Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    251                         18.07.2017 Година               Град С.                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 18 юли …………………………........две хиляди и седемнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

Членове: МАРИАНА МАВРОДИЕВА 

 

                НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                          

Секретар………………………...………………………………….……………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА –ЯНЧЕВА          

въззивно гражданско дело номер 1287………….....по описа за 2017 година

                               

Производството е по реда на  чл. 463 от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от М.Г.Д. и М.И.Д. чрез пълномощника им адв. М.Н.Д., против ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 07.06.2017 Г. НА ЧСИ И. С. РЕГ. №. ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД С., ПРЕДЯВЕН  НА 14.06.2017 Г. НА ПОСТЪПИЛА СУМА ПО ИЗП. ДЕЛО № 20148700400383

Жалбоподателите  сочат в жалбата си, че считат обжалваното разпределение за несправедливо извършено, тъй като по силата на нотариален акт №173 т.ХVІІ д.№4082 от 1993 год. Н.И.К. и М.И.Д. са съсобственици по наследство и дарение от баща си Иван К. на дворно място, цялото от 216 кв.м. заедно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки и подобрения представляващо имот №5737 в кв. 162 по плана на гр. К. . Видно от договорите за кредит - 3 брой / от 21.06.2007 г., 22.11.2007г. и от 18.12.2007 г./ кретополучатели били само М.И.Д. и съпруга й М.Г.Д.. Н.И.К. и съпругата му Г.Д.К. не били получавали средствата по кредита, не са извършвали строителството, не са заплащали суми по кредита, нито по изпълнителното дело. Намират за крайно несправедливо извършеното разпределение на остатъка от постъпилите средства от публичната Продан и след погасяване на задълженията по изп. дело - по равно, като в крайна сметка Н.И.К. и съпругата му Г.Д.К. неоснователно са се обогатили за тяхна сметка. Предвид изложеното възразяват относно извършеното разпределение на остатъка от получените вследствие публична продан суми след погасяване на задълженията по делото в размер на 47 881.68 лв. по равно по между им, тъй като не били поравно съсобственици видно от взаимно споразумение с нотариално заверени подписи от 29.11.2000 год. при нотариус Куцарова. Предвид изложеното молят да бъде отменен обжалвания протокол за извършеното разпределение от 07.06.2017 г. в частта, с която е разпределен остатъка от постъпилата сума в размер на 47 881.68 лв. като несправедливо и незаконосъобразно и бъде върнато  делото па ЧСИ И. С. за извършване на ново разпределение. Молят да им бъдат заплатени направените по делото разноски в съответствие с приложения списък на разноските. Прилагат писмени доказателства към жалбата си.

Постъпило е писмено възражение по жалбата от “Б.“ АД ГР.С., в което заявяват, че жалбата следва да бъде оставена без уважение, тъй като действията на ЧСИ са правилни и законосъобразни и изготвеното разпределение е правилно и законосъобразно.

Постъпили са писмени възражения по жалбата и от Н.И.К. и Г.Д.К., в които изразяват становище,  че обжалваното разпределение е правилно и законосъобразно и молят действията на ЧСИ  да бъдат потвърдени, а жалбата оставена без уважение.

          На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ И. С..

           Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение,  намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 20148700400383 е образувано на 06.10.2014 год. със страни: “Б.” АД като взискател и М.И.Д. и М.Г.Д. като длъжници. По искане на взискателя изпълнението е насочено върху недвижими имоти в гр.К. , върху които има учредени 3 бр. договорни ипотеки в полза на взискателя. Недвижимите имоти представляват : Дворно място с площ от 206 кв.метра и изградената в мястото жилищна сграда с обекти за търговска дейност, състояща се от 3 бр. търговски обекти и 4 бр. апартаменти.

Видно от налични по делото доказателства, дворното място е придобито от М.Д. и Н.К. при равни квоти за двамата -нот. акт за дарение от 17.08.1993 год.; нот. акт за продажба от 04.04.1958 год.; Удостоверения за наследници от 30.10 и 31.10.2014 год. В посоченото дворно място е изградена сграда, въз основа на Разрешение за строеж от 09.12.1998 год., като сградата е въведена в експлоатация на 18.02.2008 год. Върху дворното място и находящата се в него сграда са учредени 3 бр. договорни ипотеки в полза на “Банка П. Б.” - ипотека от 22.11.2006 год.; ипотека от 21.06.2007 год. и ипотека от 18.12,2007 год. Съставени са 2 бр. констативни нотариални актове, като с единия от тях М. и М.Д. са обявени за единствени собственици на обект в сградата -Бистро с площ от 35 кв.метра, а с втория акт, Н. и Г. К. са обявени за единствени собственици на 1/2 ид.част от дворното място, както и 2 бр. самостоятелни обекти в сградата - източен апартамент на ет. 2 и търговски обект с площ от 30 кв.метра. За останалите обекти в сградата няма съставяни констативни нотариални актове, няма и данни за извършена делба между съсобствениците. С оглед обстоятелството, че поземления имот е съсобствен за две физически лица и при липсата на взаимно учредяване на право на строеж за изграждане на обособени обекти на собственост, е прието, че новопостроената сграда е обща собственост за собствениците на терена и съпрузите им, при равни квоти.

Настоящото производство е инициирано именно във връзка с извършена публична продан на 3 бр. апартаменти в сградата - западен апартамент на ет.2 и западен и източен апартамент на ет.З, за които обекти е прието, че са съсобствени на М. и М. Димитрови и Н. и Г. К..

Становището за правния статут на продаваните имоти е обосновано с наличните по делото доказателства, които сочат, че поземления имот е съсобствен на М.Д. и Н.К. в резултат на извършено дарение и наследство, а впоследствие, в резултат на извършеното строителство, в изградената сграда е възникнала съсобственост между собствениците на терена и техните съпрузи. По делото е представено и представеното с жалбата от жалбоподателите Споразумение от 29.11.2000 год., но същото не е възприето от ЧСИ като акт имащ вещно-правно действие. Това е правилно, тъй като Споразумението няма реквизитите и характера на договор за делба, няма идентификация на отделните обекти с площ и граници, сключено е предварително - преди възникването на сградата, не е вписано в имотния регистър и поради това не може да има за резултат прехвърлянето на право на собственост.

По отношение на твърдението, че при извършеното строителство били вложени изключително и само парични средства на М. и М. Димитрови, то това е факт, който съдебния изпълнител не може да установява. Съдебния изпълнител не е компетентен да изследва и да се произнася по материалноправни спорове между съсобственици за придобит по-голям дял в общата собственост въз основа на по-голям принос. Въпросите за облигационните връзки и отношения между тези лица е предмет на отношения между тях и не намират приложение в настоящото производство. Това е така, тъй като съдебният изпълнител не е правораздавателен орган, който да е овластен да преценява спорове между страните с облигационен характер. За горното жалбоподателите следва да предявят съответните претенции пред компетентния държавен орган, а именно пред съда, който пък има правомощието да се произнесе по въпросите за неоснователно обогатяване.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че твърденията на жалбоподателя за допуснато незаконосъобразно действие от ЧСИ И. С. при изготвянето на разпределението са необосновани, поради което следва жалбата да бъде оставена без уважение. Постановление за разпределение от 07.06.2017 г. е законосъобразно и правилно, а депозираната жалба срещу него е неоснователна.

С оглед на неоснователността на жалбата, не следва да се присъждат на жалбоподателите направените от същите разноски за настоящото производство.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от М.Г.Д. ЕГН ********** и М.И.Д. ЕГН ********** *** чрез пълномощника им адв. М.Н.Д., вписана в Адв. колегия - гр. С., служ. адрес: гр. К. , ул. "К." №., ет.., офис ., чел…. против ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 07.06.2017 Г. НА ЧСИ И. С. РЕГ. №. ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД С., ПРЕДЯВЕН  НА 14.06.2017 Г. НА ПОСТЪПИЛА СУМА ПО ИЗП. ДЕЛО № 20148700400383, като неоснователна.

          Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

                                    

 

ЧЛЕНОВЕ: