последния е възложено срещу възнаграждение изготвянето на тръжни документации за избор на изпълнители по проекта „Партньорство - гаранция за успех в доброто управление" във вр. с договора от 11.06.2012г., по който работата е приета и е изплатено договореното възнаграждение; Решения №4 и №5 и двете от 31.05.2013г. на Областен управител Ст.Загора за откриване на процедури по възлагане на обществени поръчки във връзка с Проекта; заповед № АП-09-ЗД-258 от 23.07.2013г. за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите и т.н.

 

В отговора си ответникът прави възражения относно работата на ищцата, във връзка с изготвените отчети. С оглед на разпоредбите на чл.264 от ЗЗД, обаче, съдът намира, че тези възражения не са направени своевременно при приемане на работата, поради което са преклудирани.  Не са налице данни за констатирани недостатъци в работата на ищцата към момента на приемането й. Действително по делото е представено писмо изх.№10-16-24 от 15.04.2013г. на Министерство на финансите, Дирекция ОПАК във връзка с осъществяването на предварителен контрол на документацията за възлагане на обществени поръчки по проект „Партньорство - гаранция за успех в доброто управление", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ рег.№10-16-24/ 11.06.2012г., съдържащо констатации, указания и препоръки за отстраняване и избягване на грешки при провеждане на планираните процедури по обществени поръчки, но няма данни ответникът да е направил възражения във връзка с указанията на управляващия орган по работата на ищцата. Напротив продължил е дейностите по проекта. С решение №4 и 5 от 31.05.2013г. е открил процедури по възлагане на обществена поръчка и е одобрил документацията за участието в процедурите, назначил е комисия за разглеждане оценка и класиране на офертите /заповед от 31.05.2013г./, издал е на ищцата съответните служебни бележки и сметки /23.07.2013г./ за дължимите й към момента суми. Едва на 01.08.2013г. след изготвяне на протокол №2/30.07.2013г. на назначената от него със заповед АП-09-ЗД-258/23.07.2013г. комисия, същия с писмо /л.103 от делото на районния съд/ е поискал обяснения от ищцата, относно обстоятелствата: по какъв начин е избран изпълнителя по договор от 10.12.2012г.; кой, с какъв документ е приел работата по този договор и т.н.. Подадени са писмени обяснения от 02.08.2013г. от ищцата/л.253 от делото на РС – Класьор 1/.  Едва на 01.08.2013г. ответникът е поискал обяснения за констатирани недостатъци по извършената работа от ищцата по договора, но след депозиране на писмени обяснения от нея, не е налице произнасяне дали приема или не извършената от нея работа. Ето защо съдът намира, че ответникът е приел и одобрил работата на ищцата.

 

Предвид горното и на основание чл.266 ал.1 от ЗЗД, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца дължимото възнаграждение за изпълнената в периода м.02.2013г. до м.05.2013г. и приета от него работа. С оглед на изложеното, съдът намира, че предявените искове за главница се явяват основателни и доказани и следва да бъдат уважени в предявените размери.

С оглед основателността и доказаността на исковете за главница, съдът намира, че основателни се явяват и обективно съединените искове за заплащане на лихва по чл.86 ЗЗД за забава в плащането на главницата. От заключението на вещото лице се установява, че размера на лихвата за забава в изплащането на главниците е както следва: 129,74 лв., лихва за забава в изплащането на сумата от 514,50 лв. по Сметка №57 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г.; 129,74 лв. лихва за забава в изплащането на сумата от 514,50 лв. по Сметка №58 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г.; 126,51 лв. лихва за забава в изплащането на сумата от 501,65 лв. по Сметка №59 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г.; 108,67 лв. лихва за забава в изплащането на сумата от 430,91 лв. по Сметка №60 от 23.07.2013г. за периода от 23.07.2013г. до 14.01.2016г. Ето защо съдът намира, че предявените обективно съединени искове се явяват основателни и доказани и следва да бъде уважени в пълен размер.

             С оглед на изложените съображения, въззивната инстация намира, че обжалваното решение е валидно, правилно и законосъобразно, постановено в съответствие със събраните по делото доказателства. Въззивната жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено.  

 

В полза на въззиваемата следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски за един адвокат в размер на 450 лв.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 11 от 05.01.2017г., постановено по гр.дело № 1007/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

ОСЪЖДА Областна администрация Ст.Загора, бул. Цар Симеон Велики №108, БУЛСТАТ 123138141, представлявана от Г.В.М. да заплати на Ю.М.Д., ЕГН **********,*** сумата от 450 /четиристотин и петдесет/  лева, представляваща направени разноски по делото.

 

Решението не подлежи на обжалване.  

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: