О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 659                                                               03.08.2017 г.                               гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на трети август                                                       две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                                                                                           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                       СВИЛЕН ЖЕКОВ   

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

частно  гр.  дело № 1319 по описа  за  2017 година

 

Производството е по реда на чл.274 ГПК.

 

 Образувано е по частна жалба на Г.Г.Г. и П.К.Г., подадена чрез пълномощника им по делото адв.Н.К., против определение № 736 от 22.05.2017 г., постановено по гр.дело № 2297/2016 г. на К. районен съд, с което производството по делото е прекратено по предявения от Г.Г.Г. и П.К.Г. против В.Г.Г. и Г.Х.Г. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

         

С определение от 20.03.2017г., постановено по гр.д.№ 1070/2017г., въззивният съд е констатирал, че К. районен съд е допуснал очевидна фактическа грешка при постановяване на диспозитива на разпореждане № 556 от 19.01.2017г., постановено по делото, като не е отразил в същия формираната истинска воля на съда по отношение на ответниците, спрямо които е прекратил производството по предявения отрицателен установителен иск по чл.124 ГПК. Изложени са съображения, че пред районния съд е предявен иск за признаване за установено, че Г.Х.Г. не е собственик на Едноетажна сграда с идентификатор 58894.503.222.1, находяща се в с. П., община Г., област С., местност „Х.", със застроена площ 80 кв.м, построена в поземлен имот с идентификатор № 58894.503.222, находящ се в околовръстен полигон на с.П. . Приел е, че е налице несъответствие между мотивите и диспозитива на разпореждането, което представлява очевидна фактическа грешка. Поради тези съображения, въззивният съд е прекратил частното въззивно производство и е върнал делото на районния съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка.

 

          Постановеното по гр.д. № 2297/2016г. по описа на КРС определение № 736/22.05.2017г.,  не е съдебен акт за поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като районният съд е повторил диспозитива на разпореждане № 556 от 10.01.2017г., постановено по същото дело. Така постановеното определение е недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено. Делото следва отново да бъде върнато на районния съд за провеждане на процедура по чл.247 ГПК и за постановяване на акт по този ред.

 

Видно от исковата молба, пред районния съд е предявен иск за признаване за установено, че Г.Х.Г. не е собственик на Едноетажна сграда с идентификатор 58894.503.222.1, находяща се в с. П., община Г., област С., местност „Х.", със застроена площ 80 кв.м, построена в поземлен имот с идентификатор № 58894.503.222, находящ се в околовръстен полигон на с.Пчелиново. В мотивите на разпореждане № 556 от 19.01.2017г., съдът е изложил съображения за наличието на правен интерес относно предявяването на този иск спрямо ответник, против който е предявен и ревандикационен иск за същия имот и е приел, че този иск е лишен от правен интерес и производството по него следва да бъде прекратено. В диспозитива на разпореждането обаче, съдът е прекратил производството по иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, предявен от ищците, против двамата ответници - В.Г.Г. и Г.Х.Г., вместо по отношение на ответника Г.Х.Г., срещу когото единствено е предявен отрицателния установителен иск. Налице е несъответствие между мотивите и диспозитива на разпореждането. Всяко несъответствие между формираната в мотивите действителна воля на съда и нейното външно изразяване в диспозитива на съдебния акт представлява очевидна фактическа грешка, която следва да бъде коригирана по реда на чл.247 ГПК.

 

Поради тези съображения, въззивният съд намира, че следва да прекрати частното въззивно производство, като делото бъде върнато отново на районния съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК и постановяване на определение за поправка на очевидна фактическа грешка.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

       

ОБЕЗСИЛВА определение № 736 от 22.05.2017 г., постановено по гр.дело № 2297/2016 г. на К. районен съд.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 1319/2017 г. по описа на Ст. окръжен съд.

 

ВРЪЩА делото на К. районен съд за изпълнение процедурата по чл.247 ГПК.

 

След изпълнението на същата делото да се върне на С. окръжен съд за произнасяне по частната жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

  

 

 

                    ЧЛЕНОВЕ: