Р Е Ш Е Н И Е

 

    243                                           12.07.2017 г.                         гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa дванадесети юли                                   две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                              НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ПЕНКА  ВАСИЛЕВА

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1260 по описа за 2017 година.

 

 

          Производството е по реда на чл. 435, ал.2 ГПК.

Образувано е по жалба на „Идица“ ЕООД срещу Постановление за възлагане от 31.01.2017 г. на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Р.М. с peг. № 868, с район на действие Старозагорски окръжен съд по изпълнително дело № 20168680400121. Жалбоподателят обжалва същото по отношение на недвижимите имоти, подробно описани в жалбата и съответно в постановлението за възлагане от 31.01.2017 год. Твърди в жалбата си подадена по реда на чл.435, ал.3 от ГПК, че са налице нарушения при наддаването при публичната продан, като имотите не били възложени на купувача, предложил най-високата цена. Също така имотите били спечелени от купувач който се явявал взискател по делото.

Освен това на взискателите по изп. дело било предложено заплащане на сумата в пълен размер след 20.02.2017 год. Твърди, че в уведомлението за постановлението за възлагане имало и посочена дата на издаване 31.01.2017 год., а разпределението е влязло в сила на 28.01.2017 год., за което не били уведомени. Твърди, че е обжалвана е самата публична продан и всички последващи действия били незаконосъобразни. Моли за отмяна на постановлението за възлагане от 31.01.2017 год.

Взискателите по изпълнителното дело „Гото 2000“ ЕООД, „Финанс Груп 1“ ООД, „Автохит Комерс 08“ ООД, „Екосорт“ ООД, „Селена – Т“ ЕООД, „Алфа Финанс – 1“ ЕООД, „Йонико България“ ЕООД, „Рино България“ ЕООД, „Нова кар“ ООД не са взели становище по подадената жалба.

 

ЧСИ Р.М. с рег. № 868 на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

 

          Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

 

Старозагорски окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнителното производство под № 20168680400121 по описа на ЧСИ Р.М. е образувано по молба на взискателя „Финанс Груп 1“ ООД гр. Стара Загора против длъжниците „Идица“ ЕООД гр. Стара Загора, И.Г.М., ЕГН ********** и ЕТ „Идица – М – И.М.“ въз основа на изпълнителен лист от 29.01.2016 г., издаден по ч.гр.д. № 463/2016 г. на Старозагорски районен съд.

 

Окръжният съд намира от данните по изп. производство, че на датата 08.11.2017г. с молба вх.№6744/08,11,2016г. / намираща се в т.4/    взискателя ГОТО 2000 ЕООД  е поискал насрочване на опис на поземлени имоти. С разпореждане от 08.11.2017г. е насрочен опис на Поземлен имот с идентификатор 77476.507.66, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хрищени, общ.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1/15.01.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващи изменения, с площ от 9226 кв.м./ девет хиляди двеста двадесет и шест кв.м./, находящ се в с.Хрищени, ул." Новозагорско шосе" с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване - за второстепенна улица, при съседни самостоятелни обекти: 77476.507.123, 77476.507.108, 77476.507.152, 77476.507.88, 77476.507.175, 77476.507.175, 77476.507.154, 77476.507.22, 77476.507.59 , Поземлен имот с идентификатор 77476.507.100, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хрищени, общ.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1/15.01.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващи изменения, с площ от 1325кв.м./ хиляда триста двадесет и пет кв.м./,   находящ се в с.Хрищени, ул." Новозагорско шосе" с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване - за второстепенна улица, при съседни самостоятелни обекти: 77476.507.48, 77476.507.50, 77476.507.54, 77476.507.51, 77476.507.47, 77476.507.175.46 , Поземлен имот с идентификатор 77476.507.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хрищени, общ.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1/15,01,2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващи изменения, с площ от 7666 кв.м./ седем хиляди шестотин шестдесет и шест кв.м/, находящ се в с.Хрищени, ул." Новозагорско шосе" с трайно предназначение -урбанизирана територия и начин на трайно ползване - за второстепенна улица, при съседни самостоятелни обекти: 77476.507.47, 77476.507.54, 77476.507.68, 77476.507.81, 77476.507.83, 77476.507.82, 77476.507.180, 77476.507.122, 77476.507.108, 77476.507.85, 77476.507.56, 77476.507.66, 77476.507.59, 77476.507.12, 77476.507.11, 77476.507.57, 77476.507.168, 77476.507.13, 77476.507.15, 77476.507.39, 77476.507.10, 77476.507.38, 77476.507.9, 77476.507.40, 77476.507.4, 77476.507.43, 77476.507.46, Поземлен имот с идентификатор 77476.507.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хрищени, общ.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1/15.01.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващи изменения, с площ от 2013 кв.м./две хиляди и тринадесет стотни кв.м./,   находящ се в с.Хрищени, ул." Новозагорско шосе" № 1/едно/ с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване - за второстепенна улица, при съседни самостоятелни обекти: 77476.507.166, 77476.507.187, 77476.507.42, 77476.507.123, 77476.507.40, 77476.507.175.9, 77476.507.8, 77476.507.6, Поземлен имот с идентификатор 77476.507.79, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хрищени, общ.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1/15.01.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващи изменения, с площ от 1937 кв.м./ хиляда деветстотин тридесет и седем/ кв.метра, находящ се в с.Хрищени, ул." Новозагорско шосе" с трайно предназначение-урбанизирана територия и начин на трайно ползване -за второстепенна улица, при съседни самостоятелни обекти: 77476.507.127, 77476.507.78, 77476.507.156, 77476.507.85,77476.07.180, Поземлен имот с идентификатор 77476.507.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хрищени, общ.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1/15.01.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващи изменения, с площ от 7666 кв.м./ седем хиляди шестотин шестдесет и шест кв.м/, находящ се в с.Хрищени, ул." Новозагорско шосе" с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване - за второстепенна улица, при съседни самостоятелни обекти: 77476.507.47, 77476.507.54, 77476.507.68, 77476.507.81, 77476.507.83, 77476.507.82, 77476.507.180, 77476.507.122, 77476.507.108, 77476.507.85, 77476.507.56, 77476.507.66, 77476.507.59, 77476.507.12, 77476.507.11, 77476.507.57, 77476.507.168, 77476.507.13, 77476.507.15, 77476.507.39, 77476.507.10, 77476.507.38, 77476.507.9, 77476.507.40, 77476.507.4, 77476.507.43, 77476.507.46.

 

С разпореждане от същата дата е насрочен опис на 14.11.2017г., Длъжника е редовно уведомен за насрочения опис , като същия е получил уведомлението на същата дата 08.11.2016г. За описа са уведомени и присъединените по право Кредитори   с вписани възбрани - БАНКА ДСК ЕАД, Община Стара Загора -   за дължимите се данъци и на основание ЕТИЧЕН КОДЕКС на ЧСИ - ЧСИ Г.И.. За извършване на описа е назначено и вещо лице, които да извърши оценка, като по делото има и данъчни оценки на имотите , посочени по-горе.

 

Насрочена е публична продан от датите 29.11.2016г до 29.12.2016г. от начални цени - 75% от оценката. Публичната продан е регистрирана в РС-Стара Загора и на 30.12.2016г., са съставени протоколи за обявяване на наддавателни предложения и са обявени купувачите, както следва:

За   поземлен имот с идентификатор 77476.507.79 за купувач е обявен ФИНАНС ГРУП 1 ООД за сумата от 65000 лв.

За поземлен имот 77476.507.66 за купувач на имота е обявен ФИНАНС ГРУП 1 ООД за сумата от 290 000 лв.

За поземлен имот с идентификатор 77476.507.100 за купувач на имота е обявен ЕВРОИНЖИНЕРИНГ ЕООД   за сумата от 22 527, 40 лв.

За поземлен имот 77476.507.123 за купувач на имота е обявен „ФИНАНС ГРУП 1„ ООД за сумата от 125 000 лв.

За поземлен имот с идентификатор 77476.507.4 за купувач на имота е обявен ЕВРОИНЖИНЕРИНГ ЕООД   за сумата от 65830,40 лв.

 

Поради това, че обявения за купувач Финанс груп 1 ООД е   присъединен Взискател с удостоверение от ЧСИ А.П., досежно имотите, за които същия е обявен за купувач е насрочено и съответното разпределение, на основание чл.495 ГПК.

 

На датата 09.01.2017г., след извършена проверка се констатира че обявения за купувач на имот с идентификатор 77476.507.4-ЕВРОИНЖИНЕРИНГ ЕООД не е внесъл предложената от него цена и за Купувач на имота е обявен ФИНАНС ГРУП 1 ООД за сумата от 65000 лв., като внесения задатък е задържан по изпълнителното дело. На същата дата е съставено постановление за възлагане на недвижим имот с идентификатор 77476.507.100 , като на наддавачите и Длъжниците е връчено уведомление за съставено постановление, които е влязло в законна сила и е вписано в РС Стара Загора .

На датите 10.01.2017г., 12.01.2017г. и 19.01.2017г. и 20.01.2017г. Взискателите -наддавачи АВТОХИТКОМЕРС 08 ООД, РИНО БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕКОСОРТ ЕООД, НОВА КАР ООД, СЕЛЕНА -Т ЕООД, АЛФА ФИНАНС -1 ЕООД, ФИНАНС ГРУП 1 ООД, Йонико България ЕООД са се отказали да бъдат обявявани за купувачи на горепосочените недвижими имоти, и е насрочено съответно разпределението на 24.01.2017г. и 25.01.2017г. за която дата всички взискатели и длъжници по делото са редовно уведомени.

Досежно имота с идентификатор 77476.507.100 има влязло в сила Постановление за възлагане, които е вписано в Агенция по вписванията. За него Длъжника “ИДИЦА” ЕООД е депозирал жалба, която в последствие е била оттеглена.

На 31.01.2017г. обявения за купувач- ГОТО 2000 ЕООД е внесъл припадащата се част по влязло в сила Разпределение и е съставено процесното Постановление за възлагане от същата дата 31.01.2017 г. от ЧСИ Р.М..

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Подадената жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 от ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол, длъжникът обжалва постановлението за възлагане /чл. 435, ал. 3 ГПК /.

 

Разгледана по съществото си жалбата се явява неоснователна.

В разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3 ГПК изчерпателно са посочени изпълнителните действия, които подлежат на обжалване от длъжника, като в чл. 435, ал. 3 ГПК е предвидена възможността му да обжалва и постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

 

Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т. 8 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г., постановено по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на съдебния изпълнител по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата цена. С други думи казано обхвата на съдебната проверка, когато длъжника обжалва постановлението за възлагане е следната: 1/ действията на наддавачите и на съдебния изпълнител при във връзка с подадените тайни наддавателни предложения /чл. 489 и чл. 490 ГПК/, 2/ действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач /чл. 492 ал. 1 ГПК/, 3/ действията на съдебния изпълнител при провеждането на търг с явно наддаване /чл. 492, ал. 2 ГПК/.

Наддаването досежно цитираните по-горе имоти е извършено надлежно, обявен е съответния купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения от 30.12.2016 год. За процесните имоти обявените за купувани са взискатели, и спрямо тях следва да се приложи разпоредбата на чл.495 от ГПК - същите да внесат припадащата се сума по разпределението. Преди датата за предявяването на разпределението, всички наддавачи-взискатели, без ГОТО 2000 ЕООД , са заявили че не желаят да бъде правено разпределение на предложената от тях цена, като в случая следва спрямо тях да се приложи разпоредбата на чл.495 от ГПК и следва да търпят санкциите предвидени от ГПК - в тяхна тежест да се възложат направените разноски. Няма пречка обаче взискателят - обявен за купувач да не желае да бъде обявяван за купувач на предложената от него цена. Доколкото всеки наддавач може да оттегли всяко едно свое наддавателно предложение, не съществува пречка да стори това на всеки един етап от изпълнителното производство. Това е сторено и с молбите от всеки от наддавачите, които са приложени в т.8 , с които молби всеки един заявява ясно и категорично, че не желае да бъде обявен за купувач и поради това, не следва да се извършва разпределение на предложената от него цена. Освен това във връзка с твърдението на жалбоподателя, че се очаква плащане от негова страна по договора за покупко-продажба, съдът намира, че в тази насока жалбоподателят не е представил или ангажирал абсолютно никакви доказателства. В тази връзка първото и второто оплакване в жалбата се явяват неоснователни и недоказани.

Досежно твърденията жалбата, че длъжниците не са редовно уведомени за насрочено разпределение, съдът следва да има предвид, че всички страни по делото - в това число и присъединени по право взискатели, както и длъжника и НАП, са редовно уведомени за разпределението. Освен това,   разпределението не е част от публичната продан и подлежи на самостоятелно обжалване пред ОС Стара Загора, като липсва депозирана от длъжника жалба против изготвеното Постановление, и същото е влязло в законна сила, след което е съставено и Постановление за възлагане от 31.01.2017 год. И третото оплакване в жалбата е неоснователно.

Досежно твърденията на длъжника и жалбоподател, че взискателя, обявен за купувач не е внесъл припадащата се част по разпределението, съдът следва да има предвид че в определения срок ГОТО 2000 ООД / след датата на разпределението дружеството е пререгистрирано от ЕООД в ООД / , същият е внесъл припадащата се част по разпределението, като единствено в определения срок няма постъпила такса за съставено постановление за възлагане, която обаче е внесена по-късно. Още повече че същата не представлява припадаща се сума за другите взискатели, което има предвид именно нормата на чл.495 от ГПК. Досежно таксите на ЧСИ има трайна практика в това число и на ОС Стара Загора, че ЧСИ разполага със вземане  срещу длъжника за своите такси, и следва да извърши действията, независимо дали същите са внесени или не, щом взискателя е уведомен за тях.

На основание изложеното по-горе съдът намира, че всички оплаквания в жалбата на жалбоподателя се явяват неоснователни, поради което съдът следва да остави без уважение подадената жалба против действия на ЧСИ Р.М..

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението не подлежи на обжалване.

Така мотивиран, Старозагорски окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 2115/22.02.2017 год., подадена от длъжника „Идица“ ЕООД с ЕИК 123033103, представлявано от Управителя И.Г.М. със съдебен адрес бул. “Св. Патриарх Евтимий” № 165 срещу постановление за възлагане на недвижими имоти,  постановено на 31.01.2017 г. по изпълнително дело № 20168680400121 по описа на ЧСИ Р.М., с рег. № 868 в КЧСИ, с район на действие Старозагорски окръжен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: