Р Е Ш Е Н И Е

 

№284                                        10.08.2017 г.                         Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,   ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети август                                                    две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                     

              ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                       

                                                                                   НИКОЛА КЪНЧЕВ

Секретар ………………..

като разгледа докладваното от съдия МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело №  1329  по описа за 2017 година.

 

Производството е по реда на чл. 435, ал.2 ГПК и е образувано по жалба на Д.Н.Х.- длъжник по изпълнително дело № 654/2017г. по описа на ЧСИ Маргарита Димитрова, с рег. № 865 на КЧСИ, с район на действие района на ОС - Стара Загора.

 

Жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ – Маргарита Димитрова -наложен запор върху банкова сметка *** „Уникредит Булбанк“ АД от 01.06.2017г. по изпълнително дело № 654/2017г. Счита, че обжалваното действие е незаконосъобразно, като излага съображения за несеквестеруемост на сумите по банковата сметка, тъй като по нея се превеждала пенсията му за инвалидност. Прави възражение за изтекла погасителна давност на задълженията му за данъци по изпълнителното дело. Моли съда да постанови, че пенсията му в размер на 137,17 лв. е несеквестеруема, да се задължи ЧСИ да му върне незаконно взетата сума и да се постанови отмяна на незаконните действия по изп. дело. 

 

Взискателят по изпълнителното дело Община Стара Загора не взема становище по въззивната жалба.

 

Частният съдебен изпълнител Маргарита Димитрова в приложените по делото мотиви взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:           

 

Жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател, в срока за обжалване от узнаване на действието.

 

Жалбоподателят е длъжник по изп. д. № 654/2017г. по описа на ЧСИ, Маргарита Димитрова, поради което може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия – насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо.

 

Изпълнителното производство е образувано по искане на взискателя Община Стара Загора, въз основа на Акт за възлагане събирането на публични вземания от  19.05.2017г. С Акта за образуване на изпълнително производство взискателят е възложил на ЧСИ всички действия по чл.18 ЗЧСИ. ЧСИ след образуване на изп. дело е извършил справки относно имуществото на длъжника в НАП, ОД на МВР, Агенция по вписванията, Община Стара Загора, отдел МДТ. Изпратил е ПДИ до длъжника, получена лично на 26.06.2017г. Наложил е запор върху МПС на длъжника в КАТ, трудовото възнаграждение на длъжника и на банкова сметка *** „Уникредит Булбанк“ АД. Изпратил е запорни съобщения до ЕТ „Най-Джем-Наим Х.“ за налагане запор върху получаваното трудово възнаграждение и запорно съобщение до Уникредит Булбанк АД за налагане запор върху всички банкови сметки на длъжника.

 

В жалбата са изложени съображения, че запорираните суми били несеквестеруеми по смисъла на чл.446 ГПК. По запорираната сметка се превеждала пенсията на длъжника за инвалидност в размер на 137.17лв. месечно, която била несеквестеруема.

 

 

 

 

 

Несеквестируемостта на паричните вземания е забрана да ги събира друг, освен длъжникът. Затова запорът на парично вземане е несъвместим с несеквестируемостта и в този смисъл я нарушава, а когато паричното вземане е частично несеквестируемо при възнаграждение от труд или пенсия, наложеният запор обхваща само секвестируемата част. Ако третото задължено лице погрешно плати на съдебния изпълнител, той е длъжен незабавно да върне несеквестриуемата част на длъжника. В този смисъл в тежест на съдебния изпълнител е да следи за насочване на изпълнението върху несеквестируеми изцяло или частично вземания. От неизпълнение на това задължение от съдебния изпълнител, длъжникът винаги може да претендира обезщетение за всички преки и непосредствени вреди от провеждането на изпълнение върху несеквестируемо вземане.

Безспорно съгласно чл. 446, ал. 1 ГПК трудовото възнаграждение и пенсията са частично секвестируеми, т.е. наложеният върху тях запор обхваща само секвестируемата част. В този смисъл са и постановките на т.3 от ТР № 2/26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС. Несеквестируемият минимум е определен в размер на минималната работна заплата. От друга страна секвестируемата част се определя по различен начин според дохода (след приспадане на дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски) и обстоятелството дали длъжникът е с деца, които той издържа.  

 

 

 

Секвестируема е наличността по сметката преди постъпването на последното по ред "плащане", тъй като това са спестявания на длъжника, а несеквестируемата част се определя по посочения по-горе начин съобразно размер на възнаграждението и другите релевантни обстоятелства. Съгласно мотивите в.т.13 от ТР № 2/26,06,2015 г. на ОСГТК на ВКС несеквестириумата част не може да бъде определена, без банката /трето задължено лице/ да съобщи на съдебния изпълнител, че по сметката постъпва възнаграждение за труд като посочи неговия размер и без съдебният изпълнител да осъществи връзка с работодателя, който да осигури необходимата информация за определяне на несеквестируемата част. Задължението на съдебния изпълнител да зачете несеквестируемостта възниква, когато той бъде уведомен за произхода на постъпленията по сметката. Тогава за него възниква задължението да събере незабавно необходимата информация и да върне на длъжника несеквестируемата част от преведената му сума.

 

 

 

 

 

В конкретния случай сумата 137.17лв. се явява несеквестеруема, само когато представлява плащане за пенсия за конкретния месец, а над нея сумата по банковата сметка на длъжника е секвестеруема. Неизтеглена за съответния месец и налична по сметката на длъжника, сумата се превръща във влог и следователно е секвестеруема.

 

         По възражението за погасителна давност по отношение на сумите по дълга съдът намира, че същото не е сред визираните в чл.435 ГПК действия, които длъжникът има възможност да обжалва. Такова възражение може да бъде релевирано в исково, но не и в изпълнителното производство.     

 

         Ето защо, въззивната инстанция намира, че жалбата е неоснователна, поради което същата следва да се остави без уважение. Обжалваното действие - наложен запор върху банкова сметка ***.

 

Водим от горното Окръжен съд – гр. Стара Загора в настоящия състав

 

 Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Н.Х., ***– длъжник против действието по изпълнително дело № 654/2017г. по описа на ЧСИ Маргарита Димитрова, с рег. № 865 на КЧСИ, с район на действие района на ОС - Стара Загора - наложен запор върху банкова сметка *** „Уникредит Булбанк“ АД, гр.София като неоснователна.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: