Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  252                            18.07.2017 година                     гр. С.В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 18 юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                    ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                         Н. УРУКОВ

СЕКРЕТАР: …………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1281 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба от К.Б.П.,  Г.Б.М. и Б.Г.М. - длъжници по изп.д.№ 20148690400053 на ЧСИ рег.№ . - И. Б.чрез пълномощника им:П.В.П. *** против Постановление за разноски, съдържащо се в Покани за доброволно изпълнение с изх.№2408; 2409 и 2410 от 04.05.2017г. 

Жалбоподателите  обжалват горните действия на ЧСИ като твърдят, че съдържанието на всяка от трите ПДИ е идентично и според тях на основание чл.429 от ГПК всеки от тях е конституиран като длъжник по делото в качеството на наследник на М. Т. М.ЕГН **********, до размера на наследствения му дял. В нито една от трите ПДИ не било посочено на колко възлиза задължението на всеки от тримата длъжници поотделно, съобразно наследствения му дял, който в размер на по 1/3 идеални части за всеки наследник. Вместо това е посочен общият размер на дълга по делото към дата 04.05.2017, а именно - 10 130.57лв., от които: 7 829.23лв. главница, 1 421.43лв. лихви, 11.50лв. присъдени разноски, 36лв. разноски по изпълнителното, както и такса по т.26 от ТТР по ЗЧСИ в размер на 832.42лв. Заявяват, че оспорват размера на разноските от 832.42лв., представляващи такса по т.26 от ТТР по ЗЧСИ, и основанието и размера на разноските от 11.50лв., посочени в ПДИ като присъдени разноски. Твърдят, че размерът на разноските по т.26 от ТТР по ЗЧСИ в действителност възлиза на 298лв, а не на 832.42лв, а дълг за разноски от 11.50лв. изобщо не съществува, тъй като такива не са били присъдени.

Молят да бъде отменено като незаконосъобразно Постановление за разноски, съдържащо се в Покани за доброволно изпълнение с изх.№2408; 2409 и 2410 от 04.05.2017г., връчени на жалбоподателите на дата 29.05.2017г. по изп.д.№20148690400053 по описа на ЧСИ рег.№. - И. Б. в частта, касаеща разноските по т.26 от ТТР по ЗЧСИ в размер на 832.42лв. и в частта касаеща посочените като присъдени разноски от 11.50лв.,вместо което бъде постановено, че разноските по т.26 от ТТР по ЗЧСИ възлизат в размер на 298лв., а присъдени разноски от 11.50лв. не се дължат, поради липса на такова присъждане. Молят да им бъдат присъдени, сторените по обжалването разноски.

Направено е и особено искане, а именно на основание чл.438 от ГПК съда да постанови спиране на изпълнението по и.д.№20148690400053 на ЧСИ рег.№. - И. Б.с район на действие -Окръжен съд – С., тъй като ако това не бъде сторено е възможно по време на производството по разглеждане на жалбата, процесните суми, чиято дължимост се оспорва, да бъдат събрани неоснователно от жалбоподателите.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ  И. Б..

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изпълнително дело 20148690400053 на ЧСИ рег.№ . - И. Б.с район на действие ОС-С., намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна.

Изпълнително дело №20148690400053 на ЧСИ рег.№ . - И. Б.е образувано на 20.02.2014г. въз основа на изп.лист от 14.02.2014г., издаден по гр.д. № 1154/2012г. по описа на ОС С., срещу длъжниците К.Б.П. и М. Т. М., които са осъдени да заплатят съдебни разноски в размер на 9250лв., ведно със законната лихва.

В течение на производство е представено влязло в сила решение по гр.д. № 1870/2014г. на ВКС, с което се отменя решение на ОС-  С., въз основа на което е издаден изп.лист, по отношение на единия длъжник К.Б.П..

В следствие на това и на осн. чл. 433. ал.1, т.4 от ГПК, изпълнителното производство е прекратено по отношение на длъжника К.Б.П., като същото е останало висящо за другия длъжник М.Т.М., която към настоящия момент починала.

С настоящата жалба с вх. № 3135/02.06.2017г. конституираните на осн. чл. 429, ал.2 от ГПК длъжници К.Б.П., Г.Б.М. и Б.Г.М. са представили решение № 251 от 04.09.2015г., постановено по гр. д. № 1870/2014г. на ВКС, което е било неизвестно на ЧСИ до настоящия момент. От същото е видно, че с него е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на горепосоченото решение на ВКС № 259 от 22.10.2014г., изразяваща в следното „сумата от 9250.00лв. да се чете 4625.00лв.", с оглед на което по изп.дело е извършена корекция на дължимата сума с постановление от 21.06.2017г., като същата е съобщена на длъжниците.

На 28.06.2017г. по делото е постъпила молба от длъжниците входирана под № 3874, с която същите прилагат пл. нареждания за заплатени 30 % от задълженията на всеки от тях по сметката на съдебния изпълните, след извършената корекция на дълга.

При така установените факти по делото Старозагорския окръжен съд намира, че при това положение длъжниците макар, че не са го заявили изрично, че  не поддържат подадената жалба, но същата се явява неоснователна.

С постановление от 21.06.2017г., ЧСИ е извършил корекция на дължимите суми по изпълнителното дело. Видно от същото ЧСИ е извършила корекция по изпълнителното дело както следва: 1.Незаплатен остатък от главница, ведно със законната лихва в размер на 2533.31 лв.; 2. Общинска такса за удостоверения за наследници към Община В. – 7 лв.; 3. Банкови комисионни – 4.50 лв.; 4. Авансови такси по ТТРЗЧСИ в размер на 36 лв.с вкл. ДДС за уведомяване на страните; 5. Пропорционална такса по т.26 от ТТРЗЧСИ в размер на 274.64 лв.с вкл. ДДС. ЧСИ е посочил  и колко дължи всеки от новоконституираните длъжници съобразно наследствения си дял към 21.06.2017г. Тази корекция е съобщена на длъжниците, след което същите са подали молба, с която представят вносни бележки, като с всяка от трите вносни бележки се погасява частично задължението на всеки от тримата разделно дължащи длъжници.

Сочат, че сумата от 288лв. представлява 30 на сто от вземането срещу всеки от тях. С молбата заявяват също така, че К.Б.П. се задължава да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от остатъка на вземането срещу нея; Г.Б.М. се задължава да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от остатъка на вземането срещу него и Б.Г.М. се задължава да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от остатъка на вземането срещу него, т.е. с платежните нареждания са заплатени 30 % от задълженията на всеки от тях по сметката на съдебния изпълнител, след извършената корекция на дълга.

Предвид  гореизложените съображения, окръжният съд намира, че  жалба с вх. № 3135/02.06.2017 г.по изп.д. №  20148690400053 по описа на ЧСИ И. Б. следва да бъде оставена без уважение, тъй като същата е неоснователна.

Искането за спиране на изпълнителното производство на основание чл.438 от ГПК се явява неоснователно, предвид неоснователността на жалбата.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№ 3135/02.06.2017г., подадена от К.Б.П., ЕГН **********, Г.Б.М., ЕГН ********** и Б.Г.М., ЕГН ********** и тримата с адрес: гр.В., ул.„В. Г." № ., длъжници по изп.д.№ 20148690400053 на ЧСИ рег.№ . - И. Б.чрез пълномощника им: П.В.П. ***,съдебен адрес:***,Офис център ., ет.. офис . за адв.П.П. против Постановление за разноски, съдържащо се в Покани за доброволно изпълнение с изх.№2408; 2409 и 2410 от 04.05.2017г., като неоснователна.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането  на К.Б.П. с п.а.,  Г.Б.М. с п.а. и Б.Г.М. с п.а. за спиране на изпълнението по изп.д. .№ 20148690400053 на ЧСИ рег.№ . - И. Б.с район на действие ОС-С..

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

                                     

ЧЛЕНОВЕ: