О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 690………………18.08.2017 година………………..Град С.    

                                            

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……...………...Втори граждански състав

На осемнадесети август…………..………….……….……………….Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                                        

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:           АННА ТРИФОНОВА     

                        

                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар…………………………………………………………………………                                                         

Прокурор……….…………………………………………….…………………

като разгледа докладваното от………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                    

въззивно гражданско дело номер 1199 по описа за 2017………година.

 

          Производството е образувано по въззивна жалба вх. № 4470/21.02.2017 г. подадена от И.К.В. чрез адв. Е.Н. и по въззивна жалба вх. № 4481/21.02.2017 г. подадена от „С.“ ЕООД чрез адв. Т.Р. против решение № 93/26.01.2017 г. по гр. д. № 2126/2016 г. на Старозагорски районен съд – първата въззивна жалба против решението в частта му, с която е признато за установено по отношение на М.П. и „С.“ ЕООД че И.В. е собственик на 527/9000 ид.ч. от описана във въззивната жалба НИВА от 28,003 дка, трета категория, местност „Ч.“ и е осъдил „С.“ ЕООД да предаде владението върху посочената ид. част от нивата, като е отхвърлил исковете по отношение на 527/9000 ид.ч. от НИВА от 55,499 дка, местност зад „К.“ подробно описана /два пъти/ във въззивната жалба, а втората въззивна жалба против решението в частта му, с която е признато за установено, че ищците по делото са собственици на ид. части от процесните недвижими имоти /три ниви/ и дружеството е осъдено да предаде владението върху ид. части.

          Производството пред Старозагорски окръжен съд е на етап срок за обжалване на постановеното въззивно решение, с което решението на районния съд е частично отменено по отношение и иска с правно основание чл. 108 ЗС е отхвърлен за трите процесни недвижими имота, а в останалата своя част потвърдено и са присъдени разноски за първата и въззивна инстанция.

          Преди влизане в сила на въззивното решение, на 15.08.2017 г. е подадена молба с вх. № 10231/15.08.2017 г. от въззивника/ищец И.К.В. за отказ от предявените от него искове с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС, като моли делото да бъде прекратено.

          По подадената от ищеца И.К.В. молба по чл. 233 ГПК Старозагорският окръжен съд приема следното:

          Разпоредбата на чл. 233 ГПК урежда възможността страната, инициирала исковия процес във всяко положение на разглеждане на делото да направи отказ от иска си, т.е. отказ от иска може да бъде извършен както пред първата, втората или касационната инстанция, така и в периода когато тече срокът за обжалване между инстанциите. Предвид така извършения от И.В. по реда на чл. 233 ГПК отказ от предявения иск, настоящият състав намира, че са налице предвидените в закона предпоставки за прекратяване производството по делото. Касае се до процесуално действие на ищеца, което може да бъде извършено по време на производството до момента на влизане в сила на съдебното решение по спора. Упражняването на това действие е предоставено изцяло на преценката на ищеца, като съдът не може да контролира причините, поради които се извършва. За упражняването на това процесуално действие не се изисква и съгласие на насрещната страна по спора. След като ищецът И.В. е направил отказ от така предявените от него искове по време на висящността на делото пред Старозагорски окръжен съд, то е налице надлежно десезиране на съда, поради което и съгласно чл. 233, изр. 3 ГПК първоинстанционното и въззивното решения следва да се обезсилят в частите им по отношение на предявените от ищеца В. искове, като производството по предявените от ищеца искове подлежи на прекратяване пред Старозагорски окръжен съд и Старозагорски районен съд, с изключение на тази част от първоинстанционното съдебно решение, която е влязла в сила като необжалвана /чл. 296, т. 2 ГПК/, подробно описана във въззивното решение № 228/06.07.2017 г. по настоящето въззивно гражданско дело и тази част от въззивното решение, с която искът с правно основание чл. 108 ЗС предявен срещу „Сателит“ ЕООД е уважен в своята установителна част и отхвърлен в своята осъдителна част спрямо останалите /освен И.В./ ищци по делото.

          Следва да се посочи, че не следва да се изчаква изтичането на срока за касационно обжалване на въззивното решение, тъй като при отказ от иска по чл. 233 ГПК съдът се десезира от спора, поради което прекратява разглеждането му и с обратна сила се заличават извършените процесуални действия, включително постановеното по спора решение, което се обезсилва. Следователно, развитието на производството по евентуално постъпила срещу решението въззивна жалба, респ. касационна жалба е обусловено от произнасянето на съда по отказа от иска, като производството по жалбата би имало вторичен характер. Ето защо, при направен отказ от иска пред първоинстанционния съд, същият не може да продължи действията по администриране на въззивната жалба, а ако отказът е направен пред въззивен съд, същият не следва да администрира постъпила касационна жалба, а следва да обезсили постановеното от него решение и да прекрати производството по делото, ако жалбата не е изпратена на по-горния по степен съд /така определение № 505/17.07.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 2693/2013 г., I т. о/. Съдът, до който е адресирана жалбата, е компетентен да се произнесе по обезсилване на постановеното по спора решение само в хипотеза на отказ от иска, направен пред него, след като жалбата му е изпратена за произнасяне по нея от долустоящия съд. В настоящия случай дори не е налице постъпила касационна жалба.

          Не следва да се обезсилват първоинстанционното и въззивно съдебни решения в частта им, с която се присъждат разноски в полза на ответниците в производството за двете инстанции, тъй като разноски се дължат на ответниците и при направен отказ от иск и прекратяване на делото – чл. 78, ал. 4 ГПК /така и определение № 37/17.02.2017 г. на ВКС по ч.гр.д. № 97/2017 г., I г.о./.

Следователно, въззивното и първоинстанционното съдебно решение следва да бъдат обезсилени в техните части по предявения от ищеца И.В. против М.П. иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за  527/9000 ид.ч. от НИВА от 55.499 дка, от които 53.835 дка трета категория и 1.664 дка четвърта категория, местност З., представляваща имот № 061008 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 061009 - мочурище на Община С., имот № 061019 - нива на Ж. И. И., имот № 061018 - нива на Г. И. Г., имот № 000243 - напоителен канал на Община С., имот № 061021 - нива на Г. К.К., имот № 000242 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС и по предявения от ищеца И.В. против „Сателит“ ЕООД иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване на установено по отношение на ответното дружество, че ищецът В. е собственик на следните недвижими имоти: 527/9000 ид.ч. от НИВА от 28.003 дка, трета категория, местност Ч., представляваща имот № 048006 по плана за земеразделяне на С. С.общ. С., при граници: имот № 000229 - напоителен канал на Община С., имот № 048005 - нива на Г. К.К., имот № 000231 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС и имот № 048007 - нива на К. К. Ж.; 527/9000 ид.ч. от НИВА от 55.499 дка, от които 53.835 дка трета категория и 1.664 дка четвърта категория, местност З., представляваща имот № 061008 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 061009 - мочурище на Община С., имот № 061019 - нива на Ж. И. И., имот № 061018 - нива на Г. И. Г., имот № 000243 - напоителен канал на Община С., имот № 061021 - нива на Г. К. К., имот № 000242 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС; и 527/9000 ид.ч. от НИВА от 30.406 дка, трета категория, местност Л., представляваща имот № 007007 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 000167 - напоителен канал на Община С., имот № 007008 - нива на Д. Г. И., имот № 000105 - полски път на Община С., имот № 007006 - нива на В. П. М. и осъждане на дружеството да предаде владението на описаните недвижими имоти на ищеца И.В..

В останалите свои части първоинстанционото решение е влязло в законна сила, а въззивното решение по иска с правно основание чл. 108 ЗС предявен срещу „Сателит“ ЕООД по отношение на останалите ищци по делото не следва да се обезсилва, тъй като отказ от този иск е направен единствено от И.В..

 

Мотивиран от горното, Старозагорският окръжен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОБЕЗСИЛВА на основание чл. 233 ГПК решение № 228/06.07.2017 г. на Старозагорски окръжен съд по в.гр.д. № 1199/2017 г. и решение № 93/26.01.2017 г. на Старозагорски районен съд по гр.д. № 2126/2016 г. в частта им по предявения от И.К.В., ЕГН: ********** *** против М.П.П., ЕГН: **********, и адрес: *** иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено по отношение на ответника М.П., че ищецът И.В. е собственик на 527/9000 ид.ч. от НИВА от 55.499 дка, от които 53.835 дка трета категория и 1.664 дка четвърта категория, местност З., представляваща имот № 061008 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 061009 - мочурище на Община С., имот № 061019 - нива на Ж. И. И., имот № 061018 - нива на Г. И. Г., имот № 000243 - напоителен канал на Община С., имот № 061021 - нива на Г. К.К., имот № 000242 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС, с изключение на частите от решенията, с които са присъдени разноски за двете съдебни инстанции и ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1199/2017 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, както и производството по гр.д. № 2126/2016 г. по описа на Старозагорски районен съд в частта му по предявения от И.В. против М.П. иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за 527/9000 ид.ч. от НИВА от 55.499 дка, от които 53.835 дка трета категория и 1.664 дка четвърта категория, местност З., представляваща имот № 061008 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 061009 - мочурище на Община С., имот № 061019 - нива на Ж. И. И., имот № 061018 - нива на Г. И. Г., имот № 000243 - напоителен канал на Община С., имот № 061021 - нива на Г. К.К., имот № 000242 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС.

 

ОБЕЗСИЛВА на основание чл. 233 ГПК решение № 228/06.07.2017 г. на Старозагорски окръжен съд по в.гр.д. № 1199/2017 г. и решение № 93/26.01.2017 г. на Старозагорски районен съд по гр.д. № 2126/2016 г. в частта им по предявения от И.К.В., ЕГН: ********** *** против „Сателит“ ЕООД, ЕИК: 202703476 и адрес: гр. С., ул. „Шести септември“ № 10 иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване на установено по отношение на ответното дружество, че ищецът е собственик на следните недвижими имоти: 527/9000 ид.ч. от НИВА от 28.003 дка, трета категория, местност Ч., представляваща имот № 048006 по плана за земеразделяне на С. С.общ. С., при граници: имот № 000229 - напоителен канал на Община С., имот № 048005 - нива на Г. К.К., имот № 000231 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС и имот № 048007 - нива на К. К. Ж.;  527/9000 ид.ч. от НИВА от 55.499 дка, от които 53.835 дка трета категория и 1.664 дка четвърта категория, местност З., представляваща имот № 061008 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 061009 - мочурище на Община С., имот № 061019 - нива на Ж. И. И., имот № 061018 - нива на Г. И. Г., имот № 000243 - напоителен канал на Община С., имот № 061021 - нива на Г. К. К., имот № 000242 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС; и 527/9000 ид.ч. от НИВА от 30.406 дка, трета категория, местност Л., представляваща имот № 007007 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 000167 - напоителен канал на Община С., имот № 007008 - нива на Д. Г. И., имот № 000105 - полски път на Община С., имот № 007006 - нива на В. П. М. и осъждане на дружеството да предаде владението на описаните недвижими имоти на ищеца И.В., с изключение на частите от решенията, с които са присъдени разноски за двете съдебни инстанции и ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1199/2017 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, както и производството по гр.д. № 2126/2016 г. по описа на Старозагорски районен съд в частта му по предявения от ищеца И.К.В. против ответника „Сателит“ ЕООД, иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване на установено по отношение на ответното дружество, че ищецът е собственик на следните недвижими имоти: 527/9000 ид.ч. от НИВА от 28.003 дка, трета категория, местност Ч., представляваща имот № 048006 по плана за земеразделяне на С. С.общ. С., при граници: имот № 000229 - напоителен канал на Община С., имот № 048005 - нива на Г. К.К., имот № 000231 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС и имот № 048007 - нива на К. К. Ж.; 527/9000 ид.ч. от НИВА от 55.499 дка, от които 53.835 дка трета категория и 1.664 дка четвърта категория, местност З., представляваща имот № 061008 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 061009 - мочурище на Община С., имот № 061019 - нива на Ж. И. И., имот № 061018 - нива на Г. И. Г., имот № 000243 - напоителен канал на Община С., имот № 061021 - нива на Г. К. К., имот № 000242 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС; и 527/9000 ид.ч. от НИВА от 30.406 дка, трета категория, местност Л., представляваща имот № 007007 по плана за земеразделяне на С. С.общ.С., при граници: имот № 000167 - напоителен канал на Община С., имот № 007008 - нива на Д. Г. И., имот № 000105 - полски път на Община С., имот № 007006 - нива на В. П. М. и осъждане на дружеството да предаде владението на описаните недвижими имоти на ищеца И.В..

 

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в седмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                  

                  

            

   2.