О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    652/28.07.2017г.                                                 Град С. 

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С.  ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                                    Граждански състав

На 28.07.                                                                                      Година 2017

в закрито заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Н. УРУКОВ

                                                                    2. СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1315 по описа за 2017 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на О. И. М. И А. М. Г. лично и като законЕН представител на А. А. Г. и м. п. о. против действията на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Р. М.с peг. №., с район на действие С.   окръжен съд по изпълнително дело № 20168680400775. Жалбоподателят твърди, че в законоустановения 7-дневен срок от искането за отказът да бъде вдигнат посочения запор върху несеквестируеми вземания на длъжниците считат същия за неправилен Жалбоподателите твърдят в жалбата си подадена по реда на чл.435, ал.2 от ГПК, че с молба вх. № 6050/12.05.2017 год. надлежно уведомили ЧСИ Манджурова че с наложените по настоящото изп. дело били наложени запор по банкови сметки и двете в “Ю.” ЕАД подробно посочени в жалбата, съответно на името на длъжника А. М. Г. и на длъжника о. и. м.. Същите запорирани средства представлявали изплатени застрахователни обезщетения по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите съобразно осъдителното Решение по гр. дело № 7088/2013 год. по описа на СГС, І Г.О., 6-ти състав. Твърдят, че съгласно чл.381 от КЗ не се допуска принудително изпълнение върху застрахователните суми по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

 

Също твърдят че тези суми са несеквестируеми и наложения запор върху тях е незаконосъобразен. Молят за отмяна на същите действия поради това, че са проведени в нарушение на закона, като бъде отменен същия запор.

 

Взискателят по изпълнителното дело П. И. К. не е взела становище по подадената жалба.

 

ЧСИ Р. М. с рег. № .на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на изпълнителните действия и налагането на запора, поради което намира жалбата за неоснователна.

 

          Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

 

С.   окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнително дело под № 20168680400775 по описа на ЧСИ Р. М.  е образувано по молба на взискателя П. И. К. против длъжниците О. И. М. И А. М. Г. въз основа на ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД от 14.11.2017 г., издадена по ч.гр.д. № 133/2016 г. на С.   окръжен съд.

 

По силата на същата обезпечителна Заповед и съгласно Определение от 11.11.2016 год. съдът е ДОПУСНАЛ обезпечение на бъдещ иск на адв. П. Д. К., ЕГН: **********, адрес ***, офис . против евентуалните ответници, както следва: срещу А. М. Г., ЕГН: **********, лично и като майка и законен представител на А. А. Г., ЕГН: ********** и М. П. О., ЕГН: **********, и О.И.М.  , ЕГН: **********, всички с адрес ***, чрез налагане на следната обезпечителна мярка, както следва:

 

запор върху банковите сметки на А. М.  Г. ЕГН: ********** и О. И. М.   ЕГН: **********, в „Ю. Б.“ АД, до размера на следните суми:

на А. М.  Г. – до размера на сумата от 62 444.00лв. /шестдесет и две хиляди четиристотин четиридесет и четири лева/;

на О. И. М.  , до размера на сумата от 32 350лв. /тридесет и две хиляди триста и петдесет лева/.

 

Жалбоподателите обжалват като цяло наложения запор върху горепосочените два броя банкови сметки на длъжниците, посочени в Обезпечителната Заповед.

 

Жалба вх. 6723/23.05.2017г. е недопустима поради следните съображения:

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Според специалната разпоредба на чл.435, ал.3 от ГПК Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

 

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал.3 от ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателте по делото. Безспорно обжалване на запор по ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗДАДЕНА ОТ СЪДА Обезпечителна заповед по реда на специалното Обезпечително производство по реда на ЧАСТ ЧЕТВЪРТА, чл.389 – чл.403 от ГПК. Също специалното обезпечително производство няма нищо общо с Изпълнителния процес и Изпълнителното производство ЧСТ ПЕТА от ГПК, чл.404 и сл. от ГПК. В конкретния случай не се касае за ИЗПЪЛНЕНИЕ, а за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ върху сочените банкови сметки и вземания на длъжниците и жалбоподатели.

Налагането на запор като обезпечителна мярка не попада в посочените, подлежащи на обжалване действия.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателите се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ Манджурова не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателите се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. П..

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С.   в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 6723/23.05.2017г. подадена от длъжниците о. и. м. ЕГН ****** И А. М. Г. егн ********** лично и като законЕН представител на А. А. Г. ЕГН ********** и м. п. о. егн ********** всички със съдебен адрес ***, четвърти полуетаж, офис № 4 против действията на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Р. М.с peг. №., с район на действие С.   окръжен съд по изпълнително дело № 20168680400775 – налагане на запор по банкови сметки на длъжниците в “Ю.” АД гр. С., като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- П., чрез Окръжен съд – С.  .

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.