О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 658                                                               02.08.2017 г.                               гр.С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                 І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на втори август                                                       две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                                                                                           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                       СВИЛЕН ЖЕКОВ   

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

частно  гр.  дело № 1293 по описа  за  2017 година

 

Производството е образувано по частна жалба от Н.С.К.,  чрез пълномощника си адв. А.С. против определение № 1508 от 05.06.2017г., постановено по гр.д.№ 5807/2016г. по описа на С.районен съд, с което се спира производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване с влязло в сила решение по гр.д.№ 2591/2017г. по описа на РС – С..

 

Частният жалбоподател излага съображения за неправилност на обжалваното определение, поради противоречие с материалния закон и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила при постановяването му. Моли да  бъде отменено определението и делото да се върне в районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Ответникът по частната жалба, Г.Т.П. взема становище за неоснователност на жалбата. Моли да се отхвърли жалбата като неоснователна.

 

Прави искания за събиране на допълнителни доказателства.

 

Съдът след като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на другата страна и провери допустимостта и намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

По делото не се налага събиране на други доказателства.

 

С обжалваното определение С.районен съд е спрял производството по делото като е приел, че решението по образуваното гр.д.№ 2591/2017г. по описа на С.районен съд е преюдициално за решаване на настоящото дело. Приел е, че предмет на новообразуваното дело е въпрос относно съсобствеността на процесния делбен имот, а оттам и относно съделителите по делбата.

Производството пред районния съд е образувано по искова молба от Н.С.К. против Г.Т.П. с правно основание чл.34 от ЗС за допускане на съдебна делба между страните върху процесния недвижим имот при квоти по ½ ид. част за всеки от съделителите.

 

С отговора си на исковата молба по настоящото дело ответницата Г.Т.П. е предявила възражение за недействителност на публичната продан, както и за признаване на ответницата за собственик на целия имот, респективно на ид. част на ищцата.

На 15.05.2017г. ответницата П. е представила молба за изискване и представяне на гр.д.№ 2501/2017г. и за спиране на производството по делото за делба до приключване на производството по гр.д.№ 2591/2017г. Представила е искова молба от Г.Т.П. против Коста Иванов Костов с предмет установителен иск за собственост, поради давност върху ½ ид. част от процесния недвижим имот, собствена на ответника, към момента на прекратяване на брака.

  

При така установеното, съдът намира, че решението по образуваното гражданско дело № 2591/2017г. по описа на С.районен съд, /видно от извършената от районния съд служебна справка/  не е обуславящо за решаването на настоящото дело. Това е така, защото решението по новообразуваното гражданско дело с предмет установителен иск за собственост предявен от Г.Т.П. срещу Коста Иванов Костов няма да има сила на присъдено нещо по отношение на ищцата Н.С.К., съгласно  чл.298, ал.1 ГПК.  Тъй като Н.С.К. не е страна по второто гр.д., решението по него няма да я обвързва по никакъв начин, тъй като има действие само между страните по това дело.

От друга страна по гр.д. № 5807/2016г. ответницата е направила възражение за придобивна давност на процесния имот, което следва да се разгледа в първата фаза на делбата и като резултат, при евентуалното му уважаване от делбения съд, следва да се отхвърли иска за делба. Съдебното производство за делба е особено исково производство, за което са налице специални правила. В производството по първа фаза на делбата, съдът разглежда възраженията на страните във връзка собствеността на процесния имот. В настоящия случай, ответницата е направила такова възражение своевременно още с отговора на исковата молба, и това възражение следва да бъде разгледано.

 

С оглед на изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението по образуваното гр.д. № 2591/2017г. по описа на Ст. РС няма обуславящо значение за изхода на делото за делба, поради което не са налице предпоставките на чл.229, ал.1 т.4 от ГПК за спирането му.  

 

Ето защо, съдът намира, че определението на съда, с което се спира производството по делото до решаване на гр.д.№ 2591/2017г.  е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на С.районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 от ГПК, Окръжният съд

 

                                                            О П Р Е Д Е Л И :

                                                                                                                                                                       

ОТМЕНЯ определение № № 1508 от 05.06.2017г. постановено по гр.д.№ 5807/2016г. по описа на С.районен съд, с което се спира производството по делото до решаване на гр.д.№ 2591/2017г. по описа на С.районен съд като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на С.районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

  

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: