Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    269  /26.07.2017г.                                                Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                                    Граждански състав

На 26.07.                                                                                       Година 2017

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

Членове:    НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                  

                                                                   СВИЛЕН ЖЕКОВ

                                                                   

           

                                                                   

Секретар ………………………………….……………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1309 по описа за 2017 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила жалба, с правно основание чл. 435, ал. 1 от ГПК, срещу действията на ЧСИ К. А.с район на действие Окръжен съд – С., по изпълнително дело № 1433/2017г., по описа на същия ЧСИ против Постановление за прекратяване не изпълнението по същото изп. дело изх. № 18112/28.06.2017 год. 

 

Жалба е подадена от жалбоподателката Я.Д.Т. чрез пълномощника адв. Ф.Г., която на практика се явява с правно основание чл. 435, ал. 1 от ГПК. В жалбата жалбоподателят твърди, че на 30.06.2017г., получил съобщение от Частен съдебен изпълнител с рег. № . - К. А., с район на действие -С.окръжен съд, по изпълнително дело № 2008...0401433, по описа на ЧСИ, с което я уведомявали, че на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, с постановление по горното изп.дело, с длъжник Р.М.Р., с ЕГН-**********, се ПРЕКРАТЯВА изпълнителното дело.

В законоустановения 7-дневен срок обжалва пред съда действията на Частен съдебен изпълнител, с рег. № . - К. А., с район на действие -С.окръжен съд. Счита, че същите са неправилни и незаконосъобразни, извършени при съществени нарушения на процесуалния закон, като съображенията й за това са следните:

 

На 21.11.2008г. бил издаден изп.лист № 2918, по ч.гр.д.№ 2918/2008г., по описа на РС-С., по силата на който Р.М.Р., с ЕГН-**********, с адрес ***, бил осъден да заплати на съпруга й Т. Н. Т., с ЕГН-**********, с адрес ***, сумата от 35000.00евро за главница, представляваща неизпълнено задължение по запис на заповед от 30.08.2008г. с падеж 30.10.2008г., както и законната лихва върху главницата от 18.11.2008г. до изплащане на вземането, както и сумата от 2600.00лв. разноски по делото.

 

Поради фактът, че посоченото Постановление е предмет на обжалване и все още не било влязло в законна сила счита, че прекратяването на изпълнителното дело от съдебния изпълнител е неправилно и незаконосъобразно, поради което счита, че това постановление за прекратяване следвало да бъде изцяло отменено.

 

Счита, че е налице съществено нарушение на процедурата по прекратяване на изпълнителното дело, по съображения подробно изложени в нейната жалба с вх. № 7529/07.07.2017г.

 

 В тази връзка счита, че  е нарушено правото й на защита в изпълнителния процес и с оглед на гореизложеното, моли,  да бъде отменено като незаконосъобразно постановлението за прекратяване на изпълнението по горепосоченото изпълнително дело на ЧСИ К. А., рег. № ., с район на действие Окръжен съд – С.. Подробни съображения и доводи са изложени в жалбата на жалбоподателя Я.Д.Т., подадена чрез адв.Ф.Г..

 

В законоустановения срок е постъпило писмено възражение от  длъжника Р.М.Р. , с което моли да се остави без уважение жалбата по съображения подробно изложени в същото писмено възражение вх. № 7857/14.07.2017 год.

.

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ К. А., с район на действие Окръжен съд – С., с които моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение като неоснователна, процесуално недопустима и недоказА.. Подробни съображения са изложени в писмените мотиви на ЧСИ К. А..

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбата се явява процесуално допустима, поради следните съображения:

Настоящата жалба е допустима съгласно чл.435, ал.1 от ГПК, тъй като посочената разпоредба дава възможност на взискателя да обжалва прекратяването на принудителното изпълнение. В тази насока жалбата следва да бъде разгледА. по съществото си относно нейната материална основателност.

 

Въззивният съд намира, че жалбата се явява неоснователна и недоказА., поради следните съображения:

 

Изпълнителното дело № 1433/2008г. по описа на ЧСИ К. А.е образувано по молба на взискателя Т. Н. Т. с вх.№ 3788/01.12.2008г. и представен съответния изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 2918/2008г. по описа на РС – гр. С.срещу длъжника Р.М.Р..

Първоначалният взискател е поискал извършване на пълна справка относно имущественото състояние на длъжника, /л.1/. На същата дата са извършени справки за имотно състояние на длъжника Р., декларирани трудови договори, земеделска и горска техника и други имущества.

На 08.12.2008г е наложен запор на притежавани от длъжника селскостопански животни /л.31/.

На 17.12.2008г. е наложен запор на МПС /л.43/.

На08.01.2009г. е наложена възбрА. на недвижим имот/л.53/.

На 15.01.2009г. взискателят е поискал вдигане на наложен запор и
неизвършване на насрочен опис поради постигнато извънсъдебно споразумение /л.62/.

На 28.10.2009г. взискателят е поискал продължаване на изпълнителните действия, чрез налагане налагане запор до “Д.” АД гр.С.поради неспазване на извънсъдебно споразумение /л.93/.          -

Запор в “Д.” АД гр.С.няма наложен, видно от отговор на трето задължено лице /л.102/.

 

След тази молба взискателя не е депозирал молби с искане за изпълнителни действия до дата 23.04.2013г. Тогава отново има искане вече от наследниците на починалия взискател да се вдигнат всички наложени запори /л.122/ и заявяват получена извънсъдебно сума без да посочват дата на получаване. Същите са уведомени, че с оглед получените от взискател суми се дължи т.26 ТТРЗЧСИ и след заплащането й наложените запори ще бъдат вдигнати.    г>-

На 24.04.13г. са заплатени дължимите такси към ЧСИ и наложените запори са вдигнати. В тази насока съдът намира, че са изпратени два броя съобщения за вдигане на наложените запори, съответно до “П.” /България/ АД на 26.04.2016 год. /на лист 136 от изп. дело/ и до С. Ж. Е.АД отново на 26.04.2013 год., които са получени надлежно съответно на датите 29.04.2013 год. и 30.04.2017 год.

Налага се извода, че за 2013 година това са последните извършени изпълнителни действия по изп. дело № 1433/2008 год.

 

На 09.10.2014г. взискателят е поискал копие от документи, по изп.дело с молба с вх.№0451/09.10.14г. /л.140 от изп. дело/. Това означава че за цялата 2014 год. не са извършвани никакви изп. действия по изп. дело № 1433/2008 год.

Едва на 25.06.2015г. адв.Ф.Г. е депозирал, молба с вх.№7906/25.06.15г. за издаване на удостоверение по изп.дело /л.143/. С резолюция му е указано да представи доказателство за процесуално представителство, след което да се докладва.

На 16.09.2015г. адв.Ф.Г. е депозирал молба с вх.№11665/16.09.15г. с приложено пълномощно /л.146/.

На 23.10.2015г. адв. Г. е депозирал молба с вх.№12995/23.10.15г. за копие от изпълнителното дело /л.150/, което е получил на 02.11.20.2015г.

На 23.11.2015г. адв. Г. е депозирал молба с вх.№13942/23.11.15г. за извършване на справки с цел принудително събиране на вземането /л.156/. Не прилага вносен документ за заплатени такси. Исканите справки са извършени, като на взискателя е указано да заплати дължимите такси и.) допълнителни разноски. След получаване на отговора от съответните институции е указано на взискателя да заплати дължимите такси и уточни в кои банки иска налагане на запор на банкови сметки на длъжника. Съобщението е получено/от адв. Г. на 06.01.16г./л.166/.

На 18.01.2016г. адв. Г. е депозирал молба с вх.№753/18.01.16г. за оттегляне пълномощията на адв.Д.Г. от дата 09Л2.2015г. и извършване на справка за декларирани банкови сметки, /л.170/.

На 15.12.2016г. адв. Г. е депозирал молба с вх.№14580/15.12.16г. за извършване на справки и опис на лек автомобил. Във връзка с предходна молба за справки заявява,че не е уведомен по съответния ред за резултатите от извършената проверка/л. 177/. Не прилага вносен документ за заплатени такси. Исканите справки са извършени.

След получаване на отговор от ОД "Земеделие" ,адв.Г. е уведомен по телефона за получения отговор и да се запознае със справката.

На 05.01.2017г. съм наложил запор на банкова сметка ***.

На 27.01.2017г. взискателят Я.Т. е депозирал молба с вх.№919/27.01.17г. за заплащане на два броя справки - 18лв. по т.3 ТТРЗЧСИ и дължима такса към ОДБХ гр.Ст.Загора -24 лв. за искА. справка за притежаван ЕПЖ.

На 28.06.2017г. длъжникът Р. е депозирал възражение с вх.№ 7057/28.06.2017г. с искане за прекратяване изп.дело на осн.чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.

С постановление изх.№18112/28.06.17г. ЧСИ А. е прекратил изпълнителното производство и е уведомил надлежно взискателя.

Следва заключението че от датата 30.04.2013 год. до датата 25.06.2015 год. т.е повече от две години по изп. дело по изп. дело № 1433/2008 год. по описа на ЧСИ К. А.не са поискани и съответно извършвани никакви изпълнителни действия. Нещо повече  действията извършени от 25.06.2015 год. до 05.01.2017 год. когато е наложен запор на банкова сметка ***, същите нямат характера на изпълнителни действия по смисъла на чл.433, ал.1, т-8 от ГПК, тъй като представляват само искания за справки и за имущественото състояние и банковите сметни на длъжника и не представляват същински изпълнителни действия.

Предвид горното и на осн. чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, която гласи, че изп. производство се прекратява с постановление когато взискателят не поиска извършването на изп. действие в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка изп.дело № 1433/20008г. е прекратено правилно и законосъобразно. Въззивният съд приема, че изп. действия не са поискани и извършвани от 30.04.2013 год. до 25.06.2015 год. На практика съдебният изпълнител само е констатирал наличието на предвидените процесуални предпоставки на чл.433, ал.1, т.8 от ГПК и постановил прекратяването на изп. дело № 1433/2008 год. със съответното постановление.

В тази връзка въззивният съд счита, че по съществото си подадената жалба е неоснователна и недоказА., с оглед на представените по делото доказателства.

 

Въззивният съд намира, че направените оплаквания в жалбата на  жалбоподателката А. Т., подадена чрез адв. Г. се явяват изцяло в противоречие с реалната обективна обстановка по делото, относима към извършените по делото изпълнителни действия, съответно неизвършването им за период повече от две години, което категорично налага извода за прекратяването на горепосоченото изп. дело. Обжалваното постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде изцяло потвърдено.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 1 и 2 и чл.  433, ал. 1,т. 8 от ГПК.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Частен съдебен изпълнител К. А. с  рег. № .., с район на действие Окръжен съд – гр. С.,  обективирани в постановление изх. № 18112/28.06.2017 год. за прекратяване на изпълнителното производство по изпълнително дело № 1433/2008г., по описа на същия ЧСИ, като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                  2.