Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 241                               12.07.2017г.                            град  Стара Загора

 

 В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ВТОРИ СЪСТАВ

На дванадесети юли 2017 год.

в закрито заседание в следния състав :

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА  

                                                                      

                                                                    ЧЛЕНОВЕ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                          СВИЛЕН ЖЕКОВ

                                                                                                                                                                        

Секретар

като разгледа докладваното от съдията– докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1271 по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл.435, ал.2, пр.2 от ГПК.

 

         Производството е образувано по жалба, подадена от длъжника Ю.Т.Х. от гр.Ч., в която сочи, че с разпореждане по изп.д. № 6/2013г. на ДСИ при РС- Чирпан е насрочена публична продан за периода от 19.05.2017 г. до 19.06.2017 г. на недвижим имот- 1/4 ид. част от дворно място, цялото от 650 кв.м., представляващ УПИ IV-2488 по плана на гр. Чирпан, с административен адрес: гр. Ч., ул. „П." № ., ведно с 1/2 ид. част от следните построени в имота сгради - втори етаж от двуетажна жилищна сграда, приземен етаж, гараж и лятна кухня, при граници на имота: улица, УПИ ХIХ-2489, УПИ V-2491, III - 2487, II - 2486, с първоначална цена 11 400.00 лв., като самото изп.дело е образувано на 15.01.2013г. за удовлетворяване паричното вземане на взискателя Е.В.В.- ЕГН ********** с адрес ***. Заявява, че по отношение на описания по-горе недвижим имот е наложена възбрана, вписана под № 917/15.03.2013г. в Службата по вписванията- гр. Чирпан, на 23.04.2013г. е извършен опис на посочения недвижим имот и съгласно задължителните разрешения, дадени с т. 1 от Тълкувателно решение № 2/26.06.2015г. по тълк.д. № 2/2013г. на ОСГТК- ВКС, длъжникът може да упражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на вещ, върху която е насочено изпълнението, до изтичането на едноседмичния срок от връчването на съобщението за насрочване на проданта. Пропускането на срока осуетява само отмяната на запора или публичната Продан като изпълнителни действия. Обявлението за насрочената публична Продан на недвижимия имот е връчено на съпруга на жалбоподателката на 02.05.2017г.(вторник), поради което моли съда да приеме, че жалбата е подадена в законния 1- седмичния срок от получаването на съобщението за насрочване на проданта и във връзка с това е процесуално допустима. На осн. чл.435, ал.2 от ГПК обжалвал насочването на изпълнението върху имущество, което е несеквестируемо, каквото по същността си се явява описания и изнесен на публична продан недвижим имот, тъй като съгласно чл.444, т.7 от ГПК изпълнението не можело да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му с които живее, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжника живее в него. Счита, че описаният недвижим имот е единствен за жалбоподателката и за нейното семейство, което се състои от нея и съпруга й А. Т. Х.- ЕГН **********. Заявява, че по делото е изискано и получено Удостоверение изх.№ 24033130000157552/23.01.2013г. от ТД на НАП- Пловдив, съгласно което длъжникът е собственик по наследство на 1/3 ид. част от жилище от 35.00 кв.м. и земя от 1260 кв.м., находящи се в с. Г., общ.Б. Д., обл.С.. Счита, че въпросната наследствена ид. част от жилище и земя са декларирани от Ю.Х. на 29.05.1998г. на осн. чл.14 от ЗМДТ и още към онзи момент т. нар. жилище е представлявало срутена полупаянтова постройка, непригодна за обитаване и към настоящия момент такава жилищна постройка изобщо не съществувала. Заявява, че това обстоятелство се потвърждавало от представения като доказателство Констативен протокол от 27.04.2017 г., издаден на основание Заповед № РД-140/21.03.2017г. на Кмета на община- Б., и че съгласно протокола, паянтовите жилище и сгради в УПИ 1-4 в кв.3 по плана на с.Г., общ.Б., обл.С.са съборени до основи, и че същите според комисията, назначена от Кмета на Общината следва да бъдат премахнати от плана на с. Г., одобрен със Заповед № 248/12.09.1990г. Според нея фактът, че описаният и изнесен на публична продан недвижим имот е единствен на длъжника и неговото семейство и в тази връзка несеквестируем, се потвърждава и от представените като доказателство Справки- извлечения от персоналните партиди на Ю.Х. и съпруга й А. Х.от имотния регистър при Агенция по вписванията- гр.Чирпан, като справките са извършени за цялата страна и удостоверяват, че жилището, намиращо се на административен адрес в гр.Ч., ул.„П.. върху което е насочено принудителното изпълнение, е несеквестируемо. Имайки предвид всичко гореизложено, тя моли ОС да отмени, като незаконосъобразни действията на ДСИ при РС- Чирпан, изразяващи се в насочването на принудително изпълнение по отношение на несеквестируемото жилище на длъжника, представляващо „1/4 ид. част от дворно място, цялото от 650 кв.м., представляващ УПИ ГУ-2488 по плана на гр. Чирпан, с административен адрес: гр. Ч., ул. „П.” № . ведно с 1/2 ид.част от следните построени в имота сгради - втори етаж от двуетажна жилищна сграда, приземен етаж, гараж и лятна кухня, при граници на имота: улица, УПИ ХIХ-2489, УПИ V-2491, III - 2487, II - 2486, с първоначална цена 11 400, 00 лв.", чрез налагането на възбрана, насрочването и извършването на опис и оценка и изнасянето на публична Продан. Моли да се отмени, като незаконосъобразни извършените по изп.д. № 6/2013г. по описа на ДСИ при РС- Чирпан опис и оценка на недвижим имот и изнасянето на публична продан на следното несеквестируемо жилище на длъжника, представляващо „1/4 ид. част от дворно място, цялото от 650 кв.м., представляващ УПИ 1У-2488 по плана на гр. Чирпан, с административен адрес: гр. Ч., ул. „П.” № . ведно с 1/2 ид. част от следните построени в имота сгради - втори етаж от двуетажна жилищна сграда, приземен етаж, гараж и лятна кухня, при граници на имота: улица, УПИ ХIХ-2489, УПИ V-2491, III - 2487, II - 2486, с първоначална цена 11 400, 00 лв. Моли да се възложат в тежест на взискателя направените от нея разноски във връзка с настоящото производство.

 

         Взискателят Е.В. *** прави възражения по чл.436, ал.3 от ГПК в законния 3- дневен срок. Твърди, че изп.д.№ № 6/2013г. по описа на ДСИ при РС- Чирпан е образувано по негова Молба за удовлетворяване на паричното му вземане по гр.д.№ 227/2012г. по описа на РС- Чирпан срещу длъжничката Ю.Т.Х./също от гр.Чирпан/, като според него на осн. чл.442 от ГПК, ДСИ е предприела мерки за събиране на дължимата сума и насрочила публична продан за периода 26.07.2013г.-26.08.2013г. на процесния имот на длъжницата. Счита, че съобразно разпоредбата на чл.444, т.7 от ГПК несеквестируемо е жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Според него, в случая е било установено от справката- извлечение от имотния регистър, че съпругът на длъжницата Атанас Тодоров Христозов притежава жилищен недвижим имот в с.Добри дол, общ.Първомай, обл. Пловдивска, представляващ жилищна сграда в парцел IX -118. Заявява, че към датата на описа на имота, чиято публична продан е обект на Въззивната жалба/23.04.2013г./, длъжницата Ю.Т.Х. и съпругът й А. Т. Х. са притежавали и другия имот в с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдивска- жилищна сграда, парцел IX-118, който са продали няколко месеца по-късно на 17.06.2013г. Заявява, че през всичките тези години многократно са правени справки за наличието и на трудови договори и трудово възнаграждение на Ю.Т.Х., която години наред се е водила от работодателя си в неплатен отпуск по нейна молба, а от около 1 г. трудовото й възнаграждение е било в размер на минимална работна заплата/МРЗ/ за страната.  Заявява, че от 23.07.2014г. длъжницата не е правила никакви вноски по това изп.дело, не е показала и желание за плащане, като тези нейни недобросъвестни и умишлени действия са били достатъчно показателни за намерението й да се осуетят всякакви вземания от нея. Твърди, че с негова Молба от 2016г., като взискател по това изп.д. № 6/2013г. е поискал насрочване на втора публична продан по отношение на същия този имот на длъжницата, и с Разпореждане на ДСИ по изп.д.№ 6/2013г. е била насрочена втора публична продан за периода 18.04.2017г.- 18.05.2017г. с надлежно определена начална пазарна цена в размер на 11 400 лв. На 27.04.2017г. получил Съобщение за промяна на периода на публичната продан, а именно за новия период 19.05.2017г.- 19.06.2017г., след обявяването на който е последвала и жалбата на длъжницата Ю.Т.Х. от гр.Ч.. Моли жалбата на длъжницата Х. да бъде оставена без уважение, като неоснователна, и да се потвърдят, като законосъобразни действията на ДСИ при РС- Ч., изразяващи се в насрочване на публична продан на процесния недвижим имот на длъжника.

 

        ДСИ при СИС на РС- гр.Чирпан на основание чл.436, ал.3 от ГПК е представил писмени Мотиви.

 

         ОС- Ст.Загора, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид Становището на взискателя и Мотивите на ДСИ, провери законосъобразността на обжалваното действие, и като се съобрази с приложимите материалноправни и процесуални норми, намери за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

          По процесуалната допустимост на жалбата :

Видно от материалите по приложеното изп.дело/в заверено пълно копие/, жалбата се явява процесуално допустима, подадена е от лице/длъжник по изп.дело/, което има право да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, поради което съдът следва да се произнесе по нейната основателност.

 

По материалната основателност на жалбата :

Подадената жалба от длъжницата Х. от гр.Чирпан е процесуално допустима, но по същество неоснователна, тъй като е наложена възбрана само върху следния недвижим имот, за който е насрочена и публичната продан- 1/4 ид.част от дворно място, цялото от 650 кв.м., представляващо УПИ IV-2488 по плана на гр.Чирпан, с административен адрес гр.Ч., ул.П. №., ведно с 1/2 /една втора/ ид.ч. от следните построени в имота сгради- втори етаж от двуетажна жилищна сграда, приземен етаж, гараж и лятна кухня, при граници на имота: улица, УПИ ХIХ-2489, V-2491, III-2487 и II-2486- видно от писмените доказателства, събрани по това изп.дело/Удостоверения по декларирани данни и Справка от СВ- Чирпан/. Съгласно нормата на чл.444, т.7 от ГПК, изпълнението не може да бъде насочвано върху жилището на длъжника, ако той и членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от факта дали длъжникът живее в него, но ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с Наредба на МС/приета в ПМС № 31/15.02.2008г., влязла в законна сила от 01.03.2008 г./, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията на чл.39, ал.2 от ЗС. Единствено при установяване на тези факти с надлежни доказателства, СИ/в случая ДСИ/ може да насочи принудителните изпълнителни действия върху жилищата, посочени по горе. Същевременно съгласно § 5, т.29 и т.30 от ДР на ЗУТ, „жилище е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Следователно се явяват неоснователни твърденията на жалбоподателката, че ДСИ не е изследвал задълбочено имущественото състоянието й като длъжник и на членовете на нейното семейство, тъй като безспорно са установени два други по- горе подробно описани жилищни имота, които са съсобствени на длъжничката Ю.Т.Х. и съпруга й- недлъжник А. Т. Х.Освен това по изп.д. са приложени като доказателства Удостоверения за декларирани данни от Община- Ч. и Община- П., както и справки от Агенция по вписванията. Поради което към датата на налагане на възбраната и извършване на описа на изнесения на публична продан недвижим имот в гр.Ч.на 23.04.2013г., длъжницата и нейното семейство са притежавали два жилищни имота, като видно от справка от АВ същите са отчуждили недвижимия имот в с.Д. на 17.06.2013г., след образуване на гр.дело срещу ответницата- длъжница, и преди приключването му.

 

Следователно не се касае за несеквестируемо жилище и напълно законосъобразно на публична продан е изнесен ¼ ид.част от дворно място, цялото от 650 кв.м., представляващо УПИ IV-2488 по плана на гр.Чирпан, с административен адрес в гр.Чирпан, обл.Старозагорска, ул.“Партизанска“ № 4, ведно с 1/2 ид.ч. от следните построени в имота сгради -втори етаж от двуетажна жилищна сграда, приземен етаж, гараж и лятна кухня, при граници на имота: улица, УПИ ХIХ-2489, V-2491, III-2487, II-2486. Наред с това- видно от писмените доказателства по изп.дело, са били извършени всички изпълнителни действия съгласно нормите на ГПК, поради което не са налице твърдените от жалбоподателката- длъжница нарушения по чл.444, ал.1, т.7 от ГПК от ДСИ и процесният недвижимият имот в гр.Чирпан не е бил единственото жилище на длъжницата- жалбоподателка и нейното семейство, поради което и то не се явява „несеквестируемо“ по смисъла на закона.

 

        Поради което атакуваните изпълнителни действия на ДСИ се явяват изцяло законосъобразни, ето защо жалбата, като неоснователна следва да се остави без уважение.

 

 


 


        Ето защо  предвид гореизложеното и на осн. чл.435, ал.2, пр.2 от ГПК, ОС- Стара Загора

 

                                    Р   Е   Ш   И :

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Ю.Т.Х., ЕГН **********,***, против действията на ДСИ при РС гр.Ч. по изп. дело № 6/2013 г.- възбрана, опис, оценка и насрочване на публична продан на недвижим имот- 1/4 ид. част от дворно място, цялото от 650 кв.м, представляващ УПИ IV-2488 по плана на гр.Ч., обл.С., с административен адрес в гр.Ч. обл.С., ул.„П." № . ведно с 1/2 ид. част от следните построени в имота сгради - втори етаж от двуетажна жилищна сграда, приземен етаж, гараж и лятна кухня, при граници на имота: улица, УПИ ХIХ- 2489, УПИ V- 2491, III- 2487, II - 2486, с първоначална цена 11400 лв.

 

        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :         

 

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ :