О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  

Номер   612……………18.07.2017 година…………….……Град Стара Загора    

 

 

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…………..Втори граждански състав

На осемнадесети юли……….………………………………………...Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА  

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                 СВИЛЕН ЖЕКОВ   

 

Секретар……………………………………………………………………………….                        

Прокурор………………………………………………………………………………                

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                    

въззивно гражданско дело номер 1202…………...по описа за 2017…….година.

 

          Производството е по чл. 248 ГПК.

С молба с вх. № 7328/12.06.2017 г., жалбоподателят по делото “Д.“ АД моли съда да измени определение № 506/08.06.2017 г. в частта му за разноските, с която искането на жалбоподателя за присъждане на разноски е оставено без уважение.

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК от процесуално легитимирано за това лице и е процесуално допустима. В нея се сочи, че нормата на чл. 81 ГПК изрично предвиждала, че разноски се присъждали с всеки акт, с който делото приключвало пред съответната инстанция, т.е. съдът дължал произнасяне по искането за разноски. съдът бил длъжен да присъди на страната разноски по всички производства, които слагали край на делото. В подкрепа на тезата си жалбоподателят се позовава на нормата на чл. 25а, ал. 2 от Наредба за заплащането на правната помощ. Неприсъждането на разноски при основателност на частната жалба водело до явна несправедливост и ограничаване на конституционното право на страните на достъп до правосъдие. Освен това взискателят бил страна в това производство.  

Взискателят И.В.В. чрез адв. С.В. в становище по молбата сочи, че не било уточнено към кого е насочена претенцията на жалбоподателя. В останалата си част преповтаря мотивите на съдебното определение. Моли за оставяне на молбата без уважение.

Разгледана по същество, молбата е неоснователна.

По отговорността за разноските съдът не се произнася служебно, а само по молба на заинтересованата страна. В конкретния случай жалбоподателят е направил искане за присъждане на сторените разноски в депозираната по делото жалба. В мотивите на постановеното по делото решение съдът е изложил подробни съображения по искането на жалбоподателя за присъждане на сторените по делото разноски, като е приел същото за неоснователно, което означава, че нормата на чл. 81 ГПК изискваща произнасяне по искането за разноски е спазена. Основания за промяна на така формираните изводи не са налице, които няма да бъдат преповтаряни. Следва да бъде посочено още, че независимо от изхода на спора претенцията на жалбоподателя за присъждане на разноските, направени в производството по жалбата, не може да бъде уважена с акт на съда по настоящото дело, тъй като субект на отговорността за възстановяване на имуществени вреди от незаконосъобразни действия и актове в изпълнителното производство /в това число разходи за обжалване на тези действия и актове по реда на чл. 435 ГПК/ е именно съдебният изпълнител, но съдебният изпълнител не е страна в производство по обжалване на актовете му, поради което и редът за присъждане на разноски, предвиден в чл. 78 и 81 ГПК в случая е неприложим. Жалбоподателят може да получи съдебна защита по общия исков ред съгласно чл. 441 ГПК и чл. 74 ЗЧСИ за възстановяване на имуществените вреди, причинени в пряка и непосредствена последица от незаконосъобразни действия и актове на съдебния изпълнител.

По горните съображения не е налице основание за изменение на постановеното по делото определение в частта му за разноските, поради което подадената за това молба по чл. 248 ГПК следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от горното, С.ят окръжен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на “Д.“ АД за изменение на определение № 506/08.06.2017 г. постановено по в.гр.д. № 1202/2017 г. по описа на С. окръжен съд, в частта му за разноските.

 

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: