Р Е Ш Е Н И Е

Номер 287/25.08.2017г.                                                  Град Стара Загора

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 25.08.                                                                                      Година 2017

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

           

                                                                   2. НИКОЛА КЪНЧЕВ

 

Секретар  ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1320 по описа за 2017 година

 

Производството е на основание чл. 463, ал.1 от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила жалба от взискателя и жалбоподател “С.и И.адвокатско дружество“ гр.Стара Загора чрез адвокат М.Г., с правно основание чл.463, ал.1 от ГПК, срещу действията на ЧСИ Г.И.  с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 20137650401061г., по описа на  ЧСИ, изразяващи се в разпределение, изготвено на датата 27.04.2017 год. и предявено на 15.06.2017 год., материализирано в протокол за разпределение изх. № 22505 от 27.04.2017г. на ЧСИ Г. Илчева.

Жалбподателят счита, че така изготвеното разпределение, в което ЧСИ Г.И. е разпределила на взискателя сума в размер на 95 лева; за ЧСИ - 1542.84 лева; за Уникредит Булбанк АД сумата 87168.13лева; за ЧСИ 7463.24 лева, е незаконосъобразно. В протокола за разпределение било посочено, че по отношение на постъпилата сума, в резултат на наложен запор на вземания на длъжника от ДФ Земеделие, взискателят е хирографарен кредитор, както и че относно постъпилата сума е налице учреден особен залог в полза на Уникредит Булбанк АД, вписан под № 2007111401880 в ЦРОЗ. Отделно от това, в протокола били посочени взискателите и вземанията на същите, като за жалбподателя било посочено, че има следните вземания от длъжника:

-24240 лева - главница, ведно със законната лихва считано от 02.03.2012г. до изплащане на вземането, която към 30.03.2017г. е в размер на 12532.44 лева;

-1675.71 лева-остатък от лихва за периода от 06.12.2010г. до 01.03.2012г.

Също твърди, че в настоящото изпълнително дело, след като в резултат на запор на вземането на длъжника от ДФЗ била постъпила сума, достатъчна да удовлетвори вземанията на Държавата и взискателя, ЧСИ незаконосъобразно уведомил Уникредит Булбанк АД, като приел, че банката е присъединен по право заложен кредитор на основание чл.459 ГПК за сумата 781644 лева.

Жалбподателят заявява, че констатациите и извършеното разпределение от ЧСИ са неправилни и незаконосъобразни.

Моли, да бъдат отменени като незаконосъобразни горепосочените действия на ЧСИ Г.И., с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, изразяващи се в разпределение, изготвено на датата 27.04.2017 год. и предявено на 15.06.2017 год., материализирано в протокол за разпределение изх. № 22505 от 27.04.2017г. на ЧСИ Г. Илчева.

Подробни съображения и доводи са изложени в жалбата на жалбоподателя “С. и И. адвокатско дружество“ гр.Стара Загора, подадена чрез адв. Г.. Прави се искане и за присъждане на разноските по настоящото производство.

В законоустановения срок е постъпило писмено възражение от присъединения взискател “Уникредит Булбанк” АД гр.София с което молят да бъде оставена без уважение жалбата на жалбоподателя, подадена чрез адв. Г. П. като  неоснователни, необосновани и недоказани подадени срещу действията  по изп. дело № 1605/2015г., по описа на ЧСИ Гергана Илчева, както да им бъдат присъдени разноските по настоящото съдебно производство.

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбите се явяват процесуално допустима и подадена в срока съобразно чл.463, ал.1 във връзка с чл.278 от ГПК , поради което следва да се разгледа по същество относно нейната материална основателност.

        По съществото си, подадената жалба се явява основателна, поради следните съображения:

Изпълнително дело под № 201376504001061 по описа на ЧСИ Г. И., рег. № 765 в Камарата на Частните съдебни изпълнители е образувано по молба с вх. № 14324/03.07.201Зг. на „С., С.— адвокатско дружество" (понастоящем „С. и И. — адвокатско дружество", към която са били приложени изпълнителен лист от 30.05.2013г., изд. по гр. дело № 2940/2012г. по описа на Районен съд - Сливен и изпълнителен лист от 13.06.201Зг„ изд. по ч. гр. д. № 194/2012г. по описа на Районен съд — Нова Загора. Съгласно изпълнителния лист, изд. от РС - Сливен длъжникът „Молдова курия" ООД с ЕИК 119521370 (сега с наименование „Агро зона Сливен:" ООД е бил осъден да заплати на взискателя сума в размер на 572,77 лева съдебно — деловодни разноски. Съгласно изпълнителния лист, изд. от РС — Нова Загора длъжникът „Моллова курия" ООД с ЕИК 119521370 (сега с наименование „Агро зона Сливен” ООД) е бил осъден да заплати на взискателя сума в размер на 27 342,78 лева, от които 24 240 лева главница по договор за правна защита и съдействие, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.03.2012г. до изплащане на вземането, 3 102,78 лева лихва за забава за периода от 06.12.2010г. до 01.03.20121%, както и съдебно деловодни разноски в размер на 560,16 лева.

С образуване на изпълнителното дело, съдебният изпълнител е разпоредила да се изпрати покана за доброволно изпълнение до длъжника, да се извърши проучване на имущественото състояние на същия, както и да се наложат запори върху банковите сметки на дружеството — длъжник, открити във всички банки в страната. С цел спазване разпоредбата па чл.458 от ГПК е изискала удостоверение за наличие на публичните задължения на длъжника, като е присъединила държавата като взискател за събиране на сумата, посочена с издаденото от ТД на НАП удостоверение с изх. № 20037ІІІ922701/08.07.2013г.

Длъжникът е получил поканата си за доброволно изпълнение на 08.08.20131.

На   12.03.2015г.  по делото  е  постъпила молба  от взискателя  „С. и  И. —адвокатско дружество    с искане съдебният изпълнител да наложи запор върху вземанията на длъжника „Агро зона Сливен" ООД (предишно наименование „Моллова курия" ООД) от Държавен фонд "Земеделие", както и на вземанията за главница, лихва и разноски от Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от сключен между дружеството - длъжник и фонда на дата 17.07.2006 г. ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията па специалната предприсъединителна програма на КС за развитие на земеделието и селските райони в Република България /САПАРД/. Запорното съобщение с изх. №8096/12.03.2015г. е било получено от ДФ „Земеделие" на 17.03.2015г. На19.03.2015г. е постъпил отговор от третото задължено лице, с което е уведомило съдебния изпълнител, че към момента между длъжника и ДФ „Земеделие" е налице висящ правен спор по отношение на договорената помощ, представляваща вземането на длъжника от фонда.

С разпореждане от 28.07.2016г. съдебният изпълнител е наложила запор върху вземанията на длъжника от ДФ „Земеделие", присъдени със съдебно решение №1394/04.07.2016г. па Софийски апелативен съд, търг. отделение, VI състав по търг. дело № 2732/2013г. По повод изпратеното запорно съобщение, ДФ „Земеделие" е информирал съдебния изпълнител с писмо с вх. „\°21869/05.08.2016г., че към момента не е налице подлежащ на изпълнение съдебен акт по търг. дело ЛГ« 2732/2013г. , поради което и на осн. чл.243, ал.2 от ГПК не е налице вземане на дружеството към ДФЗ.

С молба от 04.11.2016г. взискателят е уведомил съдебния изпълнител, че решение ЛЪ1394/04.07.2016г. па Софийски апелативен съд по търг. дело № 2732/2013г. е влязло в законна сила и е поискал да се изпрати напомнително на ДФЗ като трето задължено лице. В отговор на изпратеното напомнително съобщение, фондът с писмо с вх. №30673/14.11.2016г. отново е съобщил, че към момента липсва основание за изпълнение на наложения запор.

По молба на взискателя от 01.02.2017г. съдебният изпълнител е отбелязала наложения запор на вземането на длъжника от ДФ „Земеделие" в ЦРОЗ и е изискала справка за наличие на вписани залози по партидата на длъжника с описание на заложеното имущество.

С писмо от 08.02.2017г. ЧСИ е уведомила ДФ „Земеделие" за актуалния размер на дълга по пзп. дело № 20137650401061.

На 17.03.2017г. взискателят е подал молба отново с искане за изпращане на напомнително съобщение до ДФЗ с цел изпълнение ла наложения запор. Съдебният изпълнител е изпратила такова напомнително съобщение до фонда, в което изрично е указала отговорността по чл.452, ал.З и чл.512, ал.З от ГПК.

На 30.03.2017г. по специалната сметка на съдебния изпълнител е постъпила сумата от 96 161,48 лева от ДФ „Земеделие" в изпълнение на запора, наложен по изп. дело № 20137650401061    върху   вземанията   на   длъжника   „Агро    зона    Сливен"    ООД   (предишно наименование „Молдова курия" ООД) от ДФЗ. На 06.04,2017г. от ДФЗ е постъпила сума н размер на 107,73 лева, или общо във връзка с наложения запор ДФ „Земеделие" е превел по специалната сметка на ЧСИ 96 269,21 лева.

С оглед изготвяне на разпределение на постъпилата по делото сума, съдебния! изпълнител е изискала от ЦРОЗ удостоверение за вписани залози по партидата на длъжника „Агро зона Сливен" ООД (предишно наименование „Моллова курия" ООД), както и удостоверение за наличие на публични задължения.

От представеното удостоверение от ЦРОЗ с вх. №10945/05.04.2017г. ЧСИ е установила, че в полза на „Уникредит Булбанк" АД е налице вписан залог под № 2007111401880 в ЦРОЗ, подновен с номер на разпореждането за вписване ХЬ 2012102402551.

След като се е снабдила с удостоверенията от ЦРОЗ и НЛП, необходими за изготвяне на разпределението в съответствие с разпоредбата на чл.136 от ЗЗД, на 27.04.2017г. съдебният изпълнител е изготвила разпределение на сумата от 96 269,21 лева, постъпила от наложен запор върху вземанията на длъжника „Агро Зона — Сливен" ЕООД (предишно наименование „Моллова курия" ООД) от Държавен фонд „Земеделие". Изпратила е призовки за предявяване на разпределението до длъжника, взискателя, „Уникредит Булбанк" АД като присъединен по право кредитор и до Националната агенция по приходите.

Поради нередовното уведомяване на длъжника „Агро Зона — Сливен" ЕООД (предишно наименование „Моллова курия" ООД), предявяването е било отлагано, но с протокол от 15.06.2017г. съдебният изпълнител е предявила изготвеното разпределение. На 16.06.2017г. е постъпила жалба с вх.№ 21491, подадена от адвокат М.Г. *** като пълномощник па взискателя „С. и И. — адвокатско дружество" срещу разпределение на суми по изпълнително дело № 20137650401061 по описа на ЧСИ Г.И..

 

Съдът счита, че Уникредит Булбанк АД /банката/ не е и няма основание да се счита за присъединен кредитор по смисъла на чл.459 ал.2 ГПК, по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.459, ал.1 от ГПК кредиторът, в полза на който е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана се смята за присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. Припадщата се на обезпечения кредитор сума се запазва по сметката на съдебния изпълнител и му се предава, след като представи изп. лист. Тази норма се прилага и за заложния кредитор по силата на чл.459 ал.2 ГПК, когато се отнася до изпълнение, насочено върху заложеното вземане.

Видно от представения по изпълнителното дело опис под № 165878 към удостоверение № 165879/22.11.2007г. на ЦРОЗ, под № 2007111401880 е вписан особен залог върху вземанията на “Моллова курия” гр. Нова Загора ООД от ДФ Земеделие по договор под № 2771/13.07.2006г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в РБ /САПАРД/ с цена 781644 лева. В описа от ЦРОЗ е посочено, че лицето, което получава изпълнение по заложеното вземане е банката.

Към момента на налагане на запора по настоящото изпълнително дело, обезпечаващ вземанията на взискателя - адвокатското дружество, както и към настоящия момент, посоченото от банката вземане на длъжника Агро-зона Сливен” ЕООД /бивше “Моллова курия” ООД/ от ДФ Земеделие не съществува.

 

Когато е вписан договорът за особен залог на вземането /2007г./, същото не е било безспорно. През 2010г. е заведено гражданко дело от Моллова курия ООД против ДФ “Земеделие” за изплащането на посоченото вземане в размер на 781644 лева, което е видно от представената от банка искова молба. По време на висящността на делото — на 02.06.2011г. част от процесното вземане в размер на 624605.24 лева е изплатена от ДФ Земеделие на Моллова курия ООД, поради което до посочения размер в момента на плащането вземането от ДФЗ се е погасило. Това се установява от Уведомително писмо за извършени плащания от ДФЗ с изх. № 01-2600/6432 от 06.07.2011г. до Моллова курия ООД; Бюджетно платежно нареждане от 02.06.2011г., представени по изпълнителното дело.

С влязло в сила решение, постановено по т. дело под № 3241/2010г. по описа на СГС претенцията на “Моллова курия” ООД за остатъка от вземането в размер на 157038.76 лева е отхвърлена като неоснователна, т.е. признато, е че вземане не съществува. Решението на СГС е влязло в сила след потвърждаването му в тази част с решение на Апелативен съд София по т. дело 2732/2013г.

Предвид изложеното, не съществува вземане, което да е обект на особен залог, тъй като една част от него /624605.24 лева/ е погасена чрез изпълнение и същото е получено от длъжника, а остатъкът до 781644 лева е отхвърлен като неоснователна претенция. /По данни на длъжника през 2011г. тази част е преведена на банката/.

С оглед на което съдът счита, че по изложените съображения банката няма качество на заложен кредитор с право на привилегия, тъй като към момента няма вземане, което да е обект на особен залог. След изплащане на сумата 624605.24 лева на 02.06.2011г. и след влизане в сила на решението на САС /за остатъка/ Агро-зона Сливен ЕООД няма вземане от ДФЗ по посочения от банката договор.

 

Отделно от горното, банката не е присъединен взискател по право и поради неизпълнението на специалните норми на Закона за особените залози /ЗОЗ/. Дори да имаше привилегията на заложен кредитор /каквато в случая няма, тъй като такъв залог не съществува/, към датата на разпределението банката не е упражнила правата си на кредитор. Съгласно специалната разпоредба на чл.10 ал.З от ЗОЗ, за да упражни правата си на присъединен взискател, включително правото да получи сумите по разпределението, банката е следвало да представи до изготвяне на разпределението удостоверение от регистъра за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането си. Към момента по делото НЯМА Декларация, която и да е нотариално заверена и която се изисква съгласно посочената разпоредба - за актуалния размер на заложеното вземане. Това се потвърждава изцяло и от писменото възражение на присъединения взискател “Уникредит Булбанк” АД гр.София, където на лист 3 от същото се твърди, че действително не е подавана такава декларация с нотариална заверка, а само писмена молба с нотариално заверено пълномощно от пълномощника на банката. Действително такава молба е подадена от присъединения взискател “Уникредит Булбанк” АД гр.София с вх. № 15740/16.05.2017 год. при ЧСИ Илчева ведно с внесената такса и  удостоверение за размера на дълга, но към същата няма приложено и соченото писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

 

В тази връзка въззивният съд счита, че не са изпълнени специалните изисквания на разпоредбата на чл.10, ал.З от ЗОЗ, като не е изпълнена и относно изискуемото при условията на комулативност удостоверение за вписан залог, тъй като законът има предвид залог върху съществуваща вещ или вземане, каквото вземане в случая липсва. Съгласно посочените разпоредби на ЗОЗ, който е специален и следва да се прилага независимо от общите разпоредби на ГПК, по принцип изпълнителният титул на един заложен кредитор относно заложено вземане е кумулативното наличие на два документа – и писмена декларацията с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането и удостоверението от ЦРОЗ за вписан залог. Липсата на който и да е от тези документи лишава кредитора от възможността да се счита присъединен по право, тъй като няма изпълнителен титул, предоставящ му привилегия за изпълнение върху заложеното вземане. Категорично е, че по делото няма изискуемите по чл.10, ал.З от ЗОЗ документи и това изрично е посочено на ЧСИ в молба становище вх. № 18556 от 01.06.2017г.. Въпреки това, ЧСИ с изготвеното разпределение неоснователно и в противоречие със специалните разпоредби на ЗОЗ приема, че банката е присъединен взискател по право.

 

Принципно, при наличие на действително заложено вземане, за пристъпване към изпълнение съгласно също специалната разпоредба на чл. 32, ал.2 от 303 кредиторът е длъжен да заяви за вписване в регистъра, че пристъпва към изпълнение и да извести залогодателя за започване на изпълнението. В настоящия случай, дори банката да имаше правото на заложен кредитор, тя не е вписала пристъпване към изпълнение и не е представила никакви доказателства за уведомяване на Агро-зона Сливен ЕООД в тази насока.

Изискванията на 303, като специален закон по отношение на ГПК, са задължителни при изпълнение на заложен кредитор върху вземания, които са обект на особен залог. Неспазването им категорично лишава такъв кредитор от правото да участва в разпределението с  привилегията  на  залога, дори  ТОЙ   да   беше   върху   СЪЩеСТВуваЩО ВЗемане от третото лице.

 

В представена по делото молба-становище вх. № 18556 от 01.06.2017г. са изложени доводи, съдържащи се и в настоящата жалба. Представени са доказателства за изплатената от ДФЗ сума на длъжника и за неоснователността на останалата част от вземането, т.е. за липсата на вземане, което да е обект на особен залог. Без никакви мотиви ЧСИ не е взел предвид нито доводите, нито доказателствата по делото.

Ето защо съдът приема, че незаконосъобразно ЧСИ Г.И. е приела Уникредит Булбанк АД като присъединен по право взискател по настоящото дело, тъй като не са налице предпоставките на чл.459 ГПК и на специалния 303 и незаконосъобразно е разпределила на банката сумата 87168.13 лева съгласно изготвеното на 27.04.2017г. разпределение, предявено на датата 15.06.2017г.

 

             Въззивният съд намира, че направените оплаквания в жалбата на  жалбоподателя се явяват основателни и доказани и са в съответствие  както с действащата нормативна уредба, така и със съдебната практика на ВКС по делото.

 

    С оглед на гореизложените съображения въззивният съд счита, че  жалба на жалбоподателя се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.273 и чл.436, ал.4 от ГПК въззиваемия следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя направените от последния разноски по делото общо в размер на 25 лева, представляващи внесената ДТ за завеждането на настоящата жалба.

 

На основание чл. 463, ал. 2, изр. първо от ГПК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд.

 

    Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 463, ал.1 и  ал.2 от ГПК.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

    ОТМЕНЯ действията на ЧСИ Г.И. с рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 20137650401061, по описа на  същия ЧСИ, изразяващи се в разпределение, изготвено на датата 27.04.2017 год. и предявено на 15.06.2017 год., материализирано в протокол за разпределение изх. № 22505 от 27.04.2017г. на ЧСИ Г.И. , като НЕПРАВИЛНИ И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 20137650401061 на  Частен съдебен изпълнител Г.И. с рег. № 765 от КЧСИ и район на действие Окръжен съд – Стара Загора, за извършване на ново разпределение по делото.

 

          ОСЪЖДА “АГРО ЗОНА – СЛИВЕН” ЕООД гр.Нова Загора със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ул. “Народни будители” № 4, представлявано от М.Т.К. ДА ЗАПЛАТИ на “С. и И. адвокатско дружество“ гр.Стара Загора с ЕИК 123761439 с адрес на кантората гр.Стара Загора, ул. “Сава Силов” № 66, ет.1, ап.1 сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляващи направените от последния разноски по делото.

 

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на чл.274 от ГПК в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд Пловдив чрез Окръжен съд – Стара Загора.

 

         

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                                                                                  2.