Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 293                                07.09.2017 г.                       град Стара Загора

 

                                 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение ІІ състав

На седми септември 2017 год.              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ   

                                                                                 ТРИФОН МИНЧЕВ                                                                                  

Секретар Пенка Василева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик Златев      

въззивно гражданско дело номер 1267 по описа за 2017 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е по реда на чл.435, ал.2, пр.2 от ГПК.

 

Образувано е по подадена жалба от длъжника Г.И.Ж. от гр.С.против действията на ЧСИ- К. А.- С.по негово изп.д.№ 231/2011г., в която прави оплаквания, че посочената в съобщението на ЧСИ сума не е изчислена върху общия размер на събраните до момента от съдебния изпълнител суми и е завишена. Поради което счита, че обжалваното постановление за разноски е неправилно, тъй като противоречи на разпоредбите на ТТР към ЗЧСИ. Моли въззивния съд, след като докаже горните факти и обстоятелства, да постанови свое Решение, с което да отмените изцяло Постановлението за разноски на ЧСИ- рег.№. и район на действие ОС- С., с което му е било разпоредено да внесе сумата от 2 349,03 лв. за дължими такси и разноски по това изп. дело, като незаконосъобразно. Има особено искане и доказателствени искания.

 

Срещу жалбата е постъпило писмено Възражение- Отговор от взискателя И.Г.И. от гр.С., в който изразява своето становище по спора.

 

Постъпили са писмени Мотиви по реда на чл. 436, ал. 3 от ГПК от страна на ЧСИ К. А.- С., рег.№. на КЧСИ, в които подробно излага своите становища по спора.

Приложено е ксерокопие от цялото изп.дело № 231/22011г. по описа на ЧСИ- К. А.- гр.С..

 

По делото е налице и задължителното отменително Определение № 410/31.08.2-17г. по ч.гр.д.№ 496/2017г. по описа на ГО на ПАС- Пловдив.

Въззивният ОС- С., след като прецени всички писмени доказателства по делото, становищата на всяка от страните, мотивите на ЧСИ и приложимото материално и процесуално право по казуса, и като взе предвид задължителните указания в отменителното Определение на ПАС- Пловдив,у намира за установено следното :

Изпълнителното дело № 20177650400594 по описа на ЧСИ- К. А.- гр.С.е било образувано по молба на взискателя И.Г.И. от гр.С., като към нея е бил приложен изпълнителен лист от 03.02.2011г. по гр.д.№ 263/2003г. по описа на РС- С., против длъжника-  жалбоподател за заплащане на месечна издръжка.

         ОС- С., като извърши проверка по изпълнителното дело и взе в предвид доводите на страните по изпълнението, намира, че подадената жалба е процесуално допустима, тъй като съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК на обжалване пред съответния ОС/какъвто е настоящия/ от длъжника/жалбоподател/ подлежат всички произнасяния на съдебния изпълнител СИ/в случая ЧСИ/ за разноските, независимо в каква форма те са били направени, както и в процесния случай. В конкретния случай жалбоподателят има качеството на длъжник в изпълнителното производство и на основание чл.435, ал.2 от ГПК има право да обжалва едно такова произнасяне на ЧСИ за разноските, като в този смисъл е и постановеното междувременно т.2 от ТР № 3/10.07.2017г. по ТД № 3/2015г. на ОСГТК на ВКС- София.

Разгледа на по същество жалбата се явява изцяло неоснователна и недоказана, тъй като в поканата за доброволно изпълнение изх.№ 4765/18.02.2011г./л.8 от изп.д./, потвърдено изрично и на л.1, стр.2, абзац 7 от Мотивите на ЧСИ/л.19, стр.2 от нашето в.гр.д.№ 1267/2017г./, разноските са такива, каквито са изрично, разделно и общо посочени в Сметката по чл.79 от ЗЧСИ № 08506/17.02.2011г. и в останалите материали по приложеното в цялост заверено копие от самото изп.дело, като е посочен общия размер на задължението по вид, размер и правно основание. С това произнасяне по въпроса за разноските ЧСИ се е произнесъл по всички направени до момента в изпълнителния процес разноски на взискателя, включително и такси и разноски по Тарифата за ТР ЗЧСИ, които признава и възлага в тежест на длъжника- жалбоподател. Нещо повече- съгласно императивната норма на чл.79, ал.1 и ал.2 от ЗЧСИ, ЧСИ е задължен безусловно да изготви подробна сметка за разходите и основанията за събирането им, която да предяви на длъжника, което е и направено.

С оглед изложените мотиви ОС- С. приема, че определянето на таксите и разноските по изпълнението от ЧСИ е допустимо, основателно и обосновано, и че в тази връзка жалбата на длъжника се явява неоснователна и недоказана. Не са налице никакви фактически и правни основания за назначаване на поисканата от жалбоподателя съдебно- счетоводна експертиза, с поставените от него задачи в края на жалбата му, тъй като не са необходими някакви специални знания за отговаряне на поставените въпроси по смисъла на чл.195, ал.1 във вр. с чл.437, ал.3, пр.1 и 2 от ГПК.

Поради което жалбата следва да се отхвърли, със законните последици от това.

А разноските в настоящето производство следва да се присъдят едва при окончателното разрешаване на въпроса за разноските в изпълнителното производство- в случай, че ЧСИ приеме за основателно възражението на длъжника, то направените разноски в това производство биха могли /ако се бъдат обосновани от длъжника/ да се приемат като разноски в изпълнението по смисъла на чл.79, ал.1 от ГПК.

Доколкото с настоящото Решение съдът се произнася по всички оплаквания в жалбата на длъжника, което съдебно Решение е и окончателно, то искането на жалбоподателя за спиране изпълнението по изп.дело до произнасяне, следва да се остави без уважение, със законните последици.

Предвид императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, настоящото съдебно Решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо, мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.435, ал.2 и чл.437, ал.3 и 4 от ГПК, ОС- С.

 

Р   Е   Ш   И  :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ изцяло жалба вх.№ 5308/25.05.2017г. от длъжника Г.И.Ж.- ЕГН ********** *** против съобщението за разноски изх.№ 4765/18.02.2011г. по изп.д.№ 231/2011г. по описа на ЧСИ- К. А.- С..

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя- длъжника Г.И.Ж.- ЕГН ********** *** за спиране на изпълнението по изп.д.№ 231/2011г. по описа на ЧСИ- К. А.- С., до произнасянето на съда с Решение.

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :        

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :