Р Е Ш Е Н И Е

 

253                          18.07.2017 г.                      гр.С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,        І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На осемнадесети юли                                   две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:М. МАВРОДИЕВА

                                                                         НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик  УРУКОВ въззивно гр. дело   № 1233 по  описа  за  2017 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на застрахователно акционерно дружество  “Д.“ ЕАД гр.С., чрез пълномощника си юриск. Л. Х.против действието на ЧСИ Р. М., рег.№ ., с район на действие - ОС - С. -  постановление без номер с дата 03.05.2017 год., с което се отказва намаляване на адв. възнаграждение до сумата 200 лв., както и преизчисляване на таксите и разноските към ЗЧСИ по изп. дело № 290/2017г.

 

Жалбоподателят твърди, че обжалваното действие на ЧСИ е незаконосъобразно, тъй като правната помощ на адвоката по изпълнителното дело се свеждала единствено до изготвяне на шаблонна молба за образуване на изпълнително дело и нейното подаване. Също така твърди, че ЧСИ не е взел предвид разпоредбата на чл.380, ал.2 от КЗ. Моли да се отмени обжалваното действие и да се приложи разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК като адв. хонорар се намали на 200 лв. на основание чл.10, т.1 от Наредба №1, както и размера на таксата по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ да бъде съответно намалена. Не претендира за разноските в настоящото производство.

 

Ответникът по жалбата – М. П.Д., чрез пълномощника си адв. П. К. не са оспорили жалбата и не са представили писмен отговор в законоустановения срок по ГПК.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Р. М., рег.№ ., с район на действие ОС – С., в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт на ЧСИ и е редовна.   

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 290/2017г. по описа на ЧСИ Р. М., рег.№ ., с район на действие ОС- С., писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 201/2016г. по описа на ЧСИ М., с рег.№ .на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- С. е образувано по молба, подадена на 12.04.2017г. от адв. П. К. като пълномощник на въззиваемата М. П.Д., въз основа на изпълнителен лист от датата 10.04.2016г., издаден по гр.д.№ 5091/2016г. по описа на Софийски апелативен съд. По силата на цитирания изпълнителен лист, длъжникът “Д.“ ЕАД гр.С. е осъден да заплати на взискателя сумата от 80000 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие настъпило на 13.11.2013г. застрахователно събитие, ведно със законната лихва, върху общия размер на обезщетението за имуществени вреди, за периоди считано от датите подробно посочени в изп. лист до окончателното изплащане, както и сумата от 378.12 лв. – обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2011г. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно от 10.04.2016г. на адвокат П. К. и писмен договор за правна защита и съдействие по смисъла на чл. 36 от Закона за адвокатурата, в който е уговорено адвокатско възнаграждение за оказване на правна помощ и съдействие, изразяващи се в представителство по изпълнителното дело в размер на 2160 лева с ДДС, като е отбелязано, в договора за правна помощ, че възнаграждението е платимо на 12.04.2017 год.

На 12.04.2017 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело. Посочено е, че задължението възлиза на 378.12 неолихвяема сума, и олихвяемата сума 80 000 лв. главница от 13.11.2013 год. , 17.20 лева от 10.12.2013 год., 220 лева от 16.12.2013 год., 12.80 лева от 17.12.2017 год., 45.56 лева от 18.12.2013 год., 11.02 лева от 21.12.2013 год., 17.76 лева от 24.12.2013 год., или общо главница 80 342.28 лева, ведно със законната лихва, която към момента на ПДИ е 27859 лв., разноски по изп. дело от 36 лв. разноски по изп. дело, такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ в размер на 6521.76 лв. с ДДС, в полза на ЧСИ Р.Манджурова, както и др.суми – адв. възнаграждение в размер 2160 лв. 

В срока за доброволно изпълнение е постъпило възражение на длъжника срещу определеното адв. възнаграждение в размер на 2160 лв., като прекомерно завишено, съобразно фактическата и правна сложност на защитата, необходима за образуването и представителството по това изп. дело, за горницата над 200 лв. , както и да се намали размера на начислената такса по т 26 от ТТРЗЧСИ.   

С постановление от датата 03.05.2017 год. , ЧСИ е отказала да намали адв. възнаграждение на 200 лв., като е приела, че длъжникът следва да понесе отговорност за разноските в изпълнителното производство, дори да е изпълнил задължението си в срока за доброволно плащане.

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК предвижда възможност, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът по искане на насрещната страна да присъди по - нисък размер на разноските в тази им част, но не по – малко от минимално определения размер съобразно чл.36 от Закона за адвокатурата. Съгласно чл.36 от ЗА, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, чл.10, т.1 и т.2 за образуване на изпълнително дело предвидения минимален размер на адвокатското възнаграждение е 200 лв., а  за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

        Съдът счита, че в конкретния случай се следва адвокатско възнаграждение само по чл.10, т.1 от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ- за образуване на изпълнително дело, в размер на 200 лв. Установява се, че единственото процесуално действие на адвоката на взискателя е подаване на молба, въз основа на която е образувано изпълнителното дело, в която дори не се сочи начин за изпълнение , а е отбелязано, че ако в срока за доброволно изпълнение не последва плащането , то тогава ще посочат способа на изпълнение.

         Доколкото съгласно разпоредбата на чл.426, ал.2 ГПК е предвидено, че в молбата си за образуване на изпълнителното дело взискателят посочва начина на изпълнение, следва да се приеме, че действията на пълномощника на взискателя се свеждат до такива по образуване на изпълнително дело. Макар, длъжникът да не е изпълнил задължението си в срока за доброволно изпълнение, а след това – с преводно нареждане на 05.05.2017 год. /във възражението на взискателя и в обясненията на ЧСИ е изрично посочено, че плащането на задължението е направено/, няма други процесуалния действия, извършени от адвоката на взискателя, които да попадат по хипотезата на чл.10, т.2 от Наредбата, а именно: процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания.

        Ето защо съдът намира, че подадената жалба е основателна. Следва обжалваното постановление да бъде отменено в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и вместо него бъде постановено намаляване на заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение по изпълнителното производство от 2160.00 лв. на 200 лв. Размерът на дължимата такса по чл.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ следва да бъде съответно намалена.  

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р   Е   Ш   И :

        ОТМЕНЯ постановление от 03.05.2017 год. на ЧСИ Р. М., рег. № ., издадено по изп.дело № 290/2017г.  по описа на ЧСИ, в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение и преизчисляване на таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ по делото и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

        НАМАЛЯВА на основание чл.78, ал.5 ГПК заплатеното от М. П.Д. с ЕГН ********** ***-взискател по делото, адвокатско възнаграждение на адвокат П. К. по договор за правна защита и съдействие от 10.04.2016 г. от 2160 лв. на 200 лв., както и съответно на него - таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ.

        Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 ЧЛЕНОВЕ: