О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    616                                     19.07.2017 г.                      Град С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На деветнадесети юли                             две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                            НИКОЛАЙ УРУКОВ                    

                     

Секретар …………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1278 по описа за 2017 година.

 

          Производството е по реда на чл.435 и следващите от ГПК.

 

Жалбоподателят К.Ж.К. - длъжник обжалва постановление за възлагане на недвижим имот от 11.05.2017 г. по изп.д. № 3613/2016г. по описа на ЧСИ Г. И., с рег. № .на КЧСИ.

 

Счита, че постановлението на ЧСИ е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения в изпълнителния процес. ЧСИ неправилно  определил първоначалната оценка на имота, на база непълни данни за имота. Извършена била нереална оценка на имота, значително под действителната пазарна цена, което представлявало съществено процесуално нарушение.

 Моли съдът да отмени изцяло обжалваното постановление за възлагане на недвижимия имот като незаконосъобразно.

Прилага копие от архитектурно заснемане и писмо – уведомление до „Пощенска банка“.

 

В постъпилите писмени възражения от взискателя “Ю.“ АД гр.С., чрез адв. Св. З., се взема становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.      

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви от ЧСИ Г. И., в което се взема становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери обжалваното действие на ЧСИ по приложеното копие от изп. д. № 3613/2016г. по описа на ЧСИ Г. Илчева с рег. № 765 на КЧСИ – постановление за възлагане на недвижим имот от 11.05.2017 г., намери за установено следното:

                  

          Изпълнително дело № 3613/2016г. по описа на ЧСИ Г. Илчева, рег. № 765 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - С. е образувано по молба на взискателя „Ю.“ АД, гр.С. от 22.11.2016г. по приложен изпълнителен лист. С изпълнителен лист от 04.05.2016г., по ч.гр.д. № 562/2016г. по описа на Димитровградския  районен съд, длъжниците К.Ж.К. и Д. Г.К. са осъдени да заплатят на взискателя сумата от 68 489.14 лв. за главница, с 10 018.25 лв.  – договорни лихви,  560.60 лв.  такси, 69.90 лв. – нотариални такси, законна лихва върху главницата от 28.04.2016г. до изплащане на вземането, както и сумата 3643.22 лв. разноски по делото. Длъжниците са получили ПДИ на 16.12.2016г. На 31.01.2017г. е извършен опис на процесния недвижим имот, за което е съставен протокол.  Присъствало е вещо лице, което е определило началната цена. За периода 03.04.2017г. – 03.05.2017г. е проведена публична продан на процесния недвижим имот, при начална цена 114 900 лв. Постъпило е едно валидно наддавателно предложение с предложена цена 115 000 лв. Наддавачът е обявен за купувач, внесъл е цената в срока, след което е изготвено постановление за възлагане на процесния недвижим имот на Ангел Живков Петков за сумата 115 000 лв.

                  

          Съобщението до длъжника К. за изготвеното постановление за възлагане на недвижим имот е получено на 18.05.2017г. , а жалбата против това действие е постъпила при ЧСИ на 25.05.2017г., т.е. в срока за обжалването му. 

 

          Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

         

          Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. В този смисъл е налице задължителна съдебна практика - Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, т.8.

          В случая жалбоподателят оспорва определената начална цена от ЧСИ, от която е започнала публичната продан, поради което неговите оплаквания касаят действия по подготвяне на публичната продан от ЧСИ и съгласно цитираното по – горе ТР на ВКС излизат извън предмета на проверката от съда при обжалване на постановлението за възлагане на недвижим имот.

С оглед на изложените съображения, съдът намира, че жалбата на жалбоподателите се явява процесуално недопустима. Обжалваното с нея постановление за възлагане на недвижим имот от 11.05.2017 г., по изп.д. № 3613/2016г. по описа на ЧСИ Г. И., рег. № 765 на КЧСИ, в качеството му на длъжник, досежно определянето на начална цена на процесния имот не попада в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител.

Ето защо жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Ж.К. – длъжник, ЕГН **********,***, с която обжалва постановление за възлагане на недвижим имот от 11.05.2017 г.  по изп.д. № 3613 /2016 г. по описа на ЧСИ Г. И., рег. № . на КЧСИ като недопустима. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1278/2017г. по описа на ОС-С..

 

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-П..

                   

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: