Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

236                                                07.07.2017 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,               І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седми юни                                                       две хиляди и седемнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                      

МАРИАНА МАВРОДИЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1182 по описа за 2017 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на С.П.Г. чрез адв. М.К. против решение № 177 от 23.02.2017 г., постановено по гр.дело № 1034/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се допуска съдебна делба между С.П.Г. и Г.П.Г. по отношение на процесните недвижими имоти, подробно описани, при квоти: 1/2 ид.ч. за С.П.Г. и 1/2 ид.ч. за Г.П.Г..

 

Въззивницата счита, че решението на първоинстанционния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано. Излага подробни съображения. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени решение №177/23.02.2017 г, постановено по гр.дело №1034/2016 г. по описа на Старозагорски Районен съд, в частта относно размера на квотите, при които е допусната делбата между страните по делото за всеки от имотите, като вместо него постанови решение, с което да допусне между С.П.Г. и Г.П.Г. съдебна делба на недвижимите имоти: 1.дворно място от 330 кв.м, находящо се в гр.Стара Загора, кв."…" ул."…" № …, представляващо УПИ ХІV-392 в квартал 483 по плана на гр.Стара Загора, заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда - близнак и навес с оградни стени и постройка на допълващо застрояване от 26 кв.м, находящ се в същото дворно място, подробно описани в п.І от исковата молба, при квоти: 5/6 ид.ч. за нея и 1/6 ид.ч. за ответника. 2. празно дворно място с площ от 1110  по скица № 27 от 08.02.2016 г. на община Опан, а по Нотариален акт № …том …дело № …г. на Старозагорски нотариус с площ от 1020 кв.м, находящо се в с.Средец, община Опан, област Стара Загора, представляващо УПИ ХШ-439 в кв.15 по плана на селото, при квоти: 2/3 ид. ч. за нея и 1/3 ид.ч. за ответника. 3. ниви, подробно описани в п.ІІІ, п.ІV и п.V от исковата молба при квоти: 2/3 ид.ч. за нея и 1/3 ид.ч. за ответника. Претендира за разноските по делото.    

 

Въззиваемият Г.П.Г. чрез пълномощника си адв. М.Г. оспорва въззивната жалба като неоснователна. Счита, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно, обосновано, и при постановяването му не са допуснати твърдeните от въззивницата нарушения. Излага подробни съображения. Моли съдът да потвърди изцяло първоинстанционното решение, с което е допусната съдебна делба между страните по отношение на описаните имоти, при равни права – по 1/2 ид.ч. за всяка от тях, както и да му присъди направените по делото разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 Предявен е иск за делба на наследствен недвижим имот, с правно основание в чл.69, ал. 1 от ЗН и чл.34 от ЗС във връзка с чл.341 и сл. от ГПК, като производството е във фаза по допускане на делбата.

 

Ищецът С.П.Г. твърди, че с ответника Г.П.Г. били единствени наследници по закон на общите им наследодатели- П.Г. ***, починал на 27.10.2009г. и П.Д.Ж., б.ж. на гр.Ст.Загора, починала на 23.06.2013г. Приживе наследодателите на страните били съсобственици, при равни квоти, на дворно място от 330 кв.м., находящо се в гр.Стара Загора, кв."Кольо Ганчев" ул."Иван Хаджи Христов"45, представляващо УПИ ХІV-392 в квартал 483 по плана на гр.Стара Загора, кв."Кольо Ганчев", при граници: север-УПИ ХХ-398, УПИ         VІІІ-386, изток-УПИ ХІІІ-391, юг-ул."Иван Хаджи Христов", запад-УПИ-ХV-393, заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда - близнак и навес с оградни стени, находящ се в същото дворно място, подробно описани в Договор за доброволна делба на недвижим имот акт №… г. по описа на нотариус В.Д., рег. №…, №…, том …, изх. рег….от 30.06.2005 г. на Служба по вписванията гр.Стара Загора, а по Скица на поземлен имот №15-59081 - 09.02.2016 г. на СГКК- гр.Стара Загора, Поземлен имот с идентификатор 68850.525.392, гр.Стара Загора, община Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/ 19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр.Стара Загора, кв."…", …№…, площ 343 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10-десет м. Номер по предходен план:392, квартал 483, парцел XIV, при съседи: 68850.525.393,68850.525. 1514,68850.525.391, 68850.525.386,68850.525.398, Заедно със сградите, които попадат върху имота: Сграда 68850.525.392.2, Застроена площ 26 кв.метра, брой етажи-1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; Сграда 68850.525.392.3, застроена площ: 55 кв.метра, брой етажи: 2,предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. След смъртта на общия им наследодател- П.Г.Ж., притежаващ описаните имоти в режим на СИО, с майка им П.Д.Ж., всеки от тях придобил по наследство по 1/3 идеална част от собствената му 1/2 идеална част от описаните по- горе недвижими имоти. По- късно, П.Д.Ж. се разпоредила със собствените си 4/6 идеални части, от описаните по-горе недвижими имоти, като прехвърлила на ищцата същите срещу задължението за гледане и издръжка. По силата на този договор и по силата на наследяване на общия наследодател-П.Г.Ж., ищцата придобила собствеността на 5/6 идеални части от описаните по-горе имоти.  Приживе баща им П.Г.Ж. придобил чрез дарение, през 1990 г. празно дворно място, с площ от 1110 кв.метра, по Скица №27 от 08.02.2016 г. на община Опан, а по Нотариален акт №…том …дело №…г. на Старозагорски нотариус с площ от 1020 - хиляда и двадесет кв.метра, находящо се в с.Средец, община Опан, област Стара Загора, при граници: запад-улица, север УПИ ХІІ-438, изток-УПИ VІІІ-22, юг-УПИ-ХІV-437 ХV-437, представляващо УПИ XIII-439, в квартал 15 по плана на селото. След смъртта на баща им, майка им П.Д.Ж. прехвърлила на ищцата чрез покупко- продажба собствената си 1/3- една трета идеална част от описаното по- горе дворно място с Нотариален акт, вписан на 16.12.2011г. В резултат на този договор, както и по силата на наследяване на 1/3 идеална част от общия им наследодател-П.Г.Ж., придобила общо 2/3 идеални части от описания недвижим имот. С Решение на ПК-с.Опан , община Опан, по преписка №116СР от 13.03.92 г., респ. Договор за делба, на баща им П.Г.Ж. била възстановена собствеността и поставени в дял следните земеделски земи: нива в местността „Дикмелика" с площ от 4.861 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 068043, в землището на с.Средец, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №068042-нива на В.Б.Б., имот №000110 жил. територия на с.Средец, имот №068018 нива на Г.Д.В.; нива в местността „Стари Лозя"с площ от 6.500 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 062009 в землището на с.Средец, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №062010 нива на С.Г.П., имот №062004 нива на Г.М.С., имот №062002 нива на наел. на Д.Р.Ж., имот №000413 полски път на община Опан; нива в местността „Ходжов кладенец" с площ от 12.501 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 063036 в землището на с.Средец,  общ. Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №063037 нива на С.Г.П., имот №000240 полски път на община Опан, имот №000279 полски път на община Опан, имот №063013 нива на В.Б.Б.. С  Решение на ПК-с.Опан, по преписка №216СР от 22.04.92 г., респ.с Договор за делба на баща им била възстановена собствеността и поставен в дял следния недвижим имот: нива в местността „Инекчийски път" с площ от 4.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 044041, в землището на с.Средец, общ. Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №044042 нива на С.Г.П., имот №044052 нива на Градус -3 АД, имот № 000181, полски път на община Опан, имот № 0001777 полски път на Община Опан.  С Решение на ПК-с.Опан, по преписка №688 СР от 18.07.95г. на баща им била възстановена собствеността върху следните недвижими имоти: нива в местността „Дядо Рашев кладенец" с площ от 5.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 033007, в землището на с.Средец, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №033004 нива на Р.Р.Е., имот №033006 нива на В.Б.Б., имот №000096 полски път на община Опан, имот №033008 нива на Б.Р.Б., имот №033005 нива на Ж.Б.Е.и др.; нива в местността „Мандаджи кър" с площ от 5.499 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 042029, в землището на с. Средец, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №042031 нива на Г.И.И., имот №042028 нива на Г.К.И. и др., имот №042027 нива на С.М.Л., имот №042026 нива на Г. И.М., имот №042030 нива на В.Б.Б., имот №000174 полски път на община Опан. След смъртта на баща им П.Г.Ж., майка им П.Д.Ж.прехвърлила на нея срещу задължение за гледане и издръжка, собствената си 1/3 идеална част от описаните по-горе земеделски земи, придобити по наследство от баща им, с Нотариален акт №…от 2011 г. на Старозагорски Нотариус В.Д.. По силата на този договор и в резултат на придобитата по наследство от баща й 1/3 идеална част, станала собственик на 2/3 идеални части от описаните по-горе земеделски земи. Поради това, че не можели с ответника доброволно да поделят собствеността върху описаните по-горе недвижими имоти, за нея се пораждал правния интерес от завеждане на настоящото дело. Моли съда да постанови решение, с което допусне до делба гореописаните недвижими имоти между нея и ответника, при КВОТИ, както следва: дворно място от 330 кв.м, находящо се в гр.Стара Загора, кв."…" ул."…" …, представляващо УПИ ХІV-392 в квартал 483-четиристотин осемдесет и три по плана на гр.Стара Загора, кв."Кольо Ганчев", заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда-близнак и навес с оградни стени и постройка на допълващо застрояване от 26 кв.метра, находящ се в същото дворно място, подробно описани в исковата молба, при квоти: 5/6 идеални части за ищцата и 1/6 идеална част за ответника;

празно дворно място, с площ от 1110 кв.метра, по Скица №27 от 08.02.2016 г. на община Опан, а по Нотариален акт №…том …дело №…г. на Старозагорски нотариус с площ от 1020 кв.метра, находящо се в с.Средец, община Опан, област Стара Загора, подробно описано в исковата молба, при квоти: 2/3 идеални части за ищцата и 1/3 идеална част за ответника; ниви, подробно описани в исковата молба при квоти: 2/3 идеални части за ищцата и 1/3 идеална част за ответника, както и да извърши всички необходими действия за реалната подялба на горните имоти до пълното ликвидиране на съсобствеността върху тях, ведно със законните последици.

 

Ответникът Г.П.Г. не спори, че страните били съсобственици по наследствено правоприемство на останалите след откриване на наследството от общите им наследодатели, недвижими имоти, подробно описани в исковата молба. Не спори, че приживе родителите на страните притежавали в режим на СИО правото на собственост върху дворно място от 330 кв.м., находящо се в Ст.Загора, ул."…" №…, ведно със западната част от двуетажна жилищна сграда-близнак, както и другите сгради и подобрения върху имота. Не спори, че към момента на смъртта си бащата на страните – П.Г.Ж. бил собственик на празно дворно място от 1110 кв.м., находящо се в с.Средец, община Опан. Не спори, че с Решения  на ПК -с.Опан по преписка № 116СР/13.03.1992г., преписка № 216СР/22.04.1992г. и пр.№ 688СР/ 18.07.1995г. на ПК - Опан, на общия наследодател на страните и техен баща е било възстановено правото на собственост върху описаните в исковата молба 6 броя земеделски земи в землището на с.Средец. След смъртта на бащата на страните, настъпила на 27.10.2009г., негови законни наследници призовани към наследяване били преживялата му съпруга – П.Д.Ж. и двете деца - ищцата и ответника. Същите към момента на откриване на наследството на общия наследодател придобили качеството на съсобственици при съответни права върху описаните недвижими имоти. С решение № 95 от 23.09.2010г. постановено по гр.д. № 1035/2010г., Старозагорски Окръжен съд поставил майката на страните П.Д.Ж. под пълно запрещение поради факта, че същата страдала от „съдова деменция", което не й позволявало да  полага грижи за себе си и да защитава интересите си. С Решение от 14.11.2011г. , органът по настойничество и попечителство при Община Стара Загора назначил за настойник на поставената под пълно запрещение, нейната дъщеря и ищца по делото - С.П.Г.. През месец декември 2011г. ищцата в качеството си на настойник на своята майка, се снабдила от Старозагорски районен съд с 3 броя Разрешения за разпореждане със съсобствените имоти по смисъла на чл. 130 СК във вр. с чл.165 ал.4 от ГПК, за издаването на които били образувани ч.гр.д. № 7188/2011г., ч.гр.д. № 7555/2011г. и ч.гр.д. № 7063/2011г. и трите дела по опис на РС -Стара Загора. С постановените актове, съдът  разрешил на ищцата в качеството й на настойник на своята майка да се разпореди със собствените на поставената под запрещение наследодателка, идеални части от правото на собственост върху процесиите имоти. Приобритател по тези сделки била единствено ищцата. Именно в следствие на издадените разрешения от съда по чл.165 ал.4 от ГПК вр. с чл. 130 ал.3 от СК по посочените три ч.гр.дела, ищцата се разпоредила в своя полза с правата, които нейната майка имала в съсобствеността, след смъртта на общия им наследодател П.Ж.. Предвид това на 09.12.2011г. с нот.акт № …том …рег.№ …г. на същия Нотариус, ищцата придобила чрез алеаторна сделка собствените на майка си 4/6 ид.част от дворно място от 330 кв.м., УПИ ХІV-392 в кв.483 в Ст.Загора, ул."…" №…, ведно с всички постройки в него, срещу задължение за издръжка и гледане от страна на приобритателката. На 16.12.2011 г. ищцата придобила чрез покупко-продажба собствените на поставената под пълно запрещение майка 1/3 ид.част от празно дворно място от 1110 кв.м., находящо се в с.Средец, община Опан, за цена от 1100 лв., като сделката е била обективирана в нот.акт №…том .. рег.№ …г. по описа на Нотариус рег.№ 402 на Нот.камара. Шест дни по-късно, на 22.12.2011г. с нот.акт № …том …, рег….г., по описа на същия нотариус майката на страните, действаща чрез законния си представител, а именно своята дъщеря -ищцата прехвърлила на последната собствените си ид.части от правото на собственост върху подробно описаните земеделски земи, находящи се в землището на с.Средец, срещу задължението на приобритателката да гледа и издържа прехвърлителката до края на живота й. Счита, че извършените разпоредителни сделки, с които общата наследодателка на страните П.Ж. се разпоредила със собствените си идеални части от процесиите имоти в полза на своята дъщеря в качеството й на настойник, са нищожни, тъй като са сключени в нарушение на чл. 26 ал. 1 предл. 1-во от ЗЗД.На първо място, извършената на 16.12.2011г. покупко -продажба, с която поставената под пълно запрещение П.Ж. продала на дъщеря си  1/3 ид.част от празно дворно място, находящо се в с.Средец, община Опан, била извършена във вреда на продавачката предвид липсата на интерес за недееспособната майка на страните от извършване на разпореждане с идеалните си части, тъй като липсвала конкретна нужда и очевидна полза за нея. Посочената покупко-продажба била извършена в противоречие с даденото разрешение от съда, тъй като определената продажна цена от 1100 лв. не била внесена от ищцата по банковата сметка на лицето под настойничество, с което била нарушена нормата на чл. 165 ал.3 от СК, вменяващ задължение за настойника да внася паричните средства на лицето под настойничество на негово име в банка в 7-мо дневен срок от получаването им. Поради това счита, че при сключване на договора за покупко - продажба на недвижимия имот в с.Средец бил заобиколен закона, тъй като не било спазено изискването за внасяне на продадената цена по сметка на прехвърлителката, която била лишена от имуществото си без да се налага получената срещу отчуждаването парична сума да бъде ползвана за задоволяване на нейни потребности, в случая за лечение. Сделките, извършени с алеаторните договори на 9.12.2011г. и на 22.12.2011г., обективирани в нотариални актове №,№ …том …рег.№ …г. на Нотариус В.Д. и №…том …, рег. № …г. по описа на същия нотариус, били нищожни на основание чл.26, ал. 1, предл.1 от ЗЗД, тъй като били сключени в противоречие с материалния закон, а именно противоречали на чл.164 ал.3 от СК. От друга страна за извършените разпореждания с права от поставената под настойничество в полза на нейния настойник и ищца в производството под формата на сключени договори за издръжка и гледане, липсвала конкретна житейска необходимост и била налице нееквивалентност на престациите за страните по сделката. В случая се касаело за разпореждания с 12 недвижими имота, два от които били УПИ с масивна жилищна сграда и 10 бр.земеделски земи, като при сключването и на трите сделки ищцата не е била ръководена от интереса на поднастойната си и  действала в нейна вреда. Поради това, счита, че издадените от съда разрешения по чл. 165 ал.4 вр. с чл. 130 ал.З от СК, въз основа на които били допуснати сделките, не били съобразени с изискването тези разпореждания и то на всичките имоти да бъдат в интерес на запретената. След поставянето на майката на страните под запрещение, действително ищцата полагала грижи за майка си, като двете съжителствали в дома на ищцата в с.Средец. Т.е. осъществяваните от ищцата задължения по осигуряване на грижи за своята майка, били извършвани в имот, различен от имота в гр.Стара Загора ул."…" №…, което било основно семейно жилище на общите наследодатели до момента на обявяване недееспособността на запретената П.Ж.. Ответникът  полагал грижи и осигурявал дължимата издръжка на родителите си по времето, когато ищцата била в чужбина за дълъг период от време и до смъртта на баща си. След като ищцата прибрала майка си в собствения си имот в с.Средец, ответникът не бил допускан от сестра си да я вижда и да се грижи за нея. Ответникът от раждането си и понастоящем живеел постоянно в жилищния имот в кв."…", ул….№…, като обитава ІІ-ри жилищен етаж: от къщата. На първият етаж в жилищната сграда живели постоянно родителите на страните до 2009г., когато майка им се преместила да живее в дома на ищцата в с.Средец до смъртта си. Счита, че алеаторните сделки били извършени във вреда на запретената, тъй като по смисъла на закона задължението на настойника за полагане на грижи за поставения под настойничество било безусловно и било резултат от годността на лицето настойник да го изпълнява. Поради това, счита, че разпорежданията с процесиите съсобствени имоти - дворно място с жилищна сграда в гр.Ст.Загора, кв."…", ул….№…и земеделски земи в землището на с.Средец, не било наложително и основателно с цел твърдяната от ищцата възникнала необходимост от осигуряването на издръжка и гледане за майката на страните. Към момента на извършване и на 3-те сделки, състоянието на общата наследодателка на страните с оглед заболяването й, не изисквало разходване на значителни средства и полагане на извънредни грижи в сравнение с обичайните за този вид заболяване, при което да било оправдано разпореждане с цялото имущество на запретената в полза на нейния настойник. За поддържане на здравето, общата наследодателка приемала лекарства, които й били изписвани безплатно. Същата получавала пенсия, чийто размер бил достатъчен за задоволяване на жизнените й потребности. Предвид естеството на заболяването - съдова деменция- която се развивала прогресивно и необратимо, освен предписваните лекарствата, не били налице други консумативи, изискващи допълнителни разходи за поддържане на здравето на запретената. Дори и да било налице временно затруднение във финансов аспект за настойника, то едва ли това затруднение оправдавало разпореждането с всичките 12 имота от страна на поставената под настойничество, с цел осигуряване на средства, които следвало да се платят от ищцата по извършената покупко-продажба от една страна, а от друга - да бъде предоставена издръжка и гледане на запретената, което било вменено задължение за настойника по смисъла на закона. В този смисъл, счита, че законът с императивната разпоредба на чл. 164 ал.3 от СК изрично изключвал възможността настойникът да бъде възмездяван имуществено по какъвто и да било начин, независимо дали същият изпълнявал добросъвестно или не задълженията си към поставения под запрещение. Предвид изложеното, счита, че извършените разпоредителни сделки през месец декември 2011г. и обективирани в посочените нотариални актове, били нищожни, като в случая същите не само противоречали на закона, но и на добрите нрави. Резултатът от извършените разпореждания бил несъвместим с общоприетите житейски норми за      справедливост и добросъвестност, а сделките били извършени във вреда на запретената, с оглед облагодетелстване на ищцата, която в рамките на 1 месец, през периоди последователно през седмица, се снабдила с разрешения от съда по чл.130 ал.3 от СК и се разпоредила с правото на собственост от името на майка си в своя полза. Прави възражения за нищожност на извършените разпореждания от общия наследодател Пенка Динева Желязкова в полза на С.П.Г., както следва: Моли съда да обяви за нищожен сключеният на 16.12.2011г. договор, обективиран в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №…, том …, рег.№ …, дело № …г. по описа на Нотариус рег.№ 402, с който П.Д.Ж. чрез своя настойник С.П.Г. е продала на С.П.Г. собствената си 1/3 ид.част от празно дворно място с площ от 1110 кв.м., находящо се в с.Средец, община Опан, представляващо УПИ ХІІІ - 439 в кв.15 по плана на селото, за цена от 1100 лв., на основание чл.26, ал. 1, предл. 1-во от ЗЗД във вр. с чл. 165 ал.3 от СК вр. с чл.200 ал. 1 от ЗЗД - неплащане на продажната цена от настойника в размер на 1100 лв. по сметка на запретеното лице – П.Д.Ж.- противоречие със закона; Моли съда да обяви за нищожен сключеният на 9.12.2011г. договор, обективиран в нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № …, том …, рег.№ …, дело № …г. на Нотариус рег.№ 402, с който П.Д.Ж. чрез своя настойник С.П.Г. е прехвърлила на дъщеря си С.П.Г. собствените си 4/6 ид.части от дворно място от 330 кв.м. , представляващо УПИ ХІV-392 в кв.483 по плана на гр.Стара Загора, кв…., ул."…" №…, заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда-близнак и навес с оградни стени, находящи се в същото дворно място, представляващ ПИ с идентификатор 68850.525.392 по кад. карта и регистри, заедно със сградите,     които попадат върху имота, а именно сграда 68850.525.392.2 със застроена    площ от 26 кв.м. и сграда 68850.525.392.3 - жилищна двуетажна сграда с площ от 55 кв.м., срещу задължението на ищцата да поеме пожизнено гледане и издръжка на прехвърлителката, правото на ползване върху който
имот е запазено на прехвърлителката П.Д.Ж., на
основание чл.26, ал. 1, предл. 1-во от ГПК вр. с чл. 164 ал.З от СК -
противоречие със закона; Моли съда да обяви за нищожен сключеният на 22.12.2011г. договор, обективиран в нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № …, том …, рег.№ …, дело № …г. на Нотариус рег.№ 402, с който П.Д.Ж. чрез своя настойник С.П.Г. е прехвърлила на дъщеря си С.П.Г. собствените си ид.части от подробно описаните недвижими имоти -земеделски земи, находящи се в землището на с.Средец , община Опан, срещу задължението на ищцата да поеме пожизнено гледане и издръжка на прехвърлителката, на основание чл.26  , ал. 1, предл. 1-во от ГПК вр. с чл. 164 ал.3 от СК - противоречие със закона. В условията на евентуалност, моли съда, в зависимост от изхода на главните възражения за нищожност на извършените разпореждания на посоченото основание - противоречие на закона, да обяви сключените договори, обективирани с посочените по-горе нотариални актове по опис на Нотариус В.Д., за нищожни на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД - поради накърняване на добрите нрави. Моли съда да допусне до делба подробно описаните съсобствени имоти между страните по делото, при квоти: 1/2 идеална част за Г.П.Г. и 1/2 ид.част за С.П.Г..

 

От представените и приети като доказателства по делото Удостоверения за наследници от 09.12.2011г. и 05.07.2013г., издадени от Община Стара Загора, се установява, че наследодателите на страните П.Г.Ж. и П.Д.Ж., бивши жители на гр.Стара Загора, са починали съответно на 27.10.2009г. и на 23.06.2013г. и са оставили наследници по закон С.П.Г. - дъщеря и Г.П.Г. -син.

 

От представения и приет като доказателство по делото договор за доброволна делба на недвижим имот акт № …, рег.№ …, том първи, от 30.06.2005г. с нотариална заверка на подписите на Нотариус В.Д. с рег.№ 402 на Нотариалната камара и район на действие Районен съд Стара Загора и скица № 15-59081/09.02.2016г. на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Стара Загора, се установява, че наследодателите на страните са придобили право на собственост на следния недвижим имот: Дворно място от 330 кв.м., находящо се в гр.Стара Загора, кв."…" ул."…", представляващо УПИ ХІV-392 в квартал 483 по плана на гр.Стара Загора, кв."Кольо Ганчев", при граници: север-УПИ ХХ-398, УПИ VІІІ-386, изток-УПИ ХІІІ-391, юг-ул."Иван Хаджи Христов", запад-УПИ-ХV-393, заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда- близнак и навес с оградни стени, находящ се в същото дворно място, което представлява Поземлен имот с идентификатор 68850.525.392, гр.Стара Загора, община Стара Загора, обл.Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/ 19.11.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на
поземления имот: гр.Стара Загора, п.к.6000, кв."…", …№…, площ 343 кв.м., Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване до 10 метра. Номер по предходен план:392, квартал 483,
парцел
XIV,   при      съседи:          68850.525.393, 68850.525.514, 68850.525.391, 68850.525.386, 68850.525.398, заедно със сградите, които попадат върху имота: Сграда 68850.525.392.2, застроена площ 26 кв.метра, брой етажи - 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; Сграда 68850.525.392.3, застроена площ: 55 кв.метра, брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна.

Видно от Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот
срещу задължение за издръжка и гледане № …, том …, рег. № …,
дело №…от 2011г. на Старозагорски Нотариус В.Д.,
вписан в Служба по вписванията гр.Стара Загора, вх.рег.№…от
9.12.2011г., Акт №…, том …дело №…г., п.71378, П.Д.Ж. чрез законния си представител - настойник С.П.Г. е прехвърлила собствените си 4/6-четири шести идеални части от недвижим имот – дворно място от 330 кв.м., представляващо УПИ ХІV -392, в кв. 483 по плана на гр.Стара Загора, кв. „…“, заедно с построените в него сгради срещу задължението за гледане и издръжка.

Видно от Нотариален акт №…, том …, дело №…г. на Старозагорски нотариус, наследодателят П.Г.Ж. е придобил празно дворно място с площ от 1020 кв.метра, а по Скица №27 от 08.02.2016 г. на община Опан с площ от 1110 кв.метра, находящо се в с.Средец, община Опан, област Стара Загора, при граници: запад-улица, север УПИ ХІІ-438, изток-УПИ VІІІ-22, юг-УПИ-ХІV-437, ХV-437, представляващо УПИ XIII-439, в квартал 15 по плана на селото.

Видно от Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № …, том …, рег.№…, дело №…от 2011г. на Старозагорски нотариус В.Д., вписан в Служба по вписванията гр.Стара Загора, вх.рег.№…от 16.12.2011г., Акт №…, том …, дело №…г., п.71907, наследодателят П.Д.Ж. е прехвърлила на ищцата чрез покупко- продажба собствената си 1/3- една трета идеална част от описаното по- горе дворно място.

 

С Решение №10030/7.03.1998 г. на ПК - Опан , община Опан, по преписка №116СР от 13.03.92г. и Договор за делба №…том …рег.№…, под №…том …, рег.№…, партида 88923, 65864 на Служба по вписванията гр.Стара Загора, на П.Г Ж. е възстановена собствеността и са поставени в дял следните земеделски земи: нива в местността „Дикмелика" с площ от 4.861 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 068043, в землището на с.Средец, с ЕКАТТЕ 68312, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи : имот №068042-нива на В.Б.Б., имот №000110 жил. територия на с.Средец, имот №068018 нива на Г.Д.В.. Имотът е образуван от имот №068037. Имотът има договор за аренда; нива в местността „Стари лозя"с площ от 6.500 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 062009 в землището на с.Средец с ЕКАТТЕ 68312, общ. Опан,  Старозагорска област, при граници и съседи: имот №062010 нива на С.Г.П., имот №062004 нива на Г.М.С., имот №062002 нива на наел. на Д.Р.Ж., имот №000413 полски път на община Опан. Имотът е образуван от имот №062003. Имотът има договор за аренда; нива в местността „Ходжов кладенец" с площ от 12.501 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 063036, в землището на с.Средец, с ЕКАТТЕ 68312, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №063037 нива на Слави Г.П., имот №000240 полски път на община Опан, имот №000279 полски път на община Опан, имот №063013 нива на В.Б.Б.. Имотът е образуван от имот №063014. Имотът има договор за аренда.

 

Видно от Решение №10030/7.03.1998г. на ПК - Опан, по преписка №216СР от 22.04.92г., както и от Договор за делба №…, том …, рег.№…, под №…, том …, рег.№…, партида 89922, 42988, 88923, 80351, 83061, 65866, 33906, 88924 на Служба по вписванията гр.Стара Загора, на наследодателя П.Г.Ж. е възстановена собствеността и поставен в дял следния недвижим имот: нива в местността „Инекчийски път" с площ от 4.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 044041, в землището на с.Средец, с ЕКАТТЕ 68312, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи; имот №044042 нива на С.Г.П., имот №044052 нива на Градус- 3 АД, имот №000181 полски път на община Опан, имот №000177 полски път на община Опан. Имотът е образуван от имот №044015. Имотът има договор за аренда .

 

С Решение №10030 от 07.03.1998 г. на ПК-Опан по преписка №688 СР от 18.07.95г. на наследодателя П.Г.Ж. е възстановена собствеността върху следните недвижими имоти: нива в местността „Дядо Рашев кладенец" с площ от 5.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 033007, в землището на с.Средец, с ЕКАТТЕ 68312, общ.Опан, Старозагорска    област,    при    граници    и    съседи:    имот № 033004 нива на Р.Р.Е., имот №033006 нива на В.Б.Б., имот №000096 полски път на община Опан, имот №033008 нива на Б.Р.Б., имот №033005 нива на Ж.Б.Е. и др. Имотът има договор за аренда; нива в местността „Мандаджи кър" с площ от 5.499 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 042029, в землището на с.Средец, с ЕКАТТЕ 68312, общ.Опан, Старозагорска област, при граници и съседи: имот №042031 нива на Г.И.И., имот №042028 нива на Г.К.И. и др.,имот №042027 нива на С.М.Л., имот №042026 нива на Г.И.М., имот №042030 нива на В.Б.Б., имот №000174 полски път на община Опан.

 

С нотариален акт за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за гледане и издръжка №…, том …, рег.№…, дело №…от 2011г. на Старозагорски Нотариус В.Д., вписан в Служба по вписванията гр.Стара Загора, Вх.рег….от 22.12.2011г., Акт №…, том …, дело №…г., п.26825- 26829, 2685, П.Д.Ж. чрез законния си представител- настойник С.П.Г. е прехвърлила на ищцата С.П.Г. срещу задължение за гледане и издръжка, собствената си 1/3 идеална част от описаните по-горе земеделски земи, заедно с още 5 бр. ниви, които не са предмет на настоящото производство.

 

С Решение № 95 от 23.09.2010г. постановено по гр.д. № 1035/2010 г. по описа на Старозагорски Окръжен съд, съдът е поставил наследодателя П.Д.Ж. под пълно запрещение поради факта, че същата е страдала от „съдова деменция", което не й е позволявало да полага грижи за себе си и да защитава своите интереси. Решението е влязло в сила на 12.10.2011г. С Решение от 14.11.2011г., органът по настойничество и попечителство при Община Стара Загора, е назначил за настойник на поставената под пълно запрещение, нейната дъщеря и ищца по делото - С.П.Г..

 

Видно от приложените към делото ч.гр.д. № 7188/2011г., ч.гр.д. № 7555/2011г. и ч.гр.д. № 7063/2011г. и трите по описа на РС - Стара Загора, през месец декември 2011г. ищцата в качеството си на настойник на своята майка, се е снабдила с 3 броя разрешения за разпореждане със собствените й имоти по смисъла на чл. 130 СК във вр. с чл. 165 ал.4 от ГПК. С постановените актове, съдът е разрешил на ищцата в качеството й на настойник на своята майка да се разпореди със собствените на поставената под запрещение наследодателка, идеални части от правото на собственост върху процесните имоти.

 

С оглед пълното изясняване на обстоятелствата по делото пред районния съд са събрани гласни доказателства. От показанията на свидетелите Д.К.А. и С.Д.М. се установява, че ищцата заминала да живее и работи в Италия през 2004г., но се наложило да се върне през 2009г., тъй като баща й бил зле. След смъртта му, ищцата останала да се грижи за майка си, чието състояние се влошило през 2010г. Свидетелят А. твърди, че през 2011г. майката на С. не можела да го познае заради влошеното й здравословно състояние. Според двамата свидетели, баба П. не можела да се ориентира, не познавала близките си. До смъртта й грижи за нея полагала само ищцата. Свидетелят А. твърди, че понякога се налагало да я води с колата до болница, както и да купува лекарства или памперси. Двамата свидетели твърдят, че не са виждали ответника да се грижи за майка си. Свидетелката М. твърди, че през 2010г. ищцата я помолила да изготви жалба до МВР против ответника, тъй като я заплашил с брадва.

Свидетелката Ж.Ж.Д. твърди, че е съпруга на първи братовчед на страните, а от осем години със съпруга си живеят в с.Средец. Твърди, че родителите на страните живеели в гр.Стара Загора, кв."Кольо Ганчев", а след пенсионирането си във вилата на ищцата в с.Средец. Преди завръщането на ищцата от Италия, ответникът често гостувал на родителите си в къщата им в с.Средец, като полагал грижи за баща си след влошаване на здравословното му състояние. След връщането на ищцата от Италия, според свидетеля Д., никой не можел да влезе в къщата да види наследодателката П.. Същата твърди, че ищцата не позволявала на брат си - ответника по делото, да види майка си. Заявява, че много често ходел в дома на свидетелката да се оплаква, че ищцата не го пуснала да види майка им. Свидетелката И.Ж.Д. твърди, че познава страните от 9 години, тъй като с ответника пет години живели на семейни начала. Заявява, че наследодателите на страните от 2006г. са живели в къщата на ищцата в с.Средец. Твърди, че преди връщането на ищцата от Италия, тя и Г. са се грижили за тях, като им носили храна и лекарства. Заявява, че през 2011г. майката на страните се разболяла и започнала да забравя и да губи ориентация. Твърди, че след връщането на ищцата от чужбина, с Г. са ходили два-три пъти да видят майка му, но вратата на къщата била заключена. Заявява, че страните имат странни отношения помежду си.

 

Съдът намира, че следва да кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите имат преки впечатления от събитията, за които разказват и са незаинтересовани от изхода на спора, тъй като нямат близки родствени отношения със страните.

 

От заключението на съдебната медико - социална експертиза, което не е оспорено от страните и съдът възприема като изготвено компетентно и добросъвестно, се установява, че за периода от м.януари 2011г. до м.юни 2013г. наследодателят П.Д.Ж. е боледувала от следните заболявания: застойна сърдечна недостатъчност 2-3 функционален клас, хипертонична болест на сърцето, варикозни вени    на    долни    крайници,    мозъчно    съдова    болест,    астма    спреобладаващ алергичен компонент средно тежка с обостряне, фрактура пертрохантерика феморис синистра кум дислоката, атрофични увреждания на кожата, атонична гангрена, цистит, чревна непроходимост от запушване, съдова деменция, запушване на мозъчни съдове, неинфекциозен гастроентерит и колит, кръвотечение от гастро-интестиналния тракт. За същия период получените от П.Д.Ж. пенсии и добавки са общо в размер на 9 415,42 лева. За периода от м.януари 2011г. до м.юни 2013г. необходимите средства за човек в пенсионна възраст за поддържане на среден стандарт на живот е в размер на 8 941,76 лева. Общата стойност на лекарствата, памперси и помощни материали, заплатени без участието на НЗОК за периода от 01.01.2011г. до 30.06.2013г. е 4 952,22 лева. Следователно общата стойност на средствата за поддържане живота на наследодателката от момента на поставянето й под запрещение до смъртта й е 13 893,98 лева. Тази сума надвишава с 4 478,56 лева получаваните доходи от пенсия от П.Ж.. В общата сума на средствата за поддържане живота на наследодателката съдът счита, че не следва да се включи сумата за полагани грижи и обслужване, тъй като според разпоредбата на чл.164 ал.3 от СК, настойникът на поставения под запрещение е длъжен да се грижи за него, да управлява имуществото му и да го представлява пред трети лица.

 

Нищожността на сделката е най – тежкия порок. Тя е абсолютна, важи за  всички и всеки може да се позове на нея, изначална е и несанируема. Сделката противоречи на закона, когато има основание, но това основание (причина, кауза) не е позволено от закона, както и когато тя има предмет, но този предмет е забранен от закона. Не всяко нарушение на закона води до нищожност на сделката. Противоречието на закона е най-тежкото основание за нищожност. При изследването на противоречието на закона като основание за нищожност трябва да се изхожда от разбирането, че то е нещо повече от несъобразяване на императивните разпоредби на закона. За да се стигне до тези изводи, във всички случаи трябва да се следва не буквалният текст, но трябва да се издири точният смисъл на съответната законова разпоредба. За да е налице основание за нищожност на една сделка (едностранна или двустранна - договор), поради противоречие със закона на основание чл.26 ал.1 предложение 1-во е необходимо сключването или съдържанието й да противоречи на конкретна императивна правна норма или правен принцип. Противоречието със закона е обективно основание за нищожност на сделките, поради което за наличието му е без значение субективния елемент при сключването им - знанието или незнанието на страните за това противоречие, причините на това незнание и прочие.

 

От събраните доказателства се установи, че за периода от м.януари 2011г. до м.юни 2013г. получените от П.Д.Ж. пенсии и добавки са общо в размер на 9 415,42 лева, а общата стойност на средствата за поддържане живота на наследодателката от началото на 2011г. до смъртта й е 13 893,98 лева. Тази сума надвишава с 4 478,56 лева получаваните доходи от пенсия от П.Ж.. При рационално управление на собствените на запретената наследодателка имоти от настойника й, същите биха могли да носят доходи без да бъдат отчуждавани. От свидетелските показания безспорно се установи, че при грижите си за поставената под запрещение ищцата не е търсила помощ от своя брат - ответник по делото, както и, че не го е допускала до дома, в който се е грижила за наследодателката П.Д.Ж.. Свидетелските показания в тази насока са единодушни, като има противоречие между свидетелските показания само по отношение на причината, поради която страните по делото са във влошени отношения. Свидетелката Д. твърди, че ответникът и самата тя не били допускани да видят наследодателката на страните. Същото обстоятелство се потвърждава и от показанията на свидетелката Д., която заявява, че не знае причината за отношенията между страните, но след връщането на ищцата от Италия ответникът не бил допускан да види своята майка. Двамата свидетели А. и М. твърдят, че не са виждали ответника да се грижи за майка си. Свидетелят А. заявява, че не знае причината за това, а свидетелката М. заявява, че по твърдения на ищцата ответникът я е заплашвал с брадва. Свидетелката М. не е присъствала на подобен инцидент, знае за него от ищцата, поради което, тъй като не са налице други доказателства, съдът намира, че това твърдение е недоказано по делото.

 

Въпреки, че за извършването на разпорежданията със собствените на наследодателката П.Д.Ж. идеални части от процесните недвижими имоти са представени необходимите разрешения по чл. 130 ал.3 от СК, дадени с определения по ч.гр.д. №,№ 7188/2011г., ч.гр.д. № 7555/2011г. и ч.гр.д. № 7063/2011г. по описа на РС - Стара Загора, съдът намира, че сделките противоречат на разпоредбата на чл.164 ал.3 от СК.  Това е така, защото, с извършване на сделките, настойникът на поставената под запрещение наследодателка се е разпоредил с цялото й имущество. Тези действия на настойника са в противоречие на разпоредбата на чл. 164, ал.3 и чл.165, ал.1 от СК, съгласно които настойникът е длъжен да се грижи за поставения под запрешение, да  управлява имуществото му с грижата на добър стопанин и в негов интерес и да го представлява пред трети лица. От друга страна по всяка от молбите до съда, настойникът на поставената под пълно запрещение - ищца по делото е поискал издаване на разрешение за разпореждане с част от имотите на поставената под запрещение, при което не е било ясно, че по този начин  поставеният под пълно запрещение ще се  разпореди с цялото си имущество. Съобразно нормата на чл. 165, ал.4, във връзка с чл.130 ал.3 от СК, извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и ценни книги, принадлежащи на лице под настойничество, се допуска с разрешение на съда по настоящ адрес на запретения, ако разпореждането не противоречи на неговия интерес. Преценката за липсата на противоречие с интереса на запретеното лице следва да се извърши на плоскостта до каква степен това разпореждане е свързано с удовлетворяване на неговите нужди. Задължението на настойника да се грижи за поставения под запрещение, предвидено в разпоредбата на чл.164, ал.3 от СК, не следва да се овъзмездява, чрез прехвърляне на имуществото на запретеното лице в полза на  настойника. Грижите по отношение на запретеното лице от настойника, следва да се осигуряват чрез управление на имуществото на запретеното лице с грижата на добрия стопанин. Управлението на имуществото на запретения от настойника, следва да бъде изцяло в негов интерес. Грижата на добър стопанин и интереса на запретения, изключват възможността за разпореждане от страна на настойника с цялото имущество на длъжника в полза на настойника.  

Оплакването на въззивницата, че съдът излязъл извън предмета на  предявените от ответника възражения за нищожност, като се произнесъл, че всички сделки  били нищожни на основание чл.26, ал.1, предл. 1 от ЗЗД, във вр. чл.164, ал.3 от СК, вместо соченото основание за нищожност от ответника за договора за покупко – продажба – чл.165, ал.3 от СК – неплащане на продажната цена от настойника, съдът намира за неоснователно. Съдът може сам да се позове на нищожност на договор, дори без да е направено такова възражение от страна по делото, в случай, че констатира такъв порок. В този смисъл необсъждането на писмено доказателство от съда, относно постъпването по сметка на запретената на сумата от 1100 лв. по договора за покупко – продажба на недвижими имот, не представлява процесуално нарушение, дотолкова, доколкото не е съществено за изхода на делото.

Възражението на въззивницата, че прехвърлянето на недвижимите имоти на поставения под запрещение срещу поемане на определени задължения от страна на настойника не нарушавало задълженията му да се грижи за поставения под запрещение, да управлява имуществото му и да го представлява пред трети лица, съдът намира за неоснователно.  Това е така, защото, съгласно разпоредбата на чл.164, ал.3 от СК, настойникът е длъжен да изпълнява посочените – по – горе функции, в качеството си на настойник на запретеното лице, което не може само да се грижи за своите работи и интереси и не може да изразява правно валидна воля.  Като такъв настойникът няма право на възнаграждение за труда и грижите, които полага за запретения. При невъзможност на настойника да полага грижи или да издържа запретеното лице, той подлежи на освобождаване от настойнически функции - по аргумент на чл.160 ал.1 от СК.

Твърдението на въззивницата, че този тип сделки не са забранени от закона, а само подлежат на разрешителен режим, поради което същите не са нищожни, също не се споделя от съда. Всяка една от сделките е извършена от ищцата, като настойник на поставената под запрещение след получаване на разрешение за това от районния съд, но като цяло трите атакувани сделки представляват разпореждане с цялото налично имущество на запретената, извършено от настойника й, в негова полза. Формалното спазване на предвидения разрешителен режим за разпореждане с имущество на поставената под запрещение не променя извода на съда за недействителност на сделките. Трите сделки са сключени в противоречие на разпоредбата на чл.164, ал.3 от СК, тъй като настойникът на запретената, вместо за управлява повереното му имущество в интерес на поднастойната си, се разпорежда изцяло с него в своя полза.   

Наистина здравословното състояние на поставената под запрещение наследодателка на страните е било тежко, видно от заключението по назначената експертиза, необходимостта от грижи и обслужване е била ежедневна, предвид установеното заболяване. Дейността на настойника, обаче е почетна и безвъзмездна. По делото не са налице доказателства за извънредни и необичайни разходи, свързани със здравословното състояние на запретената, които да обосновават нужда от разпореждане с цялото й имущество от страна на лицето на което е поверено управлението му.

От октомври 2011г. до смъртта на наследодателката през м. юни 2013г. е периодът, който следва да се вземе предвид при изследване на доходите на лицето и нуждата му от средства за издръжка, тъй като това е времето през което, наследодателката на страните е била поставена под запрещение с влязло в сила решение, считано от 12.10.2011г., макар че в заключението по назначената експертиза е разглеждан периода от началото на 2011г. до смъртта на наследодателката. Преди този период, ищцата не е имала качеството настойник, нито функции и задължения като такъв. За полаганите преди 12.10.2011г. грижи, издръжка и гледане на наследодателката, между страните са налице облигационни отношения, които може да се претендират във втората фаза на делбата.      

При така установената фактическа обстановка по делото, въззивната инстанция намира, че разпореждайки се с цялото имущество на поставената под запрещение наследодателка в своя полза, ищцата – настойник не е действала в интерес на поставената под пълно запрещение, поради което възражението по чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД е основателно. Атакуваните от ответника, договори за прехвърляне на собствените на наследодателя П.Ж. идеални части от недвижими имоти на ищцата са нищожни, поради извършването на сделките в противоречие с повелителната норма на чл.164, ал.3 от СК.

 

При така установеното, въззивната инстанция намира, че процесните недвижими имоти са съсобствени на съделителите при равни права, по 1/2 ид.ч. от имотите за всеки от тях. Делбата на недвижимите имоти е допустима с оглед разпоредбата на чл.34 от ЗС, поради което, следва да бъде допусната съдебна делба при посочените квоти за страните на процесните наследствени недвижими имоти.

 

             С оглед на изложените съображения, въззивната инстация намира, че обжалваното решение е валидно, правилно и законосъобразно, постановено в съответствие със събраните по делото доказателства. Въззивната жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено.  

 

В полза на въззиваемия следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски за един адвокат в размер на 550 лв.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 177 от 23.02.2017 г., постановено по гр.дело № 1034/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

            ОСЪЖДА С.П.Г. *** № …, с настоящ адрес:***, ЕГН **********,***, чрез адвокат М.К. за заплати на Г.П.Г. *** №…, с ЕГН **********, сумата от 550 /пет стотин и петдесет/  лева, представляваща направени разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: