Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

300                                             26.09.2017 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На двадесет и девети август                                                              2017 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Павлина Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 113 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД.

Ищцата М.Ж.Ж. твърди в ИМ, че с Договор за цесия от 10.09.2016 г. придобила вземане на „Пролетен лъч" ЕООД, от ответницата Я.Г.Н., за връщане на 40 000 лв. - сума изтеглена от Я.Г.Н. като бивш управител на дружеството от банковата разплащателна сметка на „ПРОЛЕТЕН ЛЪЧ" ЕООД в „Уникредит булбанк" АД за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2015 г. и неотчетена и невърната на дружеството, както след освобождаването й като управител, така и до настоящия момент. Вземането придобила заедно с обезпеченията и другите му принадлежности, включително с акцесорното вземане за лихва за забава за плащане на главницата. За извършената цесия ответницата е уведомена с препоръчано писмо, изпратено на 14.09.2016 г.. Видно от представените доказателства бившият управител Я.Н. е теглила периодично суми в брой от банковата сметка на дружеството, като същите не са върнати на дружеството или отчетени с документи за закупени активи или извършени плащания в брой за погасяване на задължения на „ПРОЛЕТЕН ЛЪЧ" ЕООД. Дружеството изпратило нотариална покана, с която е поканило ответницата да възстанови изтеглените суми. Поканата е получена на 14.03.2016 г., но Я.Г.Н. не е върнала дължимата сума, нито е установила контакт с дружеството за представяне на документи за извършени разходи. Предвид горното моли съда да постанови съдебно решение, с което да осъди ответницата да заплати на ищцата сумата от  40 000 лв. - представляваща изтеглена от ответницата от банковата разплащателна сметка на „ПРОЛЕТЕН ЛЪЧ" ЕООД в „Уникредит булбанк" АД и дължима на дружеството, която следва да и бъде заплатена като цесионер с придобито вземане по Договор за цесия от 10.09.2016 г.; 4 531,27 лв. - дължима мораторна лихва върху главницата от 40 000 лв. за периода от 01.08.2015 г. до 10.09.2016 г.; законната  лихва  върху  главницата  от  подаване  на  настоящата искова молба до окончателното плащане, както и направените по делото съдебни разноски.

 

По делото е изпълнена процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК. В законния срок е постъпил отговор от ответника – Я.Г.Н., чрез адв. А.К. в който оспорва основателността и допустимостта на иска, като излага подробни съображения за това. Оспорва представите от ищцата документи. Моли да се остави без разглеждане предявения иск като недопустим. Алтернативно, в случай, че са налице предпоставките за разглеждане на иска по същество, моли съда да постанови решение, с което да го отхвърли като неоснователен и недоказан. Прави възражение за недействителност на процесния договор за цесия. Моли за присъждане на всички направени разноски в производството.

 

            Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

          

По делото е представен и приет като писмено доказателство Договор за цесия от 10.09.2016 г. подписан между „Пролетен лъч" ЕООД като цедент и ищцата като цесионер по силата на който цедентът прехвърля на цесионера свое вземане от ответницата Я.Г.Н., за връщане на 40 000 лв., сума изтеглена от ответницата от банковата разплащателна сметка на „Пролетен лъч" ЕООД за периода 01.01.2013 г. до 31.07.2015 г. и неотчетена и невърната на дружеството, както след освобождаването й като управител, така и до настоящия момент.

 

Видно от нотариална покана рег. № 770/01.03.2016 г., връчена на ответницата на 14.03.2016 г. се установява, че дружеството „Пролетен лъч" ЕООД, чрез управителя Татяна Стоянова Петрова е поканило ответницата да възстанови изтеглените суми.

 

С препоръчано писмо, изпратено на 14.09.2016г., дружеството „Пролетен лъч" ЕООД, чрез управителя Т.С.П. е уведомила ответницата, че с Договор за цесия от 10.09.2016 г. подписан между „Пролетен лъч" ЕООД като цедент и М.Ж.Ж. като цесионер по силата на който цедентът е прехвърлил на цесионера свое вземане от ответницата Я.Г.Н., за връщане на 40 000 лв., изтеглена от ответницата от банковата разплащателна сметка на „Пролетен лъч" ЕООД за периода 01.01.2013 г. до 31.07.2015 г. и неотчетена и невърната на дружеството, както след освобождаването й като управител, така и до настоящия момент.

 

            От заключението на назначената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че в качеството си на управител,  Я.Г.Н. е теглила периодично суми от разплащателната сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк" АД, които счетоводно са отразени по сметка 501 „Каса в лева". Изтеглените от сметката суми са както следва: през 2013г. - 39 500 лв.; през 2014г.- 32 095 лв.; през 2015 г. - 12 666 лв.. Общо сума:  84 261 лв.. Към момента на изготвяне на Заключението няма данни за осчетоводени вземания на дружеството, включително и от Я.Г.Н.; Законната лихва върху претендираното главно парично задължение в Исковата молба в размер на 40 000, лв. е в размер на 4 531, 27 лв.; Законната лихва /евентуално/ върху сума в размер на 84 261 лв. е в размер на 9 545,23 лв..

 

От допълнителното заключението на назначената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че липсват ведомости за работни заплати и ДУК както и рекапитулация на работните заплати и разчети за фондовете на ДОО и разчети за данъци върху доходи на физическите лица. Не са налични документи, доказващи изплащане на възнаграждението на управителя, липсват платежни нареждания за осигурителни и данъчни вноски, от справка от персоналния осигурителен регистър на НАП е видно, че са подавани Декларации образец 1 за периода от месец Януари 2013 г. до месец юли 2015 г. /вкл./ На по - късен етап е извършено счетоводно записване по сметка 442 „Вземания по липси и начети", аналит. партида - Я.Г., с основание - „липса на парични средства", размер - 131 274,96 лв.; Поради липсата на каквито и да е първични счетоводни документи, отразяващи плащания в брой /фактури с фискален бон или ордери/ е невъзможно да се изготви коректна справка. От счетоводните регистри е видно, че през финансовата 2013г. по сметка 501 „Каса в левове" е реализиран дебитен оборот /приходна част/ в размер на 52 892, 00лв. /от които 39 500,00лв. от разплащателната сметка в „Уникредит Булбанк" АД / и оборот по кредита /разходна част/ в размер на 6 257, 44 лв. През финансовата 2014 г. по сметка 501 „Каса в левове" е реализиран дебитен оборот /приходна част/ в размер на 38 478, 03лв. /от които 33 495 лв. от разплащателната сметка в „Уникредит Булбанк" АД / и оборот по кредита /разходна част/ в размер на 216, 97 лв.. През финансовата 2015 г. по сметка 501 „Каса в левове" е реализиран дебитен оборот /приходна част/ в размер на 12 666 лв. /изцяло от разплащателната сметка в „Уникредит Булбанк" АД /и оборот по кредита /разходна част/ в размер на 0,00 лв.; Поради липсата на счетоводен архив за експертизата е невъзможно да даде еднозначен отговор, вероятно има неосчетоводени плащания, но липсват документите за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2015г. Според вещото лице вероятно има неосчетоводени плащания, но липсват документите. Счетоводството е водено съгласно изискванията на Закона за счетоводството като цяло, но са нарушени основни счетоводни приципи /"текущо начисляване", „вярно и честно представяне", „документална обоснованост"/, не бяха открити вътрешни правила за документооборота и е допуснато паричните средства да се предават без приемо -предавателен протокол при смяна на управител, както и не са извършвани инвентаризации на касовата наличност, поради което не може да се установят реалните парични средства в брой; Касовата наличност е формирана от постъпили суми в брой от клиенти - 12 117, 59лв. /дванадесет хиляди сто и седемнадесет лева, 59ст./ и суми, изтеглени от разплащателната сметка на дружеството, като изтеглените суми са в размер на 85 661,00лв. /осемдесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и един лева/. Увеличението /дебитният оборот/ е в размер на 97 778, 59лв., заедно с началното салдо /33 496, 37лв./ формира краен резултат в размер на 131 274, 96лв.; На експертизата не бяха предоставени документи относно извършени инвентаризации /заповед за извършване на инвентаризация на всички активи и пасиви на дружеството, инвентаризацонни описи, протокол за касова наличност и ДР/; Не са налични документи за извършени инвентаризации, от оборотните ведомости относно задълженията на дружеството.Поради липсата ведомости за работни заплати и ДУК както и рекапитулация на работните заплати и документи, доказващи изплащане на възнагражденията на управителя и наетия персонал не може да се отговори категорично на въпроса, с оглед на крайните салда по сметка 421 „Персонал", дружеството дължи възнаграждения. От справките за осигурителния доход /декларация обр. 1/, брутното възнаграждение на Я.Н. е било в размер на 567, 00лв. през 2013 и 2014г. и 590,00лв. през 2015г.; Нетното възнаграждение за 2013 и 2014г. е в размер на 444, 47лв. месечно. От оборотната ведомост за 2015г. е видно, че има движение по кредита на сметка 421 „Персонал" /сума в размер на 7 080 лв./, която сума е равна по размер с брутното възнаграждение на управителя за периода, т.е. същото е начислено.

 

По делото са представени като доказателства за образувано пред РС Стара Загора гр.д. № 5357/2016г. между същите страни и основание, но за различна сума.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

             

Съгласно разпределената от съда доказателствена тежест, ищеца в това производство следва да установи наличието на вземане от страна на цедента “Пролетен лъч” към ответницата, договор за цесия, уведомяването на длъжника за извършената цесия от цедента, както и размера на исковата претенция.

 

Договорът за цесия винаги предполага съществуващо вземане, произтичащо от друго правно основание, което трябва да е определено или определяемо. Неопределяемостта на прехвърлените вземания води до недействителност на цесията поради недействителност на продажбата, на основание на която тя е извършена.

 

В конкретния случай налице са доказателства за възникване на правоотношение между ответницата и дружеството цедент в качеството и на бивш управител на същото, но не е доказано, че именно вземането, описано в договора за цесия е прехвърлено на ищеца. Вземанията, както всяко субективно право, следва да се индивидуализират освен чрез своите страни, чрез посочване на правопораждащия ги факт и съдържанието им. От заключението на назначената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че в качеството си на управител,  Я.Г.Н. е теглила периодично суми от разплащателната сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк" АД, като вземанията на дружеството, включително и от Я.Г.Н., не са осчетоводени. Поради липсата на каквито и да е първични счетоводни документи, отразяващи плащания в брой /фактури с фискален бон или ордери/ е невъзможно да се изготви коректна справка. Поради липсата на счетоводен архив за експертизата е невъзможно да даде еднозначен отговор, вероятно има ли неосчетоводени плащания, тъй като липсват документите за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2015 г.. Вещото лице установява, че счетоводството е водено съгласно изискванията на Закона за счетоводството като цяло, но са нарушени основни счетоводни принципи, не са открити вътрешни правила за документооборота и е допуснато паричните средства да се предават без приемо -предавателен протокол при смяна на управител, както и не са извършвани инвентаризации на касовата наличност, поради което не може да се установят реалните парични средства в брой. На експертизата не са предоставени документи относно извършени инвентаризации. Не са налични документи за извършени инвентаризации от оборотните ведомости относно задълженията на дружеството. Поради липсата ведомости за работни заплати и ДУК както и рекапитулация на работните заплати и документи, доказващи изплащане на възнагражденията на управителя и наетия персонал не може да се отговори категорично на въпроса, с оглед на крайните салда по сметка 421 „Персонал", дружеството дължи възнаграждения. Това налага извода, че счетоводството на дружеството-цедент не е водено редовно, с оглед на което отразените в него записвания не са годно доказателствено средство за установяване вземането на дружеството към ответницата.

 

Освен това от представените от ответника доказателства се установява, че ищцата има заведено и друго дело срещу ответницата в РС Стара Загора със същото основание, като отново се позовава на договор за цесия. Видно от представените доказателства относно образуваното пред РС Стара Загора гр.д. № 5357/2016 г. се установява, че въз основа на договор за цесия се претендира сума от 13 800 лв., от общо изтеглена от ищцата от разплащателната сметка на дружеството, за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2015 г. сума от 84 261,00 лв., част от която е и процесната сума от 40 000 лв.. Предвид горното и поради липса на изрично посочени белези в процесния договора за цесия, не става ясно кои точно отделни вземания са прехвърлени на цесионера и кои са останали в патримониума на дружеството, което установява извода за липсата на индивидуализация на вземането.

 

Ето защо съдът намира, че предявения от ищцата иск против ответницата е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен като такъв. С оглед на неоснователност на главния иск, то и акцесорните искове за лихва също се явяват неоснователни.

 

            При този изход на делото, съобразно чл. 78, ал. 1 от ГПК, направените от ответницата разноски в общ размер на 2750 лева, следва да се възложат в тежест на ищцата.

 

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

        ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Ж.Ж., ЕГН **********,***, против Я.Г.Н., ЕГН **********,***, иск с който моли съда да осъди ответницата да заплати на ищцата сумата от  40 000 лв. - представляваща изтеглена от ответницата от банковата разплащателна сметка на „ПРОЛЕТЕН ЛЪЧ" ЕООД в „Уникредит булбанк" АД и дължима на дружеството, която следва да и бъде заплатена като цесионер с придобито вземане по Договор за цесия от 10.09.2016 г., сумата 4 531,27 лв. - дължима мораторна лихва върху главницата от 40 000 лв. за периода от 01.08.2015 г. до 10.09.2016 г., както законната  лихва  върху  главницата  от  подаване  на  настоящата искова молба до окончателното плащане, като неоснователни и недоказани.

 

            ОСЪЖДА М.Ж.Ж., ЕГН **********,*** да заплати на Я.Г.Н. ЕГН **********,*** сумата 2 750 лв.,/две хиляди седемстотин и петдесет лева/ разноски по делото.  

 

                РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :…………………..