О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер…655………………02.08.2017 година………………..Град Стара Загора    

                                            

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…..………...Втори граждански състав

На втори август………………..……………….……………………….Година 2017

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                         

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:           МАРИАНА МАВРОДИЕВА      

                        

                                                                            СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

въззивно гражданско дело номер 1288 по описа за 2017……………..........година.

 

          

          Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК и е образувано по жалба депозирана от С.-М. А.Н., в качеството си на майка  и законен представител на малолетното дете В. А. И. срещу действия на ЧСИ Г. И., рег. № .по ИД 20177650400973, с което се прекратява изпълнително производство. В жалбата се твърди, че постановлението за прекратяване на изпълнителното дело е незаконосъобразно по изложени в нея подробни съображения, поради което се претендира неговата отмяна.

Длъжникът по изп.дело А.В.И. е депозирал възражение по жалбата, в която изразява подробно становище за неоснователност на депозираната жалба.

Съдебният изпълнител е изложил мотиви, в които навежда доводи за недопустимост на жалбата, респ. неоснователност на жалбата.

Настоящият съдебен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

Изпълнителното производство е образувано по молба на малолетното дете В. А. И. действащо чрез С.-М. А.Н., в качеството й на майка и законен представител и въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 6102/2015 г. по описа на С. районен съд, по силата на който А.В.И., е осъден да заплаща на детето В.И. 200 лв. месечна издръжка, считано от 26.11.2015 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до изплащането й, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, както и 800 лв. издръжка за минало време.

На длъжника е връчена покана за доброволно изпълнение на 12.05.2017 г., като същият е представил вносни бележки в подкрепа на своето твърдение, че е погасил задължението си. В тази връзка е назначена и съдебно-икономическа експертиза, която е депозирала заключение за дължимите и погасени суми от длъжника. С оглед заключението на вещото лице на взискателката са били дадени указания да посочи дали желае изпълнителното дело да продължи за събиране единствено на текущата месечна издръжка на детето В., предвид липсата на други /според ЧСИ/ задължения на длъжника. Същевременно в мотивите на ЧСИ към жалбата се сочи, че не бил налице акт за прекратяване на изпълнителното производство и действително такъв акт не е постановен. С оглед обаче на изричното посочване от ЧСИ за събиране на каква сума продължава изпълнителното производство следва извода, че за посочените в молбата за образуване на изпълнително дело суми /за м. декември 2015 г. и месеци януари, февруари, март, юли и август 2016 г./ ЧСИ фактически е прекратил частично изпълнителното производство, тъй като е посочил, че тези суми не се дължат и няма да ги събира. Необходим е обаче юридически акт за неговото частично прекратяване, тъй като  от една страна съдът в производство по обжалване действия на ЧСИ действа като контролно - отменителна инстанция, т.е. необходимо е да се проверят мотивите на ЧСИ за прекратяване, а от друга, за да се контролира правилността на един юридически акт е необходимо такъв да бъде постановен. По същата причина самата жалбоподателка в своята адресирана до съда жалба не сочи, а и не може да посочи постановление от определена дата за прекратяване на изпълнителното дело за посочените в жалбата суми. Същевременно ЧСИ ясно е посочил, че изпълнителното дело ще продължи само за събиране на текущата месечна издръжка, но не и за други вземания, каквито всъщност се претендират за събиране от взискателя. Изрично в съобщение изх.№30685/09.06.2017 г. ЧСИ приема, че длъжникът не е имал непогасени задължения за издръжка с настъпил падеж към момента на образуване на изпълнителното дело, но въпреки това не постановява изричен акт за частично прекратяване на изпълнителното производство по отношение на сочените в молбата за неговото образуване суми.

С оглед на изложението съображения следва делото да се върне на ЧСИ за постановяване на изричен акт за частично прекратяване на изпълнителното дело, съобразно приетата от самия ЧСИ недължимост на сумите посочени в молбата за неговото образуване, след което делото да се върне на съда за произнасяне по подадената жалба срещу това частично прекратяване на изпълнителното производство.

          Определението не прегражда хода на производството и не подлежи на обжалване.

 

Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1288/2017 г. по описа на С. окръжен съд.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 20177650400973 по описа на ЧСИ Г. И., рег. № ., с район на действие С. окръжен съд, за произнасяне с нарочен акт – постановление за частично прекратяване на изпълнителното дело, съобразно мотивната част на настоящото определение и с оглед приетата от ЧСИ недължимост на сумите, посочени в молбата за образуване на изпълнителното дело.

 

След произнасяне от ЧСИ, делото да се върне незабавно на съда за разглеждане и решаване на жалба вх. № 8602/06.07.2017 г.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

                                                                                          2.