О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   621/20.07.2017г.                                                  Град С.В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                            Граждански състав

На 20.07.                                                                                      Година 2017

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                    2. СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1299 по описа за 2017 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на “И.”ЕООД срещу Публична продан от   21.02.2017 г. на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Р. М. с peг. №., с район на действие С. окръжен съд по изпълнително дело № 20168680400121. Жалбоподателят твърди, че в законоустановения 7-дневен срок от провеждане на публичната продан обжалва пред съда същата продан по отношение на недвижимите имоти, подробно описани в жалбата. Жалбоподателят твърди в жалбата си подадена по реда на чл.435, ал.3 от ГПК, че за имот № 77476.507.152 имало подписан предварителен договор за покупко-продажба, чийто срок за плащане бил 20.01.2017 год. и към настоящия момент бил удължен. Същият имал достоверна дата и към настоящия момент бил удължен. Също твърди, че са налице и други нарушения при извършването на публичната продан. Твърди, че е обжалвана самата публична продан от 21.02.2017 год. която била незаконосъобразна. Моли за отмяна на същата продан поради това, че е проведена в нарушение на закона.

 

Взискателите по изпълнителното дело “Г.“ ЕООД, „Ф.“ ООД, „А. ООД, “Е.“ ООД, „С.“ ЕООД, „А.“ ЕООД, „Й.“ ЕООД, „Р. ЕООД, „Н.“ ООД не са взели становище по подадената жалба.

 

ЧСИ Р. М. с рег. № ... на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

 

          Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

 

С. окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнителното производство под № 20168680400121 по описа на ЧСИ Р. М. е образувано по молба на взискателя „Ф.“ ООД гр. С.против длъжниците “И.“ ЕООД гр. С., И.Г.М., ЕГН ********** и ЕТ „И.– И.М.“ въз основа на изпълнителен лист от 29.01.2016 г., издаден по ч.гр.д. № 463/2016 г. на С. районен съд.

 

Жалбоподателят “И.”ЕООД гр.С.обжалва като цяло публичната продан извършена на 21.02.2017 год.

 

Жалба вх. 2500/01.03.2017г. е недопустима поради следните съображения:

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Според специалната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

 

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал.3 от ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателя “И.”ЕООД гр.С.. Безспорно обжалване на  публичната продан като цяло по горепосоченото изпълнително дело също не е посочено сред тях.

Провеждането на публичната продан не е в посочените, подлежащи на обжалване действия. Обявяването на купувач и последващите действия подлежат на контрол с жалба, но единствено против Постановление за възлагане на недвижим имот. Още повече,   че   в мотивите изложени в жалбата, касаят търговски взаимоотношения между страните в изпълнителното производство, а не конкретни действия на ЧСИ извършени по делото .

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателя се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ Манджурова не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. П..

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С.в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2500/01.03.2017г. подадена от длъжника “И.”ЕООД с ЕИК … представлявано от Управителя И.Г.М. *** срещу публична продан от 21.02.2017 год. по изпълнително дело № 20168680400121 по описа на ЧСИ Р. М., с рег. № ... в КЧСИ, с район на действие С. окръжен съд, като, процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- П., чрез Окръжен съд – С..

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.