Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  Номер 286                                 17.08.2017г.                  град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Втори състав

На седемнадесети август 2017 год.              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

                                                         ЧЛЕНОВЕ :            АННА ТРИФОНОВА

                                                                                       СВИЛЕН ЖЕКОВ                                                                                      

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ      

въззивно гражданско дело номер 1332 по описа за 2017 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е по реда на чл.435, ал.3, пр.3, хип.2 от ГПК.

 

Делото е образувано по жалба от  ЕТ„Идица- М- Иван Марков“-  И.Г.М.от гр.Ст.Загора, срещу Постановление за възлагане на недвижим имот в гр.Ст.Загора от ЧСИ- Румяна Манджурова- Ст.Загора, peг.№ 868, по изпълнително дело № 20168680400121. Жалбоподателят твърди, че ЧСИ е допуснал съществено процесуално нарушение, като е възложил недвижимия имот не на наддавача, дал най- високата цена за него, а на друг наддавач с много по- ниска цена. Моли за цялостна отмяна на постановлението за възлагане.

От всички взискатели по това изп.дело изпълнителното дело „Гото 2000“ ЕООД, „Финанс Груп 1“ ООД, „Автохит Комерс 08“ ООД, „Екосорт“ ООД, „Селена – Т“ ЕООД, „Алфа Финанс – 1“ ЕООД, „Йонико България“ ЕООД, „Рино България“ ЕООД, „Нова кар“ ООД, писмен Отговор в законния 3- дневен срок е подал само „Рино България“ ЕООД, който декларира, че на 01.08.2017г. е получил препис от жалбата против постановлението за възлагане по това изп.дело. Не е изложил свои съображения по спора.

ЧСИ Румяна Манджурова- Ст.Загора с рег.№ 868 на КЧСИ излага подробни писмени Мотиви по обжалваните действия в законния срок по чл.436, ал. 3 ГПК, в които поддържа становището си, че не са налице нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

         Приложено е фотокопие от цялото изпълнителното дело/8 тома/.

Въззивният ОС- Ст.Загора, след като взе предвид изложените доводи в жалбата, прецени данните по делото и се съобрази с действащите материалноправни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

Изпълнително производство № 20168680400121 по описа на ЧСИ Румяна Манджурова е образувано по молба на взискателя „Финанс Груп 1“-ООД- гр. Ст.Загора против 3 бр. отделни длъжници- търговското дружество „Идица“ ЕООД- гр.Ст.Загора, пълнолетния български гражданин И.Г.М.- ЕГН ********** от гр.Ст.Загора и търговския субект ЕТ„Идица– М – Иван Марков“- Ст.Загора  въз основа на изпълнителен лист от 29.01.2016 г., издаден по ч.гр.д. № 463/2016г. на РС- Ст.Загора.

ЧСИ Румяна Манджурова е съставила процесното Постановление за възлагане на недвижим имот- сграда, находяща се в ***, с идентификатор № 68850.514.59.3.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община- Ст.Загора, одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007г. на ИД на АГКК, която е била възложена на купувача от публичната продан „АПТЕКА ХРИСТИНА ПАВЛОВА“- ЕООД, гр.Ст.Загора.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Подадената жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена в преклузивния срок по чл.436, ал.1 от ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол и длъжникът- жалбоподател обжалва постановлението за възлагане по реда на чл.435, ал.3, пр.3, хип.2 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, тъй като в законовата разпоредба на чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК изчерпателно са посочени всички изпълнителни действия, които подлежат на обжалване от страна на длъжника- жалбоподател, като в чл.435, ал.3 от ГПК е предвидена възможността му да обжалва и постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т.8 от ТР № 2/26.06.2015г., постановено по т.д.№ 2/2013г. по описа на ОСГТК на ВКС- София, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на СИ и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на СИ по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата от всички цена, действията на СИ относно подадените тайни наддавателни предложения по чл.489 и чл.490 от ГПК, обявяването на купувач по чл.492, ал.1 от ГПК, и провеждането на търг с явно наддаване по чл.492, ал.2 от ГПК. Като в процесната жалбата се сочи само едното основание за незаконосъобразност на действията на ЧСИ по чл.492, ал.1 от ГПК.

Наддавателните предложения на всеки от взискателите по това изп.дело са в писмен вид и съдържат всички необходими реквизити, задатък за предложенията не е бил внесен, защото не е било нужно с оглед нормата на чл.489, ал.3 от ГПК, защото вземането им надвишава размера на необходимите задатъци, и предложените цени са посочени, както с цифри, така и с думи, и са подадени в запечатани пликове съгласно изискванията на чл.489, ал.2 от ГПК, и предложенията са подадени в канцеларията на РС- Ст.Загора, което е отразено в съответния входящ регистър. Проданта е приключила в края на работното време в последния ден, наддавателните предложения са от лица, които имат право да вземат участие в публичната продан, всички наддавателни предложения са подадени в запечатани пликове с входящ номер и датата на регистрирането им в РС- Ст.Загора са положени върху самия плик и материализират удостоверителното изявление на длъжностното лице в регистратурата на РС- Ст.Загора, че наддавателните предложения са подадени именно на посочените дати, а също и че пликовете с наддавателните предложения са били запечатани. Наред с това протоколите по чл.492 от ГПК със съответните дати, отразяващи удостоверителното изявление на ЧСИ, че наддавателните предложения са били в запечатани пликове, които ЧСИ е отворил, представляват официални удостоверителни документи, които в тази си част не са опровергани. За участие в наддаването са били допуснати всички взискатели, всеки от които е направил своето отделно надлежно наддавателно предложение, спазена е била и процедурата по чл.492, ал.1 от ГПК, като ЧСИ е обявил постъпилите наддавателни предложения, като наддавачите и наддавателните предложения са вписани в съставения за това протокол по реда на отваряне на пликовете съгласно чл.492, ал.1 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да бъде оспорено пред съда от длъжника само с доводи, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Наддаването относно процесните имоти е извършено надлежно, обявен е бил купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения. Поради факта, че купувачът е и взискател, е насрочено разпределение, за което абсолютно всички страните са били редовно уведомени, но предложителят с най- висока цена „Селена-Т“- ЕООД не е внесъл предложената от него цена, преди следващото разпределение са депозирани надлежни молби от останалите наддавачи за изричното им нежелание за извършване на разпределение на предложените от тях цени, и нежелание за обявяването им за купувачи, поради което в случая спрямо тях е следвало да се приложи разпоредбата на чл.495 от ГПК и те да търпят санкциите предвидени от ГПК, като в тяхна тежест да се възложат направените разноски по изп.производство. Следователно няма никаква законова пречка взискателят/обявен за купувач/ да не желае да бъде обявяван за купавач на предложената от него цена, и доколкото всеки наддавач може да оттегли всяко едно свое наддавателно предложение, не съществува законова пречка да направи това на всеки един етап от изпълнението до окончателното му приключване. Точно това е било направено по това изп.дело и с молби от всеки от наддвачите, които са приложени в т.8, с които молби всеки един заявява, че не желае да бъде обявен за купувач и поради това, не следва да се извършва разпределение на предложената отнето цена.  След обявяване на наддавача с най- висока предложена е цена „АПТЕКА ХРИСТИНА ПАВЛОВА“- ЕООД  в определения срок е внесъл предложената от него цена, и е съставено процесното Постановление на ЧСИ.

След като не се установи да е допуснато нарушение на процесуалните правила, регламентиращи извършването на наддаването в производството по публична продан на сграда с идентификатор № 68850.514.59.3.4, находяща се в ***, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община- Ст.Загора, одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007г. на ИД на АГКК, и тъй като се доказа, че този имот е възложен по най- високата предложена цена, то подадената от длъжника жалба следва се явява изцяло неоснователна и недоказана и следва да се остави без уважение.

Съгласно императивната норма на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК настоящото съдебно Решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на осн. чл.435, ал.3, пр.3, хип.2 във вр. с чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, въззивният ОС- Ст.Загора

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх.№ 8855/05.07.2017г. от длъжника ЕТ„Идица- М- ИВАН МАРКОВ“- И.Г.М.от *** срещу Постановлението за възлагане на недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор № 68850.514.59.3.4, находяща се в ***, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община- Ст.Загора, одобрени със заповед № РД-18-73/19.11.2007г. на ИД на АГКК, по изпълнително дело № 20168680400121 по описа на ЧСИ- Румяна Манджурова, с рег.№ 868 в КЧСИ, с район на действие района на ОС- Ст.Загора.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :        

 

 

ЧЛЕНОВЕ :