Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   288                           31.08.2017 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 31 август…………………………........две хиляди и седемнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

Членове: ТРИФОН МИНЧЕВ 

 

                СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар………………………...………………………………….……………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА –ЯНЧЕВА          

въззивно гражданско дело номер 1336………….....по описа за 2017 година

                               

Производството е по реда на  чл. 463 от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от М.П.И., С.И.П. и "МСМ-Трейдинг"-ЕООД/в несъстоятелност/-Ст.Загора чрез пълномощника им адв.С.З. против протокол за разпределение от 30.06.2017 г. на ЧСИ Г.И. рег. №765 при Окръжен съд- Стара Загора, предявен  на 30.06.2017 г. на постъпила сума по изп. дело № 20167650401534.

Жалбоподателите  сочат в жалбата си, че считат обжалваното разпределение за неправилно и  незаконосъобразно. Излагат съображения,   че при изготвяне на разпределението ЧСИ не е спазил реда за удовлетворяване на вземанията на взискателите по чл.136 ЗЗД, тъй като НАП има качеството на присъединен взискател. Твърди, че ЧСИ не е извършил справка по чл.459 от ГПК, което би довело до промяна при разпределението на суми. Твърди също така, че при съставяне на протокола за разпределение съдебният изпълнител не е взел предвид, че за дружеството „МСМ Трейдинг" ЕООД е открито производство по несъстоятелност. Изразява становище, че част от вземанията, включени в обжалваното разпределение „не са вече актуални". Посочените изпълнителни дела не били вече актуални и много от тях следвало да се прекратят поради изтекла погасителна давност, а по някои други имали писмени споразумения, а други били спрени. Заявяват, че на основание чл.120 ЗЗД правят възражения за изтекла погасителна давност. Молят да бъде уважена жалбата им и да бъде отменено обжалваното разпределение. 

Взискателят „Първа Инвестиционна банка“ АД  не са взели становище по жалбата.

          На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ Г.И..

           Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение,  намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 20167650401534 е образувано по молба с вх. № 15280 от 07.06.2016 год. на взискателя „Първа Инвестиционна банка" АД срещу солидарните длъжници „МСМ Трейдинг" ЕООД с ЕИК 123734851, С.И.П. с ЕГН ********** и М.П.И. с ЕГН **********. Към молбата са приложени изпълнителен лист от 13.10.2015г., издаден по ч. гр. дело №5169/2015г. и заповед № 3270/13.10.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК, изд. по гр. дело №5169/2015г. по описа на Районен съд — Стара Загора.

Взискателят „Първа Инвестиционна банка" АД е обезпечен кредитор, в чиято полза е учредена договорна ипотека, вписана в СВ - Стара Загора в том 1, акт № 55/2007 год., Вх. Рег. № 243 от 16.01.2007 год. върху процесния недвижим имот, собственост на длъжника М.П.И., представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.51.1.7, с предназначение: за жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000, ул. „…" №…, вх. …, ет. …, ап. …, намираш се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.51, с площ: 96,70 кв. м, прилежащи части: избено помещение №13. В СВ - Стара Загора е вписано подновяване на договорната ипотека в полза на „Първа Инвестицонна банка" АД в том …, акт №…, дв.вх. рег. № 15/04.01.2017г. По писмено искане на взискателя по делото съдебният изпълнител е наложила възбрана върху гореописания недвижим имот, вписана в СВ - Стара Загора в том 3, акт №.., вх.рег. № …

ЧСИ е връчил покани за доброволно изпълнение до длъжниците, както следва: на С.И.П. — на 27.06.201бг.; на М.П.И. — на 30.06.2016г.; -     на „МСМ Трейдинг" ЕООД - на 13.07.2016г.

На 19.07.2016г. съдебният изпълнител е извършила опис па процесния недвижим имот, за което е съставил протокол. На описа е присъствал длъжника М.П.И. и вещо лице от списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица към Окръжен съд — Стара Загора.

Съдебният изпълнител е насрочил първата публична продажба за периода от 21.10.2016г.  до 21.11-2016г., при начална цена за имота в размер на 82 800 лева. С протокол от 22.11.2016г., съдебният изпълнител е обявил тази първа продан за нестанала поради неявяване на купувачи. На 05.12.2016г. е постъпила молба от „Първа Инвестиционна банка" АД с вх. № 33587, с която взискателят е поискал да бъде насрочена нова публична продан на недвижимия имот.

ЧСИ е насрочил втора публична продан на имота, която се е провела за периода от 01.02.2017г. до 01.03.2017г. при цена равна на 80 на сто от цената при предходната продан, или 66 240 лева.

На 02.03.2017г. с протокол за обявяване па наддавателни предложения, съдебният изпълнител е обявил за купувач на имота взискателя „Първа Инвестиционна банка" АД, подал единствено валидно наддавателно предложение, с предложена цена за процесния апартамент в размер на 66 340 лева. С молба от 08.03.2017г. взискателят е уведомил ЧСИ, че не желае да придобие недвижимия имот и желае насрочване на нова публична продан на същия. Предвид направеното изявление на взискателя, ЧСИ е възложил на вещото лице по делото да изготви заключение и да определи нова начална цена на процесния имот. В изпълнение на разпореждането на ЧСИ вещото лице Д. Т. е изготвила съдебно — техническа експертиза на недвижимия имот, описан с протокол за опис от 19.07.2016г., като е определила начална цена за имота в размер 59 640 лева.

ЧСИ -Г. Илчева е насрочил публична продан на недвижимия имот за периода от 05.05.2017г. до 05.06.2017г. при начална цена 59 640 лева. Изготвил е обявление за проданта съгласно чл.487, ал.2 от ГПК и е уведомил длъжниците, взискателя и присъединените взискатели за новата публична продан. Длъжниците, чрез процесуалния си представител, адв. С.З. ***, са получили съобщенията за публичната продан, ведно с обявлението на 04.04.2017г. На 12.04.2017г. по делото е постъпила жалба с вх. № 11940/12.04.2017г., подадена от М.П.И. в качеството му на управител на „МСМ Трейдинг" ЕООД с ЕИК 123734851 — длъжник по изпълнително дело № 20167650401534 по описа на ЧСИ Г.И.. ЧСИ е администрирал подадената жалба в съответствие с изискванията на чл.436 от ГПК.

С определение № 485/05.06.2017г., постановено по в. гр. д. № 1204/2017г. по описа на Окръжен съд — Стара Загора, състав на ОС е оставил без разглеждане подадената жалба като процесуално недопустима.

На 30.06.2017 год. във връзка с извършената публична продан, насрочена за периода от 05.05.2017г. до 05.06.2017г. на процесния недвижим имот, ЧСИ е изготвил и предявил разпределение на осн. чл. 495 от ГПК.

На 04.07.2017г. в кантората на ЧСИ -Г. И. е постъпила жалба с вх. № 24586/04.07.2017г., подадена от М.П.И. лично и в качеството му на управител на „МСМ Трейдинг" ЕООД с ЕИК 123734851 и от С.И.П. срещу   изготвеното   разпределение.  

Оплакването, което правят в жалбата си е, че не бил спазен реда за удовлетворяване на вземанията, посочени в чл.136 от ЗЗД, както и че непосредствено преди изготвяне на разпределението липсва писмен акт за актуалните задължения на всеки длъжник.

Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението предпоставя няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, постъпила по изпълнението за цялостното удовлетворяване на всички взискатели. В разпределението се включват тези вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели, както и разноските по изпълнението. Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 ЗЗД, а степента на удовлетворяването им – от правилото на съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред, съгласно чл.136 ал.3 ЗЗД.

Съгласно чл. 495 ГПК взискателят, който е обявен за купувач на имота е длъжен да внесе по сметката на съдебния изпълнител суми в две, изрично посочени хипотези: 1) необходимата сума за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, или 2) сумата, която надминава неговото вземане, когато няма други взискатели. В конкретния случай е налице хипотеза, при която имотът е възложен на привилегирован взискател по смисъла на чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, чието вземане е обезпечено с ипотека върху имота. Задължението по чл. 495 ГПК за внасяне на сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели се отнася само в случай, че освен него има и други взискатели, ползващи се с привилегия от същия ред. Само тогава техните вземания подлежат на съразмерно удовлетворяване — чл. 136, ал.3 ЗЗД.

В протокола за разпределение ЧСИ – Г.И. изрично посочва, че обжалваното разпределение е изготвено на осн. чл.495 от ГПК, описан е размера на вземанията както на първоначалния взискател, така и на присъединените взискатели, вземанията на държавата за данъци за продадения имот, дължимите такси и разноски съгл. ТРЗЧСИ, а също така подробно, по основание и размер е съобщил сумите, които взискателят и ипотекарен кредитор „Първа инвестиционна банка" АД следва да внесе по специалната сметка на съдебния изпълнител. При описанието на вземанията на всеки отделен кредитор е посочено откъде се е снабдил с информация за размера на съответното вземане — писмо за вписване на възбрана, удостоверение от НАП или писмо от Община Стара Загора. С оглед на това неоснователно е възраженията, направено в жалбата, че липсва писмен акт, посочен от закона, за актуалните задължения на всеки длъжник.

Неоснователно е и оплакването на жалбоподателите, че не е спазен реда за удовлетворяване на вземанията съгл. чл.136 ЗЗД, тъй като НАП има качеството на присъединен взискател по чл.458 от ГПК. Държавата като присъединен взискател по право се ползва с привилегия, предхождаща тази на ипотекарния кредитор само за вземания за данъци върху конкретния имот - от стойността на имота. За останалите публични вземания, освен тези за глоби, привилегията на държавата се нарежда след тази по чл. 136, ал.1, т.3 от ЗЗД. Съгласно ал.2 на цитираната разпоредба привилегиите по чл. 136, т.5 и т.6 от ЗЗД са общи и се удовлетворяват от цялото имущество на длъжника, докато всички останали привилегии са уредени като специални и се определят върху стойността на съответното имущество. Видно от удостоверение изх. № 240371700962203/09.06.2017 год. по отношение на длъжника и бивш собственик на имота М.П.И. държавата е предявила вземания, произтичащи от здравноосигурителни, пенсионни вноски, лихви върху тях и др., поради което те попадат в обхвата на чл. 136, ал.1, т.6 от ЗЗД и подлежат на удовлетворяване след ипотечните вземания, т.е. те не се намират в един и същи ред, и затова по отношение на тях е неприложим принципът на съразмерността.

Следващото оплакване, което се прави в жалбата е,   че   дружеството   -   длъжник   „МСМ Трейдинт" ЕООД е обявено в несъстоятелност, а това обстоятелство не било взето предвид при изготвяне на обжалваното разпределение.

От данните по делото е видно, че по изпълнително дело № 20167650401534 е била извършена публична Продан на недвижим имот, бивша собственост на длъжника М.П.И., като за купувач на имота е бил обявен взискателят и ипотекарен кредитор „Първа Инвестиционна банка" АД, като разпределението е било извършено на сума, равна на цената, за която взискателят е обявен купувач, а именно 79 078 лева. С оглед на това обстоятелството, че „МСМ Трейдинг" ЕООД е било обявено в несъстоятелност, не е от значение за съставяне на конкретното разпределение, още повече, че жалбоподателите не посочват по какъв начин ЧСИ е следвало да вземе предвид този факт и до какви промени в обжалваното разпределение би довело това обстоятелство.

Останалите  възражения   на  жалбоподателите  са  неясни, общи, без   конкретно посочване   в   какво   се   състои   незаконосъобразността   на   обжалваното   разпределение. Жалбоподателите правят също така оплакване, че в разпределението са посочени няколко изпълнителни дела, които не били вече актуални и много от тях следвало да се прекратят поради изтекла погасителна давност, а по някои други имали писмени споразумения, а други били спрени. Заявяват, че на основание чл.120 ЗЗД правят възражения за изтекла погасителна давност.

Окръжният съд намира, че това становище е неясно, неконкретно, не се посочва кое от изпълнителните дела не е вече „актуално" и не следва да   бъде взето предвид при изготвяне на обжалваното разпределение. Съдът се произнася по конкретни оплаквания, по конкретни дела, а не общо за всички дела, които страната има по принцип.

Предвид гореизложените съображения, окръжният съд намира, че жалба  е неоснователна и недоказана, и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че твърденията на жалбоподателя за допуснати незаконосъобразни действия от ЧСИ- Г.И. при изготвянето на разпределението са необосновани, поради което следва жалбата да бъде оставена без уважение. Постановление за разпределение от 30.06.2017 г. е законосъобразно и правилно, а депозираната жалба срещу него е неоснователна.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от М.П.И. с ЕГН-********** от гр.Ст.Загора, С.И.П. , ЕГН-********** *** и "МСМ-трейдинг"-ЕООД- ЕИК-123734851 - / в несъстоятелност/-Ст.Загора чрез пълномощника им адв.С.З.-*** против протокол за разпределение от 30.06.2017 г. на ЧСИ Г.И. рег. №765 при Окръжен съд- Стара Загора, предявен  на 30.06.2017 г. на постъпила сума по изп. дело № 20167650401534, като неоснователна.

          Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

                                     

ЧЛЕНОВЕ: