О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 714                          04.09.2017 г.                         град  Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четвърти септември                                                       Година 2017

в закрито заседание в следния състав :

                                  

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….,

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 102 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

 

Съдебното производство е образувано по молба от адв. М.Н., процесуален представител на С.П.Х. за признаване и допускане изпълнение на решение по дело № 32/104, на Първоинстанционен съд Номер 2, Ориуела (Валенсия, Испания).  

Молбата съответства на изискванията на чл. 622, ал. 1 от ГПК, депозирана е от заинтересовано лице по местнокомпетентен съд по местожителство на насрещната страна. Моли за признаване и допускане на изпълнение на съдебното решение № 32/104 на Първоинстанционен съд Номер 2, Ориуела (Валенсия, Испания) с което се дава изрично разрешение на молителя като баща на непълнолетните деца С.С.Х. и В.С.Х., без да е необходимо съгласието на майката С.Г.Б. да има право да ги извежда от територията на Испания за пътуване във всички други страни в рамките на Европейския Съюз и че като баща на децата е единственото компетентно лице, което има право да взема решение относно връщането на децата в местопребиваването им в Испания, както и без съгласието на майката да получи цялата идентификационна документация затова. Решението носи отметка за влизането му в сила на 11.02.2014 г., както и е заверено с апостил съобразно Хагската конвенция от 05.10.1961 г..  

Цитираните документи са представени във вид на заверени преписи и са придружени с превод на български език.

 

При така представените доказателства съдът счита, че молбата за зачитане и признаване на представеното решение № 32/104 на Първоинстанционен съд Номер 2, Ориуела (Валенсия, Испания) , постановено от Първоинстанционен съд Номер 2, Ориуела, брачна колегия е процесуално допустима и основателна.

 

Представеното за признаване влязло в сила съдебно решение, постановено в друга държава - членка на Европейския съюз касае относно родителските права на непълнолетните деца С. С.Х. роден на ***г. и В.С.Х. родена на ***г., следователно попада в обхвата на чл. 1, т. 1 б. Б от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003 НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000. Действително съдебните решения, постановени по дела с предмет, описаните в чл. 1 от Регламента, подлежат на пряко признавани /чл. 21, т. 1 от него и чл. 621, ал.2 от ГПК/, без изискването на други процесуални действия. Разпоредбата на чл. 21, т. 3 от Регламента допуска, без да се засягат разпоредбите на раздел 4 от настоящата глава, всяко заинтересовано лице може, в съответствие с процедурите, предвидени в раздел 2 от настоящата глава, да подаде искане решението да бъде или да не бъде признато. Следователно е допустимо признаването на постановения в съд на Хага съдебен акт.  

  

Водим от горното и на основание чл. 622 от ГПК, съдът

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЗНАВА и ДОПУСКА изпълнението в Република България на решение № 32/104 на Първоинстанционен съд Номер 2, Ориуела (Валенсия, Испания), с което се дава изрично разрешение на молителя С.П.Х., ЕГН **********, като баща на непълнолетните деца С.С.Х. ЕГН ********** и В.С.Х. ЕГН **********, без да е необходимо съгласието на майката С.Г.Б., ЕГН **********, българска гражданка, с постоянен адрес *** да има право да ги извежда от територията на Испания за пътуване във всички други страни в рамките на Европейския Съюз и че като баща на децата е единственото компетентно лице, което има право да взема решение относно връщането на децата в местопребиваването им в Испания, както и без съгласието на майката да получи цялата идентификационна документация затова.

  

На основание чл. 622, ал. 3 от ГПК настоящото определение е приравнено на решение, постановено в исков процес.

  

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС - гр.Ст.Загора пред АС - гр. Пловдив.

 

 

 

             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:……………………