О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер 674                                   10.08.2017 година                  Град С.З.   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  10 август                                                  две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                             НИКОЛА КЪНЧЕВ

 

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                            

като разгледа докладваното от зам.председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно ч. гражданско дело номер 1323  по описа за 2017 година.

 

Производството е по чл. 577 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от „ВЕРЕЯ ТУР“ АД гр.С.З. и „ЕВРОИМОТИ КОНСУЛТ“ ЕООД гр. Костинброд чрез пълномощника им адв.Вълчо Цанков против определение № 38 от 14.07.2017 г. на съдията по вписвания при Старозагорския районен съд, с което се отказва вписване на  Отказ от право на собственост на ***и ***, подали молби пред Върховен касационен съд -IV г.о. - по гр.д. № 1348/2011 г. - Вх. № 3554/04.04.2012 г. и Вх. № 3555/04.04.2012 г., с които в молбата за вписване се твърди, че са се отказали от правото си на собственост върху следния недвижим имот: Обект за стопанска дейност - ресторант „Лешника", находящ се в гр. С.З., без административен адрес, на два етажа, състоящ се от: фоайе, две основни ресторантски зали, банкетна зала, галерия / на втора ниво/, дневен бар и кухненски блок, със застроена площ от 659 кв.м. и обем 1713 куб.м. и сутерен, състоящ се от: бар, складови помещения, хладилни камери, котелно помещение и нафтово помещение, със застроена площ на сутерена от 420 кв.м.и обем 1179 куб.м., находящ се в имот пл. № 3046-а, при граници: от две страни асфалтов път, река „Бедечка" и пл. № 3028, което вписване е поискано с Молба вх. № 7616/14.07.2017 г. по входящия регистъра на Служба по вписваиията - гр. С.З. и която молба за вписване изхожда от „ВЕРЕЯ ТУР"АД с ЕИК 833067523, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителния директор М.Г. от гр. С.З., и „ЕВРОИМОТИ КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 175192697, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Охрид" № 31, представлявано от управителя Ж.Р.Н.с ЕГН **********, с пълномощник адв. Вълчо Цанков - АК, гр. С.З., бул. „Цар Симеон Велики" № 100, Комплекс „Верея", ет. 3.

Жалбоподателите, чрез процесуалния си представител излагат, че обжалваното определение на  Службата по вписванията гр. Ст.Загора е незаконосъобразно, тъй като са нарушени са чл.112 ал.1 буква “в” от Закона за собствеността и чл. 4 ал.1 буква "в " от Правилника за вписванията. Нарушен бил и чл. 100 от ЗС и чл.233 от ГПК. Излагат подробни съображения. Молят да бъде уважена жалбата им и бъде разпредено вписването на факти и обстоятелства посочени в молбата им с вх. № 7617 от 14.07.2017г. – Определението на ВКС във връзка с молбите за отказ от спорното право по чл.233 от ГПК.

След преценка на оплакванията по частната жалба, мотивите на обжалвания съдебен акт и доказателствата по делото, Окръжният съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е с правно основание чл. 577, ал.1 от ГПК. Същата е подадена в предвидения в закона едноседмичен срок, от лице имащо право и интерес от обжалване, поради което е допустима.

Преценена по същество частната жалба е неоснователна. Съображенията за това са следните:

С молба за вписване вх. № 7616/2017 г. от „ВЕРЕЯ ТУР"АД с ЕИК 833067523, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителния директор М.Г. от гр. С.З., и „ЕВРОИМОТИ КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 175192697, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Охрид" № 31, представлявано от управителя Ж.Р.Н.с ЕГН **********, с пълномощник адв. Вълчо Цанков - АК, гр. С.З., бул. „Цар Симеон Велики" № 100, Комплекс „Верея" , ет. 3, са поискали да бъде вписан в регистъра на Служба по вписванията при Районен съд - С.З. отказ от право на собственост на недвижим имот от ***и ***, които били подали молби пред Върховен касационен съд - IV г.о. - по гр.д. № 1348/2011 г. - Вх. № 3554/04.04.2012 г. и Вх. № 3555/04.04.2012 г., с които в молбата се твърди, че са се отказали от правото си на собственост върху следния недвижим имот: Обект за стопанска дейност - ресторант „Лешника", находящ се в гр. С.З., без административен адрес, на два етажа, състоящ се от: фоайе, две основни ресторантски зали, банкетна зала, галерия / на втора ниво/, дневен бар и кухненски блок, със застроена площ от 659 кв.м. и обем 1713 куб.м. и сутерен, състоящ се от: бар, складови помещения, хладилни камери, котелно помещение и нафтово помещение, със застроена площ на сутерена от 420 кв.м.и обем 1179 куб.м., находящ се в имот пл. № 3046-а, при граници: от две страни асфалтов път, река „Бедечка" и пл. № 3028.

С обжалваното определение №38 от 14.07.2017г., Съдията по вписванията при РС-С.З. е постановил отказ по молбата за вписване. В мотивите си е приел, че на първо място от формулировката на искането в молбата до съдията по вписванията при Старозагорския районен съд се създава впечатление, че молителите желаят в имотния регистър да се впише не конкретен акт, а обстоятелство. Те молят: „да се впише отказа от правото на собственост на недвижим имот от ***и ***, с посочени по - горе данни, подали молби пред Върховен касационен съд - IV г.о. - по гр.д. № 1348/2011 г. - Вх. № 3554/04.04.2012 г. и Вх. № 3555/04.04.2012г.".

Съдията по вписванията е посочил, че за разлика от Търговския регистър, където е налице вписване на обстоятелства, във водения от службите по вписванията регистър, то по Правилника за вписванията, отнасящ се за недвижимите имоти, се вписват актове, а не обстоятелства. На следващо място е посочил, че предвид факта, че вписването на всяка молба, която според молителите има сила на декларация за отказ от право на собственост, е отделно производство, то цитираните по-горе молби до ВКС, ако наистина бяха приравнени на декларации за отказ от право на собственост, е следвало да бъдат представени за вписване с отделни заявления, приложения и такси, а не както в случая са депозирани в едно заявление, с едни и същи приложения и една такса за вписване. Искането във всяко едно от заявленията следва да бъде за вписване на съответния акт, а не за вписване на обстоятелство. Производствата по вписване трябваше да бъдат две - за вписване на всяка отделна молба, ако тя подлежеше на вписване. Изложил е и съображения, че представените за вписване молби до Върховен касационен съд — IV г.о. - по гр.д. № 1348/2011 г. - Вх. № 3554/04.04.2012 г. и Вх. № 3555/04.04.2012 г., подадени съответно от лицата ***  и ***, представляват изявление на всяка една от ищците, отправено до Върховния касационен съд, че не поддържат занапред искането си, защото то е неоснователно, и окончателно се отказват от търсената защита на това тяхно право. Този отказ от иск е процесуално действие на лицата *** и ***, а не материално правен отказ от съществуващото им материално право, претендирано с иска, за да подлежат на вписване в имотния регистър. Посочил е също така, че в настоящия случай заявлението за вписване на отказ от право на собственост изхожда не от лицата, за които се твърди, че се отказват от правото си на собственост, нито от помощник нотариусите, които са извършили нотариалното удостоверяване на подписите им, а от трети лица - „ВЕРЕЯ ТУР"АД гр. С.З.,  представлявано от изпълнителния директор М.Г. от гр. С.З., и „ЕВРОИМОТИ КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 175192697, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд. Изложил е и още изключителни подробни съображения, за да постанови своя отказ.

Настоящата съдебна инстанция намира така постановения отказ за правилен.

          Съгласно разпоредбата на чл.4 б. „в“ от Правилника за вписванията вписват се актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти /чл.100 от Закона за собствеността/.

          В случая с молбата си  депозирана до АП към МП Служба по вписванията гр.С.З. „ВЕРЕЯ ТУР"АД гр. С.З.,  представлявано от изпълнителния директор М.Г. от гр. С.З., и „ЕВРОИМОТИ КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 175192697, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд са поискали да се впишат две молби, депозирани до ВКС по гр.д.№ 1348/2011г. – с  Вх. № 3554/04.04.2012 г. и Вх. № 3555/04.04.2012 г., подадени съответно от лицата *** и ***, които представляват изявление на всяка една от ищците, отправено до Върховния касационен съд, което е в смисъл, че на основание чл.233 от ГПК заявяват, че правят отказ от предявения в хода на производство инцидентен установителен иск за собственост върху недвижим имот, т.е. че не поддържат занапред искането си, защото то е неоснователно, и окончателно се отказват от търсената защита на това тяхно право. Този отказ от иск е процесуално действие на лицата *** и ***, а не материално правен отказ от съществуващото им материално право, претендирано с иска, за да подлежат на вписване в имотния регистър. С отказа от иск се погасява правото на иск, но материалното право продължава да съществува, то не се погасява. Действително отказът от иск се ползва със сила на присъдено нещо и затова ищецът не може да предяви същият иск отново, но силата на присъдено нещо при отказ от иск се отличава от силата на присъдено нещо на съдебно решение. При отказ от иск съдебно решение не се постановява, а делото се прекратява. Силата на присъдено нещо при отказ от иск важи само между страните по делото и техните правоприемници и не се разпростира спрямо неучаствалите в съдебното производство лица, за разлика от силата на присъдено нещо на решението. Поради изложеното няма как да се приравнят по своите правни последици визираните по-горе молби до ВКС на лицата *** и ***за отказ от инцидентен установителен иск за собственост с последиците на вписана в имотния регистър декларация по чл. 100 от ЗС за отказ от право на собственост, поради което и не подлежат на вписване в регистъра на Служба по вписванията при Старозагорския районен съд. Отказът от право на собственост е със сериозни правни последици и разпоредбите, които предвиждат реда за неговото извършване, не трябва да се тълкуват разширително. Това е от изключително значение за сигурността на правния оборот. Отказът от иск е процесуално действие, касаещо правото на иск, а не правна сделка, предвидена в материалното право, чието вписване законът да предвижда. Отказът от право на собственост е такава правна сделка с материално право, но не и отказът от иск.

Отказът от право на собственост представлява едностранно изрично волеизявление на собственика, с което той недвусмислено изразява своето желание занапред да не владее, да не ползва и да не се разпорежда с индивидуално   определена   вещ.   Отказът  от   право   на  собственост   върху недвижим имот е изричен формален акт, облечен в писмена форма с нотариална заверка на подписа, който акт подлежи на вписване в имотния регистър. Той няма за цел да облагодетелства трето лице и по тази причина не се допуска отказ от право на собственост в чужда полза.

Предвид гореизложено и тъй като представените за вписване молби не подлежат на вписване, то правилно и законосъобразно, съдията по вписванията, е отказал вписването им, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение, следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Всички останали съображения, изложени изключително подробно и аргументирано от съдията по вписванията също са правилни и законосъобразни, поради което въззивният съд препраща към тях, тъй като ги възприема изцяло.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 38 от 14.07.2017 г. на съдията по вписвания при Старозагорския районен съд, с което се отказва вписване на  Отказ от право на собственост на ***и ***, подали молби пред Върховен касационен съд -IV г.о. - по гр.д. № 1348/2011 г. - Вх. № 3554/04.04.2012 г. и Вх. № 3555/04.04.2012 г., с които в молбата за вписване се твърди, че са се отказали от правото си на собственост върху следния недвижим имот: Обект за стопанска дейност - ресторант „Лешника", находящ се в гр. С.З., без административен адрес, на два етажа, състоящ се от: фоайе, две основни ресторантски зали, банкетна зала, галерия / на втора ниво/, дневен бар и кухненски блок, със застроена площ от 659 кв.м. и обем 1713 куб.м. и сутерен, състоящ се от: бар, складови помещения, хладилни камери, котелно помещение и нафтово помещение, със застроена площ на сутерена от 420 кв.м.и обем 1179 куб.м., находящ се в имот пл. № 3046-а, при граници: от две страни асфалтов път, река „Бедечка" и пл. № 3028, което вписване е поискано с Молба вх. № 7616/14.07.2017 г. по входящия регистъра на Служба по вписваиията - гр. С.З. и която молба за вписване изхожда от „ВЕРЕЯ ТУР"АД с ЕИК 833067523, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителния директор М.Г. от гр. С.З., и „ЕВРОИМОТИ КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 175192697, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Охрид" № 31, представлявано от управителя Ж.Р.Н.с ЕГН **********, с пълномощник адв. Вълчо Цанков - АК, гр. С.З., бул. „Цар Симеон Велики" № 100, Комплекс „Верея", ет. 3.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на Република България в едноседмичен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

     

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

         

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: