О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 611                                            17.07.2017 г.                    гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ВТОРИ СЪСТАВ   

на седемнадесети юли две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                          ЧЛЕНОВЕ :          ПЛАМЕН  ЗЛАТЕВ

                                                                                СВИЛЕН  ЖЕКОВ

Секретар

като  разгледа  докладваното  от  съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

частно гр.дело N 1297 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.274 и след. ГПК.

 

Производството е образувано по частната жалба на Д.Ж.П. чрез адв.Д.Х. против разпореждане № 858/30.05.2017 г. по гр.дело № 195/2016 г. на Р.я районен съд, с което е върната въззивна му жалба против решението по делото като просрочена. Счита, че атакуваното разпореждане е незаконосъобразно, тъй като по горепосоченото гр.дело първоначално бил упълномощил адв.Д.Х., която да му бъде основен довереник по делото пред всички инстанции, като в исковата молба е посочил за свой съдебен адрес- адреса на кантората на адв. Х. ***. Но в последствие, в течение на процеса упълномощил още един адвокат адв.К. от АК-П., с адрес на кантората му в гр.А., който да помага на основния му адвокат само за първа инстанция. Заявява, че след приключване на делото на първа инстанция, РС-Р. е изпратил препис от решението си за връчване на ищцовата страна единственно на адв.К. на адреса на кантората му в гр.А., като нито той, нито основният му адв.Х.- упълномощена да го представлява пред всички инстанции, са били уведомени, че решението е изпратено и получено в гр.А.. Впоследствие адв.Х. писмено поискала от РС да й бъде връчено решението по горепосоченото гр.дело, което й било връчено на 16.05.2017 г., и след запознаване със същото е била подадена възззивна жалба от 29.05.2017 г. Възразява против приетото от РС, че въззивната жалба е подадена след изтичане на законовия 2- седмичен срок, с аргумента, че решението е изпратено и получено в гр.А. от адв.К. на 04.05.2017 г., поради което срока за обжалване е бил изтекъл още на 18.05.2017 година. Счита този извод на РС за незаконосъобразен, тъй като съгласно чл.38 ГПК съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото, а видно от исковата молба в същата не фигурирал адреса на адв.К., а фигурирал само адреса на адв.Х.. От което следвало, че това е адресът, на който следва да бъде връчен преписа от решението. Аргументира се и с разпоредбата на чл.39, ал.1 от ГПК, че когато страната е посочила представител в седалището на съда, то съобщенията следвало да бъдат връчени на него, като счита, че липсва каквато и да е логика съобщенията да бъдат връчени на представител на страната извън седалището на съда- в случая в гр.А.. Не възразява на аргумента на РС- Р., че е достатъчно по гражданските дела съобщенията да бъдат връчени на само на единия от адвокатите на страната, но това връчване трябвало да бъде съобразено с нормата на чл.39, ал.1 от ГПК и съобщението да му бъде връчено на съдебния адрес в седалището на съда, тоест в гр.Р.. Прави оплакване, че получилият препис от   решението адв.К., не е нито с адрес в седалището на РС- Р., нито адреса на същия фигурира в исковата молба. С оглед на гореизложеното моли ОС да приеме, че обжалваното разпореждане на РС- Р. е незаконосъобразно, и същото да бъде отменено, като се върне делото в РС със съответните указания за даване ход на въззивната му жалба.

 

В законния 1- седмичен срок е постъпил писмен отговор на ч.жалба от другата страна- първия ответник Ж.Д.П., който моли обжалваното разпореждане да бъде потвърдено изцяло. Сочи, че частният жалбоподател е упълномощил втори адвокат за процесуален представител- адв.К. от АК- П., живущ ***,  който е получил решението още на 04.05.2017 г., с което то е било редовно връчено на ищеца /ч.жалбоподател/. Поддържа, че съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 ГПК връчването се извършва на адресат, посочен от страната или на негов пълномощник, какъвто в случая се явява адв.К.- видно от приложено пълномощно по делото, че адв.К. живее в същото населено място, в което живее и ищеца/А./, и че законът не задължава връчването на книжа и съобщения да стават само и единствено на адрес на адвоката- пълномощник, посочен в исковата молба, а това можело да стане и на актуален адрес на упълномощен представител при неоттеглено пълномощно. Моли да се остави процесната частна жалба без уважение, като му се присъдят направените в настоящото производство деловодни разноски.

 

Вторият ответник М.Д.П. не взема становище по частната жалба.

 

Въззивният съд, след като обсъди направените в ч.жалба оплаквания, като взе предвид становището в отговора на ч.жалба и провери допустимостта и основателността й, намери за установено и доказано следното :

 

Частната жалба е подадена своевременно, от надлежна страна- ищец, същата е процесуално допустима.

 

          Разгледана по същество частната жалба се явява неоснователна. В нея е посочено, че адв.К. от АК- П., с кантора в гр.А., е получил препис от решението на РС още на 04.05.2017 г., а адв.Х. от АК- Х., с кантора в гр.Р., го е получила на 16.05.2017 г., като адв.К., като пълномощник на ч.жалбоподател /ищеца/, почти 2 седмици не е уведомил клиента си /ищеца/, както и колежката си адв.Х. за постановеното и получено от него първоинстанционно решение. От друга страна, след получаване на решението, адв.Х. не е съгласувала с колегата си адв.К., кога той е получил решението, кога изтича срока за обжалване, дали има подадена въззивна жалба и т.н. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 ГПК, връчването се извършва на адресат, посочен от страната или на негов пълномощник, и в случая това е пълномощика на ищеца /ч.жалбоподател/- адв.К. от АК- П., с кантора в гр.А., който има редовно писмено пълномощно по делото. Законът не задължава връчването на книжа и съобщения да става единствено и само на адреса на адвоката- пълномощник, посочен в исковата молба, а това може да става и на адреса на упълномощен процесуален представител /адвокат/, стига той да е актуален и да не е оттеглено от ищеца /ч.жалбоподател/ писменото пълномощно на посочения адвокат- в случая адв.К. от АК- П., с кантора в гр.А..

 

          Следователно направените оплаквания в ч.жалба се явяват изцяло неоснователни и недоказани, поради това тя следва да се остави без уважение, като се потвърди атакуваното разпореждане.

 

          Относно разноските по делото на ч.въззиваем /първия ответник/ Ж.Д.П.: видно от материалите по делото, той е направил разходи за възнаграждение в размер на 300 лв. за един адвокат- пълномощник в това производство съгласно договор за правна помощ от 28.06.2017 г. /л.14 от делото/, които следва да му бъдат присъдени.

 

Ето защо, водим от горните мотиви и на основание чл.279 във връзка с чл.278 ГПК, въззивният Окръжен съд- гр.С.       

 

  О П Р Е Д Е Л И :

           

            ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 858/30.05.2017 г. по гр.дело № 195/2016 г. по описа на РС- гр.Р..

 

          ОСЪЖДА Д.Ж.П.- ЕГН ********** *** да заплати на Ж.Д.П.- ЕГН ********** ***  сумата 300 лв./триста лева/ разноски по делото.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС при наличието на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК.

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ :