Р Е Ш Е Н И Е

 

245                                               14.07.2017 г.                         гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa двадесет и първи юни                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                  

                                                                НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1197 по описа за 2017 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на „Капрони” АД – гр. Казанлък, чрез адв. М.К., против решение № 78 от 21.02.2017 г., постановено по гр.дело № 643/2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се осъжда „Капрони“ АД - гр. Казанлък да заплати на Т.С.П. за причинени от смъртта на сина й С.Ю.П. настъпила в резултат на възникнала на 15.08.2014год. на територията на „Капрони“АД трудова злополука:  95 350 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди;  законната лихва върху сумата 120 000лв., считано от 15.08.2014год. до 04.03.3015год.; законната лихва върху сумата 119 500 лв. считано от 05.03.2015 год. до 11.06.2015год.;  законната лихва върху сумата 95 350 лв. считано от 12.06.2015год до изплащането й, както и да заплати на Районен съд Казанлък разноски и държавна такса.

 

Въззивникът „Капрони” АД – гр. Казанлък оспорва решението на първоинстанционния съд, като неправилно и необосновано. Определеният от съда размер на обезщетението за неимуществени вреди бил прекомерно висок, с оглед на събраните по делото доказателства и практиката на съдилищата, касаеща определяне на справедливо обезщетение при трудова злополука, довела до смъртта на работника. Излага подробни съображения и цитира съдебна практика. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло първоинстанционното решение, като отхвърли предявения от ищцата иск, ведно със законната лихва, като неоснователен и недоказан, както и да му присъди направените разноски пред въззивната инстанция. 

 

Въззиваемата страна Т.С.П., чрез пълномощника си адв. Атанас Гергов, оспорва въззивната жалба като неоснователна. Счита, че в решението си първоинстанционният съд не е допуснал твърдените от жалбоподателя пороци. Излага подробни съображения по изложените в жалбата оплаквания. Цитира съдебна практика. Счита, че присъдената й сума би била справедлива и съответстваща на принципа на чл.52 от ЗЗД с оглед конкретната тежест на причинения противоправен резултат, както и предвид липсата на предпоставките на чл.201, ал.2 от КТ, т.е. липсата на принос за настъпилия вредоносен резултат.  Моли съдът да остави без уважение въззивната жалба с всички законни последици.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

 

Производството е образувано по предявен иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука с пр. осн. чл. 200 от КТ.

 

Ищцата Т.С.П. чрез пълномощника си адв. И.Й., твърди, че е майка на С.Ю.П., починал на 15.08.2014 г., вследствие на трудова злополука, при следните обстоятелства: С.Ю.работил при ответника "Капрони" АД, с трудов договор от 03.02.2014 г. на длъжността „електрончик". Трудовата злополука настъпила на 15.08.2014 г., около 13.45 часа в гр. Казанлък, на територията на предприятието -работодател по време и във връзка с извършваната работа. С.П. правел профилактика и ремонт на аварирала металообработваща машина (Мазак Вариаксис 500), влизайки в работната зона на обработващия център зад вратата на работното пространство. Последвал удар на някой от работните органи на машината (движение на магазина за инструмента или движение на манипулатора за смяна на инструментите), в резултат на който С.П. получил груби, несъвместими с живота анатомични увреждания на главата, с летален край. За инцидента била подадена от работодателя декларация за трудова злополука от 20.08.2014 г., изготвен бил протокол за резултатите от извършеното разследване на злополуката от 26.08.2014 г. и издадено разпореждане № 108 от 27.08.2014 г. на НОИ - ТП - Стара Загора, с което злополуката била приета за трудова по смисъла на чл. 55, ал. 1 КСО. Твърди, че понасяла изключително тежко смъртта на своя син, с когото имала чудесни отношения и била особено близка. Обичали се много и постоянно поддържали контакт помежду си. Двамата били изключително привързани и грижовни един към друг. Развела се е със своя съпруг и баща на С. през 1993 г., когато Стойчо бил на 3 години, от който момент тя се грижила за него. Отгледала го с много любов, държала да получи добро образование, привързана била много към своя син, гордеела се много с него и се радвала че той се реализирал професионално. Когато научила за злополуката и ужасяващия начин по който настъпило увреждането, изпаднала в шок, а в последствие изпаднала в тежък емоционален срив. Твърди, че изживявала отново и отново случката, постоянно си представяла картината на смъртта. Ужасена била и покрусена. Губила завинаги сина си, най-близкия й човек, когото много обичала и на когото разчитала постоянно. Мъките и страданията й били огромни. Твърди, че не можела да се възстанови от преживяното. У нея трайно се установило чувството за ненавременна и невъзвратима загуба, несправедливост и огромна житейска трагедия. Във връзка с трудовата злополука получила от ЗАД „Булстрад Виена Иншунърс Груп" застрахователни суми в размер общо на 24 650 лева. Счита тези суми за недостатъчни да покрият неимуществените вреди оценявани от нея на 120 000 лв. Претендира ответникът да й заплати разликата между платената от застрахователя сума и пълния размер на дължимото обезщетение, или сумата от 95 350 лв. Моли съдът да осъди ответника да й заплати сумата в размер на 95 350 лева, представляващи разлика между размера на платените от застрахователя суми и пълния претендиран размер от 120 000 лева, като обезщетение за причинените неимуществени вреди от смъртта на нейния син С.П., в резултат на описаната трудова злополука, заедно със законната лихва върху сумата по обезщетението, считано от датата на смъртта - 15.08.2014 г., до окончателното плащане.

Ответникът  „Капрони” АД гр. Казанлък чрез пълномощника си адв.М.К. оспорва предявения иск като неоснователен и недоказан по размер, моли съда да го отхвърли изцяло наред с претенцията за законна лихва и да му присъди направените разноски по делото. Твърди, че искът бил предявен за прекомерно висок размер, предвид наличието на съпричиняване от страна на пострадалото лице на трудовата злополука по смисъла на чл.201 ал.2 от КТ и изплатеното на ищцата застрахователно обезщетение в размер на 24650 лв. от застраховател. Оспорва размера на законната лихва, претендирана от ищцата от датата на злополуката - 15.08.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, тъй като размерът на законната лихва следвало да се съобрази с датите, на които били изплатени двете суми от застрахователя - на 05.03.2015 г. платени 500 лв. и на 12.06.2015 г. платени 24 150 лв. Твърди, че не само ищцата, а й ръководството на дружеството и всички работещи в дружеството претърпели страдания и психологически стрес от загубата на един млад човек, за който дружеството се грижило в продължение на 6 години. Твърди, че от изложените в исковата молба обстоятелства не ставало ясно на каква база ищцата оценила претърпените от нея болки и страдания и по какъв начин сумата от обезщетението щяла да ги компенсира. Смъртта на дете била огромна загуба за всеки родител и нямала паричен еквивалент. Обясними били болките и страданията на майката от внезапната смърт на сина й тъй като загубата на дете била трагедия, която слагала отпечатък върху нея през целия и по-нататъшен живот. Обезщетението следвало да бъде определено по справедливост във всеки конкретен случай и в съответствие с постоянната практика на съдилищата и ВКС. Не спори, че родителите на С.П. се развели през 1993 год., когато той бил на 3 години и за неговото отглеждане и възпитание се грижила ищцата. Когато С. станал на 7-8 години, ищцата създала ново семейство и от съжителството си имала още едно дете. За обучението и образованието на С.П., за допълнителните квалификации и придобити знания, грижи били положени и от „Капрони" АД, чието ръководство осигурило ежемесечна стипендия в продължение на 6 години и допълнително обучение по английски език. Пострадалият бил в трайни отношения с дружеството от 2007 год. За предоставената стипендия за придобиване на квалификация били сключени 2 договора между „Капрони" АД и С.П., със съгласие на неговата майка Т.П., при която С. живял до смъртта си. По двата договора била изплатена сума за стипендия общо в размер на 14 070,51 лева. Освен уговорената месечна стипендия, дружеството поело за своя сметка и други задължения спрямо С. за неговото образование и квалификация: курс по английски език с продължителност 400 учебни часа; теоретично и практично обучение на тема „Машини и съоръжения за обработване на металите" с продължителност 400 учебни часа; да сключи трудов договор с обучаемия след завършване на обучението в ПГ „И. Хаджиенов". Със същия Договор, С.П. се задължил след завършване на обучението си в ТУ гр.София да работи в дружеството по трудов договор за срок от минимум 6 години. Твърди, че той като работодател изпълнил задължението си да сключи трудов договор със С.П., но предвид трудовата злополука, завършила със смърт, той се лишил от правото да ползва обучения от него работник в бъдеще за срок от 5 години и половина. На 03.02.2014 год. бил сключен трудов договор № 8 за длъжността „електрончик". Връчена била срещу подпис длъжностна характеристика на пострадалия. След изтичане на 6-месечния изпитателен срок, страните подписали Допълнително споразумение към трудовия договор на 25.07.2014 г., в сила от 04.08.2014 г. за същата длъжност и за неопределен срок, тъй като С.П. преминал успешно изпитателния срок. При постъпване на работа бил проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на пострадалия. В книгата за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана за 2014 год. били записани първоначалния инструктаж на 03.02.2014 год., проведен на работното му място, периодичен инструктаж за второ тримесечие, проведен на 01.04.2014 г. и периодичен инструктаж за трето тримесечие, проведен на 01.07.2014 год. С Декларация от същата дата, С.П. декларирал, че бил подробно инструктиран по безопасността, хигиената на труда, противопожарната охрана, СПО, че няма неизяснени въпроси по началните инструктажи и ще спазва правилата и инструкциите за безопасна работа. При постъпване на работа на 03.02.2014 год. на С.П. бил направен инструктаж по противопожарна охрана и първоначално обучение по СУК 180 9001:2008. Инструктажите на работниците, като видове и лицата, конто ги провеждали, били определени със Заповед на изпълнителния директор № 142/18.05.2013 год., съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 год. за инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр.102 от 2009 г./. След започване на работа в „Капрони" АД , Стойчо бил изпратен на тест за проверка на знанията му по правилата за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи с напрежение до 1000 V. След проведения тест, той придобил трета квалификационна група и се допускал до работа. Във връчената на С.П. при подписване на трудовия договор длъжностна характеристика за длъжността „електрончик" подробно били посочени основните му трудови функции, задължения по безопасност на труда, права и отговорности и др. Видно от длъжностната характеристика С.П. следвало да изпълнява работа, за която имал необходимата квалификация и бил инструктиран по безопасност на труда. Твърди, че С. П. имал необходимото образование - висше, специалност „електроника", за заемане на длъжността, изучавал и имал положени изпити по специалността „Техническа безопасност" и „английски език". За повишаване на квалификацията, С.П. бил изпратен от него като работодател, заедно с други работници на курс по английски език. Получаването на знания по английски език се налагало, поради предстоящо обучение на С.П. във Великобритания за работа с машини МАЗАК през м.ноември 2014 год. Във връзка с осигуряване на познания за безопасна работа с машините „МАЗАК" и спазване на технологичните правила, С.П., заедно с още 4 работници към 19.06.2014 год. преминал обучение, организирано от „МАКРА" ЕООД гр.Казанлък, която фирма била оторизирана да извършва сервизна дейност с този вид машини. Твърди, че се стремил да спазва нормативните актове, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, с цел опазване здравето и живота на работниците. Тази трудова злополука, при която настъпила смъртта на работника била единствената в историята на дружеството, десетилетия назад. В конкретния случай дружеството в продължение на 6 месеца, от започване на работа на С.П. на 03.02.2014 год. до 15.08.2014 г. предприело редица мерки за неговото обучение и квалификация, независимо от получените в Техническия университет знания, с оглед повишаване на квалификацията и извършване на възложените му функции при спазване условията за безопасна работа. Всички тези грижи на ръководството на дружеството за израстване на С.П. като специалист, както преди да сключи трудовия договор, така и след започване на работа, били положени с оглед осигуряване за в бъдеще на работа, съответстваща на получените знания и квалификации с финансовата помощ на „Капрони" АД. Тази инвестиция на дружеството, вложена за обучение на С.П. била насочена към осигуряване бъдещето на пострадалия, за подпомагане на семейството му, чрез поемане на голяма част от разходите за обучение. Твърди, че в изпълнение на законоустановените задължения, сключил договори за застраховане на работниците и служителите със ЗАД „Булстрад Виена Иншунърс Груп" АД, която била задължителна и покривала риска „Трудова злополука" и застрахователна полица „Злополука и заболяване". Ищцата получила от ЗАД „Булстрад Виена Иншунърс Груп" АД застрахователно обезщетение по банков път в размер на 24 150 лева за покрит риск „Смърт от трудова злополука" на 12.06.2016г.  и 500 лв. по другата застрахователна полица на 05.03.2015г. Твърди, че сумата на изплатените обезщетения от застрахователя на ищцата - законен наследник на С.П. общо в размер на 24 650 лв. покривала неимуществените вреди, които понасяла тя като майка, следствие смъртта на сина и, настъпила от трудовата злополука. Присъждането на по-голяма сума нямало да обезщети майката от загубата на сина й, но щяло да доведе до ощетяване на дружеството-ответник, което полагало всички необходими грижи за С.П. до неговата смърт. Твърди, че било налице основание по чл.201 ал.2 от КТ, отговорността му като работодател да се намали, в случай, че бъде прието като дължимо обезщетение в по-голям размер от получения от застрахователя. Твърди, че пострадалият при трудовата злополука С.П. допринесъл за тази злополука, като допуснал с поведението си груба небрежност при изпълнение на трудовите си задължения на 15.08.2014 год. В Разпореждане № 108/27.08.2014 год. на ТП на НОИ, гр.Стара Загора, Декларация за трудова злополука от 19.08.2014 г., изготвена от „Капрони" АД, Протокол № 1 от 19.08.2014 год. за разследване на трудовата злополука и Протокол № 11/26.08.2014 г. на ТП на НОИ, гр.Стара Загора, подробно било установено и описано при какви обстоятелства станала злополуката и какви правила не били спазени от С.П.. При установяване на аварията, за която бил получен сигнал за аларма „отворен датчик на капака за автоматично сменяване на инструменти", С.П. не изключил захранването на машината от шалтера, намиращ се на корпуса на същата, нито спрял от авариен стоп органите на машината. По време на аварията и нейното отстраняване, машината била в автоматичен режим на работа. Работникът извършил ремонта в необезопасено положение, въпреки, че му било известно, че операциите се извършват, когато машината е спряна, още повече, че и друг път отстранявал такава авария. С.П. не подходил към отстраняване на сигнализираната авария, съгласно инструкциите на производителя на машината и вътрешно-фирмените инструкции, разяснени при проведените му инструктажи на 03.02.2014 г. /начален инструктаж и периодични инструктажи на 01.04.2014 г. и на 01.07.2014 год. Във връзка със злополуката на 15.08.2014 год., Инспекцията по труда, гр.Стара Загора съставила акт и издала наказателно постановление № 24-000140/19.09.2014 год. на „Капрони" АД, за това, че „Капрони" АД като работодател допуснал да се извърши обработване на детайли на машинен център „МАZАК VARIAXIS 500-5Х-ІІ", сер. № 200426, чиято блокировка на вратата на работната зона била неизправна /постоянно действаща, имитираща затворена врата към работната камера/, с което бил нарушен чл.173 ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване. По образуваното АНД № 1135/2014 год. по описа на Районен съд, гр.Казанлък с Решение № 444/16.12.2014 год., съдът приел, че причина за смъртта на работника била, че блокировката на вратата към оперативната зона на машината била повредена, т.е. продължавала да симулира затворена врата, но следвало първо да се изключи главния ключ на захранването, което работника не спазил и едва след това ако трябвало да се снеме врата или защитен капак. Твърди, че съдът приел, че въпреки проведените инструктажи и дипломи на С.П. и съответната компетентност да поддържа въпросната машина, настъпилата трудова злополука била в резултат /в причинно-следствена връзка/ от поведението на работника, а не на действия на работодателя и пострадалият влязъл в машината да отстрани повредата без да спазва инструкциите за безопасност, въведени от производителя на машинния център въпреки, че организацията по поддържане на машините в предприятието била на нужното ниво и допуснатото нарушение от дружеството се явявал изолиран случай. Следствие съдът намалил имуществената санкция от 5000 лв. на 1500 лв. Твърди, че С.П. не изпълнил своето задължение да уведоми работодателя за констатирана от него неизправност. До деня на трудовата злополука, ръководството на дружеството не било уведомено за неизправност на тази врата. Задължението на електрончика С.П., което било отразено в длъжностната му характеристика - раздел IV, било да спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, да се грижи са собствената си и на другите работници безопасност, да работи само с изправни машини, съоръжения, като при констатирана неизправност незабавно да уведомява прекия си ръководител. За блокировката на вратата на тази машина не бил уведомен не само прекия ръководител инж.М.И., но и ръководителя на отдел „ОРП" инж. И. Й.. Необяснимо било, че пострадалият допуснал да влезе в машината без да изключи захранването и то през блокиралата врата, а не от мястото, от където трябвало само да установи каква била повредата на датчика, въпреки, че притежавал квалификация и образование, преминал обучение и инструктажи по охрана и безопасност на труда. Твърди, че при познанията и опита, които имал Стойчо, следвало да изпълни задължението си да уведоми прекия си ръководител при констатирана от него неизправност. Твърди, че ако С.П. бил спазил изискванията на ръководството за поддръжка на машината, което било на негово разположение на английски език и в превод на български език, както и инструкциите за безопасна работа, нямало да се стигне до този край.  На 15.08.2014 год. С.П. бил извикан за повреден датчик на врата към магазина за инструмента, влязъл в работната камера на машината в необезопасено положение, без да е изключил захранването и от аварийния стоп /шалтера/, намиращ се на корпуса на същата машина, нито спрял от авариен стоп органите на машината. Машината останала в автоматичен, работен режим, което напълно противоречало на указанията, посочени в Ръководство за поддръжка на машината, преведено на български език на 20.06.2014 год. и предоставено на работещите с тези машини, вкл. и на С.П.. На следващия ден след злополуката това ръководство било намерено на неговото работно място от прекия му ръководител М.И., за което същият уведомил началника си И. Й.. Твърди, че пострадалият допринесъл за трудовата злополука, като допуснал груба небрежност и безотговорност в работата си, както спрямо себе си, така и спрямо останалите работещи в помещението. Той могъл да предвиди и следвало да очаква, че може да настъпи злополука, ако не спази правилата за безопасност на труда. Отговорността за неспазване на технологичните правила при работа била не само за работодателя, а и за работника. Неспазването на правилата за безопасност било нарушение на трудовата дисциплина. Налице била допусната груба небрежност - липса на старание и внимание и пренебрегване на основни технологични правила и правила за безопасност. Твърди, че С.П. бил длъжен да предвиди последиците от неспазването на основното правило - изключване захранването на машината преди започване на действия за отстраняване на аварии.

 

Безспорни в отношенията между страните са следните факти и обстоятелства:  ищцата Т.С.П. е майка на С.Ю.П., С.П. е бил в трудово правоотношение с ответника  „Капрони“АД гр.Казанлък за длъжността „електрончик“ в деня на злополуката-15.08.2014год. ; смъртта на С.П. е настъпила на 15.08.2014 год. в резултат на трудова злополука; родителите на С.П., Т.С.П. и Ю.С.П. са се развели през 1993 год., когато той е бил на 3 години и за неговото отглеждане и възпитание се е грижила неговата майка Т.П., при която С.П. е живял до смъртта си; ищцата Т.П. по повод смъртта на С.П. е получила от ЗАД „Булстрад Виена Иншунърс Груп" АД на 12.06.2015 г. застрахователно обезщетение по банков път в размер на 24 150 лева по застрахователна полица № 3607141120000058 полица за покрит риск „Смърт от трудова злополука" и на 05.03.2015 г. - 500 лв. по застрахователна полица № 3601131120000099. или общо обезщетение в размер на 24650 лв.

 

Видно от удостоверение за наследници № 1577/18.08.2014год., роденият на *** година от майка Т.С.П. и баща Ю.С.П., С.Ю.П. е починал на 15.08.2014год. и е оставил  наследници двамата си родители – Т.П. и Ю.П..

От показанията на св. П.Н., съученик и приятел на  ищцата Т.П., в близки отношения с нея от 1988 год., а по-късно и с членовете на нейното семейство, се установява, че когато родителите на С.П. се разделили през 1992-1993 год., грижите за С. били поети от майката Т.П.. През 2002 год. ищцата заживяла на съпружески начала с друг мъж, в дома на неговия баща в гр.Казанлък, кв.“Васил Левски“, а  през 2003год. родила дете от него. Предимно Т. се грижела за С., който бил много добър ученик, много послушен, отнасял се към майка си с уважение и респект. Майката винаги била много доволна от сина си, от това че той получавал добри оценки, че и помагал във всяко едно отношение, че я уважавал. Тя често изразявала това си положително отношение както пред сина си Стойчо така и пред близки, приятели и познати. В същото време С. за нищо не опонирал на майка си, изцяло се е съобразявал с това, което тя казва, чувствал се свободен да разговаря с нея на всякакви теми, чувствал се добре в нейната компанията и сред нейните близки и приятели. Разликата във възрастта между С.П. и другото дете на ищцата била значителна. С.П. много се радвал, че има братче, а малкото дете обичало батко си. В отношенията им съществувала емоционална привързаност. Видно от показанията на св. Пенчев, ищцата била горда с постиженията на сина си – че е завършил висшето си образование, че е започнал работа.

 

На 30.04.2007год. С.П. със съгласието на майка си Т.П., е сключил с „Капрони“АД двугодишен договор № 287/2007 год. за придобиване на квалификация. /л.131 от делото на РС/. С този договор „Капрони“АД е поело задължение да заплаща на С.П. стипендия в размер на 200 лв. месечно в периода 02.05.2007 г.- 30.06.2009 год. , да организира и проведе за своя сметка 400 учебни часа обучение на С.П. по английски език и 400 учебни обучение на тема „машини и съоръжения за обработване на металите“, да сключи със С.П. трудов договор след като той завърши обучението си. От своя страна С.П. е поел задължението да завърши обучението успешно и в срок, да постига средно годишно успех в средното си образование не по-нисък от 4,50, да не извършва хулигански прояви, нарушаване на обществения ред или умишлени престъпления както и да работи при ответника съобразно уговореното в договора. Видно от представените писмени доказателства двете страни по договора добросъвестно и своевременно са изпълнили поетите с договора задължения. След завършване на средното си образование С.П. е приет и е записал първи курс, редовна форма на обучение, държавна поръчка в Техническия университет гр. София, филиал гр. Пловдив, направление „Комуникационна, компютърна и електронна техника“. На 01.10.2009 година,  С.П. сключил с ответника „Капрони“АД договор за предоставяне на стипендия. Въз основа на извършеното по договор №287/02.05.2007год. обучение на С.П. за придобиване на квалификация, ответникът „Капрони“АД е учредил стипендия за обучение и придобиване на квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Електроника“ и я е предоставил на С.П.срещу задължението да придобие образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Електроника“ във факултета на ТУ София, направление „ККЕТ“ срещу задължението да постъпи на работа след завършване на обучението при него. Предоставяният размер на стипендията е от 300 до 400лв. месечно в зависимост от постигнатия среден успех през предходния семестър.  Двете страни са изпълнили добросъвестно и в срок задълженията си по договора. Ответникът „Капрони“АД е изплатил на С.П. стипендии общо в размер на 14070,51лв. Видно от представената диплома за завършено образование /л.65 от делото на РС/ С.Ю.П. в периода 2009год. и 2013год. е преминал и завършил четиригодишен курс на обучение във факултет по електроника и автоматика на Техническия университет-София, филиал гр. Пловдив като към 29.11.2013год. е придобил образователна степен „Бакалавър“ по специалност „електроника“ с професионална квалификация „инженер по електроника“. На 03.02.2014год., след представяне на заключение на „СТМ-Експерт“ООД гр. Стара Загора за пригодността на С.П. да изпълнява длъжността, С.П. и „Капрони“АД са сключили срочен шест месечен трудов договор №7003-02395 за длъжността „електрончик с ОМВ в размер на 500лв. /л.59 от делото на РС/. Стойчо Пенчев е допуснат до работа на 06.02.2014год. Към момента на сключване на договора С.П. е запознат с длъжностната  характеристика за длъжността „електрончик“, което е удостоверил с полагането на подписа си върху екземпляр от нея на 28.01.2014год.

Видно от съдържанието на длъжностната характеристика изпълняващият длъжността „електрончик“ и в частност С.П. е имал задължение да спазва всички изисквания по безопасни и здравословни условия на труд, да се грижи за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите действия или бездействия, да работи само с изправни машини, съоръжения, уредби, апарати, инструменти, да изпълнява работа, за която има необходимата квалификация и по отношение на която е инструктиран по безопасност на труда. Чрез изрично разписаните в длъжностната характеристика за длъжността „електрончик“ задължения работодателят е вменил на С.П. отговорността за качественото функциониране на електронната част на машините и съоръженията които поддържа. В йерархично отношение работодателят е определил заемащият длъжността „електрончик“ да е пряко подчинен на ръководителя на производствения участък. В длъжностната характеристика не са посочени като квалификационни изисквания за заемане на длъжността необходимост от владеенето на чужд език, или степен на владеенето на чужд език, нито притежаването на конкретна степен на правоспособност за работа с електрически уредби и мрежи с напрежение до и над 1000V.

 

Видно от приложената служебна бележка №10/03.02.2014год. и извлеченията от книгите за инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана в деня на сключване на трудовия договор – 03.02.2014год. И.А., експерт ЗБУР е провел на С.П. начален инструктаж по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в „Капрони“АД, а в последствие на 01.04.2014год. и на 01.07.2014год. на С.П. е проведен периодичен такъв. След проведения на С.П. начален инструктаж, видно от показанията на св. М.И.- служител на „Капрони”АД на дл. р-л звено „Механично“,  пряк ръководител на С.П.,  на С.П. е бил проведен инструктаж на работното място с продължителност 3 календарни дни.  След инструктажа свидетелят провел устен изпит на С.П. и едва тогава го допуснал до работа. В съответствие със Заповед № 142/18.05.2013год. и Заповед №222/04.06.2014год. на С.П. е проведен и периодичен инструктаж на 01.04.2014 год./л.74/ и на 01.07.2014год. /л.73/. Предвид това, че като изпълняващ длъжността „електрончик“ С.П. трябвало да работи със съоръжения с високо волтови напрежения, за което се изисквало специално обучение, С.П. е преминал за сметка на работодателя си и в работно време обучение и е придобил трета квалификационна степен, най - малката степен, която според свидетеля му дава право да работи със съоръжения с високо волтови напрежения. Видно от Протокол №7233/09.04.2014год. и трудов договор №8/03.02.2014год. на С.Ю.П., с общ към 09.04.2014год. трудов стаж 2 месеца, непритежаващ друга квалификационна група за работа с електрически уредби и мрежи с напрежение до и над 1000V,  е призната трета квалификационна група по правилата за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи с напрежение.

Ответникът „Капрони“АД ползва за производствените си нужди  няколко машини MAZAK VARIAXIS 500-5XII /св. Иванов/, трите придобити през 2007год., а другите– през 2012год.

На 10.04.2014год.  ответникът „Капрони“ АД е сключил срочен договор за времето от 10.04.2014год. до 10.04.2015 год. с фирма „Макра“ ЕООД за абонаментно сервизно обслужване на металорежещи машини на територията на дружеството по опис, което обслужване включва цялостна профилактика на машините MAZAK, съгласно тяхната сервизна документация, текущи и аварийни ремонти с оглед непрекъснатото и ефективно ползване на машините/л.165/. Видно от приложение №1 към този договор предмет на договора са 8 стругови машини с марка „Мazak“ и 6 обработващи центрове от същата марка, сред които 4 - модел VARIAXIS 500-5XII. Видно от показанията на разпитания като свидетел Георги Стоянов, собственик на фирма „Макра“ партньорските му взаимоотношения с ответника датират от 2003 год., на неговата фирма било възложено и обслужването на машините марка „Мазак“, закупени от ответника тъй като фирмата му има договорни отношения с фирмата сертифицирана от производителя за вносител за България на тези машини.  Седалището на фирма „Марка“ не е на територията на ответника. Когато машина марка „Мазак“ аварира, видно от показанията на св. Стоянов, служител на ответника звъни във фирма „Макра“ и двама от служителите на фирма „Макра“ поемат към територията на дружеството за изпълнение на договорните задължения. Ръководството за обслужване съставено от производителя, видно от показанията на свидетеля е с обем от около 80 до 120 стр. за всяка една машина. Когато машината е в неизправност, тя спира и на дисплея се показва съобщение и се изписва код. Кодът представлява цифра, зад която цифра е кодиран конкретният технически проблем. Видно от показанията на св. Стоянов кодовете, с които борави машината MAZAK модел VARIAXIS 500-5XII са над 1900 и трябва да се отвори документацията на машината, да се намери кода, за да се разбере какъв е проблема, респ. неизправността. Видно от показанията на св. Йосифов на дисплея на самата машина се изписва съобщение как да се отстрани неизправността. Езикът, на който била съставена документацията на машите и на който машината изписва на дисплея съобщенията, е английски. Всяка една машина била окомплектована с комплект документация съдържаща няколко ръководства. Видно от съдържанието на представеното по делото на български език „Ръководство за поддръжка VARIAXIS 500-5XII № Е549МА0063Е0“, преводът на български език е направен на 20.06.2014 год./л.146 от делото на РС/, т.е. преди настъпването на трудовата злополука.

Видно от показанията на св. М.И., договореното сервизно обслужване  от фирма „Макра” не отговаряло на кратките срокове, в които дружеството се нуждаело от отстраняване на авариите, затова възникнала идеята да се създаде в „Капрони“АД група за поддръжка на машините MAZAK. С.П. бил включен в състава на групата заедно със св. М.И., инж. Н.П., инж. С.К. и Шлосер-монтьор Г.Ш., която следвало да премине обучение за поддръжка на машини „Мазак”. Обучението на групата се провело 19.06.2014 год. на територията на фирма „Макра“ ЕООД. Обучение във фирма „Макра“ЕООД, видно то показанията на провелия обучението Г.С., извършил лично св. Стоянов по възлагане от ответника „Капрони“АД. Обучението било с продължителност около 4 часа и включвало запознаване със самото съдържание с ръководството за работа с машината/техническата документация/, в която подробно са указани всички дейности, които следва да бъдат извършвани, начините по които трябва да бъдат извършвани във връзка с поддръжката и експлоатацията на машините. При провеждане на обучението на С.П. и останалите четирима негови колеги, св. С., в качеството си на обучител и за нуждите на провежданото обучение предоставил документацията на машините „Мазак“ в електронен вариант.

Видно от показанията на св.Йосифов работещ при ответника като ръководител на отдел „Ремонт и поддръжка“, С.П. бил назначен с презумпцията да стане водещ специалист по поддръжка на машините марка „Мазак“. Сформираната от ръководството група била преминала през всички възможни да бъдат изпълнени в България етапи на обучение и била извършена подготовка за изпращането й в Англия – Уостър в „Ямазаки тренинг център“ -  европейски обучителен център на фирма „МАЗАК“ във  Великобритания през м. ноември 2014 год. За нуждите на обучението във Великобритания ответникът сключил договор за своя сметка за период от два месеца и половина, считано от 18.06.2014 с фирма ЕТ „Виста-Даниела Хубенова“ за обучение на работници по английски език за ниво В1 според Общо европейската езикова рамка,  сред които работници бил и Стойчо Пенчев. 

Видно от Допълнително споразумение № 606/25.07.2014год. към ТД на 2507.2014год. въз основа на предложение №93.01.332/23.07.2014год. на инж. И. Й.-ръководител отдел „ОРП“ считано от 04.08.2014год. ответникът и С.П. са постигнали съгласие за изменение на срокът на трудовото правоотношение и на договореното възнаграждение. Трудовият договор на П е станал безсрочен, т.е. за неопределено време, а основното му месечно възнаграждение се е повишило на 700лв.

Видно от показанията на св. Й., организацията на работа в дружеството ответник била такава, че цялата фирма ползвала платен  отпуск  през средните две седмици на м. август  на всяка календарна година. През 2014г. се направило изключение да работят 6 машини в периода в който фирмата била в отпуск. Тъй като С.П.нямал изискуемия от закона трудов стаж за да ползва платен отпуск през м. август 2014 год. следвало или да подаде молба за ползване на неплатен отпуск или да остане на работа като „дежурен“ електрончик. С.П. предпочел да остане на работа. Малката част от работниците, които останали на работа в периода, в който фирмата ползвала отпуск работели на сумарно работно време. Лицата, които останали като дежурни  по поддръжката на работещите машини и съоръжения във фирмата били двама – С.П., електрончик и Р.П., монтьор. Видно от показанията на св. И.по времето когато през август 2014 год. дружеството било в отпуск работели само четири от машините „Мазак“. Видно от показанията на св. Й. около 15.08.2014 год. натоварването на машините „Мазак“ било двадесет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата. Спиране на машините не било правено, въпреки изискванията на производителя. Св. Й. не е сигурен, дали  всички машини са били в изправност.

От постъпването на работа до излизането на работниците от „Капрони“АД в платен отпуск през м. август 2014год., С.П. е изпълнявал възложената му от работодателя работа, съпровождан от още един работник, чиято трудова функция също била свързана с ремонт на машините и съоръженията – в този смисъл са показанията на св. М.И.и на св. И. Й..

На 15.08.2014 год. С.П. е отишъл на работа във фирма „Капрони“АД, редовна смяна, в съответствие с месечния график утвърден от работодателя. Около 13,00 часа е аварирала една от машините / № 56 / – от общо четирите машинни центри  MAZAK VARIAXIS 500-5XII, експлоатирани в участък 3015 на ОП 300. Дисплея на машината е отчел код “258“, означаващ „отворен датчик на капака за автоматично сменяване на инструменти“. За аварията е уведомен Й.С.-началник-участък, който изпратил при авариралата машина монтьора Р.П.. П. след като видял на място за какво става въпрос /код за авария 258/ уведомил С., че аварията не е по неговата част. С.е потърсил по телефона С.П.. П.е заявил, че знае за какво става въпрос след което се отправил към машината сам.

Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза машината изписва с букви вида на повредата, която трябва да се отстрани. При аварията на машината е индикиран код "258", означаващ "отворен датчик на капака на автоматично сменяване на инструменти " и цифрата и изписана с букви/думи/ повредата се отразява на табло намиращо се на командния пункт на машината.

Видно от показанията на св. Иванов аварии от типа „код 258“ са се случвали често. Ръководителят на звено ремонти С.С.многократно е отстранявал този вид авария при това без да влиза в машината, през „малката вратичка“. Върху машината към отстраняването на аварията, на която С.П. се е отправил са поставени на подходящо място табелки със схеми и надписи на английски език една от които със следното съдържание: „Пазете се от машината когато е в автоматичен режим. Можете да си причините сериозни наранявания. Включете на ръчен режим преди да стъпите върху машината. Изключете захранването на електрическия панел преди обслужване“. Същото изискване е цитирано и в „Инструкцията за безопасност при работа с Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ – преди извършване на ремонт или поддръжка на машината да се изключи ел. захранването и да се блокира ел. захранването при основния електрически панел. Следствие на удар на работен орган на машината –движение на магазина с инструменти или движение на манипулатора за смяна на инструментите, С.П.е получил несъвместими с живота груби анатомични увреждания на главата и е намерен  мъртъв в работната камера на машината.

 

При нормална работа на обработващия център на машината, на която е станала злополуката, барабанът с инструменти /до 40 броя/ се намира зад врата с блокировка, наричана междинна врата поради това, че разделя работното помещение от магазинното помещение на машината. По време на отстраняване на аварията свързана именно с движението /отваряне и затваряне/ на междинната врата, машината е била в автоматичен режим. Отстраняването на причината за аварията автоматично е възобновило работата на машината. Констатираното от назначената със Заповед № 11/25.08.2014год.  на НОИ-ТП Стара Загора комисия по Протокол №11/26.08.2014год. съвпада с информацията съдържаща се в събраните по делото доказателства, а именно, че електрончикът не е изключил захранването на машината от шалтера, намиращ се на корпуса на същата, нито е задействал бутон „авариен стоп“ - блокиращ работния процес на работните органи на машината. Машината не е била пренасочена от автоматичен към ръчен режим на работа. Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза при регистриране на авария в ЦПУ на машината за неизправност на датчика на капака за автоматично сменяне на инструменти /код 258/ електрончика С.П.е следвало да предприеме спиране на машината чрез натискане на бутон за преминаване на "Ръчен режим", намиращ се на пулта за управление на машината и след това натискане на бутон "СТОП" , също намиращ се на пулта за управление на машината. С натискането на бутон "Ръчен режим", машината преминава от "автоматичен режим" на работа /в какъвто е била машината преди да възникне аварията/ към "ръчен" режим на работа. По този начин се елиминира възможността машината да тръгне автоматично след отстраняване на повредата от страна на електрончика, тъй като манипулациите се задават с ръка, а не следват схемата на програмата, която действа автоматично. Същият ефект като резултат се постига и с натискане на бутона авариен стоп, който прекратява работата на машината и се използва в случаи, когато нещо в работата на машината не е наред и се налага да се спре веднага, без да се губи време. Аварийния стоп може да се използва и ако се налага да се влезе в машината. Бутонът се намира на две места - на пулта за управление на машината и до вратата на магазина за смяна на инструменти. При изключването от главния прекъсвач/превключвател/ и от бутона за авариен стоп, се гарантира че машината не може да продължи работата си след отстраняване на повредата. Целта на изключване на енергозахранването на машината от главният прекъсвач чрез поставянето му в позиция изключено/ОFF, е да тя да бъде оставена без ток и да не може по никакъв начин да стартира - нито самоволно, продължавайки автоматичния си режим, нито преднамерено - като бъде пусната от оператор. В мерките за безопасност в "Ръководство за поддръжка VARIAXIS 500-5XII“, свързани с поддръжката на машината категорично се изисква винаги да се изключва главния превключвател и да се застопорява/заключва/ преди да се извършат дейности по поддръжка. По този начин се елиминира вероятността машината да бъде пусната случайно от друго лице.

Според ръководството издадено от производителя, машината VARIAXIS 500-5XII се отваря единствено чрез натискане на бутон UNLOCK/отключи/, след като машината е спряла. Авариралата машина към 15.08.2014год. е била в извънгаранционен срок, но за поддържането й ответникът е имал сключен с фирма „Макра“ ЕООД договор -св.Георги Стоянов. Видно от заключението на техническата експертиза не са извършвани и не са документирани периодични прегледи на работните органи осигуряващи безопасността на оборудването на машините  VARIAXIS 500-5XII, експлоатирани в участък 3105 на ОП 300, в периодите определени в ръководството за поддръжка на същото, които да се съхраняват в досието на всяка от машините. Видно от Таблицата за проверка и поддръжка /редовни проверки/ на машините VARIAXIS 500-5XII, експлоатирани в участък 3105 на ОП 300 интервалите на които трябва да се извършват проверки и настройки на работни органи осигуряващи безопасността на машините са на 6 месеца или 1500 часа /работни/ часа. При режима на работа на машините 24/7 приложим е периода от 1 500 работни часа, т.е . на всеки малко-повече от 2 месеца. Липсват данни за извършвани такива проверки и настройки.

 

Съгласно договор за абонаментно обслужване от 10.04.2014 г. между "Капрони" АД -възложител и "Макра" ЕООД - изпълнител абонаментното обслужване машините включва цялостна профилактика на машините, съгласно тяхната сервизна документация по предварително изготвен от възложителя график; текущи и аварийни ремонти с отзоваване на повикване в рамките на 24 часа с оглед непрекъснатото и ефективно използване на машините от възложителя; всички ремонтни дейности извършени извън индивидуалния график за всяка машина, съгласно нейната сервизна документация.

Въз основа на събраните по делото доказателства и на Разпореждане №108/27.08.2014год. на НОИ-ТП Стара Загора съдът приема, че декларираната от осигурителя „Капрони“АД злополука вх.№108/20.08.2014год., станала със С.Ю.П. на 15.08.2014год. е трудова злополука станала през време и във връзка с извършваната работа-при ремонт на металообработваща машина Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ, когато С.П. предприема действия по профилактика и ремонт, влиза в работната зона на обработващия машинен център, зад вратата на работното пространство и пред вратата на магазина за инструменти, с лице към масата на машината, наведен на ляво в пространството на магазина за инструменти. Вследствие на удар на някои от работните органи на машината Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ Стойчо Пенчев получава несъвместими с живота груби анатомични увреждания с летален край.

Видно от констатациите по Протокол за извършена проверка изх.№1890/26.082014год. на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Стара Загора /л.18/ ответникът „Капрони“ АД е допуснал да се извършва обработване на детайли на машинен център Variaxcis 500 -5X ІІ със сериен номер 200426/№56 от технологичната схема на участък 3105/, чиято блокировка на вратата към работната зона е неизправна /постоянно действаща, имитираща затворена врата/. Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора при проверката в „Капрони“АД гр. Казанлък, ул.“Ген. Столетов“№ 45 извършена на 15-ти и 18-ти август 2014г. съставила Акт №24-000140 за установяване на следното административно нарушение: в качеството си на работодател „Капрони“АД е допуснал на 15.08.2014год. да се извършва обработване на детайли на машинен център Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ сериен № 200426 /№56 от технологичната схема на участък 3105/ чиято блокировка на вратата към работната зона е неизправна /постоянно действаща, имитираща затворена врата към работната камера/.  С действията си работодателят нарушил чл.173, ал.1 от Наредба №7 /1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на работното оборудване. Въз основа на констатациите в Акт №24-000140 и в протокол №1890/26.08.2014год е издадено от Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора Наказателно постановление №24-000140 от  19.09.2014 год., с което на „Капрони АД“ е наложена имуществена санкция от 5000лв. Постановлението е обжалвано от „Капрони“АД и с Решение №444/16.12.2014год. по а.н.д. 1135/2014 год. по описа на РС Казанлък, съдът е изменил размера на наложената с НП имуществена санкция от 5000 на 1500лв.обезщетяване на неимуществени вреди при нарушение на правото на живот.

 

Видно от съдържанието на протокола с изх.№1890/26.08.2014 год. инспекцията констатирала също, че ответникът не е извършвал периодични прегледи на работните органи на машината, осигуряващи безопасността на оборудването, не е създал организация за изключване на машината чрез главния прекъсвач или натискане на бутон стоп следствие на аварийно спиране, не е създал организация за поставяне на ограждение или предупредителни табелки „не включвай, работят хора“ и др., не е определил в длъжностната  на С.П. минималната квалификационна група по електробезопасност, която трябва да притежава, не е утвърдил инструкция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на профилактика и ремонт на машинен център Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ; допуснал е да се извършва обработване на детайли на машинен център сериен №200426 или № 56 по технол. схема на участъка, чиято блокировка на вратата към работната зона е неизправна, постоянно имитираща затворена врата, не е извършвал и не е документирал извършването на периодични прегледи на работните органи на машините  Variaxcis 500 -5X ІІ.

Ответникът „Капрони“АД към момента на злополуката е имал сключени в полза на своите работници застраховка „Злополука и заболяване“ и застраховка “Трудова злополука“. В качеството на наследник на С.П., на ищцата Т.П. застрахователите са изплатили 500лв. на 05.03.2015год. по първата застраховка и 24 150лв. на 12.06.2015год. по втората застраховка.

Видно от приложеното по делото ръководство за поддръжка на Variaxcis 500 -5X ІІ, /преведено на български език на 20.06.2014год./, производителят на машините МАЗАК е посочил като абсолютно задължителни за спазване следните мерки за безопасност: „запомнете позицията на бутона „Авариен стоп“, така че да можете да го натиснете незабавно от всяка позиция; никога не влизайте в машината, освен ако не се налага с цел поддръжка; изключете захранването от главния ключ /шалтера/ и го застопорете в позиция „изключено“ когато влизате в машината за поддръжка; не променяйте машината по начин, който би засегнал нейната безопасност; не влизайте в машината, а ако се налага да влезете в нея, вземете мерки като например изключване на главния ключ или натискане на бутона „авариен стоп“, които прекратяват работата с машината; не отваряйте врати или предпазни капаци, докато машината е в автоматичен режим.“. Производителят на машините в придружаващото машините ръководство изрично е отбелязал, че „превключвателят може да бъде включен, дори когато вратата на електрическия шкаф е отворена, поради което ако се налага поддръжка или ремонт на машината, поставете главния превключвател в позиция „изключено“ и го застопорете в тази позиция чрез катинара, предоставен на клиента. Винаги изключвайте главния прекъсвач и го застопорете, преди да извършите дейност по поддръжка. По този начин ще елиминирате вероятността машината да бъде пусната случайно от друго лице.“. Машината разполага с дисплей, на който се изписват всички поддържани от машината функции, включително с букви се изписва вида на повредата и вида на режима, в който във всеки момент се намира машината-ръчен, автоматичен.

Съгласно Наредба №7/23.09.1999год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на РМИРО / чл.191, чл.202, ал.2/ операциите по поддръжка на работното оборудване се извършват когато то е спряно. Всички операции, извършвани с работното оборудване или с негови части и елементи във връзка с монтаж, експлоатация, поддържане и ремонт се изпълняват при спазване на инструкциите на производителя. При извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите, задължително се осъществяват следните организационни и технически мероприятия за безопасност: спиране на работното оборудване, изключване на енергозахранването, реализиране на мерки против повторно включване.

Два дни след смъртта на С.П. ищцата Т.П. и мъжа, с който  тя съжителства,  видно от показанията на св. П.Н., изглеждали неадекватни, сякаш са приели успокояващи. Четири- пет дни след смъртта на С.П. ищцата се появила в късния следобед на деня в общественото  заведение, на  ежедневното приятелско събиране. Когато присъстващите й изказали съболезнования тя се разплакала, но останала с тях.  След смъртта на големия си син ищцата често била отнесена, случвало се когато иска да каже нещо на малкия си син да казва вместо името на малкия името на С..  Когато говорила за починалия си син бърка сегашно и минало време.  И до сега ищцата ходила с колело всяка седмица на гробищата. След смъртта на С. по-малкото дете на ищцата започнало да заеква. Въпреки, че ищцата потърсила медицинска помощ за детето, то все още заеквало.

Видно от заключението на съдебно-медицинските експертизи изготвени по делото, по време на освидетелстването основното настроение и биотонуса на ищцата били ситуативно снижени и затормозени, освидетелстваната била обзета от чувството за загуба на контрол върху живота, несигурност, беззащитност, отчаяние. Непосредствено след инцидента ищцата се чувствала объркана, разстроена, отчаяна, в емоционален шок, изпаднала в състояние на острата стресова реакция следствие внезапната, неочаквана загуба на С.П.. Стресът и напрежението от преживяното силно нарушили обичайният й стил и ритъм на живот и се отразили негативно на общото й психично състояние. В последствие острата стресова реакция не отшумяла, а прераснала в посттравматично стресово разстройство, т.е ищцата преживявала психотравмиращите събития отново и отново и отново. Това я правело неспокойна, притеснена, лишена от възможност да преживява чувство на радост и удоволствие. Внезапността на настъпилата психотравма и изключителната емоционална връзка между майката и сина /майката поема ролята и на баща и на майка след раздялата с бащата на детето и изгражда изключително емоционална връзка с него/ допринасят за това да не може да преодолее тази психотравма, да се стигне до болестен процес. Ищцата потърсила помощ при психолог. Констатирана е атипична реакция на скръб, т.е. по-продължителна и по-силна. И към настоящия момент ищцата страда от посттравматично стресово разстройство, т.е. тя не е възстановила обичайното си ниво на социално функциониране, не може да преживява чувство на радост и удоволствие. В психичния й живот доминират негативните емоционални преживявания за нелепата загуба, които при стимул и провокация възобновяват спомените за преживяното и я карат да се чувства емоционално лабилна, подтисната и отчаяна. Преживяната от ищцата тежка психотравма от загубата на сина й Стойчо Пенчев не може да бъде заличена от психичната й сфера, а може само да бъде осмислена и приета /в някакъв момент да свикне да живее с усещането за непълнота и тъга/. Това е продължителен процес и зависи от много фактори.

Оспорването на истинността на представения списък от 19.06.2014г. на служителите на „Капрони”АД преминали обучение на работа с техн. документация с машини „Мазак” не е доказано. Видно от показанията на провелия обучението Г.С., документът отразява верни обстоятелства.  

 

От така приетите за установени факти и обстоятелства съдът, изцяло споделя съображенията на първоинстанционния съд, към които препраща на основание  чл.272 ГПК.  Предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен изцяло.

 

Налице са предпоставките за имуществена отговорност на ответника, в качеството му на работодател, поради настъпили за ищцата вреди от трудова злополука – смърт на сина й. Размерът на обезщетението следва да бъде определен по справедливост и съобразен с получените от ищцата парични суми по две застрахователни правоотношения.

Обемът на имуществената отговорност на работодателя ответник за вреди от трудова злополука причинила смърт на работника не зависи от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването на вредите. Той дължи обезщетение за причинената неимуществена вреда, включително и за пропуснатата полза. Ответникът „Капрони“АД, в качеството си на работодател на С.П., на осн. чл.127 от КТ е бил длъжен, но не е осигурил на работника С.П.нормални и безопасни условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

В нарушение на чл.173, чл. 191, чл.194, чл.202 от  Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване,  ответникът е допуснал експлоатация на работно оборудване с липсваща, респ. неизправна система за  защита /постоянно действаща блокировка на вратата на работното помещение/. Ответникът не е изпълнил задължението си при извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите, да организира мероприятия за безопасност като  спиране на работното оборудване; изключване на енергозахранването; преустановяване на технологичното захранване с материали, суровини и др.; реализиране на мерки против повторно включване на ел. захранването. В нарушение на  чл.16 ЗЗБУТ / Закон за здравословни и безопасни условия на труд/ ответникът е възложил на С.П.изпълнението на задачи, в условия не съобразени с неговите опит и възможности. Поддържането и отстраняването на аварии на машини с толкова високо ниво на сложност каквито са  машинен център Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ изисква предварителна квалификация /специално проведено обучение/ каквито С.П.не е притежавал. „Капрони“АД е допуснало да се извършва обработване на детайли на неизправен машинен център Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ сериен № 200426 /№56 от техн. схема на участък 3105/. Блокировка на вратата към работната зона на машината, била постоянно действаща, имитираща затворена врата към работната камера, което позволявало свободен достъп до работните органи на машината по време на самия работен процес.  В нарушение на свои нормативно определени задължения ответникът към 15.08.2014год. не е създал организация за изключване на машината чрез главния прекъсвач или натискане на бутон стоп следствие на аварийно спиране, не е създал организация за поставяне на ограждение или предупредителни табелки „не включвай, работят хора“, не е утвърдил инструкция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на профилактика и ремонт на машинен център Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ.

Ответникът не е определил в длъжностната характеристика на С.П. изискване за владеене на чужд език, нито изискване на степен на владеене на англ. език, въпреки, че при постъпването на С.П.на работа техническата документация на машините Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ е била на език, различен от официалния в Република България български език. 

Налице са множество нарушения на нормативно определените изисквания на работодателя „Капрони“АД за осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд на С.П.. Нито едно от тях само по себе си не е причинило пряко смъртта на С.П., но съвкупността от констатираните нарушения косвено е допринесла за настъпването на трудовата злополука и вредоносния резултат. Технически неизправната врата на работното помещение е позволявало вратата на работното помещение на машината, в нарушение на изискванията за безопасност, да се отваря по време на протичане на работния процес. Наличието на технически изправна врата на работното помещение не би позволило на никое физическо лице да попадне в обсега на и под въздействието на работещи работни органи на машината.

 

Неизпълнението на задължението за периодична проверка и профилактика на машините, не осъществяването на постоянен контрол за изпълнението на задължителни организационни и технически мероприятия за безопасност като поставянето на ограждение или предупредителни табелки „не включвай, работят хора“ при и по време на отстраняване на авария, не утвърждаването на инструкция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на профилактика и ремонт на машинен център Mazak Variaxcis 500 -5X ІІ, не реализиране на мерки против повторно включване на захранването, каквато мярка  би било присъствието на още едно лице наред с лицето натоварено с отстраняването на аварията, непревеждането на указанията на производителя за безопасно боравене с машините на български език не водят непосредствено до настъпването на злополука, но създават условия за настъпването й предвид възможността работниците по една или друга причина да не възприемат, да не възприемат правилно или да пренебрегнат съществуваща за живота и здравето им опасност.

Работодателят e възложил на имащия общо през целия си житейски път 7 месеца трудов стаж, С.П.задачи, които не са съобразени с неговите опит, квалификация и възможности, натоварвайки го за срок от 2 седмици с цялата отговорност за качественото функциониране на електронната част на множество работещи при непрекъснат процес на работа машини и съоръжения при отсъствието от територията на дружеството- ответник на всички останали лица, притежаващи специални знания в областта на електрониката или имащи като трудова функция вземането на ръководни относно работата на С.П.решения. Макар и да е имал в достатъчна степен теоретични познания, С.П. не е имал в необходимата степен конкретни /касаещи конкретните машини и съоръжения/  познания за машините и съоръженията, не е имал никакъв опит в това да изпълнява сам, без присъствието на втори човек и в отсъствието на всички негови колеги,  възложената му трудова функция. С.П.за пръв път в живота си се е намирал в ситуация, в която е трябвало сам да организира работния си процес, сам да взема решения, сам да ги реализира, озовавайки се на разпореждането на хора, които нямат преки впечатления от неговите професионални качества и умения.

Съдът не приема за основателно твърдението на ответника, че преминатото от С.П. 4 -часово обучение във фирма „Макра“ му е дало необходимите познания за безопасна работа с машините „Мазак“ и изискванията на производителя в тази насока. Предмет на обучението е било запознаване на С.П. със самото съдържание с ръководството за работа с машината, което съставлява обособени в няколко отделни тома/книги техническата документация, всяка със съдържание над 100 страници. Това са теоретични знания за начина на ползване на голям обем взаимно свързана техническа литература, които знания по никакъв случай не съставляват познаване на съдържанието на тази техническа литература.

Настъпването на трудовата злополука е пряк резултат от неизпълнение на задължението на С.Ю.П. да спре работата на работните органи на машината по време на извършване на ремонтна дейност на същата. На С.П. му е било известно, че машината на която е станала злополуката, е била в процес на работа – той е повикан именно поради това, че работният процес на тази машина е прекъснат/преустановен. Известно му е било, също, че тази машина се задвижва с електричество. Целта, с която С.П.се е отправил към машината е да отстрани причината, довела до прекъсването на работата й. На С.П. му е било предварително известно, че задачата по отстраняване на аварията следва да изпълни сам, тъй като на друго лице не е наредено или предварително вменено в задължение да го съпровожда. С.П.не се е погрижил за собствената си безопасност по време на отстраняване на аварията на машината, възлагайки например на друго лице да изключи електрозахранването на машината или да наблюдава изключено от него електрозахранване да не бъде включено повторно по време на ремонта. Той е пристъпил към отстраняване на авария на машина, влизайки в работното помещение докато машината е била в автоматичен режим на работа, действия абсолютно недопустими, както от житейска гледна точка, така и от гледна точка на изискванията на работодателя, на производителя и на закона към С.П., в качеството му на „електрончик“. Действията му съставляват неизпълнение на поетите с длъжностната характеристика задължения да спазва всички изисквания по безопасни и здравословни условия на труд и да се грижи за собствената си безопасност. Те съставляват нарушение на правно регламентираните изисквания да извършва ремонтите на работното оборудване в съответствие с изискванията на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация при спазване на инструкциите на производителя както и нарушение на изникванията на производителя да изключи захранването от главния ключ и го застопори в позиция „изключено“, когато влиза в машината за поддръжка, да вземе мерки за безопасност като например изключване на главния ключ или натискане на бутона „авариен стоп“, които прекратяват работата с машината, при ремонт на машината, да постави главния превключвател в позиция „изключено“ и го застопори в тази позиция, винаги да изключва главния прекъсвач и го застопорява преди да извърши дейност по поддръжка. Пострадалият С.П. е знаел и е бил длъжен, но не е извършил нито едно от тези действия, които биха преустановили работата на работните органи на машината и не биха допуснали тяхната работа да се възобнови веднага след отстраняване на аварията  – изключване на ел. захранването на машината от главния ключ, спиране работния процес на машината от бутона „авариен стоп“, натискане на бутона за преминаване на машината от автоматичен на ръчен режим на работа. Той не се е съобразил и не е изпълнил нито едно от указанията, намиращи се на табелка директно върху машината, а именно да се пази от машината, когато тя е в автоматичен режим, да включи на ръчен режим, преди да стъпи върху, респ. да влезе в машината, да изключи захранването на електрическия панел преди обслужване на машината. Така той е нарушил чл.33 от Наредба №33 от 23 март 2004 год. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда при механично/студено/ обработване на метали, чл.8, чл.33, чл.34 от ЗЗБУТ.

Смъртта на С.Ю.П. е причинила на ищцата, негова майка, неимуществени вреди, които ответникът по силата на чл.200 от КТ има задължение да обезщети. Неимуществените вреди търпени от ищцата са неизмерими в пари. Обезщетението за неимуществени вреди съдът определя по справедливост. То цели да се възмездят страданията или загубата на морална опора и подкрепа, понесени от увредената вследствие увреждането, затова база за преценка на вредите е действителното състояние на отношенията между увредения и починалия. Справедливостта, като критерий за определяне паричния еквивалент на моралните вреди, предполага установяването на конкретни факти, относими към стойността, която засегнатите блага са имали за своя притежател.

Проявените от ответника в продължение на повече от 6 години грижи по осигуряването на С.П. на достатъчно средства за обучение и квалификация, приемането му на работа в изпълнение на договорни взаимоотношения, не водят до намаляване на страданието на родителя от загубата на детето. Между Т.П. и сина й С.П.са съществували положителни взаимоотношения изградени на основата на силна емоционална привързаност, взаимното уважение, доверие, съзнание за високата стойност на другия, поддържане на открита комуникация. Починалият С.П.в периода 1993 -2002 год. е бил отглеждан преимуществено от своята майка, подпомагана след този период от мъжа, с който е съжителствала. Между майката и сина, и между сина и семейството на майката не е имало неразбирателства, или конфликти. Майката, С.П., роденото от съжителството на ищцата с друг мъж дете и бащата на това дете са живели в едно домакинство от 2003год., били са близки по между си, грижили са се един за друг, имали са общи интереси или занимания. Между ищцата и С.П.е съществувала изключително силна емоционална връзка, обусловена от кръвната връзка родител-дете и специфичните обстоятелства по отглеждането и възпитанието на С.П.след 1993 год., която връзка е била трайно изявена.

Преди да навърши 43 годишна възраст ищцата внезапно е загубила по-големия си син С.П.. Тя е претърпяла вреди от стреса изпитан от внезапното, неочаквано настъпване на смъртта на 24 годишния С.П., страдала е и продължава да страда от загубата на сина си, страданието ще я съпътства до края на живота й. Степента на интензитет на вредоносните последици съдът определя над средния. Ищцата е изключително силно травмирана от внезапната смърт на сина си и изживява тази загуба болезнено. Като майка, ищцата е вложила повече от обичайните сила и енергия за да отгледа сина си, преживяла е радостта от израстването му като добър син, добър човек, добър брат, примерен и полезен член на обществото.

При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди от непозволено увреждане в резултат на трудовата злополука при смърт на пострадалия работник, съдът като взе предвид всички установени по делото обстоятелства, свързани с възрастта на ищеца, възрастта на починалия, внезапността на смъртта, характера на взаимоотношенията и на емоционалната връзка между ищцата и починалия, страданията, които смъртта е причинила и продължава да причинява на ищцата, страданието което ищцата ще търпи от загубата на сина, намира, че същият възлиза на 120  000 лв.

 

Въззивната инстанция намира, че отговорността на ответника-работодател, не следва да се намаля на осн. чл.201, ал.2 от КТ. Не може да се приеме, че пострадалият е допуснал груба небрежност, която груба небрежност да е причина за настъпването на трудовата злополука, респ. - за настъпването на вредите.  В Кодекса на труда няма дефиниция на понятието "груба небрежност", за това по аналогия следва да се приложи понятието визирано в чл. 11, ал. 3 НК, определящ деянието като извършено умишлено или непредпазливо. Груба небрежност има тогава, когато пострадалият предвиждайки възможността за настъпване на вредоносния резултат се е надявал да го предотврати. Влизането в работното пространство на машината, за отстраняване на авария, когато машината е в състояние на автоматичен режим на работа, съдът намира, че представлява извършена от С.П.непредпазливост, несъзнавана небрежност. Стойчо Пенчев не е съзнавал, респ. не е могъл да предвиди, че машината ще възстанови работния си процес непосредствено след отстраняване на аварията, поради липсата на практически опит и създадени в процеса на работата умения. Той е допуснал несъзнавана, обикновена непредпазливост, изразяваща се в нарушение на основни, известни му правила за безопасност, която непредпазливост не е основание за намаляване на дължимото обезщетение. За да е налице груба небрежност следва събраните по делото доказателства да установяват, че той умишлено е влязъл в работното помещение на машината по време на временно преустановен от аварията автоматичен режим на работа на същата, знаейки, че така ще си причини увреждане, самонадеяно разчитайки, че ще го избегне. Такива данни по делото не се сочат и няма събрани. С.П.е бил добре запознат с техническите характеристики на машината, характеризираща се с много висок клас на защита на човешкия фактор. Липсата на практически опит на пострадалия са му попречили да предвиди настъпването на неблагоприятните последици от нарушаването на правилата за безопасност на труда в конкретния случай. Още повече, че видът на защитните механизми, с които машината е снабдена е такъв, че при изправна машина да не се допусне нараняване на физическо лице.

 

Специалното отношение на работодателя към С.П.в продължение на 6 години, положителната оценка и надеждите възлагани от работодателя на новоназначеният С.П., проявяващи се в проведените и организирани обучение по англ. език, обучение във фирма „Марка“, обучение във Великобритания и не на последно място голямото доверие гласувано на С.П.от работодателя с оставянето му на работа като единствения електрончик по време на годишния отпуск на фирмата, са създали у С.П.една прекомерно завишена и неотговаряща на действителността самооценка за собствените му възможности, умения и способности. Фактът, че вратата на работното помещение се е отваряла, без С.П.да изпълни задължителните за него действия /отварянето й чрез бутон unlock/ както и по спиране работата на работните органи на машината е бил съществен за настъпването на злополуката, тъй като отварянето на вратата на работното помещение, респективно вече отворената при пристигането му врата на работното помещение,  е  създало у недостатъчно опитния и със завишена самооценка С.П.несъответстващо на действителното положение усещане за състоянието, в което се намира машината.

 

Неоснователно е оплакването във въззивната жалба, че в мотивите на съда били изложени противоречиви становища във връзка с искането за намаляване на обезщетението на основание чл.201, ал.2 от КТ. Тъй като пострадалия С. бил добре запознат с техническите характеристики на машината, известни му били правилата за безопасност, то съответно могъл да предвиди неблагоприятните последици от нарушаване на основните правила за работа при отстраняване на аварии на машините МАЗАК. Тези съображения са неоснователни и не намират подкрепа от събраните по делото доказателства. Липсата на опит и практически умения за изпълняването на длъжността „електрончик“ у пострадалия, натоварен с отговорности, неприсъщи на един нов работник, не са му позволили да предвиди неблагоприятните последици от нарушаването на правилата за отстраняване на аварии. Установи се също така, че блокировката на вратата на работното помещение на машината е била повредена. В случай, че блокировката на вратата на машината е била изправна, машината не би могла да се задвижи при отворена врата на работното помещение. Всички тези комплексни обстоятелства, които са съществували към момента на отстраняването на аварията от пострадалия, липсата на опит и практически умения в работата, не са му позволили да предвиди настъпването на вредоносния резултат от неговото поведение, изразяващо се в нарушаване на правилата за безопасност. При това положение, не може да се приеме, че е налице груба небрежност от страна на пострадалия работник. Обикновената небрежност, несъзнаваната непредпазливост на пострадалия, не са причина за намаляване на размера на обезщетението, тъй като не може да се приеме, че е налице съпричиняване на вредите от страна на пострадалия в хипотезата на чл.201, ал.2 от КТ.

 

Дължимото от ответника на ищцата обезщетение следва да се намали с размера на получените от ищеца суми по сключените договори за застраховане на работника, 500лв., платени на 05.03.2015 г. и 24150 лв., платени на 12.06.2015 г. С оглед императивната разпоредба на чл. 84, ал. 3 ЗЗД, законната лихва върху обезщетението се дължи от датата на увреждането.       Отговорността на ответника за причинените на ищцата  неимуществени вреди, следва да се ангажира в посочения размер заедно със законната лихва, считано от дата на увреждането – 15.08.2014 г. до окончателното им изплащане.

           

Предвид изложените съображения, предявения от ищцата иск следва да бъде уважен изцяло за сумата 95 350 лв. /120 000 лв. минус 24150 лв. минус 500 лв./.  В полза на ищеца следва да бъде присъдена законната лихва върху сумата 120 000 лв. считано от 15.08.2014 год. до 04.03.3015 год., законната лихва върху сумата 119 500 лв. считано от 05.03.2015 год. до 11.06.2015 год., законната лихва върху сумата 95 350 лв. считано от 12.06.2015 год. до изплащането й.

 

С оглед на гореизложеното, настоящата инстанция намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони, изводите съответстват на събраните по делото доказателства.

 

Пред въззивната инстанция въззиваемата не претендира разноски, не са представени и доказателства за извършването на такива, поради което разноски не следва се присъждат.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 78 от 21.02.2017 г., постановено по гр.дело № 643/2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: